Hotărârea nr. 457/2018

Hotãrârea nr. 457 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie „Conductă termică la Colegiul Tehnic Toma Socolescu”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 457


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

«Conductă termică la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”»

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 258/10.10.2018 a domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic-Investiții nr. 10945/10.10.2018, al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1471/10.10.2018 și al Direcției Economice nr. 141/10.10.2018 prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții «Conductă termică la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”»

ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2018;

având în vedere avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare a Municipiului Ploiești nr. 46/14.09.2018;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în conformitate cu art. 9 - secțiunea a 4-a din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție «Conductă termică la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”» conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA


WUrpAyrPROIECTARE Șl ANTREPRIZĂ CONSTRUCȚII INDUSTRIALE Șl Tate^ăT

Nr. Registrul Comerțului J40/4325/1991 Cod1Unic înregistrare RO 19984

ALPHA BANK MAGHERU-COD IBAN RO11 .BUCU.1411.5091.2511 .RO98 EEEH TREZORERIE Sector 1 - COD IBAN R049.TREZ.7015.069X.XX01.0570

BUCUREȘTI, Str. Al. Xenopol nr. 4, ap. 12, sector 1, cod 010471 jfj Nct -Telefon: 021.326.07.95, 021.326.07.98, Fax: 021.326.07.98, E-mail: pacic1991@gmail.com:.

Denumirea

CONDUCTA TERMICA

proiectului:

LA COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU

STR. GH. GR. CANTACUZINO, NR. 328, PLOIEȘTI

DETALII DE EXECUȚIE

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Faza: DAU - PT____Specialitatea: Instalații termotehnice__________

Simbol proiect: 13494/2018 Volum:   unic Exemplar: 4_____________

Data elaborării: 07.2018 _____

Acest proiect cuprinde 25 file și ___1__planșe.

Sef proiect Director


arh. M. Beian


ing. P. Petrosanu
I \

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUIPLOIESTt 5 Conducta termica

Colegiul tehnic ‘’Toipa Șpcoleșd0^

Str. Gh. Gr. CantacdziMț-jrirt^â, Ploiești 13494/2018

FOAIE DE SEMNATURI

Proiectant instalații termice

ing. Gh. Dobrescu

Verificator instalații termice

ing. N. Niculescu                 '

y


BORDEROU


1. PIESE SCRISE

pag.

 • 1. Foaie de garda

 • 2. Foaie de semnaturi

 • 3. Borderou

 • 4. Memoriu tehnic

 • 5. Caiet de sarcini

 • 6. Ptogram de control pe faze determinante

 • 7. Lista de cantitati de lucrări IT 1 - Montare conducta termica

 • 8. Durata de proiectare si execuție

 • 9. Deviz general

 • 10. Deviz pe obiect

2. PIESE DESENATE

Instalații termice - Conducta termica

1. Plan traseu si secțiune

T01


întocmit,

ing. Gh. Dobrescu A

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIJPjSțl^L^SB J

Conducta țfernhiicai#/ Colegiul tehnic      Spcpti^^^

Str. Gh. Gr. Cantac ji^ri3,

^Ploiești

13494/2018

MEMORIU TEHNIC

INSTALAȚII TERMOTEHNICE

1.   OBIECTUL

Prezenta documentație are ca obiect înlocuirea conductei termice de încălzire existenta dintre.Caminul de elevi nr.1 si Căminul de elevi nr. 2 din incinta Colegiului tehnic Toma Socolescu.

Conducta termica existenta, este pozata parțial in spațiul verde si parțial in canal tehnic la subsol Căminului de elevi nr. 1 si Căminului de elevi nr. 2.

2.   BAZA DE PROIECTARE

Beneficiatul va obține Certificatul de Urbanism precum si Autorizația de Construire pentru acest obiectiv de investiție, conform clarificării nr. 9950 din 17.05.2018 emisa de Primăria Municipiului Ploiești.

La baza întocmirii proiectului au stat:

 • -  Releveul situației existente, cu traseul conductei termice

 • -  Planul tema cu amplasarea Cămin de elevi nr. 1 si Cămin de elevi nr. 2. Documentația a fost întocmită in conformitate cu prevederile următoarelor reglementari in vigoare:

 • -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, inlocuita cu Legea 163/2016;

 • -   Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C 56-02

 • -  Legea nr. 90/2006 privind norme generale de protecția muncii

 • -  Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca

 • -  Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

 • -  Normativ de siguranța la foc a construcțiilor, indicativ P118-99 si P118/2013

 • -  Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire, 1.13-15

 • -  STAS 404/2 - Țeava otel fara sudura. Laminata la cald, pentru construcții.

 • -  STAS 7656 Țeava din otel neagra, sudata longitudinal

  «Ti


B

. ... />’'■'

Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerințelor de calitate conform prevederilor Legii privind calitatea in construcții de verificator autorizat MDRAT.4.

Fazele determinante de execuție vor fi următoarele:

 • - proba de presiune

 • - proba de funcționare.

In conformitate cu HG 766/1997, Anexa 2, categoria de importanta a obiectivului este “C” - “construcție de importanta normala”.

3. SITUAȚIA EXISTENTA

Rețeaua termica existenta, de înlocuit, obiect al proiectului, este pozata parțial in spațiul verde si parțial in canal tehnic la subsol Cămin de elevi nr. 1 si Cămin de elevi nr. 2.

