Hotărârea nr. 46/2018

Hotãrârea nr. 46 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi, după caz, valorificării acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 46 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și, după caz, valorificării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog și Raportul de specialitate nr. 50/21.02.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și, după caz, valorificării acestora;

Văzând Raportul din data de 21.02.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1151/2004;

Având în vedere prevederile art.3 si art.4 al Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

A

In temeiul art.36, alin.2, litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă preluarea din administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a bunurilor identificate în Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a bunurilor identificate în Anexa nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.(1) Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, casarea sau valorificarea bunurilor menționate la articolul nr.2 din prezenta hotărâre.

(2) Casarea și valorificarea bunurilor se vor face în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 4 Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr. 43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr. 4654/2007 încheiat cu Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, potrivit prevederilor art. 1.

A

Art. 5 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la contractul de administrare nr. 4654/2007 încheiat între Municipiul Ploiești și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnic Investiții și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018


Contrasemnează:

SECRETAR,

Laurenți i DIȚJ^


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-koriii-Niculae BOTEZ

I 1 I \       1

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU NR. 6b / Qj _

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și, după caz, valorificării acestora

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilul situat in Ploiești, str.Cosminele nr.l IA a fost preluat in patrimoniul municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Guvernului României nr.l 151/2004 si a fost inclus in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l85/2004. Acest imobil compus din construcții și terenul aferent in suprafața de 45.346 mp, cu număr cadastral nou 105190 (nr. cadastral vechi 11659) a fost înscris în cartea funciară nr. 11425 a UAT Ploiești.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.67/2008 s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al localității a suprafeței de 11988 mp din terenul in suprafața totala de 45.346 mp, situat in Ploiești, str.Cosminele nr.lIA, in vederea realizării de locuințe prin “Programul guvernamental de dezvoltare a construcțiilor de locuințe prin credit ipotecar si acordarea de facilitate tinerilor pentru cumpărarea acestora” si transferul fara plata către Agenția Naționala pentru Locuințe. Pentru transmiterea acestui teren in administrarea Agenției Naționale pentru Locuințe a fost necesara realizarea documentației de dezlipire a imobilului situat in Ploiești, str.Cosminele nr.lIA (conform actului de dezlipire autentificat sub nr.l76/2010 de către Biroul Notarial Equitas),'dupa cum urmeaza:

Lotul 1 - in suprafața de 11.988 mp, nr.cadastral 129745, inscris in Cartea funciara nr.l29745, transmis in folosința gratuita către Agenția Naționala pentru Locuințe;

Lotul 2 - in suprafața de 33489 mp, nr.cadastral 129746, inscris in Cartea funciara nr.129746. Potrivit Hotărârii nr.461/28.11.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat dezmembrarea acestui imobil-teren în două loturi respectiv un lot în suprafață de 12.734 având număr cadastral 143506 și un lot în suprafață de 20.755 mp având număr cadastral 143507, potrivit documentației cadastrale realizată de către S.C. THEOTOP S.R.L. și a Referatului de admitere

(dezmembrare imobil) a cererii nr.93001/17.10.2017 emis de Oficiu) Qe/Căd^ffii șp Publicitate Imobiliară Prahova. Lotul 2, in suprafața de 33489 mp, a'fqst transmis iSj administrarea următoarelor instituții:                                  o'â?.. iHOiM /<?

  • 1. Către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești s-âu^transmi^uU administrare construcțiile cu următoarele numere de inventar: 1416, 1421,1420, 1410, 1417, 1411-conform Hotărârii nr.43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, precum si terenul in suprafața de 7390 mp si construcția cu nr.inv.1409 -conform Hotărârii nr.236/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

  • 2. Către Administrația Naționala a îmbunătățirilor Funciare Ploiești s-au transmis in administrare construcțiile cu următoarele numere de inventar: 1414, 1412 si terenul in suprafața totala de de 2399 mp - conform Hotărârii nr.459/2017 privind modificarea Hotărârilor nr.91/2006 si nr.412/2010 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești.

  • 3. Diferența de teren si construcțiile cu următoarele numere de inventar: 1415 si 1413 au ramas in administrarea directa a autoritatii locale.

Urmare a inventarierii generale din anul 2015 a patrimoniului municipiului Ploiești Comisia de inventariere a constatat faptul ca următoarele construcții avand numerele de inventar 1416,1421,1420,1417 sunt deteriorate 100% propunând in acest sens scoaterea din evidentele contabile.

Avand in vedere intenția autoritatii locale de realizare a unor proiecte de utilitate publica in zona si faptul ca pe cele 2 loturi se regăsesc construcții, unele fiind in stare avansata de degradare, care ar putea impiedica realizarea acestora, se impune trecerea lor din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora.

Potrivit prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata normala de utilizare consumata sau neconsumata, a căror menținere in funcțiune nu se mai justifica, se scot din funcțiune, se valorifica si se caseaza in condițiile acestei ordonanțe si pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Având in vedere faptul că bunurile ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare sunt incluse în domeniul public al Muncipiului Ploiești, potrivit legislației în vigoare este necesară promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind trecerea acestuia în domeniul privat al municipiului Ploiești, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii potrivit prevederilor legale in vigoare. Ulterior, comisia constituita in acest sens prin Dispoziție a Primarului Municipiului Ploiești, va proceda la efectuarea operațiunii sus menționate.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.


Având în vedere cele menționate mai sus, se impune si modificarea 7 corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.43/2007 a Consiliului Local al / municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor lars^jZ contractul de administrare nr.4654/2007 încheiat cu Administrația Servibi^bh^^ Sociale Comunitare Ploiești.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 13.12.2017 a acordat aviz favorabil promovării proiectului de hotărâre corespunzător.

