Hotărârea nr. 455/2018

Hotãrârea nr. 455 privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință – cabinete medicale

ROMÂNIA                                     |

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 455 privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință - cabinete medicale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 277/10.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat la Direcția Gestiune Patrimoniu sub nr. 311/10.10.2018, la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte sub nr. 1561/23.10.2018 și la Direcția Economică sub nr. 170/24.10.2018 privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință - cabinete medicale;

Văzând procesul verbal și Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 03.10.2018;

Ținând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit c), alin. (5) lit. b), și art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a unor spații situate în municipiul Ploiești, pentru destinația de cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Caietul de sarcini cadru pentru închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a spațiilor medicale prevăzute la art. 1 - ce constituie Anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Stabilește că durata închirierii pentru spațiile scoase la licitație publică prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre va fi de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți.

Art. 4 Aprobă constituirea Comisiei de licitație pentru închirierea spațiilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, în următoarea componență:

PREȘEDINTE:

- Dna Dragulea Sanda - Consilier local

MEMBRI:

 • - Dna Stanciu Marilena - Consilier local

 • - Dl Sîrbu-Simion Gheorghe - Consilier local

 • - Dl Văduva Sorin - Consilier local

 • - Dl Hodorog Bogdan - Consilier local

 • - reprezentant al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte a Municipiului Ploiești

-reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu a Municipiului Ploiești

-reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Prahova

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești - membri în comisia de licitație și membri în comisia de contestații vor fi desemnați prin Dispoziția acestuia.

Art. 5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere cu câștigătorii licitațiilor.

Art. 6 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 7 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

Anexanr. 1 laHCL

Situația unor spatii cu alta destinație decât aceea de locuința - cabinete medicale ce urmeaza a fi închiriate

prin licitație publica deschisa cu strigare

Nr. crt.

Adresa spațiului

Suprafața exclusiva

(m2)

Suprafețe comune dependințe (m2)

Total suprafața

(m2)

Preț pornire licitație (lei/lună)

Pas licitație

(levj

Taxă participare (lei)

Garanție (lei)

1.

str. Andrei Mureșanu nr. 56 camera nr. 25 (subsol) + 4,4 m2 cota parte din camera nr. 5 (sala de tratament)

16,95

10,59

27,54

137,43

50

1000

2000

2.

str. Andrei Mureșanu nr. 56 camera nr. 3 (subsol) + 5,17 m2 cota parte din camera nr. 5 ( sala de tratament)

19,90

12,44

32,34

161,37

50

1000

2000

3.

str. Andrei Mureșanu nr. 56 camerele nr. 12-13-14 (etaj 2)

46,76

55,34

102,10

446,80

50

1000

2000

4.

str. Sold. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A (contratură) (cam 22)

17,45

18,77

36,22

161,86

50

1000

2000

5.

str. Covurlui nr. 11 (contratură)

34,40

26,25

60,65

291,24

50

1000

2000

OBS:

* Conform Anexei nr. 2 din HCL 7/2007 actualizată, tarifele/m2 pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință (cabinete medicale) sunt următoarele:

 • - pentru spații în folosință exclusivă: 6,49 lei/m2;

 • - pentru spații în folosință comună/dependințe: 40% din tariful spațiului închiriat —» 2,59 lei/m2.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Anexa nr. 2 la H.C.L.


CAIET DE SARCINI

pentru inchirierea prin licitație publica

deschisa cu strigare a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință- cabinete medicale

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CAIET DE SARCINI

pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință- cabinete medicale

1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Obiectul licitației il constituie închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință-cabinete medicale, care vor fi utilizate doar in scopul desfășurării de activitati medicale, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Ploiești, după cum urmeaza:

Nr. crt.

Adresa spațiului

Suprafața exclusiva (m2)

Suprafețe comune dependințe (m2)

Total suprafața (m2)

1.

str. Andrei Mureșanu nr. 56 camera nr. 25 (subsol) + 4,4 m2 cota parte din camera nr. 5 (sala de tratament)

16,95

10,59

27,54

2.

str. Andrei Mureșanu nr. 56 camera nr. 3 (subsol) + 5,17 m2 cota parte din camera nr. 5 ( sala de tratament)

19,90

12,44

32,34

3.

str. Andrei Mureșanu nr. 56 camerele nr. 12-13-14 (etaj

2)

46,76

55,34

102,10

4.

str. Sold. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A (contratură) (cam 22)

17,45

18,77

36,22

5.

str. Covurlui nr. 11 (contratură)

34,4

26,25

60,65

Obiectul licitației este stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SPATIILE SCOASE LA LICITAȚIE IN VEDEREA ÎNCHIRIERII

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 județul Prahova in calitate de proprietar, organizează licitație publica deschisa cu strigare in vederea închirierii unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință- cabinete medicale, menționate mai sus.

3. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA LICITAȚIE ȘI CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE

La licitație pot participa in număr nelimitat persoanele fizice sau juridice, romane, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, conform legislației in vigoare, sa desfasoare activitate medicala, in situația in care este declarata calificata de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație, prevăzute in capitolul 3 al prezentului caiet de sarcini.

< A >

A

i

r., e               0/

legal de constituire, după caz, din care rezulta ca are ca obiect unic de^etj^ît^„.^Z furnizarea de servicii medicale cu sau fara activitati conexe acestora:


Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente:


■ .........

A. PERSOANE FIZICE:                                          " / U.;,

 • a.  Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - OPIS - Anexa 1

 • b. Copie de pe actul de identitate;                                            V-K 1

 • c.  Copie de pe autorizația de funcționare eliberata de autoritatea competenta sătP.dfe/'pe.actijl

i„—i     ----____„      _____________.u *                       J


iți


-Copie a certificatului de membru eliberat de Colegiul Medicilor;

-Certificat de înregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale emis de Direcția de Sanatate Publica (numai in cazul in care exista);

-Copie de pe certificatul de inregistrare fiscala (numai in cazul in care exista);

 • d. Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu realitatea;

 • e.  Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca in cazul adjudecării licitației, in calitate de chiriaș va amenaja pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • f.  Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local si bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale competente:

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești,

Primăria municipiului Ploiești,

Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești,

 • g. Cazier fiscal eliberat de Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești,

toate valabile la data licitației;

 • h. Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca nu se află în litigii cu Primăria municipiului Ploiești;

 • i.  Dovada achitării caietului de sarcini;

 • j.  Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • k.  Dovada constituirii garanției de participare la licitație

B. PERSOANE JURIDICE

 • a.     Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - Anexa 1;

 • b.     Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante, din care rezulta ca a ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale cu sau fara activitati conexe acestora;

 • c.     Orice alte documente/autorizatii de funcționare eliberate de autoritatile competente din care sa rezulte ca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale cu sau fara activitati conexe acestora;

 • d. Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care sa rezulte obiectul de activitate si situația societății in domeniul de activitate pentru care se scoate la licitație spațiul, societatea nu se află în litigii, în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciara sau faliment;

 • e.      Copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;

 • f.      Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu realitatea;

 • g.     Dovada ca nu sunt înregistrați in Centrala Incidententelor de Plăti (CIP);

 • h. Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local si bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale competente:

-Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești,

-Primăria municipiului Ploiești,

1.

j-

k.

 • l.


-Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești,


Cazier fiscal eliberat de Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești,

toate valabile la data licitației;

Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca nu se află

în litigii cu Primăria municipiului Ploiești;                                              -ț ; . v '

împuternicire de la asociati pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, in forma autentica (notariala);

Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca in cazul adjudecării licitației, in calitate de chiriaș, va amenaja pe cheltuiala proprie spațiul, potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

m.    Informații generale despre firma - Anexa 2;

n.     Dovada achitării caietului de sarcini;

o.     Dovada achitării taxei de participare la licitație;

p.     Dovada constituirii garanției de participare la licitație.

Toate documentele și informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii.

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește, prin documentele prezentate, condițiile de participare la licitație.

4. CONDIȚII GENERALE DE CONTRACTARE SI ELEMENTE DE PREȚ

4.1 Prețul de pornire a licitației publice deschise, cu strigare in vederea închirierii unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință- cabinete medicale, a fost stabilit avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea in lei a tarifelor prevăzute in contractele de inchiriere, asociere si concesiune, după cum urmeaza:

Nr. crt.

Adresa spațiului

Suprafața exclusiva (m2)

Suprafețe comune dependințe (m2)

Total suprafața (m2)

Preț pornire licitație (lei/lună)

1.

str. Andrei Mureșanu nr. 56 camera nr.

25 (subsol) + 4,4 m2 cota parte din camera nr. 5 (sala de tratament)

16,95

10,59

27,54

137,43

2.

str. Andrei Mureșanu nr. 56 camera nr. 3 (subsol) + 5,17 m2 cota parte din camera nr. 5 ( sala de tratament)

19,90

12,44

32,34

161,37

3.

str. Andrei Mureșanu nr. 56 camerele nr.

