Hotărârea nr. 449/2018

Hotãrârea nr. 449 privind înstrăinarea prin vânzare către doamna Ghiță Gabriela a suprafeţei de teren de 286 m2, situată în Ploieşti, str. Gheorghe Doja, nr. 201, cu nr. cadastral 141711, Carte Funciară 141711

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 449 privind înstrăinarea prin vânzare către doamna Ghiță Gabriela a suprafeței de teren de 286 m2, situată în Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 201, cu nr. cadastral 141711, Carte Funciară 141711

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 280/10.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionuț, Văduva Sorin, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1636/31.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 317/10.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 184/30.10.2018 la Direcția Economică, privind înstrăinarea prin vânzare către doamna Ghiță Gabriela a suprafeței de teren de 286,00 m2, situat în Ploiești, str. Gheorghe Dojanr. 201, cu nr. cadastral 141711, Carte Funciară 141711;

Luând în considerare procesul verbal și raportul din data de 03.10.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere procesul verbal din data de 21.11.2017 al Comisiei de verificare a solicitărilor și îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, constituită în baza Dispoziției nr. 6883/13.10.2017;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 261/28.07.2017;

Luând în considerare adresele înregistrate la Municipiul Ploiești sub nr. 9515/2017 și nr. 12550/19.06.2018 formulate de doamna Ghiță Gabriela;

Ținând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b, art. 45 alin.(3) și art.123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 77/05.09.2017 întocmit de către S.C. Opinion S.R.L. pentru terenul în suprafață de 286,00 m2, situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 201, identificat cu nr. cadastral 141711, Carte Funciară 141711, care constituie Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește valoarea terenului menționat mai sus, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 249.741 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A.

Art. 3(l)Aprobă înstrăinarea prin vânzare către doamna Ghiță Gabriela a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 286,00 m2, situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 201, cu nr. cadastral 141711, Carte Funciară 141711, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) achitarea de către doamna Ghiță Gabriela a avansului în sumă de 74.922,3 lei, la care se adauga cota legală de T.V.A., ce reprezintă 30% din prețul de vânzare a terenului sus menționat, și se achită în cel mult 60 de zile de la data aprobării înstrăinării prin vânzare de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

 • b) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat, să fie încheiat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății avansului în cuantum de 30% din prețul de vânzare;

 • c) cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare.

 • d) diferența de preț în sumă de 174.818,7 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A., va fi achitată de către doamna Ghiță Gabriela în rate lunare pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 03.01.2019, până la ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, sub sancțiunea aplicării obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile fiscale;

 • e) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat, se va considera rezolvit de drept conform dispozițiilor Codului civil, în cazul în care cumpărătorul nu achită ratele lunare în termen de 5 (cinci) luni consecutiv, sumele plătite cu titlu de rate până la momentul rezolvirii vor rămâne în tot dobândite de vânzător, iar cumpărătorul va pierde dreptul de a folosi imobilul sub orice titlu.

(2) în cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 3(1) lit. a) și c), contractul de vânzare-cumpărare nu se va încheia.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-p. SECRETAR,

SC OPINION SRLMunicipiul Ploiești

Nr. Raport

77/05.09.2017

NR.201, JUD. PRAHOVA, NR.CAD.

141711, SUPRAFAȚĂ DE 286 MP

CĂTRE,

Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 15964/24.07.2017, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare TEREN CURTE, PLOIEȘTI, STR. G.DOJA, NR.201, JUD. PRAHOVA, NR.CAD. 141711, SUPRAFAȚĂ DE 286 MP. Conform solicitărilor dumneavoastră , prezentul raport a fost realizat la data de 05.09.2017, luând in analiza de piața oferte valabile in luna septembrie 2017, majoritatea fiind diferite de cele utilizate in raportul inițial, nr.55/31.07.2017, preturile oferite spre vanzare de către agențiile imobiliare si persoanele fizice situandu-se in același interval de valori ca si in raportul initiaLCursul valutar utilizat a fost cel de la data de 05.09.2017. S-a realizat analiza de piața , au fost verificate toate comparabilele luate in studiu, iar noua valoare rezultata nu diferă in mod considerabil fata de cea indicata in raportul de evaluare nr.55/31.07.2017.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017.

