Hotărârea nr. 45/2018

Hotãrârea nr. 45 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 45


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a dlui Primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Claudia Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu și Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 2687/22.02.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și estimări pentru anii 2019-2021, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 12/26.02.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 22.02.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr.3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001-republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea denumirii punctului 1 - „Sistem integrat de control acces, antieffacție și siguranța la incendiu” al capitolului II - Dotări independente din Anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local nr. 27/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, respectiv „Sistem de supraveghere sediu Cămin de Bătrâni Ploiești” .

Art. 2 Aprobă modificarea denumirii punctului 3 - „Sistem integrat de control acces, antiefracție și siguranța la incendiu” al capitolului II - Dotări independente din Anexa nr. 11 la Hotărârea Consiliului Local nr. 27/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, respectiv „Sistem tehnic de securitate electronic (compus din subsistem alarmă antiefracție, subsistem control acces, subsistem supraveghere video)”.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ASSC Ploiești s-a infiintat prin HCL nr.3 07/2002, avand ca principal obiectiv asigurarea asistentei si protecției sociale a persoanelor cu handicap, precum si a diverselor categorii de populație defavorizata, acordând servicii si/sau prestații sociale.

In conformitate cu prevederile:

 • - Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018;

 • - Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr.3/2018;

 • - Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizata, republicata;

 • - Legii privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, republicata;

 • - Legii privind venitul minim garantat nr.416/2001, actualizata;

 • - Legii nr.l 14/1996 privind locuințele, republicata,

 • - Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

 • - Ordin nr.l62/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice către autoritatile administrației publice locale, cu privire la activitatea cabinetelor medicale școlare;

 • - Ordin nr.619/2002 pentru aprobarea funcționarii ocupației de mediator sanitar și a Normelor tehnice privind organizarea, funcționarea si finanțarea activitatii mediatorilor sanitari;

 • - HG nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligațiilor donatorilor de sânge;

 • - Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

 • - Legii nr.l7/2000, republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

 • - Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Avand in vedere cele de mai sus, precum si prevederile HCL nr.415/05.11.2015 privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, s-a procedat la intocmirea bugetului de cheltuieli pe anul 2018, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Menționam ca, dintr-o eroare materiala la punctul 1 al capitolului II - Dotări independente din Anexa nr. 9 la Hotararea Consiliului Local nr. 27/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a fost specificat

„Sistem integrat de control acces, antiefractie si siguranța la incendiu”, in loc de „Sistem de supraveghere sediu Cămin de Batrani Ploiești” si la punctul 3 al capitolului II - Dotări independente din Anexa nr. 11 la Hotararea Consiliului Local nr. 27/16.02.2018 a fost specificat „Sistem integrat de control acces, antiefractie si siguranța la incendiu” in loc de „Sistem tehnic de securitate electronic (compus din subsistem alarma antiefractie, subsistem control acces, subsistem supraveghere video)”.

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


COMISIA BUGET, FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

ALEXANDRU PAUL PALAS

SALCEANU

ANDREI GHEORGHE

GHEORGHE SARBU

ZOIA STAICU


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

Nr. înregistrare: 2687/22.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr.3/2018 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 si Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Având in vedere cele de mai sus, precum si prevederile HCL nr.415/05.11.2015 privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, s-a procedat la intocmirea bugetului de cheltuieli pe anul 2018, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Menționam ca, dintr-o eroare materiala la punctul 1 al capitolului II - Dotări independente din Anexa nr. 9 la Hotararea Consiliului Local nr. 27/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a fost specificat „Sistem integrat de control acces, antieffactie si siguranța la incendiu”, in loc de „Sistem de supraveghere sediu Cămin de Batrani Ploiești” si la punctul 3 al capitolului II - Dotări independente din Anexa nr. 11 la Hotararea Consiliului Local nr. 27/16.02.2018 a fost specificat „Sistem integrat de control acces, antiefractie si siguranța la incendiu” in loc de „Sistem tehnic de securitate electronic (compus din subsistem alarma antiefractie, subsistem control acces, subsistem supraveghere video)”.

Suma aprobata pentru realizarea „Sistem de supraveghere sediu Cămin de batrani” situat in Ploiești, str. Cosminelor, nr. 11A este de 60 mii lei, aceasta fiind necesara a se realiza avand in vedere dispozițiile H.G. nr. 301/2012, completata prin H.G. nr. 1002/2015, prevederile Legii 333/2003 republicata, ca si Proiectul Sistemului Tehnic de Securitate Electronic avizat favorabil de către Inspectoratul Județean de Politie Prahova sub nr. 155.012/03.01.2017, se impune realizarea sistemului de supraveghere pentru imobilul situat in Str. Cosminelor nr. 1 IA.