12-13-14 (etaj 2)’

46,76

55,34

102,10

446,80

4.

str. Sold. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A (contratură) (cam 22)

17,45

18,77

36,22

161,86

5.

str. Covurlui nr. 11 (contratură)

34,4

26,25

60,65

291,24

OBS:

* Conform Anexei nr. 2 din HCL 7/2007 actualizată, tarifele/m2 pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință (cabinete medicale) sunt următoarele:

 • - pentru spații în folosință exclusivă: 6,49 lei/m2;

 • - pentru spații în folosință comună/dependințe: 40% din tariful spațiului închiriat —> 2,59 lei/m2.

<’TaEa4!'%.

Prețul de adjudecare a licitației va deveni preț in contractul de închiriere.             XțA Al /JX

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, chiria s05<y^actuailza< A anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie ă țp ț anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de InstitutufeNafioriaî dfc Statistica).                                                                              țj,

Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai Wh^ia un âtt adițional.                                                                                  >4^      *• X

Plata chiriei se va efectua lunar, in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează* plata, prin virament din contul chiriașului sau cu numerar, in contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Ploiești. Plata chiriei se face incepand cu data încheierii contractului de închiriere.

 • 4.2. Termenul de închiriere al spațiului este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

 • 4.3. Câștigătorul licitației va avea obligația sa faca dovada înregistrării cabinetului medical la autoritatile competente (ex. Direcția de Sanatate Publica Prahova, etc), conform prevederilor legislației in vigoare, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de inchiriere.

4.4. Pasul de licitație este in suma de 50 lei.

 • 4.5. Taxa de participare la licitație in suma de 1000 lei, se va achita prin virament in contul Municipiului Ploiești, in contul RO12TREZ52121360250XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, CIF 2844855 sau cu numerar la caseria Municipiului Ploiești, reprezintă un venit al organizatorului si nu se restituie.

 • 4.6. Caietul de sarcini se achiziționează la suma de 50 lei de la Direcția de Gestiune Patrimoniu, Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu (str. Emile Zolanr. 8, etaj 1, cam. 8).

 • 4.7. In cazul in care persoana fizica sau juridica care a cumpărat caietul de sarcini, insa are neclarități cu privire la licitația publica deschisa cu strigare, acesta va face o solicitare scrisa pe care o va depunr la Registratura Municipiului Ploiești, cu cel puțin 4 zile lucratoare inainte de data licitației.

5.INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul. Republicii nr. 2, județul Prahova in calitate de proprietar, organizează licitație publica deschisa cu strigare, in vederea închirierii unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință- cabinete medicale menționate mai sus.

Data, ora si locul de desfășurare a licitației vor fi menționate in anunțul publicitar privind organizarea licitației.

Anunțul publicitar aprobat constituie anexa la Caietul de sarcini si va fi predat către solicitanti la achitarea Caietului de sarcini.

A. Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa in număr nelimitat persoanele fizice sau juridice, care îndeplinesc condițiile, conform legislației in vigoare, sa desfasoare activitatea medicala, in situația in care este declarata calificata de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație, prevăzute in capitolul 3 al prezentului caiet de sarcini.

 • 2. La licitație vor fi calificați participantii care au transmis toate documentele solicitate prin caietul de sarcini si fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local si bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice participant care nu îndeplinește, prin documentele prezentate, condițiile de eligibilitate.

 • 4. La licitație participantii vor depune o singura documentație pentru fiecare spațiu care urmeaza a fi licitat.

 • 5. Documentele din dosarul de participare la licitație vor fi redactate in limba romana si se depun intr-un singur exemplar semnat si stampilat de către participant.

Dosarul are valabilitate 60 zile de la data depunerii ei.

5. Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia si inainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

B. Garanția de participare la licitație


A®<s. -

 • 1. Garanția de participare la licitația organizata pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință- cabinete medicale, menționate mai sus, este in suma de 2.000 lei.

NOTA: Daca un participant participa la licitarea mai multor spatii, este obligatoriu sa faca dovada constituirii garanției de participare pentru fiecare spațiu pentru care licitează.            \'

 • 2. Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Ploiești-sau prin virament in contul Municipiului Ploiești R023TREZ5215006XXX000128, deschis la Trezoreria Ploiești ,CIF 2844855.

 • 3. Participantul va pierde garanția de participare daca isi retrage dosarul de participare la licitație după înregistrarea acesteia si înainte de adjudecare si de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garantia de participare a participantului declarat câștigător si a celui clasat pe locul al doilea va fi reținuta de Municipiul Ploiești, pana la momentul încheierii contractului de închiriere de către câștigătorul licitației. In momentul încheierii contractului de închiriere, garanția de participare constituita de titularul contractului de închiriere va fi transformata in garanție de buna execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi restituita.

