Hotărârea nr. 450/2018

Hotãrârea nr. 450 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.17640/13.06.1995 şi a contractului de concesiune nr. 10073/04.06.2003 încheiate între Municipiul Ploiești și Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 276/10.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1576/25.10.2018, al Direcției Economice nr. 174/25.10.2018 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 323/10.10.2018 la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 17640/13.06.1995 și a contractului de concesiune nr. 10073/04.06.2003 încheiate între Municipiul Ploiești și Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.;

Având în vedere procesele verbale din 05.09.2018 și 10.10.2018 și Raportul din data de 10.10.2018 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 17640/13.06.1995 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. și contractul de concesiune nr. 10073/04.06.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.;

Văzând cererea nr. 6539/30.03.2018 a Societății Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A., Hotărârii nr. 10/19.12.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNGN Romgaz S.A., Deciziei Președintelui ANRE nr. 474/30.03.2017 privind modificarea deciziei Președintelui ANRE nr. 2588/30.12.2015;

în temeiul art. 36, alin.(2), litera “c” și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.17640/13.06.1995 și a contractului de concesiune nr. 10073/04.06.2003 încheiate între Municipiul Ploiești și Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A, potrivit Actului adițional nr. 5 cuprins în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și Actului adițional nr. 4 cuprins în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 5 la contractul de concesiune nr. 17640/13.06.1995 și Actul adițional nr. 4 la contractul de concesiune nr. 10073/04.06.2003 ce vor fi încheiate între Municipiul Ploiești și SNGN ROMGAZ S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. care constituie Anexele nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează: PREȘEpiNTE DE ȘEDINȚĂ,            p. SECRETAR,

George-Sorin-Niculae BOTEZ            Mihaela ZAHARIA

\ i                       ---'          Șef Serviciu

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR.        /


ACT ADIȚIONAL NR. 5

la contractul de concesiune nr. 17640/13.06.1995 încheiat astăzi.................

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr........../.................,

urmare a Hotărârii nr. 10/19.12.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNGN Romgaz S.A., Deciziei Președintelui ANRE nr. 474/30.03.2017 privind modificarea deciziei Președintelui ANRE nr. 2588/30.12.2015, a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică prevederile contractului de concesiune nr. 17640/13.06.1995 încheiat pentru terenul situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 184”, după cum urmează:

 • 1) Cap. I - PĂRȚILE CONTRACTANTE, alineatul privind părțile contractante din contractul de concesiune nr. 17640/13.06.1995, se modifică după cum urmează:

A

„Intre :

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar, Adrian Florin Dobre, pe de o parte, și

SNGN „ROMGAZ,, SA - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Gh. Grigore Cantacuzino nr. 184, Județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub J29/1181/2015, CUI 34915261, reprezentată legal prin..............................................

..................................................................., în calitate de concesionar, pe de altă parte.”

A

 • 2) In textul contractului de concesiune nr. 17640/13.06.1995, sintagma „S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș-Sucursala de înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Ploiești” se înlocuiește cu sintagma „SNGN „ROMGAZ,, SA - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.”.

 • 3) SNGN „ROMGAZ,, SA - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. are obligația să declare prezentul act adițional la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești în vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite în condiții similare impozitului) pe teren și celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, în cazul în care legislația o impune.”

ț, e- •                     ?•;. • *' }

 • 4) Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de concesiune nr. î 17640/13.06.1995, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.


 • 5) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de concesiune nr. 17640/13.06.1995 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul fiecare parte.

  CONCEDENT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR, Adrian Florin Dobre


CONCESIONAR,

SNGN „ROMGAZ,, SA - Filiala A

de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

SERVICIUL CONTRACTE, SEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios-Contracte

A întocmit,

Cristina Denisa Trofin

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Anexa nr. 2 la HCL nr.           .


NR.        /

ACT ADIȚIONAL NR. 4

la contractul de concesiune nr. 10073/04.06.2003

încheiat astăzi.................

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr........../.................,

urmare a Hotărârii nr. 10/19.12.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNGN Romgaz S.A., Deciziei Președintelui ANRE nr. 474/30.03.2017 privind modificarea deciziei Președintelui ANRE nr. 2588/30.12.2015, a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică prevederile contractului de concesiune nr. 10073/04.06.2003 încheiat pentru terenul situat în str. Ciucaș F.N., după cum urmează:

 • 1) Cap. I - PĂRȚILE CONTRACTANTE, alineatul privind părțile contractante din contractul de concesiune nr. 10073/04.06.2003, se modifică după cum urmează:

A

„Intre :

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar, Adrian Florin Dobre, pe de o parte, și

SNGN „ROMGAZ,, SA - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Gh. Grigore Cantacuzino nr. 184, Județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub J29/1181/2015, CUI 34915261, reprezentată legal prin..............................................

..................................................................., în calitate de concesionar, pe de altă parte.”

A

 • 2) In textul contractului de concesiune nr. 10073/04.06.2003, sintagma „S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș-Sucursala de înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Ploiești” se înlocuiește cu sintagma „SNGN „ROMGAZ,, SA - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.”.

 • 3) SNGN „ROMGAZ,, SA - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. are obligația să declare prezentul act adițional la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești în vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite în condiții similare impozitului) pe teren și celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, în cazul în care legislația o impune.”


  CONCEDENT,

  MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR, Adrian Florin Dobre


  CONCESIONAR,

  SNGN „ROMGAZ,, SA - Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale


  DEPOGAZ Ploiești S.R.L.


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

SERVICIUL CONTRACTE, SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios-Contracte

întocmit,

Cristina Denisa Trofin