Hotărârea nr. 459/2018

Hotãrârea nr. 459 privind aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecţie a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administraţie la SC Transport Călători Express SA Ploiești

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 459


privind aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecție a candidaților

înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de

administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 298/17.10.2018 a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Rapoartele expertului independent nr.82/18.06.2018, nr. 97/04.07.18, nr. 106/26.07.18, nr.l 16/14.08.18 și Raportul comun de specialitate nr. 128/12.10.2018 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și nr. 1544/18.10.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 31.10.2018;

în conformitate cu prevederile art. 3 pct.2 lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016;

Având în vedere prevederile art. 2 pct.2 lit.b), art. 2 pct. 3 și pct.6, art. 29 alin.(3), alin.(4) și pct.(5) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016;

Luând în considerare prevederile art. 3 lit.c), art.4 alin.(3), alin.(4) și art. 8 alin.(l), alin.(2) lit.b) și alin.(3), art. 11 alin.(l), alin.(3) și alin.(4) din Anexa 1. Cap.I din H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr.l09/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 16/12.10.18 a 5                                                                                                                                                                 5

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, înregistrată cu nr.128/12.10.18 la Compartimentul Monitorizare, întreprinderi Publice din cadrul autorității publice tutelare, care a hotărât declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării definitive a postului vacant în cadrul Consiliului de administrație;

în baza art. 36 alin. (1) alin.(2) și alin. (3) litc), art.37, art.45 alin.(l), art.61 și art.115 alin.(l) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 a administrației"pîrȘljpe locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

X O

■■ X? \

• A/


HOTĂRĂȘTE:


.1^:

• -   -    •'''^>7

Art. 1 Se aprobă efectuarea procedurii de evaluare și sej&cpe^a omdidaților înscriși, pentru ocuparea postului vacant de membru - reprezentant ' al autorității publice tutelare în Consiliul de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în vederea formulării de propuneri de către autoritatea publică tutelară, urmare a: hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 16/12.10.2018 a S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești, a Rapoartelor expertului independent nr.82/06.2018, nr. 97/04.07.2018, nr. 106/26.07.2018, nr.l 16/14.08.18.

Art. 2 (1) Se aprobă constituirea comisiei de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de administrație la

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu următoarea componență:

Președinte: Dl consilier Andrei Gheorghe

Membru: Dna consilier Stanciu Marilena

Membru: Dl consilier Sîrbu Simion Gheorghe

Membru: Dl consilier Văduva Sorin

1.

2.

 • 3.

 • 4.


5. Membru: Dl consilier Hodorog Bogdan

 • (2) Se aprobă termenii de referință așa cum sunt propuși pe baza proiectului cadru al componentei inițiale a planului de selecție care reprezintă anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (3) Comisia de selecție constituită la alin. (1) va fi asistată de expertul independent contractat prin contractul nr. 28919/21.12.2017, până la finalizarea selecției și numirea administratorului.

Art. 3 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești cu efectuarea tuturor demersurilor necesare și derularea procedurilor legale în vederea selectării candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de administrator în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în condițiile reglementate de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Art.4 (1) Procedura de evaluare și selecție a candidaților pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, se finalizează în termen de cel mult 150 zile de la data declanșării prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

 • (2) Se va ține cont de Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare aprobată la art.4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.440/28.11.2017 si publicată pe pagina de internet a autorității publice tutelare;

 • (3)  Se vor elabora Profilul consiliului de administație, Profilul candidatului și Matricea candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administrație, de către expertul independent contractat pțiS^contractul nr.28919/21.12.2017, în colaborare cu comisia de selecție aprobată la arț.^(l) din prezenta hotărâre, care vor fi supuse aprobării autorității publice tutelare;

 • (4) După finalizarea procedurii, raportul privind propunerile , finale întocmit de comisia de selecție va fi prezentat conducătorului autoritățiifpublice tutelare în vederea formulării propunerilor de membri în consiliul de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești. Propunerile vor fi comunicate Adunării Generale a Acționarilor în vederea desemnării unui candidat ca administrator în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești -reprezentant al autorității publice tutelare.

Art. 5 Comisia constituită la art. 2, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prevederile art. 2, art. 3 și art. 4, ale prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-Sorin-Niculae BOTEZ

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ             „

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLI^^

Nr.129/12.10.2018                                            Anexa" ° ? '

Ia HCL nr •          ^9^9 9 9 99

PROIECT CADRU

COMPONENTA INIȚIALĂ PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU POZIȚIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI

1. PREAMBUL:

S.C.TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploiești, are sediul în Ploiești, Str.Găgeni, nr.88, județul Prahova, având numărul de ordine la registrul comerțului: J29/326/1991 și cod unic de înregistrare : RO1355770. Este o societate pe acțiuni, înființată prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în baza Hotărârii nr.220/27.06.2013 a Consiliului local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare.