Rețeaua termica exterioara subterana, amplasata in zona spațiului verde are lungimea de aprox. 41 m (masurata la axul traseului). Conductele termice sunt montate in canal din beton

Canalul termic subteran din beton in zona spațiului verde este pozat la asancimea de aprox. 50 cm

Traseul conductelor pozate in canal tehnic in subsol Cămin de elevi nr. 1 este in lungime de aprox. 28 m.

Traseul conductelor pozate in canal tehnic in subsol Cămin de elevi nr. 2 este in lungime de aprox. 50.

Lngimea totala pozata in canal tehnic in subsolul căminelor este:

28+ 50 m = 78 m.

Rețeaua termica existenta intre Căminul de elevi 1 si Căminul de elevi 2 are in componenta 2 conducte din otel de apa calda pentru incalzire 2 Dn 150 mm (tur si retur) precum si o conducta de apa rece din PEHD 3” si o conducta de apa calda de consum din PEHD 2 Yz".

Conductele din otel de apa calda pentru incalzire prezintă un grad înaintat de uzura datorita vechimii (rugina si subtiera pereților conductelor).

Pierderile de agent termic sunt frecvente si conduc la întreruperi in alimentarea cu energie termica a consumatorilor.

In consecința este absolut necesara înlocuirea conductelor de incalzire din otel.

Conductele de apa rece si de apa calda de consum existente sunt conducte noi, de aproximativ 10 ani, executate din polietilena de inalta densitate, nu prezintă urme de uzuta si nu necesita înlocuirea lor.

4. SITUAȚIA PROIECTATA                                 £-

v®x\ (!v>^ Mr'L

In prezenta documentație este cuprinsa înlocuirea conductelor ^încălzire -diOiței (2 Dn 150 mm) de la punctul de distribuție din subsolul tehnic al Căminului Tcpăna la căminul de vane din exteriorul Căminului nr. 2.

Se prevede inlocuirea conductelor existente cu conducte noi, tot din otel, montate pe același traseu si cu același diametru cu conductele existente care se dezafectează.

Executarea lucrărilor este necesar a se face intr-o perioada in care instalația de încălzire nu funcționează astfel incat conductele existente sa se poata goli pentru a fi dezafectate.

 • 4.1     Demontarea conductelor de încălzire existente

Demontarea conductelor de încălzire (2 Dn 150 mm) din subsolul Căminului nr. 1 si din subsolul Căminului nr. 2 se va face prin taiere cu flacara oxiacetilenica, după ce in prealabil a fost desfăcută si scoasa la exterior termoizolatia existenta.

Pentru traseul exterior este necesara decopertarea canalului termic amplasat subteran, in spariul verde.

In prezenta documentație se prevede indepartarea manuala a pământului de deasupra canalului termic si depozitarea lui pe marginea sântului format.

După indepartarea pământului se vor demonta una cate una plăcile din beton care acopera canalul termic.

Plăcile din beton se vor depozita cu grija pe marginea sântului spre a fi refolosite după montarea conductelor noi, si refacerea canalului din beton la forma inițiala.

Se va desface termoizolatia existenta de la cele doua conducte de incalzire.

Apoi se vor demonta prin taiere cu flacara oxiacetilenica cele 2 conducte de incalzire Dn 150 mm.

Conductele din otel uzate care s-au demontat de pe poziție se vor depozita intr-un spațiu pus la dispoziție de către beneficiar in vederea valorificării lor la fier vechi.

 • 4.2    Montarea noilor conducte de incalzire

Noile conducte de incalzire prevăzute in prezenta documentație vor fi din țevi de otel 0 168x6 mm (Dn 150 mm).

Aceste conducte au același diametru nominal si se vor monta pe traseul conductelor existente, ce se demontează.

La montarea conductelor termice îmbinarea țevilor cap la cap se va face prin sudura de tip in “V” (țevile avand grosimea peretelui peste 4 mm).

Sudurile la conducte se vor executa numai de către sudori autorizați.

Conform Normativului 1.27-82 privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte, se Stabilește clasa de calitate a imbinarilor sudate : clasa IV (conf. Tabel 7)

Tehnologia de execuție a sudurilor va fi conform metodologiei de lucru a executantului (conf. Normativ I.27 Tabel 5).

Se vor verifica vizual 100% din numărul total al îmbinărilor sudate.

Se vor verifica prin metoda radiații penetrante 5% .... 10% din.numărul total al imbinarilor sudate.

Se vor folosi suportii existenti iar acolo unde suportii s-au deteriorat (la demontare sau din cauza ruginei) se vor realiza suporți noi.

Suportii se vor monta din 2,5m in 2,5m.

Pe traseul din canalul termic exterior s-au prevăzut 17 buc. de suporți noi, din profile metalice, executați confirm detaliilor din planul anexat.

Conductele vor fi susținute prin suporți care trebuie sa asigure deplasarea conductelor prin dilatare fara modificarea geometriei traseului.

Pentru preluarea dilatărilor conductelor de incalzire s-au prevăzut compensatori naturali din forma traseului iar pe porțiunile drepte s-au prevăzut compensatori in forma de U.

Intre compensatori s-au prevăzut 4 puncta fixe (PF).