Cuprins

Capitolul 1

 • 1.1. Certificarea evaluatorului

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

2.2 Identificarea evaluatorului

 • 2.3. Identificarea clientului

 • 2.4. Identificarea utilizatorului

 • 2.5. Scopul evaluării

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

 • 2.10. Amploarea investigației

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Evaluarea terenului

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE

Capitolul I

 • 1.1.Certificarea evaluatorului

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANE VAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017 compuse din ediția 2017 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2017.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL Expert evaluator:

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

  OBIECTUL EVALUĂRII

  TEREN CURTE, NR.CAD. 141711, SUPRAFAȚĂ

  DE 286 MP

  LOCALIZARE

  PLOIEȘTI, STR. G.DOJA, NR.201, JUD. PRAHOVA

  DOMENIU

  Privat

  PROPRIETAR

  Municipiul Ploiești

  ACTE DE PROPRIETATE

  HCL 267/2006, HCL 209/2017

  SCOPUL EVALUĂRII

  Estimarea valorii de piață

  DESTINATAR RAPORT

  Municipiul Ploiești

  DATA INSPECȚIEI

  24.07.2017

  DATA EVALUĂRII

  05.09.2017

  MONEDA

  Euro/Ron

  CURS DE REFERINȚĂ

  4.5959 LEI/EURO

  VALOAREA DE PIAȚĂ TEREN

  »

  54.340 euro / 249.741 lei (190 euro/mp)

  Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

SC OFÎNION SHlStudiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Doja, nr.17, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Marilena Delia Udroiu nr. Leg. 16093. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

 • 2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr.

2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 15964/24.07.2017.

 • 2.4. Identifica rea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliară de evaluat, teren intravilan, este situată în Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 201, jud. Prahova.

Terenul are suprafață totală de 286 mp, destinație curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 32933/14.04.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentanților Municipiului Ploiești. Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber.

Localizare:

EB3

MagazinulDeVefighete.ro Q

+

S       *

°®          B ®3              Go gle

Fig.2 Imobil subiect, Str. Gh.Doja, nr.201, Ploiești - Vedere Google Maps


wT’

Ti

0

Fig.l Imobil subiect, Str. Gh.Doja, nr.201, Ploiești - Vedere satelitAFi Ploiești Q


Dedeman Pk

as
0

G3J3


Staer Ploiești

©

\ ©

Auto Parts Storo


©MOL


 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății


  ?

  Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 267/200w^^L «^0^0


respectiv Act Administrativ 324 din 25.09.2015 emis de CL Ploiești (act administrativ nr. 6513 70F.O4.2O16) menționat în extrasul de carte funciară nr. 32933/14.04.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.

Conform Standardelor de Evaluare 2017 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a)     „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât44 se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

  ir


 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici


orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat41 înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 05.09.2017. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 05.09.2017 este : 1€ = 4.5959 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

A

In ziua inspecției, 24.07.2017, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.


Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imo inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie mefițh^afâiîn'^  evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:

 • -   Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

 • -  Informații publice de pe internet.

Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - încheiere și Extras CF 32933/14.04.2017

 • - Plan de amplasament și delimitare a imobilului

 • - Hotărârea 209/26.06.2017 CL Ploiești

 • - Hotărârea 267/2006 CL Ploiești inclusiv Anexe

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefacându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

 • -  Terenul a fost evaluat ca fiind liber, neținându-se cont de alte bunuri mobile/imobile prezente la adresă.


 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu esi raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă rcsponsabiffiSfteSruță de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2017.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 267/2006, HCL 209/2017 respectiv Act Administrativ 324 din 25.09.2015 emis de CL Ploiești (act administrativ nr. 6513 /Ol.04.2016) menționat în extrasul de carte funciară nr. 32933/14.04.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat. Conform extrasului de CF nr. 32933/14.04.2017 nu există sarcini intabulate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 267/2006.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei si cererii

5

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, intr-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare


Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform studiilor de piață întocmite de compania Darian DRS, ”piața tranzacțulpijmc