Proiectul de hotarare a fost supus analizei Consiliului Local al Municipiului Ploiești in cadrul ședinței din data de 30.01.2018, nefiind insa adoptat.

Prin adresa nr.23/06.02.2018, Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare, a retumat proiectul de hotarare sus-mentionat, comunicând totodată faptul ca potrivit prevederilor art.57 din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Consiliul Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.425/2014 “proiectele de hotarari respinse pot fi aduse in fata consiliului local, după ce au fost reexaminate, reluandu-se intreaga procedura necesara pantru a figura pe ordinea de zi a unei ședințe viitoare (prezentarea in comisii, obținerea raportului, etc.)”.

Luând in considerare cele menționate mai sus, precum si faptul ca a fost inițiata procedura de achiziție a contractului de servicii pentru elaboararea documentațiilor de demolare a construcțiilor menționate mai sus, s-a constatat necesitatea promovării prezentului proiect de hotarare in regim de urgenta in ședința ordinara din luna februarie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Situația a fost reanalizata de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a acordat aviz favorabil promovării proiectului de hotărâre corespunzător.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, armcn DanielaJiUCUR


Șef Serv.S.I.E.B., Gabriela MÎNDRUȚIU


AVIZAT,


Direcția Administrație Publică,


Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,

Andreea Mihaela CRISTEA


Direcția Economică, Director Executiv, Mariana- Ileana ,G A VRILĂCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniuLprivat al Municipiului Ploiești a unor bunuri pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și, după caz, valorificării acestora

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean iar domeniul privat al Municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea localității care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Imobilul situat in Ploiești, str.Cosminele nr.l 1A a fost preluat in patrimoniul municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Guvernului României nr.l 151/2004 si a fost inclus in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l85/2004. Acest imobil compus din construcții și terenul aferent in suprafața de 45.346 mp, cu număr cadastral nou 105190 (nr. cadastral vechi 11659) a fost înscris în cartea funciară nr. 11425 a UAT Ploiești.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.67/2008 s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al localității a suprafeței de 11988 mp din terenul in suprafața totala de 45.346 mp, situat in Ploiești, str.Cosminele nr.lIA, in vederea realizării de locuințe prin “Programul guvernamental de dezvoltare a construcțiilor de locuințe prin credit ipotecar si acordarea de facilitate tinerilor pentru cumpărarea acestora” si transferul fara plata către Agenția Naționala pentru Locuințe. Pentru transmiterea acestui teren in administrarea Agenției Naționale pentru Locuințe s-a realizat dezmembrarea imobilului situat in Ploiești, str.Cosminele nr.lIA in doua loturi. Lotul 2 (teren si construcții), in suprafața de 33489 mp, nr.cadastral 129746, înscris in Cartea funciara nr. 129746 a fost transmis parțial in administrarea unor instituții: Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Administrația Naționala a îmbunătățirilor Funciare Ploiești, restul ramanand in administrarea directa a Municipiului Ploiești. Potrivit Hotărârii nr.461/28.11.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat dezmembrarea acestui imobil-teren în două loturi respectiv un lot în suprafață de 12.734 având număr cadastral 143506 și un lot în suprafață de 20.755 mp având număr cadastral 143507, potrivit documentației cadastrale realizată de către S.C. THEOTOP S.R.L. și a Referatului de admitere (dezmembrare imobil) a cererii nr.93001/17.10.2017 emis de Oficiul d^Gat^SWifeși Publicitate Imobiliară Prahova.

Având in vedere intenția autoritatii locale de realizare a uțior. ?pfoidcțe ? de Ă. utilitate publica in zona si faptul ca pe cele 2 loturi se regăsesc construcții, unele ” fiind in stare avansata de degradare, care ar putea Împiedica realizarea acestora, se.;/ impune trecerea lor din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești' pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările si completările ulterioare, transferul bunurilor din domeniul public in domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


STANCIU Marilena 3 VÎSCAN Robert IonuțX;

MATEESCU Marius Nicolae


VĂDUVA Sorin


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONltU® SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGrOjAt^^ PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE X

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și, după caz, valorificării acestoraPREȘEDINTE, Ștefan DĂNESCU

SECRETAR,

Marilen^STANCIU

Anexa nr.l IaH.C.L.nr.

Situația bunurilor ce vor fi preluate din administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești »                                                                                                                             5

Nr. Crt.

Conform dezmembrării aprobată prin

H.C.L.nr.461/28.11.2017

Denumire

Nr.inv.

Observații

nr.cad.143506

nr.cad. 143507

1.

CI

Bordei-Pavilion K2

1416

2.

C2

Cotet - Pavilion Z5

3

1421

3.

C4

Baraca metalica-Pavilion Z3

1420

4.

C3

-

Dormitor -Pavilion FI

1410

5.

C4

-

WC exterior-Pavilion L2

1417

6.

C5

-

Săli clasă -Pavilion F2

1411

Anexa nr.2 la H.C.L.nr.

Situația bunurilor ce vor trece din domeniul public în domeniul privat al Muncipiului Ploiești pentru scoterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Nr.

Crt.

Conform dezmembrării aprobată prin

H.C.L.nr.461/28.11.2017

Denumire

Nr.inv.

Observații

nr.cad. 143506

nr.cad. 143507

1.

CI

Bordei-Pavilion K2

1416

2.

C2

Cotet - Pavilion Z5

1421

3.

C3

Șopron fânar

1413

4.

C4

Baraca metalica-Pavilion Z3

1420

5.

C3

-

Dormitor -Pavilion FI

1410

6.

C4

-

WC exterior-Pavilion L2

1417

7.

C5

-

Săli clasă -Pavilion F2

1411

8.

CI

-

Magazie-Pavilion G1

1415