S.C.Transport Călători Express S.A. Ploiești este societate cu capital social majoritar 99,98% deținut de autoritatea publică tutelară - Consiliul local al municipiului Ploiești, și 0,02% de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Capitalul social înregistrat de societate în conturile contabile este de 5.121.000 lei la 31.12.2016.

Consiliul Local al municipiului Ploiești prin Hotărârea nr. 425/25.10.2013 aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, prin atribuirea directă, fără licitație publică, către societatea comercială „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești.

Activitatea desfășurată de societate este în conformitate cu legislația specifică și cu prevederile din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local nr. 18579/4.11.2013.

Prin acest contract, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești are dreptul de a opera pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiești în schimbul îndeplinirii obligațiilor stabilite în cadrul Contractului de delegare și în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 238/29.07.2009.

Obiectul Contractului nr. 18579/4.11.2013 îl constituie delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de transport public local de persoane, precum și a bunurilor proprietate publică sau privată aferente sistemului de transport public local de persoane, după cum urmează:

a) dreptul exclusiv, precum și obligația de a presta serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze, troleibuze și tramvaie, în conformitate cu prevederile stipulate în Caietul de sarcini, anexa la Contractului nr. 18579/4.11.2013:

*"* Ro\

Z      \

J         ;.£©ax  \^.\

b) dreptul și obligația de a administra, de a exploata și de a întreține, butiuril^;.^ \ proprietate publică și privată care compun infrastructura tehnico - edilitară bphcesțphată-y / aferentă serviciului, în raza administrativ - teritorială a municipiului Ploiești.                        KJ

(2) S.C. Transport Călători Express S.A poate efectua curse regulate ^^ciâle; îr^^z condițiile legii.

Conform prevederilor din Contractul nr. 18579/4.11.2013 S.C. Transport Călători Express S.A ca operator de transport - are următoarele obligații:

să asigure continuitatea serviciului de transportul public local de persoane prin curse regulate conform caietului de sarcini, anexa la contract;

să asigure operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport;

să asigure respectarea capacităților de transport și a programelor de transport impuse prin caietul de sarcini, anexa la contract;

să asigure menținerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

să respecte obligațiile prevăzute în contract, în regulamentul pentru efectuarea transportului public local de persoane, în caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane și legile în vigoare;

să editeze, în colaborare cu Municipiul, hărți și pliante cu traseele mijloacelor de transport de persoane prin curse regulate și să afișeze în fiecare stație orele de plecare de la cap de linie a mijloacelor de transport public care trec prin stația respectivă;

să asigure tipărirea, distribuția, precum și vânzarea legitimațiilor de călătorie;

să asigure în mod permanent, dispecerizarea transportului public local de persoane realizat și să asigure transparența față de gestionarea datelor rezultate din dispecerizarea transportului public local de persoane;

să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;


1.


2.


3.


4.


5.


6.


 • 7.

 • 8.


9.


 • 10. să respecte sarcinile asumate potrivit contractului;

 • 11. să respecte indicatorii de performanță stabiliți în anexa nr. 5 la contract;

 • 12. să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciului de transport public local de persoane;

 • 13. să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor serviciului de transport public local de persoane;

 • 14. să efectueze transportul public local de persoane în condiții de calitate, siguranță, regularitate și confort;

 • 15. să solicite Municipiului, ori de câte ori se impune, modificarea capacității de transport în corelare cu fluxurile de călători existente;

 • 16. să fundamenteze și să transmită Municipiului propunerile de tarife ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de persoane pentru a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • 17. să efectueze transportul public local de persoane cu mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • 18. să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale care se impun, la bunurile concesionate, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate;

 • 19. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și necesarul anual de subvenții și diferențe de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

■ -frz A •- A'\

 • 20. în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei eățfre de * >4 natură să conducă la reducerea activității, va notifica de îndată acest fapt Municipiului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea, continuității serviciului;

 • 21. să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea călătorilor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare;

22.. să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

 • 23. să aplice normele de protecția muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • 24. să asigure accesul organelor de control ale Municipiului la informațiile privind executarea serviciului concesionat și modul de exploatare al mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor concesionate;

 • 25. să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

 • 26. să dețină la sediul social documentele prevăzute de lege;

 • 27. să furnizeze Municipiului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de transport public local de persoane;

 • 28. să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare;

 • 29. să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și periodice ale propriilor angajați;

 • 30. să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări și bunuri și servicii;

 • 31. să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • 32. să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferentă serviciului prestat;

 • 33. să preia de la Municipiu, pe bază de proces verbal de predare-primire, mijloacele de transport, infrastructura aferentă sau bunurile concesionate, după caz;