Pentru buna exploatare a conductelor de incalzire s-au prevăzut robineti de închidere din fonta, cu sertar (sau cu sfera), cu flanse, Dn 150 mm si Pn 16. .

Se vor monta 2 robineti de inchidere in căminul de vane din exteriorul Căminului 2 si inca 2 robineti de inchidere in subsolul Căminului 1.

In căminul de vane din exteriorul Căminului 2 s-au prevăzut si 2 robineti de golire cu port-furtun.

Referitor la pantele de montaj ale noilor conductei de incalzire se face precizarea ca se vor respecta pentele conductelor existente care se demontează.

Pentru realizarea curbelor s-au prevăzut coturi prefabricate.

Introducerea noilor conducte Dn 150 in subsolul Căminului 1 si Căminului 2 se va face prin zona canalului termic exterior care a fost decopertat.

Pentru Căminul 1 exista si un gol tehnologic de montaj in căpătui dinspre sediul Grupului școlar.

 • 4.3 Probe

După montarea conductelor pe intregul traseu acestea se vor verifica la etanșeitate si circulația fluidului prin probe la rece si la cald, conform normativului pentru instalații de incalzire I 13-15.

Verificările se vor face cu conductele neizolate si cu traseul exterior decopertat pentru a se observa eventualele neetanseitati si a se putea interveni pentru remedierea lor.

Proba la rece si proba la cald se vor efectua in perioadele cu temperaturi exterioare mai mari de +5SC.

Presiunea de încercare va fi de 6 bari timp de 3 ore.

înainte de proba de presiune la rece instalația va fi spalata cu apa potabila.

Verificarea comportării instalației la proba la rece poate fi începută imediat după punerea ei sub presiune, prin controlul rezistentei si etanseitatii tuturor imbinarilor. La imbinarile sudate controlul se face prin ciocanire.

A

î

NC

Cîrt

ei! Iii ■' ' H

Masurarea presiunii va incepe după cel puțin 3 ore de la pafjerdeL sup se va face cu un manometru înregistrator sau indicator cu^JaSa$e ptâci^e prin citiri la intervale de 10 minute, timp de 3 ore.

e si

1.6,

Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzătoare daca pe toata durata probei, manometru! nu a indicat variații de presiune si daca la instalație nu se constata fisuri, crăpături sau scurgeri de apa la imbinari si presgarnituri.

După executarea probei la rece golirea instalației este obligatorie.

Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor instalației la dilatare si contractare si a circulației agentului incalzitor.

Proba la cald se efectuează in prezenta conducerii tehnice a șantierului si a delegatului beneficiarului, rezultatele consemnandu-se intr-un proces verbal.

Proba la cald se va efectua inaintea finisării (vopsiri, izolații)

 • 4.4 Grinduirea si izolarea conductelor

După terminarea probelor si inainte de a se izola termic, conductele de incalzire se vor curata si proteja cu 2 straturi anticorozive (grunduire).

Izolarea conductelor se face cu cochilii din poliuretan cu grosimea de 32 mm.

Protecția termoizolatiei se prevede a se executa cu tabla zincata de 0,5 mm in canalul termic exterior si cu folie de Al de 0.3 mm (sau similar) in subsol.

La execuția izolațiilor termice a conductelor se vor respecta prevederile din C142-95 Instrucțiuni tehnice pentru executarea termoizilatiilor elementelor de instalații.

5. MASURI DE PROTECȚIA MUNCII SI PSI

 • 5.1.   MASURI DE PROTECȚIA MUNCII

Proiectarea instalațiilor s-a făcut cu respectarea prevederilor normelor si normativelor precizate in capitolul 2.

Respectarea prevederilor din actele normative menționate mai sus este obligatorie atat pentru executant, cat si pentru beneficiar.

 • 5.1.1.  Pe parcursul execuției se vor respecta: Normele generale de protecția muncii si Prevederile specifice din 1.13/2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire centrala ;

In exploatare se vor respecta Norme generale de protecția muncii si prevederile specifice din 1.13/1-2015 - Normativ pentru exploatarea instalațiilor de incalzire centrala.

5.2. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

Proiectarea instalațiilor se va face cu respectarea prevederilor normelor si normativelor precizate in capitolul 2. Respectarea prevederilor din normativele menționate mai sus este obligatorie atat pentru executant cat si pentru beneficiar.

 • 5.2.1.  Pe parcursul execuției se vor respecta: Normativ P118/99 - Normativ de protecție la foc a construcțiilor si Prevederile specifice din 1.13/2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire centrala ;

  5.2.2.

  6.

  a

  b

  • c.

  • d.

  • e.

  • f.


M 5

In exploatare se vor respecta prevederile specifice din 113/1-2015 Normativ pentru exploatarea instalațiilor de incalzire centrala.           "          • Vi

’ ■ V S

RESPECTARTEA CERINȚELOR FUNDAMENTALE DE CALITATE CUPRINSE IN LEGEA NR. 10/1995, MODIFICATA PRIN LEGEA NR. 163/2016

Rezistenta mecanica si stabilitate (cerința fundamentala a)

La proiectarea noilor instalații de incalzire se respecta cerințele de rezistenta si stabilitate conform prevederilor in vigoare, privind :

prevederea conductelor si armaturilor cu presiuni nominale adecvate ; distantele intre suporți astfel incat conductele sa nu se deformeze; preluarea dilatării conductelor se realizează prin conformația traseelor (compensatori naturali in forma de L, Z);

Securitate la incendiu (cerința fundamentala b)

La proiectarea instalațiilor s-au respectat prevederile specifice din legile si normativele in vigoare privind securitatea la incendiu.

