Hotărârea nr. 452/2018

Hotãrârea nr. 452 privind preluarea din concesiunea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL a terenului în suprafaţă de 450 m.p. din suprafața totală de 74.000 m.p. aferentă terenului domeniu public - „Spații verzi intravilane zonă blocuri Sector Nord Blocuri A. Muresanu” în vederea realizării proiectului „Consolidare versant pe strada Andrei Mureșanu în dreptul blocurilor R1 și R2”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 452 privind preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a terenului în suprafață de 450 m.p. din suprafața totală de 74.000 m.p. aferentă terenului domeniu public - „Spații verzi intravilane zonă blocuri Sector Nord Blocuri A. Muresanu” în vederea realizării proiectului „Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu în dreptul blocurilor R1 și R2”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 271/10.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Mateescu Marius Nicolae, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1564/23.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 331/16.10.2018 Ia Direcția Gestiune Patrimoniu prin care se propune preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a terenului în suprafață de 450 m.p. din suprafața totală de 74.000 m.p. aferentă terenului domeniu public- „Spații verzi intravilane zonă blocuri Sector Nord Blocuri A. Mureșanu” în vederea realizării proiectului „Consolidare versant pe strada Andrei Mureșanu în dreptul blocurilor R1 și R2”;

Având în vedere Raportul din data de 10.10.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale ;

Luând în considerare faptul că terenul în suprafață de 450 m.p. face parte din suprafața totală de 74.000 m.p.-„Spații verzi intravilane zonă blocuri Sector Nord Blocuri A. Muresanu” ce figurează în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" atestat prin Hotărârea de Guvern nr.l 359/2001;

în conformitate cu adresele nr. DT/8994/22.08.2010 și nr. DT 1022/19.09.2018 ale Direcției Tehnic Investiții, Serviciul Investiții;

Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera c), art.45 si art.l 15 alin.(l), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în vederea realizării proiectului „Consolidare versant pe strada Andrei Mureșanu în dreptul blocurilor R1 și R2” a terenului în suprafață de 450 m.p. din suprafața totală de 74.000 m.p. aferentă terenului domeniu public -„Spații verzi intravilane zonă blocuri Sector Nord Blocuri A. Muresanu” ce figurează în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" atestat prin Hotărârea de Guvern nr. 1359/2001, imobil ce se identifică potrivit Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în sensul excluderii imobilului - teren identificat conform art.l și diminuării suprafeței rămase în concesiune la poziția „Spații verzi intravilane zonă blocuri Sector Nord Blocuri A. Muresanu” de la 74.000 m.p. la 73.550 m.p.

Art. 3 Se aprobă modificarea Anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare conform prevederilor art.l și art. 2.

Art. 4 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, cuprins în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

V

I

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Soijin-Niciilae BOTEZContrasemnează:


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

L


;

k |

/' /o"/

îY V oXNr. cad. 132828


384450

3 x

io

z. 168.27


Zid de s. ‘"in H=2m L=22m


••' Suprafața trotuar amenajata S=50mp

1SBJV


Suprafața trotuar amenajata S=130mp


Zid de sprijin H=2m, L=71m_


LEGENDA:

PUNCT RADIAT


ILUMINATOR PE STÂLP

■"CONDUCTA GAZE


NUMĂR CADASTRAL


S.C. TOGES SERV S.R.L.

J29/1372/2002 CIF: RO15056328

PLOIEȘTI STRADA ARCAȘI, NR. 2

TELEFON 0722 610 696


| X/IZATSPRC ’

| ' Anexa la autorlXaJJ^


NOTA

Categoria de importanta a construcției -C- normala ;Ciasa3tesQi£ortanta a construcției -Iii- normala


Af TOGESipl

L SERV

i'S.L


NUMELE SI PRENUMELE

SEMNĂTURĂ:

«SCARA-

INȚOCMIT:

CUCULICI R.

-1:500

DESENAT

BODO L

VERIFICAT:

IONESCU A.

. nL a *u

nr.-. -


~-----'--Z’

BENEFICIAR-             xf A- a 1 '*■

MUNICIPIUL PLOIEȘTI                 T? T -

WfECT

Zlr.315

TITLUL PROIECT:

CONSOLIDARE VERSANT PE STRADA ANDREI MURESEANU IN DREPTUL BLOCURILOR R1 SI R2 MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA

FAZA

P.T.

DENUMIREA PLANȘEI;

PLAN DE SITUAȚIE 11 icradi oorMer-r-or-

PLANȘA*


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR.________ _

Anexa nr. 2 la HCL / .

ACT ADIȚIONAL NR.

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat astăzi.................

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr........../.................,

între :

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar, Adrian Florin Dobre, pe de o parte, și

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Văleni, nr. 32, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, CUI 27449967, reprezentată legal prin domnul Cristinel Șchiopu având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică Anexa la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, ce cuprinde lista cu bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., anexă aprobată prin Hotărârea nr. 219/2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, în sensul excluderii a terenului în suprafață de 450 mp. din suprafața totală de 74.000 mp. aferentă terenului domeniul public - „Spații verzi intravilane zonă blocuri Sector Nord Blocuri A. Mureșanu”, imobil ce se identifică potrivit Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr......./..............și diminuării suprafeței rămase în concesiune

la poziția „Spații verzi intravilane zonă blocuri Sector Nord Blocuri A. Mureșanu de la 74.000 mp la 73.550 mp.”

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de delegare a -gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 și s-a incheiat în 2 (două) exemplare, câte unul fiecare parte.                                                                      • ■

CONCEDENT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

.......■

CONCESIONAfe^Xi^

S.C. Servicii de Gospodărire

Urbană Ploiești S.R.L.,

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre

Director General,

Cristinel Schiopu

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

Director Economic, Mihaela Dumitrescu

SERVICIUL CONTRACTE, SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

Birou Juridic - Contencios, Simona Albulescu

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios-Contracte

întocmit,

Cristina Denisa Trofin