 • 34. să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul contract și să constituie garanția către Municipiu, conform prevederilor contractului;

 • 35. să propună Municipiului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe concesionate aparținând acestuia, în baza legislației în vigoare;

 • 36. să transmită Municipiului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului ca urmare a scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe și intrării de bunuri prin investiții, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an, pentru înregistrarea în contabilitatea Municipiului;

 • 37. la încetarea contractului de delegare a gestiunii să restituie Municipiului în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini;


 • 38. la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze ajungerea la termen, excluzând forța majoră, să asigure continui tatfâ^resțarii activității, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia^^ăM^^^'^ Municipiu sau de către alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • 39. sa îi predea Municipiului, la încheierea contractului, toată documentația»-^' tehnico-economică referitoare la serviciul concesionat, bunurile și infrastructura concesionată, planurile de rețele, schemele tehnologice și alte documente stabilite prin contract, pe bază de proces verbal;

 • 40. să respecte orice prevederi care derivă din legile și reglementările în vigoare, precum și din hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Conducerea este asigurată de Consiliul de administrație, format din 5 administratori, numiți de adunarea generală a acționarilor și de un director general, numit de Consiliul de administrație, conform OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016 și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

în prezent, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori, dintre care unul provizoriu, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

Pentru aceasta, autoritatea publică tutelară propune prezentul proiect al componentei inițiale a Planului de selecție, pe care îl supune consultării comisiei de selecție în colaborare cu comitetul de nominalizare și remunerare și cu expertul independent, cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestuia.

2. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE -COMPONENTA INIȚIALĂ

»

Procedura de selecție se realizează cu scopul de a asigura transparența și profesionalismul membrilor consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvemanță corporativă a întreprinderilor publice, în acord cu Principiile de guvemanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Potrivit H.G. nr. 722/2016, planul de selecție reprezintă documentul de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcția de administrator și este structurat pe două componente: componenta inițială, se elaborează de către autoritatea publică tutelară în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare, în termen de maxim 10 zile de la data declanșării procedurii și componenta integrală, care se completează după constituirea comisiei de selecție și selectarea expertului independent.

Ci

/4> 1

'O 7 T' .•"o/ o.Z


■ §( !«?aa

Componenta inițială a planului de selecție este definită la art. 1 din H.G. nr. 722/201,6 și reprezintă un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei dc^elpctie șKJ.cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data

de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu priv^e^sp®3 expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.


Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției unui număr de 1 membru al Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, reprezentant al autorității publice tutelare, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și HG 722/2016.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru. Planul de selecție, în integralitatea lui, va fi realizat de expertul independent recrutat, în colaborare cu comisia de selecție. Pe baza componentei inițiale a planului de selecție sunt propuși termenii de referință pentru expertul independent.

3. PRINCIPII

întocmirea proiectului componentei inițiale a planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și HG 722/2016.

Planul de selecție este astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

4. TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

Data de începere a procedurii de selecție, conform Art. 4 din HG nr. 722/2016 este data la care adunarea generală a acționarilor hotărăște declanșarea procedurii de selecție, Hotărârea AGA nr. 16/12.10.18. Conform prevederile OUGnr. 109/2011 procedura de selecție nu poate depăși 150 de zile de la declanșare.

5. CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

Potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin HG nr. 722/2016, termenii de referință pentru expertul independent sunt propuși pe baza componentei inițiale a planului de selecție, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul de nominalizare și remunerare, după caz.

. . ......

Termenii de referință se aprobă de către conducătorul autorității publice tutelare $a&r'dupS;ba^l| j de consiliu. Autoritatea publică tutelară sau, după caz, consiliul poate solicțțaS^xp^rtului] /< independent o opinie consultativă asupra profilului consiliului societății.        ’Ct

Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane s-a reaîizatrTn conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate:

Nr. crt

CRITERII

COMENTARII

1.

Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private.

Portofoliul sa conțină minimum 3 clienți ( diferiți pentru care s-a realizat procedura de recrutare si selecție a membrilor CA și/sau a administratorilor executivi. Dovada: Lista principalelor contracte similare (de recrutare administratori la întreprinderi publice și/sau societăți din mediul privat) executate în ultimii 3 ani conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia sunt întreprinderi publice sau societăți private. Prestările de servicii vor fi justificate prin prezentarea unor certificate de bună execuție/contracte/procese verbale de recepție emise sau consemnate de către o autoritatea publică tutelară ori de către clientul privat beneficiar sau orice alt tip de document justificativ.

2.

Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor si directorilor.

Valoarea totală a maximum 3 contracte să fie de minimum 40.000 lei fără TVA sau echivalentul în USD/EUR al acestei sume.

3.

Componenta echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori.

