Hotărârea nr. 458/2018

Hotãrârea nr. 458 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 458 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 302/22.10.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, srategii și prognoze: Palaș Alexandru Paul, Sîrbu Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Staicu Zoia și raportul de specialitate nr. 8696/22.10.2018 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 165/23.10.2018;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2018;

In conformitate cu prevederile:

  • •  Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, art. 4;

  • •  Legii nr. 3/2018 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, art. 1;

  • •  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare , art. 19 și art. 49;

în temeiul art. 36 alin (4) lit (a) și art. 45 alin (2) lit (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Aprobă rectificarea listei de investiții, conform Anexei nr. 2A (sursa venituri proprii), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GeorgeASorin-Niculae BOTEZp. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

1

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat 2018

Execuție la 30,09, 2018

Influenta +/-

Buget rectificat / oct. 2018   .

TOTAL VENITURI - din care:

70518,7"

48068,79

5000,21

75519,00

vtr tots

Ml 1 UHILb btU 1 IUNII Ut r UNU 1 lUNAHt -- din care:

68603,75

48032,79

5000,21

73604,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

20,0C

15,00

0,00

20,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

o,oc

0,00

0,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

930,0C

648,00

0,00

930,00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

50764,00

34853,00

5000,00

55764,00

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate oublica din sume alocate de la

33.10.30

809,00

431,00

0,00

809,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

36,00

1,00

0,00

36,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

22,79

22,79

0.21

23,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

0.00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1166,00

761,00

0,00

1166,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0,00

0,00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariale

43.10.33

14856,00

11301,00

0,00

14856,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

1915,00

36,00

0,00

1915,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugelele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul samataiii

43.10.14

1915,00

36,00

0,00

1915,00

subvenții din bugetul de stai ca:re cugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale pchlnamecmlnr rtp.cnmunirani in sanaiatp

43.10.16.0

1

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.0

2

0,00

0,00

Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații tn urgenta tn

43.10.17.01

0,00

0,00

IUI AL CHEL IUIELI (Seu I IUNeA Ut FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE!

78136,79

46491,00

5000,21

83137,00

SECȚIUNEA Dfc FUNGtldNARE [COd

01+80+81+84}

72294,79

46409,00

5000,21

77295,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50

01

72294,79

46409,00

5000,21

77295,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 11

10

35265,00

20730,00

■1134,00

34131,00

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 la 10

10.01

33621,00

19506,00

-1029,00

32592,00

Salarii de baza

10.01.01

20768,00

14273,00

0.00

20768.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4426,00

2362,00

0,00

4426,00

Alte sporuri

10.01.06

952,00

404,00

0,00

952,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

1039,00

0,00

-1029,00

10,00

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

4478,00

1488,00

0,00

4478,00

ndemnizatii plătite unor persoane din afara l

10.01.12

8,00

2,00

0,00

8,00

ndemnizatii de delegare

0.01.13

0,00

ndemnizatii de detașare

0.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de

0.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

0.01.16

0,00

ndemnizatii de hrana

0.01.17

1596,00

779,00

1596,00

Alte drepturi salariale in bani

0.01.30

354,00

198,00

0,00

354,00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 1

0.02

609,00

496,00

-105,00

504,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat 2018

Execuție la 30,09, 2018

Influenta +/-

Buget rectiftcât.-oct. 2018

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,0C

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0 00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si far

10.02.04

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

609,00

496,0C

-105,00

504,00

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1035,00

728,00

0,00

1035,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

282,00

252,00

0,00

282,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7,00

6,00

0,00

7,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

68,00

67,00

0,00

68,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4,00

4,00

0,00

4,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator centru anaaiall

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,00

3,00

0,00

4,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

670,00

396,00

670,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.13 la 20.27+20.30)

20

36780,79

25553,00

6134,21

42915,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20

20.01

2019,00

1377,00

-15,00

2004,00

Furnituri de birou

20.01.01

70 00

49 00

000

70,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

110,00

98,00

20,00

130,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

700,00

493,00

0,00

700,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

135,00

87,00

0,00

135,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

29,00

17,00

0,00

29,00

Piese de schimb

20.01.06

80,00

2,00

-70,00

10,00

Transport

20.01.07

27,00

22,00

15,00

42,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

54,00

42,00

0,00

54,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

502,00

332,00

0,00

502,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fun<

20.01.30

312,00

235,00

20,00

332,00

Reparații curente

20.02

265,00

103,00

194,00

459,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

632,00

465,00

0,00

632,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

632,00

465,00

0,00

632,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.I

20.04

32657,00

22916,00

6000,00

38657,00

Medicamente

20.04.01

30944 00

2174300

6000.00

36944 00

Materiale sanitare

20.04.02

553,00

386,00

0,00

553,00

Reactivi

20.04.03

1100,00

763,00

0,00

1100,00

Dezinfectant!