România a crescut în primul semestrul din 2016 cu aproximativ 80% față de aceeași perioada a anului precedent. Totalul investițiilor din primul semestru al anului se găsește undeva în jurul valorii de 360 de milioane de euro. în ceea ce privește defalcarea pe regiuni, Capitala ocupă primul loc cu aproximativ jumătate din valoarea tranzacțiilor, urmată de Sibiu cu aproximativ 30%. în ceea ce privește defalcarea pe segmente imobiliare, aproximativ jumătate din tranzacții s-au derulat în sectorul de retail, 35% în cel de birouri și aproximativ 15% in industrial. îmbunătățirea condițiilor de creditare coroborat cu apetitul crescut al băncilor și investitorilor mari pentru produse de calitate ridicată nu fac decât să încurajeze noile investiții în domeniul imobiliar. Cu toate acestea, lichiditatea pe piață este totuși limitată de către furnizori, iar produsele de calitate aflate în diferite stadii de lichidare sunt tot mai rare.

Referitor la anul 2017, conform antena3.ro, piața imobiliară din România se află pe un trend ascendent, nivelul dezvoltării acestui domeniu fiind în strânsă legătură cu creșterea economică înregistrată de România în ultimul an. Atât Guvernul, Parlamentul și instituțiile publice și locale, cât și investitorii și dezvoltatorii imobiliari au un scop comun și anume menținerea, în 2017, a acestei tendințe de creștere. Fiind un domeniu viu, în permanentă mișcare, evoluția și fluctuațiile din acest domeniu îi interesează în egală măsură pe cumpărătorii de locuințe. în sprijinul lor, dar și al constructorilor și al oamenilor de afaceri din sectorul imobiliar, statul, prin puterea sa de reglementare, propune o serie de măsuri care să ducă la stimularea pieței imobiliare.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la terenuri în Ploiești, au fost analizate un număr de 27 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, din diferite zone ale municipiului, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare. Valorile variază între 24 euro/mp și 285 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate, la nivelul Municipiului Ploiești este de 124 euro/mp. Analiza este prezentată mai jos:

9 Harta

i.tri Drsirfbti

jKSts srtsfest® (27 proprietate

rrțajcm:

-

45.'5€C-

12uCC

114-342

124

24

275

Zfepiaga

1£A

t

-Ștafeta

423-

2SC-

sca

2S

■’

ÎS.

31

Ciirarc, apxgas, car al șatre-

fcjrsr-t.

Cai" tfi EaitS’

•apa. șaa.

Restrângând analiza la zona subiect, au fost identificate 11 proprietăți și 275 euro/mp. Media se situează înjurai valorii de 200 euro/mp.


9 Harta


lilil DJstr.1!)utia prețuluirW

Informații


Proprietatea evaluata


Preț oferta/vanzare (€J

Pret(£/mpJ

Zile piața

Suprafața teren (mp)          286

Front stradal                  23


Aria de piața analizata (11 proprietari)

medie

minim

maxim

67.00©

49.000

110.0®

200

141

275

55

A,

419

3©0

280

500

18

10

24

Curent apa. gaz, carallzare

Curent. Curent.

3p-s?..        2$23. gSEiv

gaz     canalizare


Utilitari generale


Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, are o suprafață de 286 mp. Accesul la str. Gheorghe Doja se realizează direct conform planului de amplasament furnizat. Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială, pe strada Gheorghe Doja.

La adresa menționată au fost identificate bunuri suplimentare care nu fac obiectul prezentului raport de evaluare.

Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul liber.

Amenajările terenului sunt următoarele :

 • - împrejmuirea este realizată cu gard de lemn, metal, plasă, beton și calcan.

 • - utilitățile existente la limita proprietății, sunt apă curentă, canalizare, gaze, energie eîebfireă^

Pe suprafața terenului a fost identificată vegetație abundentă.

Descrierea proprietății este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 185 lei pentru intravilanul orașului Ploiești.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

In analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

 • □     terenul este situat intr-o zonă de locuințe/servicii;

 • □     poziționarea terenului foarte bună;

 • □     utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de locuințe/ servicii

 • □     utilizarea actuală de teren rezidențial

In urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențială.

tr

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca             ție, ca

amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

anticiparea;

schimbarea;

cererea și oferta;

substituția;

echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

- Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare.

Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

- Drepturile de proprietate evaluate;

Condiții de vanzare;

 • -   Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

 • -  Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile..

