Hotărârea nr. 460/2018

Hotãrârea nr. 460 privind aprobarea statului de funcţii si organigramei ale Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 460

privind aprobarea statului de funcții si organigramei ale Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 306/24.10.2018 a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 115733/19.10.2018 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune aprobarea statului de funcții și organigramei pentru transformarea unor funcții ca urmare promovării în clasă a unui funcționar public și în treaptă profesională a unui post de personal contractual;

având în vedere Raportul de Specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 472/24.10.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1596/26.10.2018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.10.2018;

în conformitate cu prevederile art. 68 alin.2 din Legea nr. 188/1999 (r2), republicată în 2007, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.l alin.(l) si (2) si art.14 din Ordinul nr.1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează modul de promovare într-o clasă superioară celei în care sunt încadrați funcționarii publici de execuție în urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior;

în conformitate cu prevederile art.41 alin.(7) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, care reglementează promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale;

în temeiul art.36 alin. 2 lit „a” si alin. (3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Aprobă statul de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, începând cu data de 01.11.2018, conform anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a transformării:

  • - funcției publice de execuție de referent de specialitate clasa II, grad profesional superior, în funcție publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional asistent, urmare promovării în clasă a unui funcționar public din cadrul Biroului Evidentă Auto;

  • - treaptei profesionale din IV în treaptă profesională III a funcției de personal contractual de execuție de muncitor calificat la Compartimentul întreținere Spații și Deservire Auto din cadrul Serviciului Asistență Contribuabili și Administrativ.

Art.2.Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.11.2018.

Art.3.Aprobă organigrama Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a desființării Compartimentului Administrativ din cadrul Serviciului Asistență Contribuabili și Administrativ și preluării celor 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional superior în Serviciul Asistență Contribuabili și Administrativ, începând cu data de 01.11.2018.

Art.4. începând cu data de 01.11.2018 prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.327/31.08.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI


Anexa nr.1 la H.C.L. nr.^$<7 Z2018


STAT DE FUNCȚII


Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

' Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

Conducere

Execuție

1

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

S

2

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

SEF SERVICIU Grad II

I

S

3

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

4

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

5

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

6

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

7

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

8

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

9

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

l

superior

s

10

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

11

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

12

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

13

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

14

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

7\

Spz *

15

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

principal

sNr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

Conducere

Execuție

16

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

asistent

S

17

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

asistent

S

18

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

SEF SERVICIU Grad II

I

S

19

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

20

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

21

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

22

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

23

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

24

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

25

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

26

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

27

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

28

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

principal

s

29

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

asistent

s

30

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

asistent

s

31

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

asistent

s

32

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

SEF BIROU Grad II

I

s

■jlao/y

33

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

Conducere

Execuție

34

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

S

35

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

S

36

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

37

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

asistent

s

38

BIROUL AMENZI

SEF BIROU

Grad II

I

s

39

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

40

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

41

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

42

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

43

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

44

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

45

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

46

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

47

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

48

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

49

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

50

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

51

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

principal

s

52

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

principal

s

53

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

asistent

s

54

BIROUL AMENZI

REFERENT

III

principal

M

55

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

56

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

57

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

58

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

59

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s


Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

Conducere

Execuție

60

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

S

61

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

62

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

63

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

64

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

65

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

debutant

s

66

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

SEF BIROU Grad II

I

s

67

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

68

BIROUL' INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

69

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

70

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

71

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

72

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

73

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

74

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

75

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

76

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

77

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

78

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

79

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

/ , JggșsK

'80

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

;'.r~ u >.

81

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

82

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s
Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Grad/ T reapta profesionala

Nivel studii

Conducere

Execuție

83

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

S

84

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

S

85

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

86

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

l

asistent

s

87

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

debutant

s

88

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER JURIDIC

I

debutant

s

89

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU Grad II

I

s

90

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

91

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

92

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

93

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

94

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

95

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

96

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

debutant

s

97

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

MUNCITOR CALIFICAT

I

98

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

MUNCITOR CALIFICAT

III

99

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

100

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

r

101

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1 ry'Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

Conducere

Execuție

102

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

SEF BIROU Grad II

I

S

103

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

CONSILIER

I

superior

S

104

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

CONSILIER

I

superior

s

105

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

M

106

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

M

107

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

G

108

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

SEF SERVICIU Grad II

I

s

109

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

110

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

111

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

112

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

113

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

114

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

115

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

116

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

117

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

118

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

l

superior

s

119

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

/,

//<S

120

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

/

fit®..'1
Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

Conducere

Execuție

121

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

S

122

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

S

123

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

principal

S

124

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

asistent

S

125

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

SEF SERVICIU Grad II

I

s

126

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

127

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

128

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

129

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

130

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

131

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

132

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

debutant

s

133

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

debutant

s

134

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

REFERENT

III

superior

M

135

BIROUL EVIDENTA AUTO

SEF BIROU Grad II

I

s

136

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

superior

s

137

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

superior

s

z

138

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

asistent

s

139

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

l

asistent

s

140

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

asistent

s

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

debutant

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

Conducere

Execuție

141

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

debutant

S

142

B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

SEF BIROU Grad II

I

S

143

B.JURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

144

B.JURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

146

B.JURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

147

B.JURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

148

B.JURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

149

B.JURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER JURIDIC

I

superior

s

ORGANIGRAMA

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTIPersonal contractual

Functioiiari publici

Personal contractual

TOTAL 149

141        8

CONDUCERE EXECUȚIE

12

129