Hotărârea nr. 453/2018

Hotãrârea nr. 453 privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 453 privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesedomeniul public al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 270/10.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Mateescu Marius Nicolae, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1562/23.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 328/16.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu prin care se propune actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”;

Având în vedere Raportul din data de 10.10.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești- Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare documentația cadastrală transmisă de către firma autorizată S.C. THEOTOP S.R.L.;

A

In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.(2), litera c), art.45 si art.l 15 alin.(l), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a accesului pietonal 1 din str. Gh. Gr. Cantacuzino identificat potrivit planului ce constituie Anexa nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea Anexei Al la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o nouă poziție, identificată potrivit Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.l359/2001.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-^orin-I^iculae BOTEZp. SECRETAR, .Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

/ //- ^66 4^. 4f3 /&/?


ANEXA NR. 1.35 Ia regulament


Plan dc amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:200Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

74 mp

_

Acces pietonal 1 din str. Gh. Gr. Cantacuzino spre cabina poarta a imobilului cu adresa poștala str Cantacuzino nr.330 (conform Theotop)


Cartea Funciară nr

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

1.

Ploiești


A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosinjă

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

74

Teren neimprejmuit

Total

74

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului =74 mp


Strada GH GR CANTACUZINO
Confirm executarea ațrfeftftciăiii&f iâfnenirg. S C.                A'


D£Atn«u!ZARt

Urătorilor la teren.


■țs.Rpnfirm introducerea imobilului în baza de dale ntegrată si atribuirea numărului cadastral.


nr.2 la H.C.L./ nr. ^3 /


Completări Ia inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa Al)

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

894

Acces pietonal 1 din str. Gh.

Gr.

Cantacuzino

Suprafața =74 m.p.

Acces pietonal spre cabina poartă a imobilului cu adresa poștală str. Cantacuzino, nr.330

2018

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin TĂBÎRCĂCarmen Daniela,BUCUR

of


ȘEF SERVICIU

INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI, Gabriela MÎNDRUȚIU