In condițiile in care participantul clasat pe locul intai nu încheie contractul de închiriere in termenul de 15 zile lucratoare de la data rămânerii definitive a rezultatelor licitației, acesta pierde garanția de participare la licitație.

In acest caz, contractul de închiriere se incheie cu participantul clasat pe locul al doilea, iar garanția de participare constituita de acesta se transforma in garanție de buna execuție a contractului.

In situația in care nici cel de-al doilea clasat nu incheie contractul de închiriere in termen de 10 zile lucratoare de la comunicare, pierde garanția de participare si se va proceda la organizarea unei noi licitații.

 • 5. Celorlalți participând declarați necastigatori li se restituie garanția de participare depusa, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

C. Modul de prezentare a ofertelor

 • 1. Dosarul de participare la licitație se depune in plic inchis, sigilat, semnat si stampilat de participant, la Registratura Municipiului Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, intrarea C, camera 66, parter. Termenul limita de depunere va fi cel prevăzut in anunțul publicitar privind organizarea licitației.

 • 2. Plicul trebuie sa conțină documentele prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se va menționa:

- numele participantului si sediul(adresa) acestuia; denumirea licitației si a spațiului pentru care depune dosarul de participare la licitație; “A nu se deschide înainte de data____________orele________________( Se vor nota

data si ora de desfășurare a licitației menționate in anunțul publicitar privind organizarea licitației).

 • 3. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a dosarelor, se depune un singur dosar valabil, procedura licitației publice va continua.

 • 4. Dosarele de participare la licitație primite si înregistrate după termenul limita de primire precizat in anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație si înapoiate deponentilor fara a fi deschise.

 • 5. Participantul va numerota, va semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitație si va inscrie pe ultima fila numărul acestora, de asemenea sub semnătură si stampila proprie. Daca acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici si care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

 • 6. Participantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii si prezentării dosarului de participare la licitație.

  xxxx

  1. La data si ora anunțate pentru desfasurarea licitației vor fi prezenti membrii corciși               l

  ---- „u:                             Ncparticip^r^ la lîcițatî^ a

  Xe dupa sifie/X/ ■fcazuriie-^;^'/ I Ă>- .........-■

  11!


D. Organizarea si desfasurarea licitației

reprezentanții participantilor si după caz, alti specialiști si invitați.          J

participantilor care au depus documentele de participare in termenul stabilit atragi excluderea de la licitație si pierderea garanției de participare la licitație. ExceptieWc;cazuriie'0^; forța majora invocate, in scris, in termen de 48 ore de la producere.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat rid prezenta membrii comisiei de licitație si va anunța numele participantilor. Plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de licitație in vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia va verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse si elimina participantii care nu indeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea conținutului plicurilor si a documentelor depuse, secretariatul comisiei de licitație va intocmi un proces verbal in care va consemna rezultatul analizei, numele participantilor respinși si motivul respingerii lor si participantii care indeplinesc condițiile de eligibilitate aceștia devenind ofertanti Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei si participantii prezenti.

 • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor participantilor, cel puțin un dosar de participare la licitație sa întrunească condițiile prevăzute si sa fie calificat. In cazul in care exista o singura oferta, care întrunește condițiile prevăzute si este calificata, spațiul va fi adjudecat ofertantului calificat, iar prețul de adjudecare al spațiului este prețul de pornire al licitației.

 • 5.Președintele comisiei anunța prețul de pornire a licitației, pasul de licitație si eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).

b.Licitatia se desfasoara după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț in urcare, in funcție de raportul dintre cerere si oferta.

 • 7. In cazul in care exista cel puțin doua dosare de participare la licitație care sunt calificate, se pleaca de la prețul de pornire al licitației; Președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitație sau cu multiplu al acestuia pana când unul dintre ofertanti oferă un preț majorat cu un pas de licitație sau un multiplu al acestuia si nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 8. Președintele comisiei repeta de trei ori prețul oferit de ofertant si daca nici un alt ofertant nu majoreaza prețul strigat, spațiul se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț.

Prețul de adjudecare al spațiului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

9.Secretariatul comisiei va intocmi procesul verbal de adjudecare in care se vor consemna denumirea ofertantilor, denumirea ofertantului câștigător si a ofertei cu care acesta a castigat licitația pentru închirierea spațiului cu destinația de cabinet medical scos la licitație, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea si oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație si de reprezentații ofertantilor.

Se consemnează, daca este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din ofertanti.

10.Intr-o anexa la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, asa cum au fost ei anunțați, prin strigare, in cadrul ședinței de licitație de către ofertanti, începând de la prețul de pornire al licitației.