La proiectarea conductelor de incalzire se respecta distanta minima de 5 cm intre conductele neizolate termic si elementele din materiale combustibile.

Igiena sanatate si mediu (cerința fundamentala c)

Instalația de incalzire, respectiv conducta termica, respecta temperaturile nominale, conform normativelor in vigoare.

Siguranța in exploatare (cerința fundamentala d)

Conductele de incalzire sunt prevăzute cu robinete de inchidere pe tur si pe retur. Golirea instalației se face prin armaturi de golire prevăzute in căminul de vane.. Protecția împotriva zgomotului (cerința fundamentala e)

La dimensionarea conductelor de incalzire s-au folosit viteze recomandate astfel incat sa nu se producă zgomote in instalația de incalzire.

Economia de energie si izolare termica (cerința fundamentala f)

S-a prevăzut izolarea termica a conductelor tur si retur cu izolație de 32 mm grosime precum si protecția termoizolatiei.

INDICAȚII PENTRU RECEPȚIE SI PUNERE IN FUNCȚIUNE

La punerea in funcțiune a instalației, se va incheia un proces verbal de recepție

Recepția lucrărilor se va realiza conform celor prevăzute in normativul C56-02 si in Regulamentul de recepție a lucrărilor de instalații aferente construcțiilor.

întocmit,

ing. Gh. DQbrescu

Beneficiar:PRIMĂRIA M0i^lPIULUI!PL$ȘSTI x>:.Conducta termica la Colegiul tehnic "Toma Socolescu” Str. Gh. Gr. Cantaduzino, nr. 328, 13494/2018

Ploiești


CAIET DE SARCINI

CONDUCTA TERMICA

LA COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU

1.    GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini este aferent lucrărilor necesare (reparație curenta) la conducta termica existenta in incinta Colegiului tehnic Toma Socolescu intre Căminul de elevi nr. 1 si Căminul de elevi nr. 2.

Prin proiect se prevede înlocuirea conductei termice existente care este uzata fizic si moral cu conducta noua.

Caietul de sarcini cuprinde date tehnice privind execuția si recepția rețelei termice, date tehnice privind materialele folosite, masuri de siguranța si protecție in conformitate cu legislația in vigoare pentru acest domeniu.

Categoria de importanta a cladiriilor este "C” - clădiri normale.

Instalațiile de rețele termice sunt instalații normale.

Agentul termic utilizat pentru instalațiile de încălzire este apa calda 80/60°C din rețeaua din incinta.

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, modificata prin Legea nr. 177/2015, privind calitatea in construcții, fazele determinante sunt probele de presiune (la rece si la cald) si probele de funcționare a rețelelor termice.

2.   STANDARDE SI NORMATIVE DE BAZA

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile următoarelor reglementari in vigoare:

 • - Legea nr. 10/1995, modificata si completata cu Legea nr. 163/2016 privind calitatea in construcții;

 • - Hotararea de guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ;

 • - Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire, 1.13-15

 • - Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C 56-02:

 • - Ghid de performanta pentru instalații termice, MLPAT-CTS, 1997;

 • - Legea nr. 90/2006 privind norme generale de protecția muncii;

 • - Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

 • - Normativ de siguranța la foc a construcțiilor, indicativ P118-99 ;

 • - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, indicativ C300-94 ;

 • - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul Ml

nr.775/22.07.1998

 • - STAS 7132 - Instalații de incalzire. Masuri de siguranța la instalații de incalzire

centrala cu apa avand temperatura max. 1152C.

 • - STAS 404/2 - Țeava otel fara sudura. Laminata la cald, pentru construcții

 • - STAS 7656 Țeava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalații.

3.   MATERIALE SI ECHIPAMENTE DE BAZA

La executarea lucrărilor se vor folosi materialele consemnate in proiect. Orice propunere de înlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de proiectant si beneficiar.

Toate materialele utilizate vor trebui insotite de certificate de calitate. înainte de punerea in opera se vor face verificări vizuale.

Conductele rețelei termice de incalzire se vor executa din teva de otel laminata sau sudata longitudinal.

Se vor prezenta de către contractant certificate de calitate si de garanție pentru materiale si produse precum si agremente MLPAT, după caz.

Probleme referitoare la recepția materialelor vor fi rezolvate de antreprenor avand in vedere competenta sa.

La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deteriorării lor.

Pastrarea materialelor se va face in magazii sau spatii de depozitare, organizate special in acest scop, in condiții care sa asigure buna lor conservare.

Se pot depozita in spatii libere materialele feroase, profile asupra carora intemperiile au o influenta minima.

Se vor depozita in spatii inchise conductele (țevile), armaturile, materialele de izolații, accesoriile, etc.

Conductele (țevile) se vor păstră astupate la ambele capete pentru a nu intra in interior diverse materiale care sa împiedice circulația apei la punerea in opera.

4.   EXECUȚIA LUCRĂRILOR

Execuția conductei termice se va face conform planului din proiect. Execuția se va face coordonat cu lucrările de construcții (săpături, decopertari) iar coordonarea se va urmării pe tot parcursul execuției.