 • 1. Experiența relevantă de minimum 5 ani în selecția administratorilor neexecutivi și/sau executivi;

 • 2. Echipa de proiect sa fie alcătuită din cel puțin un expert care a desfășurat proiecte similare in domeniu;

4.

Gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice.

Minimum două proiecte de recrutare și selecție a membrilor CA și/sau administratorilor executivi pentru fiecare expert nominalizat.

5.

Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului.

Descrierea propunerii tehnice, numărul de experți dedicați proiectului și expertiza acestora (lista experților propuși pentru implementarea proiectului) furnizarea de recomandări în acest sens la cerere prezentarea unui curriculum vitae pentru 1 fiecare expert, din care să rezulte           |

experiența privind participarea la selecției 1 recrutarea de personal de administrare si/ă?’4' conducere la societăți dih(doțnbniul publw și privat               X/z X/ XX

6.

Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvemanță.

îndeplinirea activității de stabilire a profilului pentru consiliu, in proiectele de recrutare si selecție a membrilor CA sau directorilor, conform OUG nr. 109/2011. Posibilitatea de a furniza la cerere recomandări in acest sens.

7.

Procentul de candidați recomandați și ulterior selectați care își păstreză această calitate pentru mai mult de un an în ultimi 3 ani.

Autoritatea publică tutelară - municipiul Ploiești a încheiat contactul de prestări servicii nr.28919/21.12.2017 cu S.C. Pluri Consultants România S.R.L, având ca obiect de activitate servicii prestate de expert independent resurse umane în vederea desfășurării procesului de selecție/evaluare a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, ca reprezentant al autorității publice tutelare. Având în vedere că în urma publicării/republicării anunțului nu s-a prezentat nici un candidat, expertul contractat va continua procedura de selecție până la selectarea/desemnarea unui candidat.

ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

 • •  Decide asupra convocării AGA în vederea declanșării procedurii de recrutare și selecție;

 • •  Propune membrii CA în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane și de un expert independent.

 • •  Numește prin act administrativ comisia de selecție;

 • •  Contractează prin serviciul de achiziții, serviciile unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane și aprobă termenii de referință pentru contractarea acestuia;

 • •  Elaborează componenta inițială a planului de selecție, în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare și cu acționarii, în termen de maximum 10 zile de la data luării deciziei de către autoritatea publică tutelară(art. 5 HG 722/2016);

 • •  Publică pe pagina proprie de internet, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora, (art. 5 HG 722/2016);

 • •  Propune termenii de referință pentru expertul independent cu consultarea consiliului, pe baza componentei inițiale a planului de selecție, (art.8 HG 722/2016);


întocmește scrisoarea se așteptări și o publică pe pagina proprie de internei

2 alin.c) OUG nr. 109/2011 actualizată);

Publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație în cel put^dj^T^ v/ ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, precum și pe pagina de internet^

a societăți i(art. 39 HG 722/2016);

In elaborarea componentei integrale a planului de selecție oferă consultanță expertului independent, (art. 14 HG 722/2016);

Elaborează/actualizează profilul consiliului prin consultarea comitetului de nominalizare și remunerare, după caz cu sprijinul expertului independent, (art.22 HG722/2016);

Elaborează proiectul matricei profilului consiliului, prin comisia de selecție în consultare cu expertul independent, (art.28 HG722/2016);

Stabilește, în cadrul procedurii de selecție care dintre criteriile folosite sunt obligatorii și care sunt opționale, (art.33 HG722/2016);

Criterii obligatorii pentru candidați, se vor definitiva cu expertul independent și comisia de selecție:

 • 1. au cetățenie română;

 • 2.  cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);

 • 3.  sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exercițiu;

 • 4.  sunt absolvenți (te) ai (ale) unui program de studii de lungă durată finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior;

 • 5. au cel puțin 10 ani de vechime în muncă și cel puțin 5 ani de experiență în management, consultanță în management sau coordonare;

 • 6. au cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic, de audit sau financiar, juridic, tehnic, administrativ, științe politice, etc.;

 • 7.  nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 • 8.  nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Administrator în Consiliul de Administrație

 • 9. nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției;

 • 10. să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice conform art. 33 din OUG 109/2011 actualizată prin Legea nr. 111/2016 - declarație pe propria răspundere;

 • 11. nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;

 • 12. îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr. 109/2011 privindj ^verii!âhțâ'Ș|

  »                                                                                                                                               '     ■ ' x'V /O *

  corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări șf-completări’ J

  prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;


1

f ■ .    • '>

 • 13. Criterii de selecție/evaluare a candidaților:

 • a)Competențe

Competențe specifice sectorului

Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică

 • -  Competențe de guvemanță corporativă

 • -  Compețențe sociale și personale

 • -  Experiență pe plan local și național/intemațional

 • -   Competențe și resticții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cardrul altor autorități sau instituții publice