 • 11. Dosarele de participare apartinand deponentilor care au transmis notificări de retragere, dosarele de participare întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate deponentilor respectivi.

 • 12. Orice încercare a unor participanti sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea dosarului de participare si descalificarea participantilor respectivi.

 • 13. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

 • 14. Procesul verbal de adjudecare a licitației împreuna cu anexele sale reprezintă documentul pe baza caruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va multiplica in mai multe exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare parte participanta la licitație si anume:

 • -  un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;                                    0         •'

 • -  un exemplar pentru evidenta la dispoziția comisiei;

 • -  cate un exemplar ofertantilor participanti la licitație, la cerere.                          Vf

 • 15. In procesul verbal al licitației se va consemna de asemenea faptul ca rezultatele rămân definitive doar in momentul soluționării eventualelor contestații.

 • 16. Rezultatul licitației va fi afișat in termen de 24 ore la sediul organizatorului acesfeaf. "22' :

 • 17. Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune in scris, la sediul organizatorulUitlicitatiei,. in termen de 24 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnata de Primarul municipiului Ploiești.

 • 18. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele raman definitive.

19.Semnarea contractului de închiriere se va face in termen de maxim 15 zile lucratoare de la ramanerea definitiva a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. In cazul in care câștigătorul licitației refuza semnarea contractului de închiriere, determina pierderea garanției de participare si interdicția de a participa la o alta licitație ulterioara, organizata de Municipiul Ploiești.

In acest caz, se va incheia un proces verbal prin care comisia de licitație, va desemna câștigător ofertantul clasat pe locul al doilea. Aceste informații vor fi aduse la cunoștința noului câștigător in scris. Contractul de închiriere se va incheia cu persoana clasata pe locul al doilea, la prețul oferit de acesta.

20. In situația in care nici cel de-al doilea clasat nu incheie contractul de închiriere, in termen de 10 zile lucratoare, va determina pierderea garanției de participare si interdicția de a participa la o alta licitație ulterioara. Licitația publica cu strigare va fi reluata.

6.DISPOZITII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea sa apara cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii in limitele competentelor stabilite si in conformitate cu reglementările legale in vigoare, decizii care vor fi consemnate in procesul verbal al licitației si notificate in mod corespunzător participantilor la licitație.

 • 2. Ofertantii care sunt dovediți ca au stabilit cu alti ofertanti înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regula, nu se permite anularea licitației. In mod excepțional, anularea licitației se face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea si desfasurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitație sau au produs discriminări intre ofertanti.

 • 4. Decizia de anulare sau amanare a licitației va fi luata de conducerea instituției organizatoare a licitației împreuna cu comisia de licitație.

 • 5. In cazul anularii licitației, organizatorul va comunica hotararea de anulare, in scris, tuturor ofertantilor participanti si se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - Anexa 1;

 • - formular informații generale despre persoana fizica sau juridica - Anexa nr. 2;

 • - contractul de închiriere - Anexa nr. 3;

 • - anunțul publicitar aprobat privind organizarea licitației publice cu strigare;


SCRISOARE DE TRANSMITERE a documentelor de participare la licitație

DEPONENT

(denumire și adresa)

Nr.__________/__________________________(ziua, luna, anul)

Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Ca urmare a anunțului publicitar apărut în_______ _______

______________________privind organizarea licitației publice deschise cu strigare, noi_________ _________ ________ _________ _________

(denumirea deponentuluii)

vă transmitem alăturat, în cadrul termenului limită comunicat de dumneavoastră, următoarele:

*

(*se vor nota documentele depuse - opis).

La data și ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publică a plicului ce conține documentația de participare la licitație, din partea noastră va participa un reprezentant deplin autorizat să ne reprezinte și să semneze în numele și pentru firma noastră.

Data completării


(ziua, luna, anul)


DEPONENT,

(semnătura autorizată

si, după caz, ștampila societății)

DEPONENTAnexa nr. 2 la caietul de sarcini(denumire/numele, sediul/adresa, tel, fax)

INFORMAȚII GENERALE

(persoane juridice)

Subsemnatul...............

legal al societății comerciale.


pe propria răspundere următoarele informații:

1. Denumirea firmei


în calitate de reprezentant ..............................., declar


(denumirea și forma de organizare a agentului economic)

 • 2. Sediul:

(adresa completa a sediului, telefon/fax)

 • 3. Certificatul de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului Comerțului

(numărul și data înmatriculării)

 • 4. Capitalul social:...........................................................................................