20.04.04

60,00

24,00

0,00

60,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05

482,79

244,00

-44,79

438,00

Uniforme si echipament

20.05.01

20,00

-15,00

5,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

40,00

-30,00

10,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

422,79

244,00

0,21

423,00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+;

20.06

55,00

35,00

0,00

55,00

Jeplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

55,00

35,00

0,00

55,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

20,00

16,00

0,00

20,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

1,00

0,00

5,00

Consultanta sl expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

50,00

19,00

0,00

50,00

Protecția muncii

20.14

100.00

53,00

0,00

100,00

Muniție, furnituri si armament de natura activei

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al

20.18

0,00

0,00

0,00

uonuTOuțn aifi ădmiNiMfâuei pdbuce loCaie ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program Inundații pe

20.20

Meteorologie

>0.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

.0.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inghel

>0.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuți

0.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumu

0.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumu

0.24.02

Stabilirea riscului de tara

0.24.03

Cheli din a statul

uieli judiciare sl extrajudiciare derivate :tiunl in reprezentarea Intereselor        2

ui. potrivit dispozițiilor legale

0.25

PLOV^ >.O CA'-
D

ENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat 2018

Execuție la 30,09, 2018

Influenta +/-

oct. 201H-<> •'

I:o> *v

■ ■■■■■ -

Tlchete cadou

20.27

VQ

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30

20.30

495,00

324,00

0.00

495.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

20,00

20,00

20,00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturil

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului i

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

475,00

304,00

475,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.3

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

TIILUL X AL IE UHELIUIELI !50d

5SXU+53J12+59.11+53.12+53.15+53.17+59.22+

59

249,00

126,00

0,00

249,00

BURSE

59.01

11,00

10,00

0 00

11,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadratF

59.40

238,00

116,00

0,00

238,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

titlul xv Împrumuturi (cod ao.os+so.os+e

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81

TIILUL XVII PLA1I td-EUIUAIE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate In anii precedenti sl recuperate

85.01

SECȚIUNEADEDEZ VOLTA REȚcod

51+55+56+70+84)

5842,00

82,00

0,00

5842,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul viii proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.181

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5842,00

82,00

0,00

5842,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

5842.00

82 00

0 00

584200

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)1

71.01

5842,00

82,00

0,00

5842.00

Construcții

71.01.01

0.00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3677,00

46,00

-25,00

3652,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

2165 00

36 00

25 00

2190 00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

(Rezerve de stat ți de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

zn

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților c.|

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

111LUL XVII PLA11 cFECIUA1 b IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

34

Plăti efectuate In anii precedenti sl recuperate

35.01Pentru buget 2018: Excedentul din anii precedenti de 7618 mii lei va fi directionat astfel:3927 mii lei se directioneaza pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, iar diferența de 3691 mii lei, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa. Sponsorizări din anii precedenti:241268,22 leiSPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA2A

LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare DIN VENITURI PROPRII (EXCEDENT)

Anul 2018

Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

ARTICOL 71.01.02 - MAȘINI, E( DE TRAN

HIPAMEME SI MIJLOACE SPORT

1.Aparat radiologie

1

1500

0

-100

1

1400

Acest aparat este necesar dotării Laboratorului de radiologie al spitalului, cel vechi fiind uzat fizic si moral.

2. Aparat radioterapie TUR 300

1

1800

0

0

1

1800

Se impune dotarea Laboratorului de radioterapie cu acest aparat in vederea tratării pacientilor cu afecțiuni oncologice.

3.Electrocardiograf

12 canale

3

36

0

0

3

36

Sunt necesare pentru dotarea Secției Oncologie, Compartimentului Hematologie si Compartimentului Cardiologie.

4.Termostat încălzit seruri

2

50

0

0

2

50

Se impune folosirea acestor termostate in Secția Oncologie, pentru incalzirea serurilor perfuzabile.                                7i..

■ ........ ,** 4/

5.Centrifuga laborator

1

15

0

0

1

15

Centrifuga va fi folosita de Compartimențuf?. de Transfuzii al spitalului.     ■

6.Holter EKG

1

20

0

0

1

20

Aparatul este necesar Secției Interne.       x

7.Aparat elcctrostimulare fara soft

5

25

0

0

5

25

Aceste aparate sunt necesare Laboratorului de Recuperare,Medicina Fizica si Balneologie.

8.Aparat electrostimulare cu soft

1

10

0

0

1

10

Este necesar Laboratorului de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.

9.Pat tratament pentru aparat radioterapie

1

31

0

0

1

31

Este necesar pentru efectuarea tratamentului de terapie profunda si superficiala cu ajutorul aparatului roentgen TUR 300.

lO.Sistem de producere apa sterila prin filtrare mecanica si microfiltrare

1

10

0

0

1

10

Acest sistem va fi utilizat la Cabinetul de Chirurgie din ambulatoriul spitalului pentru producerea de apa sterila instant.

11.Paravan radioprotectie

0

0

1

65

1

65

Este necesar in Laboratorul de radioterapie, pentru protecția personalului medical care lucrează in camera de comanda.

12.Sistcm comunicare audio -video cu pacientii

0

0

1

10

1

10

In Laboratorul de radioterapie este necesara comunicarea audio - video cu pacientul aflat pe masa de tratament.

ARTICOL 71.01.30 ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

13. Amenajare spatii depozitare in cadrul Compartimentului Hematologie

60

0

60

In urma extinderii Compartimentului Hematologie este necesara amenajarea si compartimentarea spatiilor de depozitare a diverselor materiale utilizate de acesta.

14. Amenajare încăpere amplasare aparat radioterapie TUR 300

370

25

395

In vederea utilizării aparatului de radioterapie TUR 300 este necesara amenajarea incaperii unde va funcționa aparatul, conform normelor CN,C AN t

TOTAL

3927

0

3927

X ©TDIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL Ec.       Marilena