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Front stradal; Acces teren; CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

CARACTERISTICI

C 0 M P A

R A B I L E

A

B

C

D

E

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravilan

teren Intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

LOCALIZARE

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

AMPLASAMENT

str.Gh Doja 201A

zona Gh Doja zona AFI, str.adiacenta

zona Gh Doja/Costache Negruzzi

zona Gh Doja/str Valeni/Bolintineanu

str Gh Doja zona str. Romana

zona Gh Doja,/Transilvaniei

PROPRIETAR

Ploiești

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

286

461

400

192

383

1100

data inspecției

24.07.2017

septembrie

2017

septembrie 2017

septembrie 2017

septembrie 2017

septembrie 2017

$pret/mp-oferta

?

217

275

224

284r5i

&7j

front stradal

22.99

19.95

18

17.9

17.^o

valoare oferta

?

100000

110000

43000

HOOOO'.P

> £

id anunț

X2L8130FL

#24I0300R

X2L813081

ECX50878

X2L8130FA

contact

0344140152--Monica Mirescu

O744360602

0344140152-Monica Mirescu

0244515676

0344140152-

Monica

Mirescu

AG.IMOB Marshall

ag.imob. Mardaf

ag.imob.Marshall

Ag. Imobiliara Equinox

Agenție imob Marshall

alte caracteristici

Constr demolabila 98 mp

constr demolab

100mp

teren cu constr demolab 52.54mp

Constr demolabila 87mp

teren liber

o deschidere

O deschidere

o deschidere

o deschidere

0 deschidere


_

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIATA(TEREN)     E f. '            î


ABORDARE PRIN PIAȚA. METODA COMPARAȚIILOR DE PIATA(TEREN)     £ t, i            i \

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABIL C? .                1   V

A

B

C

T         5

Suprafața teren (mp)

285.00

461.00

400.00

192.00

",36 3 00

r =i'joo.ooj&> j

Preț oferta/vanzare) (EURO/mp)

217

276

224

\ -*

Date disponibile

septembrie 2017

Oferta

Oferta

A           /

Mar;a negociere (%)

-15%

-15%

-15%

Mar’a negociere (EURO/mp)

-32.55

-41.25

-33.60

Preț corectat <EURO/mp)

184

234

190

' 241

' -■ , ^182

Motivare corecție

Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarii/agentii, am aplicat o ajustare negativa cuprinsă" n”‘^15%-20% , reprezentând marja de negociere. Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei datelor secundare rezultând in urma prelucrării informațiilor obținute de la ofertant! si agenti imobiliari.

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare i %)

0%

0%

0%

0%

0%

(Ajustare (EURO/mp-

0

0

0

0

0

Preț ajustat (EURO/rrțj)

184

234

190

241

182

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

184

234

190

241

182

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de vanzare

Independent

Independent

Independent

Independent

Independent

înde pendent

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

0%

Ajustare EURO/mp)

0

o

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

184

234

190

241

182

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

Nu este cazul

ch demolare

ch demolare constr

ch demolare

ch demolare

Nu este cazul

Ajustare EURO

6

7

8

6

0

Ajustare (%)

3%

3%

4%

2%

0%

Preț ajustat {EURO)

190

241

198

247

182

Motivare ajustare

s-au aplicat ajustări comparabilelor A, B si C care au construcții demolabile. Costul demolărilor s-a estimat la aprox 3000 euro, ajustarea pe metrul patrat obtinandu-se prin raportul dintre costul total al demolării si suprafața fiecărui teren

Condiții de piața

septembrie 2017

Iulie 2017

iulie 2017

iulie 2017

iulie 2017

Iulie 2017

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

0%

Ajustare ; EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Preț ajustat EURO/mp)

190

241

198

247

182

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustări specifice

proprietății

Localizare

str.Gh Doja 201

zona Gh Doja zona AFI, str. adiacenta

zona Gh

Doja/Costache

Negruzzi

zona Gh Doja/str Valeni/Bolintinea nu

str G h Doja zona str. Romana

zona Gh Doja/Transilvani ei

Ajustare -%i

0%

-21%

0%

0%

0%

Ajustare .EURO/mp)