(subscris și vărsat)

 • 5. Până la data de ..................... la dosarul firmei nu s-au operat cereri de înscrieri de

mențiuni referitoare la hotărârea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sa sub stare de interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de insolvență, dizolvare sau lichidare, reorganizare judiciară sau faliment.

 • 6. Obiectul         de         activitate,         pe         domenii,         este         :

(conform celor înscrise în statutul societății)

Deponent,

(semnătura și ștampila)


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE


pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința- cabinet medical încheiat astazi_____

S-a incheiat prezentul contract de inchiriere in baza Hotărârii Consiliului Ebcâf'âl Municipiului Ploiești nr.            /                         si a Procesului verbal de

adjudecare nr.

din data de


I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, Bdul Republicii nr.2, reprezentat prin Primar Adrian Florin Dobre imputemicit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. ___________/__________________________, sa semneze prezentul contract, in

calitate de locator, pe de o parte

si

_____________________________________________________________, cu sediul in Ploiești, str.___________________________________________________________nr.______reprezentata prin

________________________________________, in calitate de locatar sau chiriaș pe de alta parte,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului de inchiriere il constituie folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința - cabinet medical, situat in Ploiești, strada_____________nr.______,etaj___,camera(camerele)___

________Județul Prahova, in suprafața utila totala de__________m.p., din care suprafața exclusiva de______mp. si suprafețe comune dependințe de ____mp.

Art. 2 - Bunul inchiriat este dat in folosința locatarului pentru destinația: cabinet medical.

Locatarul se obliga sa respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata inchirierii, sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare - primire ce va fi incheiat de parti la data predării.

 • III. DURATA CONTRACTULUI                           >

Art. 3 - Termenul de inchiriere este de 5 (cinci) ani cu începere de la balade-^ _____________________ pana la data de_________, cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni sa prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația sa-1 notifice pe locator cu 30 de zile inainte de expirarea termenului contractual, exprimandu-si disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

In prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, in sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

 • IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 4 - Prețul închirierii, respectiv chiria lunara, este de__lei/luna.

Locatarul va plăti chiria incepand cu data semnării contractului. Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.7/2007, tariful lunar de baza pe m.p. pentru inchirierea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare.

Art. 4.1. Neplata la termen a chiriei atrage obligația locatarului de a plăti penalitati conform prevederilor legale.

Art. 4.2. Neplata chiriei pe 3 (trei) luni, precum si nerespectarea destinației pentru care spatiul/terenul a fost inchiriat, constituie motiv de incetare de drept a contractului de inchiriere, fara nici o formalitate prealabila. Locatarul este obligat sa elibereze spațiul inchiriat la incetarea contractului, in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de incetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale administrativa conform prevederilor legale in vigoare.

 • V. MODALITATI DE PLATA

Art. 5 - Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata, prin virament sau prin numerar, in contul Municipiului Ploiești RO39TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești .

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plata accesorii, calculate conform legislației fiscale in vigoare, incepand din prima zi, care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila.

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ce intervin după

incheierea contractului, cu condiția notificării locatarului inainte de aplicarea noilor . reglementari.                                                                   . ■ .   

 • VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6 - Locatorul se obliga :

--------------------- .

 • - sa predea spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința - cabinete metiTcale pentru care s-a incheiat prezentul contract de inchiriere, in baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - sa stabilească profilul de activitate al spațiului;

 • - sa controleze periodic modul cum este folosita si intretinuta de către chiriaș suprafața inchiriata si sa controleze periodic respectarea profilului stabilit la art. 2 al prezentului contract.

VIL OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7 - Locatarul se obliga:

 • a) sa achite T.V.A. la chiria stabilita prin contract in condițiile in care legislația o va cere.

 • b) sa plateasca chiria datorata prevăzută la art. 4, la termenele si in condițiile prezentului contract;

 • c) sa se prezinte la sediul locatorului in vederea ridicării avizului de plata si sa prezinte locatorului lunar dovada efectuării plătii chiriei la termenele prevăzute in contract;

 • d) sa respecte toate prevederile caietului de sarcini si toate obligațiile asumate prin participarea la licitație;

 • e) sa faca dovada inregistrarii cabinetului medical la autoritatile competente (ex. Direcția de Sanatate Publica Prahova, etc), conform prevederilor legislației in vigoare, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de inchiriere.

