Hotărârea nr. 451/2018

Hotãrârea nr. 451 privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 4887/05.05.2014 încheiat între Municipiul Ploieşti şi SC Genfor Romcenter SRL

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA                       7-

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI JV J t

HOTĂRÂREA NR. 451 privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 4887/05.05.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Genfor Romcenter S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 275/10.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1566/23.10.2018, al Direcției Economice nr. 169/24.10.2018 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 322/10.10.2018 prin care se propune prelungirea duratei contractului de asociere nr. 4887/05.05.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Genfor Romcenter S.R.L.;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 03.10.2018;

Luând în considerare Procesul verbal si Raportul Comisiei de Specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 10.10.2018;

Având în vedere contractul de asociere nr. 4887/05.05.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Genfor Romcenter S.R.L.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractului de asociere nr. 4887/05.05.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Genfor Romcenter S.R.L. până la data de 04.05.2024, cu drept de prelungire, cu acordul ambelor părți, în condițiile stabilite prin acest contract.

Art. 2 Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr.4887/05.05.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Genfor Romcenter S.R.L. potrivit Actului adițional nr. 1 cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 1 la contractul de asociere nr. 4887/05.05.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Genfor Romcenter S.R.L. - care constituie Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018


Contrasemnează:


PREȘEDINȚI DE ȘEDINȚĂ,            p. SECRETAR,

George^Șorin-Niculae BOTF"                           IAMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU NR. 19551/....................

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de asociere nr. 4887/05.05.2014

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr......../..............între:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Bd. Republicii nr. 2, în calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, pe de o parte,

Și

S.C. GENFOR ROMCENTER S.R.L. cu sediul în Ploiești, Aleea Chimiei, bl. 59C, parter, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/1844/16.12.2011, cod unic de înregistrare 29460180, reprezentata prin____________, denumita Asociat, pe de

altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică și se completează prevederile contractului de asociere nr. 4887/05.05.2014, după cum urmează:

  • 1) Art. 2, alin. 1 din contractul de asociere nr. 4887/05.05.2014 se modifică și va avea următorul conținut:

“Durata asocierii este până la data de 04.05.2024, cu drept de prelungire, cu acordul ambelor părți.”

  • 2) Restul clauzelor prevăzute în contractul de asociere nr. 4887/05.05.2014 incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Genfor Romcenter S.R.L. rămân neschimbate.

  • 3) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul|d|rasbciere nrȘ'j/ 4887/05.05.2014 încheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Genf6r^Rt)riiceriterc.’’ S.R.L. și s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.\

    MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR, Adrian Florin Dobre


    ASOCIAT,

    S.C. Genfor Romcenter S.R.L.


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

SERVICIUL CONTRACTE, SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios-Contracte

întocmit,

Georgeta Daniela Toma