0

-51

0

0

0

Motivare ajustare

s-a aplicat ajustare comparabilei B situat spre zona centrala/ultracentrala a a orașului, cotate mai bine pe piața imobiliara fata de subiect . Ajustarea s-a determinat prin diferența intre preturile comparabilelor A si B

Drum acces

strada asfaltata

strada asfaltata

strada asfaltata

strada asfaltata

strada asfaltata

strada asfaltata

Ajustare %

Ajustare . EURO/mp i

0

0

0

0

0

Motivare ajustare

nu au fost necesare ajustări

Utilitati

utilitati pe teren

utilitati pe teren

utilitati pe teren

utilitati pe teren

utilitati pe teren

utilitati pe teren |

Ajustare ,%:

0%

0%

0%

0%

1%

Ajustare EURO/mp)

0

0

0

0

2.5|

Motivație ajustare

S-au aplicat gjustari comparabilei E ca

re nu dispune de ui

ro/oarcela. rezultar

ilitati pe teren , ci in zona , fiind teren liber.

Costul utilităților s-a estimat la 2500 eu

d o ajustare a prețului comparabilei E de 2.5 euro/mo

Suprafața

286.00

461

400

192

383

1 100

Ajustare i % •

0%

0%

0%

0%

-9%

Ajustare < EURO/m i >)

0.00

0.00

0.00

0.00

-16.00

Motivație ajustare

S-au efectuat ajustări comparabilei E cu suprafața mai mare decât subiectul si restul comparabilelor. Ajustarea a fost determinata utilizând analiza pe perechi de date prin diferența intre preturile comparabilelor C si E 198-182=16 euro/mp)

Deschidere (ml)

22.99

19.96

18

17.9

17.6

30

Ajustare : %.

0%

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

0

0

Motivație ajustare

Nu au fost aplicate ajustări, raportul front stradal/suprafata teren nefiind mult diferit

Relieful/fbrma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Ajustare i%>

0%

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare

Utilizare

rezidențiala

rezidențiala

rezide ntiala

rezidențiala

rezidențiala

rezidențiala

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare

nu au fost necesare ajustări

Regim de inaItime zonal

P+1

p+1

p+1

p+1

P+8

P+4

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

-49.00

0.00

Motivație ajustare

s-a aplicat ajustare negativa comparabilei D situata in zona cu regim de inaltime p+8, analiza de piața relevând ca prețul terenurilor cu potențial de dezvoltare imobiliara pt construcția de blocuri cu mai multe nivele este mai mare decât cel al terenurilor din zona de case. Ajusta rea s-a determinat prin diferența intre preturile comparabilelor D si A 247-198=49 euro/mp)

Ajustare neta pentru caracterrfici specifice proprietății

0.00

-50.56

0.00

-49.00

-13.60

Preț ajustat (EURO/mp)

190

190

198

198

168 1

Ajustare totală netă (EURO)

6.00

-43.56

8.00

-43.00

-13.50

Ajustare totală netă %'

3%

-16%

4%

-15%

-6%

Ajustare totală brută (EURO)

6.00

57.56

8.00

55.00

18.50

Ajustare totală brută %

2.76%

20.93%

3.57%

19.37%

8.15%

Suprafața teren mpi

286.00

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

190

EURO/rrțp

ROTUNJIT

190

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA

54,340

EURO

249,741

LEI

* cea mai mina a iu stare totala hnjta s-a efectuat nentru r.nm nara bila-

A • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

1.      Abordarea prin piață:

Valoare de piață teren = 54.340 euro / 249.741 lei (190 euro/mp)

Valoarea de piață teren = 54.340 euro / 249.741 lei (190

euro/mp)

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Terenul a fost evaluat ca fiind liber.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 05.09.2017.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluatori autorizați, membri titulari ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL

Expert evaluator:

V*

11

Delia Udroiu


ANEXEr~
Coșarul nr. 32933 /14-04-2017

I'NCHEMfâR® Nr. 32933


Registrator: ALMA POPOVIO                                    Asistent: SABINA CIOC

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL PLOIEȘTI domiciliat In Loc, Ploiești, Sdul Republicii,

Nr. 2-4, Jud. Prahova privind Actualizarea informații tehnice in cartea funciara, in baza:

-Act Administrativ nr,110/04-01-2017 emis de PRIMĂRIA. PLOIEȘTI;

-Act Administrativ nr.81/05-04-2017 emis de Primăria Pioiesti;


fiind Îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 60 iei, cu documentul de plata;                                                                   >

-Chitanța interna nr.443002/14-04-2017 in suma de 60

pentru serviciul avand codul 262

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere


DISPUNE

Admiterea cererii cu privire te;

 • - imobilul cu nr, cadastral 141711, înscris in cartea funciara 141711 UAT Pioiesti avand proprietar;* MUNICIPIUL PLOIEȘTI în cota de 1/1 de sub B.l, MUNICIPIUL PLOIEȘTI in cota de 1/1 de sub B.2, MUNICIPIUL PLOIEȘTI in cota de 1/1 de sub 8.3. MUNICIPIUL PLOIEȘTI in cota de 1/1 de sub 8.4. ;

 • - se actualfzeaza informațiile cadastrale conform documentației anexate in sensul desființării construcțiilor Cl. C2, C3 asupra A.l sub B.S din cartea funciara 141711 UAT Ploiești;

Prezenta se va comunic» părților:

Municipiul Ploiești


*) Cu drept de reexaminare In termen de 15 zite de ia comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Pioiesti, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorui-sef

Data soluționării,

08-05-2017


Registrator,

ALMA/parafe si


*) Cu excepția situațiilor prevăzute fa Art. 62 alin. (1) evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODGAIr,Asistent Registrator, <

SABINĂ CIOC

U‘“'-

r

/parafe si semnătura}
_____ ___________Carte Fondară Mr. 141711 CamufleJOrte/Muni

EXTRAS »E CARTE FUNCIARA                    f......i4

PENTRU INFORMARE                                 ■ Uin» . u-<.....’

> Atiut i Sil? ;

Oficiul «le Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate ImoMterS Ploiești

A. Partea I. Descrierea Imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, ȘtrGheorghe (loja, Wr. 201, jud. Prahova

Mr.

Nr cadastral Wr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe                      i

]ai

141711

286

1

B. Partea II. Proprietari și acte

I inscrferi privitoare la dreptul «te proprietate și alte drepturi reale            Referințe

133740 / 05/04/20ÎI      '    '                                   ‘                            I

iSSFî^inisG^liETÎOGvSW/SSITei^


16513/013)4-2016 emis <}e PWWARtAMW- PLOIEȘTI;)-_______________,_____

Hn tabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit Srin "Lege, cota actuala’

I 11/1______________ j___

’     1) eWHigPiUL PLOIEȘTI CIF:2844855, {domeniu privatF....... _   ,

32933 / 14/04/2017                                                        '

'Act Administrativ nr. ilO/dih 04/01/2017 emis de PRi&ARiĂ PLOtESTh''Act Administrativ nr7'SI7'3-n 105/04/2017 emis de Primăria Ptolșstj;____          ____________ ,   __ _______ _

I gs Jse-actualizeaza informațiile ca3Sraiș<S®m» documentație!1 anexate              Al " “

i........'în sensul desființării construcțiilor CI, C2, C3                             t______________t____

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Date, referitoare fat teren

| Categorie

• | folosință

'ntta vHan

Suprafața

(mp)

Tarta

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe geJ

j     Curți

construcții

DA

286

—;.— —,

, -.. ■■ ■ .1

-

Date referitoare la censtrucffi

Crt

Număr

Destinație construcție

Suprat (mp)

Situație juridică

Observații 1 Referințe

Afci

€ O R*5t FU t.' rtt • 0^

34.

Cti acte

5. construit-a la -501:34 rno;■ -feOCWrta-'■•--G-11 i^L—J

AM

A

wruttueiH de

6.6

5—eawstruita te aoi;fe6-mp;—korawta-ft-Wî

locuințe

am

MW-M-O

2

........

kîU "£hossc

j. construita !□ sch^l mp»                  w ]

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

141711

286


i7.


----------------------------------------------------------

! u         -

I # Iwîi i

Carte funciarâ Nr. 141711 Comuna/oAc^t/cl-i^^i: Z® Ăi^METLaPărteil---

'r/4/fOVK

________________________________      _____i u

3


Observații / ReferințeLungime Segmente

1) Vaioriie lungimilor segmentelor sunt o bțisiute din proiecție în pian.