 • -   Altele

 • b) Trăsături

Independență

Expunere politică

 • -  Reputația personală și profesională

 • -   Integritate

 • -  Abilitate de comunicare interpersonală

 • -  Aliniere cu scrisoarea de așteptări

 • -  Diversitate de gen

 • -  Altele în funcție de specificitatea întreprinderi publice

 • c) Condiții eliminatorii:

 • -  rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director

 • -   înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

 • -   altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și prevederilor legale aplicabile

 • • Criterii opționale: se vor stabili de comun acord cu expertul și comisia de selecție;

 • • Face recomandări consiliului/comitetul de nominalizare și remunerare, în legătură cu profilul consiliului în vederea aprobării acestuia de către AGA (art. 34 din HG nr. 722/2016);

 • • Face recomandări consiliului/comitetul de nominalizare și remunerare, în legătură cu profilul candidatului, în vederea aprobării acestuia de către AGA (art. 36 (1) din HG nr. 722/2016);

 • • Propune administratorul din lista scurtă întocmită conform prevederilor OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016, în vederea numirii de către AGA;

Consiliul de Administrație are următoarele competențe:

• Colaborează cu autoritatea publică tutelară, cu comisia de selecție și după caz cu expertul independent pentru definitivarea componentei inițiale și integrale a planului de selecție, a profilului consiliului, matricei.

Comisia de selecție are următoarele competențe:

 • •  De a face toate diligentele necesare pentru ca procesul de recruta desfășoare în bune condiții;

 • •  Dea pune la dispoziția expertului independent toate informațiile și necesare pentru ca acesta să poată atinge obiectivul acestui proiect;


 • •  De a elabora împreună cu expertul independent o parte din livrabilele proiectului de selecție:

 • - Profilul consiliului de administrație

 • - Profilul candidatului pentru postul de administrator

 • - Matricea consiliului de administrație

 • - Componenta inițială a planului de selecție

 • - Componenta integrală a planului de selecție

 • •  Dea asigura logistica necesară procesului de selecție;

 • •  Dea aviza anunțul de selecție;

 • •  Președintele comisiei trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul autorității publice tutelare, cerință ce nu este obligatorie pentru ceilalți membrii ai comisiei;

 • •  De a face toate diligențele necesare pentru respectarea termenelor limită stabilite de comun acord în planul de selecție;

 • •  Se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului.

 • •  Dea face toate diligențele necesare pentru respectarea tuturor obligațiilor contractuale ale autorității publice tutelare în cadrul procesului de selecție;

 • •  De a selecta candidații din lista scurtă, pe bază de interviu, dosar de candidatură, matricea profilului candidatului, declarație de intenție a candidaților;

 • •  După finalizarea interviurilor face propuneri de numire a administratorilor din lista scurtă, prin raportul întocmit la finalul procesului de selecție și evaluare, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;

 • •  Transmite raportul conducătorului autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri de numire și adunării generale a acționarilor pentru numirea administratorilor.

Expertul independent are următoarele competențe:

A

In vederea desemnării candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație, Expertul independent trebuie să desfășoare activitățile prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016 date în aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011, având următoarele obligații, dar nelimitându-se la acestea în recrutarea și selecția candidaților în conformitate cu prevederile legislației aplicabile:

 • •   asistă, colaborează și se consultă comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare în toate activitățile necesare procedurii de selecție (art.7 HG 722/2016);

 • •   elaborează și propune procedura de selecție a candidaților, care va cuprinde 3 etape: selecția dosarelor, selecția inițială a candidaților și selecția finală a candidaților;

 • •   elaborează planul de selecție, respectiv componenta integrală a planului de selecție în consultare cu autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție, pentru a putea determina toate aspectele-cheie ale procedurii de selecție și introduce datele în acest plan;


tr-

 • •   elaborează profilul consiliului de administrație care conține și matricea consiliului’îrit

baza cărora sunt elaborate profilul candidatului pentru funcția de administrator și'matricea candidatului;                                                                \o

 • •   elaborează în consultare cu autoritatea publică tutelară/comisia de selecție, personalizat al candidatului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asî’gtira" că sunt identificate capacitățile necesare pentru desemnarea celor mai buni candidați;

 • •   stabilește profilul candidatului cu respectarea dispozițiilor legale în materie prevăzute de legislația specifică activității beneficiarului;

 • •   stabilește criteriile de evaluare în raport cu care candidatul este evaluat individual în procedura de selecție;

 • •   stabilește, împreună cu autoritatea publică tutelară/comisia de selecție, criteriile de selecție obligatorii și opționale, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat.

Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

 • •   stabilește conținutul dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția respectivă;

 • •   pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidaților și asigură publicarea în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a societății si autorități publice tutelare. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

 • •   pregătește răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări în perioada dintre publicarea anunțului și data depunerii candidaturilor;

 • •   desfășoară și coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista lungă de candidați reprezintă lista cu toți candidații care au trimis în termenul prevăzut de normele aprobate prin HG nr. 722/2016 dosarul de candidatură complet;

 • •   verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

 • •   stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat, care se efectuează în scris sau prin clarificări verbale;

 • •   efectuarea unei analize comparative a candidaților rămași în lista lungă prin raportare la profilul candidaților, după efectuarea verificărilor informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

 • •   solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. Informațiile suplimentare se obțin, fără a se limita la acestea, prin unul sau mai multe interviuri directe cu candidații, prin verificarea activității desfășurate anterior de candidați, prin verificarea referințelor oferite de către candidați;

 • •   revizuiește, îmbunătățește și validează acuratețea rezultatelor pe baza punctajului obținut în matricea profilului de candidat;

 • •   evaluează candidații pentru pozițiile respective, aflați în lista lungă de candidați;

 • •   solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturilor, dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați;

 • •   informează în scris candidații respinși de pe lista lungă,despre deciziile luate;

 • •   pregătește răspunsurile la eventualele contestații, după publicarea rezultatului procedurii de selecție;


 • •   realizează lista scurtă care cuprinde maximum 5 candidați pentru flecar eliminarea de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut con profilului. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către flecare candidat;

 • •   comunică candidaților aflați în lista scurtă faptul că în termen de 15 zile deda7data h emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la registratura autorității publice tutelare, declarația de intenție;

 • •   evaluează candidații pentru poziția respectivă, aflați în lista scurtă;

 • •   analizează scrisoarea de așteptări, document de lucru care conține performanțele așteptate de la autoritatea publică tuteleră/organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea societății, în baza căreia candidații aflați în lista scurtă redactează o declarație de intenție;

 • •   analizează declarația de intenție în raport de prevederile Cap. II al Anexei ld din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUGnr. 109/2011;

 • •   integrează rezultatele analizei declarației de intenție în matricea profilului de candidat.

 • •   întocmește în consultare cu autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție, planul de interviu;

 • •   efectuează/asistă comisia de selecție, la selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă pe baza de interviu, în baza planului de interviu, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

 • •   după finalizarea interviurilor, elaborează punctajele candidaților, întocmește rapoartele pentru numirile finale, care includ clasificarea candidaților cu motivarea acesteia.

 • •   transmite Rapoartele finale către autoritatea publică tutelară în vederea formulării de propuri de numire. Numirea candidaților se realizează de către AGA la propunerea autotrității publice tutelare, prin selectarea candidaților din lista scurtă.

 • •   recomandă candidații pentru pozițiile respective și formulează propuneri privind remunerarea acestora;

 • •   întocmește proiectele de contracte de mandat în conformitate cu prevederile legislației incidente.

 • •   recomandă indicatorii de performanță ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța.

 • •   recomandă politica si criteriile de remunerare, în conformitate cu OUG nr. 109/2011;

 • •   asistă beneficiarul în perioada de garanție a integrării candidaților selectați în organizație și a performanței acestora.

 • •   echipa de consultanți va colabora cu comisia de selecție, vor comunica pe e-mail și telefonic și vor schimba informații și documente care să permită elaborarea și completarea succesivă a planului de selecție cu toate componentele sale prezentate mai sus.

6. PRINCIPALELE DECIZII ALE PROCEDURII DE SELECȚIE în vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, părțile identificate în secțiunea anterioară trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie:

 • a)Referitor la documentele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție:

• Profilul consiliului, profilul candidatului la poziția de membru al consiliului: proiectul profilului va fi comunicat în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data contractării expertului independent. Acestea trebuie definitivate de autoritatea publică tutelară prin structura de guvemanță corporativă, în colaborare cu comisia de selecție, consiliul societății și expertul independent. Aprobarea se face de către publică tutelară.

 • b) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție :


 • •  Planul de selecție: componenta inițială se definitivează în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. Expertul independent este responsabil de elaborarea Planului de selecție - componenta integrală. Această activitate va fi coordonată de autoritatea publică tutelară prin structura de guvemanță corporativă și comisia de selecție.

 • •  Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limită, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele limită trebuie stabilite și incluse în planul de selecție final.

 • •  Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție sau structura de guvernanță corporativă definește aceste aspecte până la definitivarea planului de selecție.

 • •  Notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elementele cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de recrutare și selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/cărora se vor adresa comunicările, precum și canalele de comunicare. Fiecare parte își va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul intervenirii unor situații neprevăzute care pot dăuna scopului procedurii de recrutare și selecție.