4.1OPERAȚII PREGĂTITOARE                    § $ ir :   - X1

înaintea execuției instalațiilor de incalzire se vor confrui^planuri^          si

orice neconcordanta va fi semnalata proiectantului.

înainte de montare toate materialele vor fi verificate de conducătorul tehnic al

lucrării impreuna cu șeful de echipa pentru a constata daca corespund cu prevederile din proiect si daca nu au suferit deteriorări in timpul manipulării si depozitarii.

Toate conductele rețelei vor fi examinate de șeful de echipa, inainte de montare luând masuri de curățire de murdarii, resturi de materiale, uleiuri.

LUCRĂRI DE MONTAJ

Conductele vor fi susținute prin suporți din profile metalice care trebuie sa asigure deplasarea conductelor prin dilatare fara modificarea geometriei traseului.

La montarea conductelor termice imbinarea țevilor cap la cap se va face prin sudura de tip in “V” (țevile avand grosimea peretelui peste 4 mm).

Sudurile la conducte se vor executa numai de către sudori autorizați.

Conform Normativului 1.27-82 privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a imbinarilor sudate la conducte, se stabilește clasa de calitate a îmbinărilor sudate : clasa IV (conf. Tabel 7)

Tehnologia de execuție a sudurilor va fi conform metodologiei de lucru a executantului (conf. Normativ 1.27 Tabel 5).

Se vor verifica vizual 100% din numărul total al imbinarilor sudate.

Se vor verifica prin metoda radiații penetrante 5% .... 10% din numărul total al imbinarilor sudate.

Se vor folosi suportii existenti iar acolo unde suportii s-au deteriorat (la demontare sau din cauza ruginei) se vor realiza suporți noi.

Suportii se vor monta din 2,5m in 2,5m.

Preluarea dilatării conductelor de agent termic se realizează prin schimbări de direcție, schimbări ale nivelului traseului si compensatiri tip "U”.

Pentru realizarea curbelor s-au prevăzut coturi prefabricate.

Se vor monta armaturile prevăzute in proiect (de trecere, de golire, de reținere, de siguranța). Armaturile prevăzute vor corespunde presiunilor de lucru din proiect. Toate armaturile se vor monta in poziția inchis si ținând seama de condițiile: sa fie ușor accesibile si ușor demontabile.

După montarea conductelor pe intregul traseu acestea se vor verifica la etanșeitate si circulația fluidului prin probe la rece si la cald, conform normativului pentru instalații de incalzire I 13-15.

Presiunea de incercare va fi de 6 bari timp de 3 ore.

înainte de proba de presiune la rece instalația va fi spalata cu apa potabila.

Verificările se vor face cu conductele neizolate si cu traseul exterior decopertat pentru a se observa eventualele neetanseitati si a se putea interveni pentru remedierea lor.

Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzătoare daca pe toata durata probei, manometrul nu a indicat variații de presiune si daca la instaiatiemu se constata fisuri, crăpături sau scurgeri de apa la îmbinări si presgarnitum*--''

După executarea probei la rece golirea instalației este obligatorie.

Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor instalației la dilatare si contractare si a circulației agentului incalzitor.

Proba la cald se efectuează in prezenta conducerii tehnice a șantierului si a delegatului beneficiarului, rezultatele consemnandu-se intr-un proces verbal.

 • 4.3   MASURI DE PROTECȚIA MUNCII.

Proiectarea instalațiilor s-a realizat cu respectarea prevederilor normelor si normativelor precizate in capitolul 2. Respectarea prevederilor din actele normative menționate mai sus este obligatorie atat pentru executant cat si pentru beneficiar.

Pe parcursul execuției se vor respecta:

 • - NMPG - Norme generale de protecția muncii;

 • - Regulament privind protecția si igiena muncii in construcții (aprobat cu Ordinul MLPAT nr.9/N/15.03.1993);

 • - Prevederile specifice din normativul de incalzire 1.13 - 2015.

 • 4.4   MASURI PSI

Proiectarea instalațiilor s-a realizat cu respectarea prevederilor normelor si normativelor precizate in capitolul 2. Respectarea prevederilor din actele normative menționate mai sus este obligatorie atat pentru executant cat si pentru beneficiar.

Pe parcursul execuției se vor respecta:

 • - Normativ P 118 - 99 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor;

 • - Normativ C 300-94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora;

 • - Prevederile specifice din normativul de incalzire 1.13-15.

  5.


  RECEPȚIA LUCRĂRILOR


5.1 VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPȚIEI

Recepția preliminară a instalațiilor consta din efectuarea verificărilor scriptice si fizice pentru a constata daca lucrările s-au executat conform proiectului, modificărilor aprobate si daca au fost indeplinite condițiile tehnice.

Verificarea scriptica se face pe baza următoarelor documentații:

întocmit,

ing. Gh. Dobrescu

INVESTIȚIA:

Conducta termica

la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 328


PROGRAM

PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII PE FAZE DETERMINANTE, IN CONFORMITATE CU LEGEA NR.10/1995, NORMATIV C56-02 SI NORMATIVE TEHNICE IN VIGOARE

BENEFICIAR: Primăria Municipiului Ploiești

PROIECTANT: SC PACIC SRL

EXECUTANT:

în conformitate cu Legea nr. 10/95, HGR nr.766/97 și Normativul C56/02, se stabilește de comun acord programul pentru controlol calității lucrărilor.