 • f) beneficiarul contractului are obligația incheierii de contracte de asigurare pentru imobil in termen de maxim 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului contract;

 • g) sa asigure paza bunului inchiriat;

 • h) sa folosească bunul inchiriat numai potrivit destinației prevăzute in art. 2; sa amenajeze pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • i) Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa păstreze in bune condiții bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • j) Locatarul il va instiinta in maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • k) Locatarul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale;

 • l) sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

 • m) orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cele prevăzute la ari. 7 lit t), se efectuează in spațiu numai cu acordul si, după caz, avizul Consiliului Local al municipiului Ploiești si cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare.                                                               "V          !

Pe perioada in care se efectuează lucrările prevăzute la alineatul de: mai . sus”' precum si cele prevăzute la art. 7 lit t), locatarul datoreaza chiria prevăzută in contractul de inchiriere.

 • n) in situația in care chiriașul eliberează spațiul detinut inainte de expirarea termenului contractual, este obligat sa notifice locatorul cu 60 de zile inainte dar nu intr-un termen mai mic de l(un) an de la data semnării contractului, si sa solicite incheierea procesului verbal de predare - primire;

Pana la data intocmirii procesului verbal, acesta are obligația sa achite chiria si obligațiile de plata accesorii astfel cum au fost calculate.

 • o) are obligația sa permită accesul locatorului in spațiul inchiriat, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul inchiriat si starea acestuia;

 • p) la incetarea locatiunii, chiriașul este obligat sa restituie spațiul cel puțin in aceeași stare in care a fost primit, conform celor descrise in procesul verbal de predare -primire incheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • q) sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare contractul de inchiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

 • r)  sa incheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul il va cauza acestora revine in exclusivitate chiriașului;

 • s) chiriașul are obligația respectării tuturor normelor legale in vigoare in domeniul apararii impotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligații:

 • - sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

 • - sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

 • - sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • - sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu îngreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

 • - sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;

 • - sa întocmească, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

AXX /X......" <<

 • - sa elaboreze instrucțiunile de aparare impotriva incendiilor si sa Ătepl\ '

atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;                            M,'

 • - sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile neces^^pi^H^^ masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acesț^^^șpfl^^semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din^^termg^X care au acces în unitatea sa;

 • - sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

 • - sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

 • - sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

 • - sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

 • - sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

 • - sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;

 • - sa cunoască si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizează sau le desfasoara;

 • - sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea impotriva incendiilor;

 • - sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;

 • - sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

 • - sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

 • t) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de intretinere si reparații după cum urmeaza:

La partea de construcții:

 • - spoieli, zugrăveli si vopsiri interioare si exterioare inclusiv reparații si completare de tencuieli, curățirea fațadelor, repararea sau, după caz, inlocuirea invelitorilor, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafurilor;

 • - repararea, inlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si inlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.

 • - reparații la trepte, contratrepte, podele, balustrade si mina curenta;

 • - înlocuirea geamurilor sparte sau lipsa inclusiv chituirea lor, chituirea si montarea

de baghete de lemn sau metalice la geamuri;                               j

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea

si inlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a cenușii la sobe;        \

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; întreținerea si repararea împrejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie si tencuieli;

 • -  repararea si inlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.

La instalațiile de încălzire centrala:

 • - inlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură si a radiatoarelor, fara coloane de alimentare; inlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilelor; revopsirea demenților de radiator sau a conductelor aparente, intarirea brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea grătarelor la cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile la motoare si mecanisme.

La instalațiile sanitare:

 • - repararea si inlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa la chiuvete, bai etc.; repararea si inlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; inlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv acesta);

 • - repararea sau inlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere inlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau inlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si inlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

La instalațiile electrice:

 • - repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si inlocuirea dozelor, întrerupătoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; inlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;

Alte obligații in sarcina chiriașului:

 • - repararea sau inlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, iluminat ornamental, ventilație, etc.;

 • - intretinerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

  ZV”'S'

  - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor si burlanelgj^^râtirea/ de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri ale acoperișurilor, jgheaburiloi^’bpflia^țțQ^ teraselor, curților etc.;


I? IVi, VU11UW VIV.,                                                                                            I, (gj I, i' ■ ‘■■.‘.îj jgf •

 • - curățirea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, ic^ati^av^îj

ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; ‘^oc.uțategL^^ repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;                                   '''x'

 • - la expirarea termenului si in caz de neprelungire precum si in cazul rezilierii contractului, chiriașul nu se va intoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate in spațiu; acestea sunt si vor ramane in proprietatea locatorului.

VIII. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat si orice forma de asociere si colaborare.