Punct

Pwseput*

Punct

twngim-a segment

*- (mț

• . .. 1

2

Z72

3

4

7.959

5

6

4,61


Punct

Punct

e^âr^

Lungime segment

j... (sfii

2

3

6795;

4

5

7.522!

«

7

4.633Jr punct

Punct

Lungime segment

1 început

sfârșit

«- (m)

8

4.036

10

“ 0.705‘

L 11

12

8.0

j         13

14

1.05

L -15

16

4.030

|        17

18

2.004

19

20

4.901

21

22

2.893

23

24

3.47

] ‘      25

1

4.775]Carte Ftmd&tâ Mc 141711 Ccmuna/O

Punct

început

Punct sfârșit

8

9

''''zj

10

11

3.999!

12

13

4,6]

14

15

10.515

16

17

0.6531

18

19

0.653

20

21

6,229

22

23

3.053

i        24

25j.                       12.857... ......... .___^..,___70 șîstmt rotunjită ta 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată «Hn segment® cumulate ce sunt «nai mici decât valoarea 1 milimotru.Certific ca prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actetor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate ev? susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 ROM, -Chkanta interna nr.443G02/14-04-2017 in suma de 61 publicitate imobiliară cu codul nr. 262,

Data soluționării,

05-0.5-2017

Data eliberării,

3fent.ru serviciul de

A

.mm-,____<.        ’

'(pat&te și sâmtâtLira) ''

•A


Asistent Registrator, SABINA (W

A f


{parafa și semnătura)Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Seara lî 500Nr. cadastral:

Suprafața măsurată:

| Adresa imobilului:

'■“W-

286mp

MuriTW^^Str.             nr. ”201, dud. Prahova ș

■            '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            i

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

i Mun. Pteles

a                                                                  ... i

£

X \

I

iI

I

t383400 r— —(Mogoita tfefoicsinte


C*esî>r>si<a


“a

•ql


286rîjminteMian wnprejmurt ai garddeSnn,          piSfe^c^SF"


LZjșr;

2


±»ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 209

privind modificarea pozițiilor 104,110,1057 și 1058 (referitoare Ia imobilele situate în Ploiești, str. George Coșbuc nr. 14, str. Gheorghe Doja nr. 201, str.

Pictor Negiilici, nr. 7 ) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Locul al

municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena,;Dănescu Ștefan, Mateescu Marius Nicoiae, Văduva Sorin șî Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune! modificarea pozițiilor 104, 110. 1057 și 1058 (referitoare ia imobilele situate în Ploiești, str. George Coșbuc nr. 14, str. Gheorghe Doja nr. 201, str. Pictor bfegulici, rir. 7 ) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului 'Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventând bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data 14.06.2017 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că părți din imobilele din strada: George Coșbuc nr. 14, str. Gheorghe Doja nr. 201, str. Pictor Negației, nr. 7. care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al mumcipiuhd Ploiești ;

în baza prevederilor ari. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L(l). Aprobă modificarea pozițiilor 104,110, 1057 și 1058 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. George Coșbuc nr. 14, str. Gheorghe Doja nr. 201, str. Pictor bfegulici, nr. 7) din Anpxa 1 la Hotărârea Cansilhdui Local al mimicipnthd Ploiești nr. 267/29.112006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor

care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.(2). Imobilul situat în strada George Coșbuc nr. 14 se identifică potrivit planului t|e situație întocmit de expert inginer Irîmescu Neculae, anexă ia raportul de expertiză tehnică topografică, efectuat în dosarul nr. 3957/28.1/2008 aflat pe roiul Judecătoriei Ploiești, care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.. I

(3).Imobilul situat în strada Gheorghe Doja, nr. 201. se identifică potrivit planului din Extrasul de Carte Funciara nr. 141711, emis de Oficiul de


Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova.

(4). Imobilul situat în strada Pictor Negulici, nr. 7 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de către. P.F.A. Ion Ștefan în anul 2015, care constituie Anexa nr. 4 și face parte integrantă din.prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art* 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic ~ Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


______ Carte Funciara Hr. 141.711 CornunWrasffl^^OjL^

Anexa fc TUa Partea. I


Teren

Nr cadastral

Suprafața fmpj’

Observații / Referințe

^-*»r t.....