Lucrarea care se controlează, se verifica sau se recepționează

Document scris

Semnatar

Nr. si data Proces Verbal.

1.

Predare-primire front de lucru

P.V.

B, E

2.

Recepția materialelor puse in lucru

P.V.

B, E

3.

Montaj conducte incalzire, cu verificarea respectării prevederilor din proiect

P.V.

B, E

4.

Faza    determinanta    instalații

incalzire - proba de presiune la rece pentru conductele de incalzire

P.V.L.A.

B, P, E, ISC

5.

Faza    determinanta    instalații

incalzire - proba la cald pentru conductele de incalzire si proba de funcționare

P.V.R.

B, P, E, ISC

NOTA: Conform Legii nr. 10/95, secțiunea 3, art. 23 d, executantul are obligația convocării in scris a factorilor prevazuti sa participe la verificări, cu minim 10 zile înainte de finalizarea fiecărei faze.

 • -   P.V. - proces verbal, B - beneficiar, E - executant, P - proiectant.

 • -  P.V.L.A. - proces verbal lucrări ascunse, P.V.R. - proces verbal recepție.

 • -  ISC - Inspecția de stat in construcții.

  BENEFICIAR,

  Primăria Municipiului Ploiești  EXECUTANT,


LISTA CANTITATILOR DE LUCRĂRI - IT 1

MONTARE CONDUCTA TERMICA LA COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU

Nr. cri.

Art. deviz

Denumirea articolului

UM

Can t

Preț unitar

Preț total

0

1

2

3

4

5

6

1.

TsA12C03

Săpătură manuala de pamant, pentru decopertare canal termic, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in teren tare, de la Căminul de elevi nr. 1 la Căminul nr. 2, pe o lungime de aprox. 42 m :

42m x 1,25m x 0,40 m = 21 mc

mc

21

2.

RpCT09 D1

Desfacere cu mijloace manuale a plăcii de beton care acopera canalul termic, placa avand pana la 12 cm grosime : 42m x 1,1 m x 0,12 m = 5,54 mc

mc

6

3.

1zJ12 A1

Desfacerea izolației termice de orice fel la conductele de incalzire montate in canalul termic exterior si in subsolul tehnic de sub cămine :

in canalul termic exterior:

(42 + 42) m x 0,80 mp/m = 67,2 mp

in subsol tehnic

(96 + 60) m x 0,80 mp/m = 124,8 mp

Total: 67,2 + 124,8= 192 mp

mp

192

4.

RplC20 D1

Demontare conducte de incalzire existente, din țeava neagra pentru constrectii, montate prin sudura la construcții social-culturale, conducta avand Dn 150mm

in canalul termic exterior:

42 m + 42 m = 84 ml

in subsol tehnic

48m + 48m + 30m + 30m = 156 m

Total: 84 ml + 156 ml = 240 ml

ml

2405.

TRB01-A29

Transport materiale demontate cu roaba pe pneuri, incarcare prin așezare si descărcare prin așezare pe distanta de 100m, la depozitul de materiale recuperate

- țevi = 240 m x 18,5 kg/m = 4440 kg;

to

4,5

£5'

• 'i

S: To / -

VA

6.

TRB01-A29

Transport materiale demontate cu roaba pe pneuri, incarcare prin așezare si descărcare prin așezare pe distanta de 100m, la depozitul de materiale nerecuperate (izolații, altele) =   560 kg

to

0,2

7.

TFA01 D1

0378

Montare conducte de încălzire noi, prin sudura, inclusiv probe de presiune, țeava avand 0 168x6 mm (Dn150), pana la adâncime de 1m, pe traseul conductelor exterioare demontate

ml

84

8.

IC18 V1

0330

Montare conducte de încălzire noi, prin sudura, țeava avand 0 168x6 mm (Dn150), in subsolul tehnic al căminelor nr. 1 si 2, pe traseul conductelor demontate

ml

156

9.

TFA02 D1

0139

Curbe (cotutri) la 902 din țeava de otel, avand 0 168x6 mm, gata confecționat

buc

32

10.

VC22B1

Dispozitiv de susținere si ancorare din otel profilat cu greutatea pe bucata 5kg ... 10 kg (montare)

Necesar pe suport

Profil U 6,5 : 1 ml x 7,09 kg/m = 7,09 kg Cornier 40x40x4

1,5 ml x 2,42 kg/m = 3,63 kg Greutate suport: 7,09 + 3,63 = 10,71 kg Greutate totala:

48 buc x 10,71 kg/buc = 514 kg

kg

525

11.

VC23B1

Dispozitiv de susținere si ancorare din otel profilat cu greutate pe bucata sub 5kg ... 10 kg (confecționare)

kg

525

12.

IC51E1

Punct fix pentru conducte avand 0 168x6 mm

buc

6

13.

ID07 E3

Montare robinet cu sertar sau cu sfera, cu corp plat sau oval, cu flanse, Pn 16, pentru instalații de încălzire centrala, avand Dn 150 mm

buc

4


14.

YC01

Procurare robineți cu sertar sau cu sfera, cu corp plat sau oval, cu flanse, Pn 16, pentru instalații de incalzire centrala.

