Hotărârea nr. 454/2018

Hotãrârea nr. 454 privind includerea unor imobile - terenuri în patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 454


privind includerea unor imobile - terenuri în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 267/10.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1625/30.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 347/30.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 381/30.10.2018 la Direcția Economică, referitor la includerea unor imobile - terenuri în patrimoniul municipiului Ploiești;

Luând în considerare Raportul din data de 10.10.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c”, art. 45 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (l)Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unor imobile-terenuri, identificate în Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)Imobilele terenuri menționate la art. 1 se identifică potrivit planurilor de amplasament și delimitare, Anexele nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Șef ServiciuPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

\\


\ 1

I \

c___

Anexa nr.l la H.C.L. nr.

Situația imobilelor ce urmează să fie incluse în « Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești »

Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Observații

0

1

2

3

1.

Teren

Suprafața — 84mp situat in Ploiești, str. Luca Arbore, nr.lOA

2.

Teren

Suprafața = 47mp situat in Ploiești, Intrarea Ciucaș, nr.8A

PLAN DE AMPLASAMENT Sf DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1 : 500

Nr.

,  .  , > Suprafața masurata s

cadastral t                        »

1 a imobzluluz (mp)

Adresa imobilului

1 | ! 84

str. Luco Arbore f.n.

■ Nr.

Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Ploiești

A. Date referitoare la teren

r Nr. Categoria de 1 parcela folosința

Suprafața

(mp)

1       .         Cc

84

\ împrejmuit cu gerd;

i                               i                                                    i

i Nord - lemn

’                               i                                                    I

' Sud - lemn

„ „ -1 ....... .. „ _ ,»

i Vest ~        convenționala

B.Date referitoare la construcții

i Cod | Destinația. |             construita la sol j

Mențiuni


I                      ’             (mp;

Total


Confirm executarea măsurătorilor lo teren corectitudinea intccrnirii documentatei cada corespondente acesteia cu realitatea d‘n

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:200

|    ?<!■'■? CADASTRAL        | SUPRAFAȚA MASURATA

ADRESA IMOBILULUI

/ 7 ir.p

INTRAVILAN PLOIEȘTI. £TR. CIUCAS, NR.8, JUD, FRAI IOVA

’ CARI EA FUNCIARA NR.

MUN. PLOIEȘTI

A. Date referitoare la teren

Nr.    Categoria de

parcela ■ folosita

'SfprăTaia "

(mp)

Mențin ni

1    |     Cc

47

Ir-prejmuîre gard beton si lini. convenționala

I

Total                 47

B: Date referitoare la construcții

UCd       u- -

•         Destinata

constr.

suprataiacomtrumiaso ]                  Mențiuni

cnp)