 • c) Referitor la selecția candidaților:

 • •  Expertul independent decide asupra dosarelor de candidatură admise și asupra candidaților nominalizați pe lista lungă informând despre acestea comisia de selecție.

 • •  Expertul independent decide asupra punctajului acordat candidaților în etapa de selecție inițială și asupra alcătuirii listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor în Consiliul de administrație.

 • •  Comisia de selecție cu expertul independent decid împreună asupra punctajului acordat candidaților în etapa de selecție finală și asupra sugestiilor făcute referitor la candidații propuși pentru nominalizare.

 • •  Consiliul Local al municipiului Ploiești decide asupra candidaților propuși spre nominalizare.

7. PROCEDURA DE RECRUTARE SI SELECȚIE. PLANUL DE ACȚIUNI

»                               9                                                                   9

In continuare sunt prezentate etapele procesului de recrutare și selecție, pentru fiecare din acestea specificându-se și termene limită, documente necesare, precum și părțile implicate. Datele și termenele sunt orientative. Ele se modifică în cazul prelungirii perioadei de depunere a dosarelor ca urmare a depunerii unui număr insuficient de candidaturi. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

Nr.

Crt

Acțiune/Etapa

Termen

Termen (previzionat) finalizare

-

Responsabil * / f

[ a v

’fe zCibseryani

Br o

1.

Declanșarea procedurii

Hotărâre AGA nr. 16 din 12.10.2018

Procedura de selecție se finalizează în maxim 150 de zile de la declanșare-18.03.2019

AGA societate

v*

/.Țgreved^r^r art. 4

£ălibJț3fain anexa

1 la HG nr.

722/2016

2.

Elaborarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție, si publicarea acestuia pe site-ul autorității tutelare pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora, după aprobare

în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii

.....2018

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din anexa 1 la HG nr.

722/2016

3.

Elaborarea proiectului de profil personalizat al consiliului, în vederea definitivării acestora

în termen de 10 zile de la contractarea expertului

HCL nr....../2018

Autoritatea publică tutelară transmite acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social SI cu expert

Conform prevederilor HG nr. 722/2016

4.

Formularea de propuneri referitoare la componenta inițială a planului de selecție

4 zile de la publicarea pe site

...........2018

Comitetul de nominalizare și remunerare al societății și acționarii

Conform HG nr.

722/2016

5.

Realizarea scrisorii de așteptări

Aprobată prin HCL 440/2017

Autoritatea publică tutelară

6.

Definitivarea componentei inițiale a planului de selecție

în 10 zile de la contractarea expertului

.......2018

Expert independent +autoritate publică tutelară/comisie de selecție

7.

Contractarea expertului independent

ctr.

nr.28919/21.1

2.2017, Conform termenelor legale

Contact expert până la finalizarea selecției candidaților

Autoritatea publică tutelară,

Conform prevederilor art. 29 alin. (3) și alin. (4) alin.(5) din OUG 109/2011, aprobata cu modif./complet. prin Legea nr.111/2016 și cele ale art.8 din anexa 1 la HG nr. 722/2016

8.

Expertul independent, continuarea prestării serviciilor de către acesta și a termenilor de referință pentru expert / HCL

ctr.

nr.28919/21.1

2.2017

Prestări servicii expert până la finalizarea selecției și numirea candidaților

Autoritatea publică tutelata.

V 1

■ -4

9.

Definirea profilului consiliului de administrație (se va ține cont de profilul actual al consiliului)

expertul independent

HCL

nr....../2018

Autoritatea publică tutelară

10.

Aprobarea Profilului Consiliului si a Profilului candidatului

HCL

nr......./2018

Autoritatea publică tutelară (art. 34 lit.b) din anexa 1 la HG nr. 722/2016)

11.

Elaborarea și prezentarea Matricei Profilului consiliului/candidatul ui

10 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent

Aprobată

prin HCL nr......./2018

Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție + expertul independent

Se va elabora Proiect matrice si profil candidat art.28 art.3O

12.

Publicarea anunțului privind selecția în 2 ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății

Cu cel puțin

30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturilor

..........2018

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 29 alin. (7) din OUG 109/2011, precum și Art. 39 alin (1) și(2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

13.

Depunerea candidaturilor

în termen de

30 de zile de la data stabilită în anunț

...........2018

candidați

Se va forma dosarul de candidatură Conform prevederilor art. 39 alin. 2 din HG 722/2016

14.

Evaluarea candidaturilor în raport cu minimum de criterii

în termen de 3 zile de la data limita pentru depunerea candidaturilor

...........2018

Expertul independent

Se va elabora lista lunga cu candidaturile eligibile

15.