D - 150 - 4 buc x.........lei / buc =......lei

TOTAL

lei

44'’

15.

ID05 A2

Robinet de golire cu port-furtun Dn 20 mm

buc

2

16.

ID15 A asim.

Ventil automat de aerisire, avand diametrul 1/2" (15 mm)

buc

4

17.

ID05 A2 asim.

Robinet cu ventil la aerisire avand diametrul(15 mm)

buc

4

18.

IE03 E1

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de incalzire 0 168x6 mm

mp

240

19.

IE04 E1

Efectuarea probei de dilatare-contractare si de funcționare a conductelor de incalzire

0 168x6 mm

mp

240

20.

TF01 D1

Spalarea cu apa potabila a instalației de incalzire

mp

96

21.

lzJ07 B1

Grunduirea conductelor de incalzire cu grund de miniu de plumb, in doua starturi

0 168x6mm 240 m x 0,54 mp/m = 129,6 mp

mp

130

22.

lzH07 A1

Izolarea conductelor de distribuție tur, montate la plafonul coridorului, cu tuburi de poliuretan, sau similar, de 30 mm grosime

0168x6mm 240 m x 0,725 mp/m = 174 mp

mp

174

23.

lzl07 A1

0023

Protecția termoizolatiei conductelor de incalzire, montate in canal termic in exterior cu tabla zincata de 0,5 mm -confecționare

0168x6mm 84 m x 0,725 mp/m =60,9 mp

mp

61

24.

lzl07 B1

Protecția termoizolatiei conductelor de incalzire, montate in canal termic in exterior cu tabla zincata de 0,5 mm -montare

0168x6mm 84 m x 0,725 mp/m =60,9 mp

mp

61

25.

lzl10 A1

Protecția termoizolatiei conductelor de incalzire, montate la plafonul subsolului la cămine, cu folie de Al de 0,3 mm grosime - confecționare

0168x6mm 156 m x 0,725 mp/m = 111,6 mp

mp

112

26.

lzl10B1

Protecția termoizolatiei conductelor de incalzire, montate la plafonul subsolului, cu folie de Al de 0.3mm grosime -montare

mp

112

27.

lzK08C1

Vopsirea confecțiilor metalice cu vopsea de ulei

to

0,5

28.

RpCT09 D1 asim

Pozarea inapoi pe poziție, cu mijloace manuale, a plăcilor de beton care acopera canalul termic, placa avand pana la 12 cm grosime :

42m x 1,1 m x 0,12 m = 5,54 mc

mc

6

29.

TSD01 C1

Imprastierea cu lopata a pământului in straturi de 10-30 cm grosime, pentru umplerea sântului deasupra canalului exterior

mc

27

30.

TSD04C1

Compactarea cu maiul de mana a umpluturii de pamant executata in straturi orizontale de 20 cm grosime

mc

27

31.

Cz0106C1

Preparare beton B200 pentru refacere placi de beton care acopera canalul termic (deteriorate la manevrare)

mc

2

32.

TR06 A10

Transport betoane pentru refacere placi de beton care acopera canalul termic (deteriorate la manevrare)

to

2

33.

Cz0106C1

Preparare beton B200 pentru refacere placi de beton care acopera canalul termic (deteriorate la manevrare)

mc

2

34.

CA01 L1

Turnare beton pentru refacere placi de beton care acopera canalul termic (deteriorate la manevrare)

mc

2

NOTA 1: Se acorda spor de lucru sub exploatare

NOTA 2: In lista de cantitati de lucrări de mai sus nu s-au trecut lucrări de incarcari-descarcari, lucrări auxiliare, organizarea de șantier, etc, care se vor stabili de către fiecare constructor in funcție de tehnologia de execuție folosita.

întocmit,

ing. Gh.Dobrescu

Iți

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Conducta termica la Colegiul tehnic "Toma Socolescu” Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 328, Ploiești 13494/2018

8. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUȚIE

- Durata de proiectare : 30 zile

- Durata de execuție : 60 zile

întocmit proiectant,

S.C. PACIC S.R.L.

DIRECTOR, ing. Petrvi


9.


Proiectant General SC PACIC SRL J 40 /4325/1991 cui RO 19984

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


CONDUCTA TERMICA LA COLEGIUL TEHNIC

"TOMA SOCOLESCI”

STR. GH. GR. CANTACUZINO, NR. 328, PLOIEȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenjarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

-

-

-

TOTAL CAPITOL 1

-

-

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

STUDII

-

-

-

3.1.1 Studii de teren

-

-

-

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3 Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avizn acorduri si autorizării

-

-

3.3

Expertizare tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul eneraetic al construcțiilor

-

-

-

3.5

Proiectare

7500,00

1425,00

8925,00

3.5.1 Tema de proiectare

-

-

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3 Studiu de fezabilitate Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

-

-

-

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

-

-

-

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a Proiectului Tehnic si a Detaliilor de execuție

1000,00

190,00

1190.00

3.5.6 DTAC+ Proiect Tehnic si Detalii de Execuție

6500,00

1235,00

7735,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

J

-

-

-

3.7

Consultanta

2000,00

380,00

2380,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2 Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta tehnica

5500,00

1045,00

6545,00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului din care :