IX. ÎNCETAREA locatiunii

Art. 9. Contractul inceteaza prin:

expirarea termenului prevăzut in contract;

 • -   acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la locator si nici atribuirea unui alt spațiu;

prin reziliere, in caz de nerespectare de către locatar a oricărei clauze din contract;

inceteaza de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum si interesul public impun acest lucru;

 • -  in cazul intarzierii la plata chiriei cu 3 (trei) luni, proprietarul va notifica locatarului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept daca in termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu isi indeplineste obligațiile cu privire la plata chiriei.

Art. 9.1. Indiferent de motivul de incetare a contractului invocat de locator, locatar este obligat sa plateasca chiria pana la data predării spatiului/terenului sau a evacuării, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

A/ r:: --

Ari. 10. GARANȚII                                                   \.j ,.■.'. -i......*

Art. 10.1. Garanția de participare constituita de ofertant va fi transformata, in garanție, suma ce va fi utilizata in cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata la termenul stabilit. Locatorul va retine garanția in cazul in care contractul va fi reziliat de drept conform prevederilor de la art. 9.

Art. 10.2. La încetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera garanția constituita. In cazul rezilierii contractului datorita neplății de către locatar, locatorul isi rezerva dreptul de a se dezdauna din suma constituita drept garanție.

In afara acestei situații speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției pentru achitarea debitului, locatarul avand obligația de a-si achita lunar contravaloarea facturilor emise.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 11. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 12. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept la solicitarea Consiliului Local fara punere in întârziere si fara nici o formalitate prealabila in cazul in care chiriașul nu-si executa obligațiile contractuale.

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare, fara a fi necesara notificarea.

Art. 13. - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației, a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 14. Orice modificări in statutul juridic, act de infiintare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor închirierea terenurilor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința.

’ -*■5'


XI, DISPOZIȚII FINALE

•\ - ■ k * >'

Art. 15- Modificarea contractului se poate face in limitele legislației rorhap^ciE acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contrâgțj; excepție facand hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte

acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.


Art. 16 - La incetarea contractului, atunci când locatarul datoreaza locatorului chirie restanta, obligații de plata accesorii sau daune, locatorul are drept de retentie asupra unor bunuri din spațiu pana la data când obligația bugetara se stinge.

Art, 17 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 18 - Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

Art. 19 - Prezentul contract de inchiriere s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

LOCATOR

LOCATAR,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR

Adrian Florin Dobre

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Craciunoiu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

P. Director Executiv

Mihaela Zaharia

Sef Serviciul Juridic Contencios, Contracte

ÎNTOCMIT

 • E.Branza

Anexa’parte integrantaZj din contractul de închiriere

PROCES VERBAL

încheiat astazi

de primire predare a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința - cabinet medical,situat in Ploiești, strada___nr._______, etaj

camera(camerele)___________, județul Prahova, in suprafața utila totala de_________m.p., din care

suprafața exclusiva de____________mp. si suprafețe comune dependințe de

In conformitate cu contractul de închiriere nr._________ /    _____ _, se încheie prezentul

proces verbal de primire predare intre Municipiul Ploiești, prin reprezentantul Direcției Gestiune Patrimoniu - Director Executiv Carmen Daniela Bucur, care preda si ______________________________________________________________________ cu sediul in Ploiești, str. _________________________________________________________________nr. _______, reprezentata prin _________________________________, in calitate de chiriaș, care preia spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in Ploiești, strada_____________________________________________nr.______, etaj___,camera(camere I e)__________

județul Prahova, in suprafața utila totala de_________m.p., din care suprafața exclusiva de_______mp.

si suprafețe comune dependințe de___mp.

Inventarul si starea in care se preda si se primește suprafața locativa aratata mai sus sunt următoarele:

 • a) pereții, pardosela si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet,

etc.)______________

 • b) ușile, ferestrele (vopsitoriile, broaștele, drukerele, cremoanele, geamurile, galeriile, grilele

metalice, etc.)_____________________________________________

 • c)  instalația electrica(prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampa, aplicele,

globurile, tablourile electrice, candelabra, tuburi, etc.)____

 • d) instalația de incalzire(radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe cu gaz sau

combustibil solid, centrala termica proprie, etc.)___________________

 • e) instalația sanitara(cazane baie, cazi, dusuri, vase, scaune si capace w.c., bideuri, chiuvete, lavoare, spalatoare, robinete, baterii, hidrofoare, boilere, etc.)_____________


 • f) alte neprevăzute mai sus (dulapuri in perete, mobilier, aragaz,frigider, sol gătit, stingatoare de incendiu, guri de incendiu cu sau fara fiirtun, ascensoî etc.)

Prezentul proces verbal de predare primire s-a încheiat astazi

in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


AM PREDAT,

AM PRELUAT,


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV Carmen Daniela Bucur

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU Elena Branza