Solicitare de clarificări privitoare la candidatură

în termen de 2 zile de la evaluare

............2018

Expertul independent

Formular solicitări

16.

Transmiterea răspunsului către candidați

în termen de 1 zi de la termenul limită pentru solicitări

............2018

Expertul independent

Formular răspuns

17.

Interviu candidați rămași în lista lungă

în 3 zile de la transmiterea răspunsului

............2018

Expertul independent

Plan de interviu

18.

Recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte

In termen de 1 zi de la interviuri

...........2018

Expertul independent/'

ti

evâțWe Lista1-']

19.

Cererea de clarificări suplimentare

în termen de 1 zi de la recalculare

............2018

Expertul independent

'S&âeifear^ci a r if ică ri

20.

Realizarea listei scurte și comunicarea candidațilordin lista scurtă

în termen de 1 zi de la primirea clarificărilor

............2018

Expert independent

Conform prevederilor art. 44 alin.(l) si alin.(2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

21.

Publicarea scrisorii de așteptări pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice, cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților

Aprobată prin HCL 440/2017, Publicată pe sit-ul autorității 04.12.2017

Autoritatea publică tutelară

22.

Raport de activitate si comunicarea acestuia Autorității Publice Tutelare

în termen de 2 zile de la lista scurta

...........2018

Expert independent

Se va elabora raportul de activitate

23.

Depunerea declarației de intenție a candidațilordin lista scurtă

în termen de 15 zile de la comunicare

............2018

Candidații din lista scurtă

Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

24.

Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat

3 zile de la depunerea declarației

..........2018

Comisia de selecție cu expertul independent

Conform prevederilor art.44 alin.(3) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

25.

Selecția finală a candidaților pe baza de interviu (în baza planului de interviu)

3 zile

............2018

Comisia de selecție și Expertul independent

Conform prevederilor art.44 alin.(5) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

26.

întocmirea raportului pentru numirea finală și transmiterea acestuia la autoritatea publică tutelară-Consiliul Local al municipiului Ploiești

3 zile de la selecția finală

............2018

Comisia de selecție

Conform prevederilor art.44 alin.(7) si alin.(9) pct.a) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

8. REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

A

• In cazul societăților administrate în sistemul unitar consiliul de administrație este format din 3 - 7 persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au condus.

A /Zi—\ *

Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilorpublice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:                          ?a.        4?;  /£-

 • 1. au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioarăecliivâlentuluk^u/ în lei al sumei de 7.300.000 euro

 • 2. au cel puțin 50 de angajați

 • • Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

 • • în cazul consiliilor de administrație formate din 3-5 membri, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

 • • în cazul consiliilor de administrație formate din 5-9 membri, nu poat fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

 • • Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • • Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

 • • Un membru poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator.

 • • Nu pot fi administratori persoanele care, potivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

9. REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

 • •  Atât expertul independent cât și comisia de selecție vor asigura transparența asupra întregului proces de recrutare și selecție.

 • •  Toate informațiile ce privesc toți candidații, pe întreg parcursul procesului, vor fi făcute publice, prin publicarea lor în mediul Online.

 • •  Toate informațiile cu caracter personal vor fi confidențiale.

 • •  Atât lista lungă cât și lista scurtă sunt confidențiale. Candidații acceptați sau respinși de pe aceste liste vor primi în mod individual o informare scrisă în acest sens.

• Numai reprezentanții autorității publice tutelare au dreptul să decidă asupra comunicărilor și să efectueze comunicări de presă pe marginea acestui proces de recrutare și selecție.

 • 10. ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE

SELECȚIE

în vederea definitivării Planului de selecție, autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție în colaborare cu expertul independent selectat va întreprinde activitățile necesare pentru


conformare față de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și Normele metodologice a H.G. nr. 722/2016.

în acest sens, expertul independent cu consultarea comisiei de selecție și sub acesteia, în conformitate cu cerințele din Termenii de referință, va elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

 • •  profilul consiliului în funcție;

 • •  profilul candidatului, matricea candidatului, pentru poziția de membru al consiliului;

 • •  anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;

 • •  materiale referitoare la declarația de intenție;

 • •  fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;

 • •  plan de interviu;

 • •  formulare de nominalizare pentru candidații propuși;

 • •  recomandări de nominalizare;

 • •  proiectul contractului de mandat;

 • •  formulare de confidențialitate;

 • •  formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;

 • •  lista elementelor confidențiale și a celor care pot fi făcute publice;

 • •  lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice si persoane juridice,în funcție de etapele procedurii de selecție;

 • •  lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați pe lista scurtă.

Datele și termenele trecute în prezentul Plan de selecție - componenta inițială - cu excepția celor prevăzute la punctul 1 sunt orientative, ele urmând a fi definitivate în colaborare cu expertul independent contractat.