4000,00

760,00

4760,00

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

2500,00

475,00

2975,00

3.8.1.2 pentru participarea la fazele incluse in programul de control avizat

1500,00

285,00

1785,00

3.8.2 Dirigentie de șantier

1500,00

285,00

1785

TOTAL CAPITOL 3

15000,00

2850,00

1 850,00


CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

200000,00

38000,00

238000,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

--

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționare care necesita montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționare care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

200000,00

38000

238000,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

3300,00

627,00

3927,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

Cap. 4 - ( 4.5 + 4.6)

3000,00

570,00

3570,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 10% din pct. 5.1.1

300,00

57,00

357,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1400,00

266,00

1666,00

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2 Cota aferenta ISC pt. controlul calitatii lucrărilor de construcții

1400,00

266,00

1666,00

5.2.3 Cota aferenta ISC pt. controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pt. autorizarea lucrărilor de construcții

-

-

-

5.2.4 Cota aferenta Casei sociale a Constructorilor -CSC

-

-

-

5.2.5 Taxe pt. acordiri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

-

-

-5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

Cap. 1.2+ 1.3+ 2 + 3 + 4

14000,00

2660,00

16660,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

TOTAL CAPITOL 5

18700,00

3553,00

22253,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

233700,00

44403,00

278103,00

din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2 +

4.1+4.2+5.1.1)

203000,00

38570,00

241570,00

In preturi la data de 25.07.2018,1E=4.66LEI

BENEFICIAR / INVESTITOR, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Proiectant General SC PACIC SRL

J 40/4325/1991 cui RO 19984

10DEVIZ PE OBIECT

CONDUCTA TERMICA LA COLEGIUL TEHNIC ‘’TOMA SOCOLESCI” STR. GH. GR. CANTACUZINO, NR. 328, PLOIEȘTI

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

200000,00

38000,00

238000,00

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

-

-

-

4.1.2. Rezistenta

-

-

-

4.1.3. Arhitectura

-

-

-

4.1.4 Instalații

200000,00

38000,00

238000,00

TOTAL I - subcap. 4.1

200000,00

38000,00

238000,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-


TOTAL III - subcap.

4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

TOTAL DEVIZ PE OBIECT

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

200000,00

38000,00

238000,00

întocmit proiectant,

S.C. PACIC S.R.L.

DIRECTOR,-.


rosanu

P.-C'-iC

S.K i.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție «Conductă termică la Colegiul Tehnic „ Toma Socolescu ”»SECRETAR, Gheorghe Andrei


Proiectant General SC PACIC SRL

J 40 74325/1991 cui RO 19984

9.


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

CONDUCTA TERMICA LA COLEGIUL TEHNIC ”TOMA SOCOLESCI”

STR. GH. GR. CANTACUZINO, NR. 328, PLOIEȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenjarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

-

-

-

TOTAL CAPITOL 1

-

-

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

STUDII

 • 3.1.1 Studii de teren

 • 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

 • 3.1.3 Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avi7P acnrriiiri ci ai itnriyarii

-

-

3.3

Expertizare tehnica

-

-

~ V* \

-   Av

W

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul eneraetic al construcțiilor

-

-

3.5

Proiectare

7500,00

1425,00

8925,00

3.5.1 Tema de proiectare

-

-

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

-

3.5.3 Studiu de fezabilitate Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

-

-

-

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

-

-

-

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a Proiectului Tehnic si a Detaliilor de execuție

1000,00

190,00

1190.00

3.5.6 DTAC+ Proiect Tehnic si Detalii de Execuție

6500,00

1235,00

7735,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

2000,00

380,00

2380,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2 Auditul financiar

-

-

3.8

Asistenta tehnica

5500,00

1045,00

6545,00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului din care :

4000,00

760,00

4760,00

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

2500,00

475,00

2975,00

3.8.1.2 pentru participarea la fazele incluse in programul de control avizat

1500,00

285,00

1785,00

3.8.2 Dirigentie de șantier

1500,00

285,00

1785

TOTAL CAPITOL 3

15000,00

2850,00

1 850,00CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

200000,00

38000,00

238000,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

--

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționare care necesita montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente--------------

tehnologice si funcționare care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

200000,00

38000

238000,00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

3300,00

627,00

3927,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

Cap. 4 - ( 4.5 + 4.6)

3000,00

570,00

3570,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 10% din pct. 5.1.1

300,00

57,00

357,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1400,00

266,00

1666,00

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2 Cota aferenta ISC pt. controlul calitatii lucrărilor de construcții

1400,00

266,00

1666,00

5.2.3 Cota aferenta ISC pt. controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pt. autorizarea lucrărilor de construcții

-

-

-

5.2.4 Cota aferenta Casei sociale a Constructorilor -CSC

-

-

-

5.2.5 Taxe pt. acordiri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

-

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

Cap. 1.2+ 1.3+ 2 + 3 + 4

14000,00

2660,00

16660,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

' -

-

-

TOTAL CAPITOL 5

18700,00

3553,00

22253,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

233700,00

44403,00

278103,00

din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2 +

4.1 +4.2+5.1.1)

203000,00

38570,00

241570,00

In preturi la data de 25.07.2018,1E=4.66LEI

st


srt


întocmit proiectant,

BENEFICIAR / INVESTITOR, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


S.C. PACtC S.R.L.

DIRECTOR