Suma aprobata pentru realizarea „Sistem tehnic de securitate electronic (compus din subsistem alarma antiefractie, subsistem control acces, subsistem supraveghere video)” la sediul instituției din Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, este de 165 mii lei, aceasta fiind necesara a se realiza avand in vedere dispozițiile H.G. nr. 301/2012, completata prin H.G. nr. 1002/2015, prevederile Legii 333/2003 republicata.

Precizam ca, acest proiect de hotarare are caracter de urgenta avand in vedere următoarele aspecte :

 • - procedura de achiziție publica pentru realizarea „Sistem de supraveghere sediu Cămin de batrani” situat in Ploiești, str. Cosminelor, nr. 11A s-a incheiat in data de 31.01.2018 prin Raportul final de atribuire procedura, urmând a se incheia contractul de furnizare intrucat termenele de așteptare pentru formularea de notificări prealabile / contestații impotriva rezulatului procedurii s-au implinit.

 • - procedura de achiziție publica pentru realizarea „Sistem tehnic de securitate electronic (compus din subsistem alarma antiefractie, subsistem control acces, subsistem supraveghere video)” la sediul instituției din Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, este in curs de desfășurare fiind in penultima etapa de evaluare a ofertelor, respectiv a propunerilor financiare.


  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

  ELENA IORDACHE


  JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA,

  DANIELA SIMONA CHIVA


  SEF SERVICIU

  FINANCIAR CONTABILITATE,

  FLORENTINA TUTOIU
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/16.02.2018 s-a aprobat bugetul de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat confom anexelor la hotărâre. Totodată s-au aprobat Listele de investiții pe anul 2018, pentru Căminul de bătrâni, Cantina de ajutor social și pentru Activitate proprie, potrivit anxelelor 9, 10 și 11 la hotărâre.

în ceea ce privește conținutul anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local nr. 27/16.02.2018, la Capitolul II, punctul 1 s-a specificat „Sistem integrat de control acces, antiefracție și siguranță la incendiu”. Ulterior adoptării acestei hotărâri s-a constatat faptul că în cuprinsul acestei anexe s-a strecurat o eroare materială, în sensul că denumirea punctului 1 ar fi trebuit să fie „Sistem de supravechere sediu Cămin de Bătrâni Ploiești”.

Cu privire la anexa 11, s-a strecurat o altă eroare materială în cuprinsul Capitolului II, punctul 3, în sensul că denumirea acestuia s-a precizat „Sistem integrat de control acces, antiefracție și siguranță la incendiu”, în loc de „Sistem tehnic de securitate electronic (compus din subsistem alarmă antiefracție, subsistem control acces, subsistem supraveghere video)”.

Pentru a rectifica aceste erori s-a promovat prezentul proiect de hotărâre prin care se propune aprobarea modificării denumirilor celor două puncte mai sus precizate, pentru a se putea derula în continuare procedurile de achiziții publice desfășurate corespunzător.

Potrivit art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, se pot îndrepta erori materiale strecurate în cuprinsul actelor normative.

Pentru aceste motive, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

DIRECTOR EXECUTIV ANDREEA CRISTEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. 40 / 26.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021 al

Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 integral din bugetul local.

Totalul alocației bugetare pentru anul 2018 este in suma de 71.023,00 mii lei, din care:

Invatamant               - suma de

Sanatate                  - suma de

Asigurări si asistenta sociala - suma de


10,00 mii lei;

10.400,00 mii lei;

60.613,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4)„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’ ’.

Având in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Prezenta rectificare consta in modificarea denumirii punctului 1 - “sistem integrat de control acces, antiefractie si siguranța la incendiu” din Anexa 9 la H.C.L. nr. 27/16.02.2018 in “sistem de supraveghere sediu Cămin de Batrani Ploiești” si modificarea denumirii punctului 3 - “sistem integrat de control acces, antiefractie si siguranța la incendiu” din Anexa 11 la H.C.L. nr. 27/16.02.2018 in “sistem tehnic de securitate electronic (compus din subsistem alarma antiefractie, subsistem control acces, subsistem supraveghere video)”.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind (Z4 -c^ P//IG&><?. °<Lq/£ 4/l/UrH


Data: W QV T» U