14171.1

286

fa <“*?«        •

A. V.V      • -

* S uarafața este <!

etermînâfâ <n pîanyl de protecție Stereg 70.

'       ; r \">»Date referitoare Ie teren

fr.J Categorie jfntrs ' I folosință ' rlân

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topa

Observații / Referințe

■ ț t construcții l°A.

285

1. -


Date referitoare Ia constrticțH

i Crt

Nurnâr

Deșii nație construcție

Supraf. r.mpî

Situație juridică

I

Observat’. / Mefenr.te          ’

| A-14

Wm-€1

weatruchitfe

l’fî fi V&

34

VS^F|*W.                                        J

1

541W1-S3

•levinte

66

L±±

esșs&twsPsaatș

2

^ete-’&reaiiSfeeWae^S


lungime Segmente

1) Valorile tengfîSltor segmențfifcr sunt obținute din proiecție în pfem.

Pllrxrit

Punct!

lungime seșmentf

!&*.«»«& sfârșit,

!- (ml j-

.... ....... J

2j

2.72'

!            3

«1

7.S59t

51          s:

4.61 i


I 0>!««<t; | început)

Pwsctl sfârșit'

S.«n g ims s a^rr..    ’

Cml' •

!        ' 2i

3!

. .    ......... 8.«ă

L. ....... .4L

sf

7.522-i

i            6’

r

•-.633;Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vâgând Expuietca âf tuotivc a Primarului Municipiului Ploiești. dorinul Emil Calotă sî Raportul de spcd-iiiîate al Directei Patrimoniu. prin care se propune includerea unor imobile în ZHwm&.îr*/ huii.riior i-iw                     privai aî Municipiului

Ploiești:

în temeiul prevederi lor Legii nr. ÎS lidd. Legea modului funciar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a> Legii nr. $4-!l$98. privind dreuiads juridică a terenurilor;

avane în vedere T cgcar.r. 213--t?9S. privind proprietatea r-uhlkS si regimul juridic al acesteia;

în baze art. 3$ a; in. 2 lin c dm Legea r>r. 21S220Q1, privind adnmisttatia publică locală, cu modificările si completările uhericarc.

II O T Ă R Ă S T F.

ArL 1 Constat că imobitdk rdciKiiîcax ir; Aașxf. nr. I. Anexa r,r. 2, Anexa nr- 3. A’-.&p» nr. 4 si Anexa , nr, 5. ce fac parre jntcgncLă din prezema hotărâre, apattli’ domeniului, privat al Mundpidui Ploiești si «c vor igacne ca arare In /nventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Mtinicipiulnî Ploiești, eu Înscrierea, cor.form legii, va Catrca fr'und;-x2 pro'-îzcrie.

Ari, 2 D’-ectia Administrată? Publică kridic Contencios va aduce hi cunoștință cdot interesați prevederile prczCa’.ci horărâri

Dalii fc Ploiești,. astLd. 29 noiembrie 2006

Președinte de sedltrtă,

Patil Palas .. ■


€\ resemnează.

Secretar,

Mărie Magdalena Alszâiii
ANEXA ML 5 LA H.C.L         ^4


SmîATIA TERE.WW.OR DOMEN10L

privat al Muwcmuun ploiești aflate jn regim de concesiune pe care sunt SITUATE CONS'lRUCni PROPRIETATE PRIVATAi A-,

i.."*

jHtpfaKtmeHl

Sitptqfaia (mp)

Conce;ci(»Mr

IhVinutk:

!

Sti. Cum Vodă

18

Aw&w Loreix.- Canncn

Cwnrfruclie garaj

Lat 1

Slr. Cuza Votla. rir. 2, M 412, ap. 14 Ccmiracț tfeconeosiMC TN/Î 3.07.1996

2

•S’tr. Vicforas

18

Apbsuștaehe.Oiiiwt Marian

C’owj<Xie.8ii-a:

1.01 3

Sjr. Vtawas, or. 6, H, 180. ap. 14

Contractele conccMUiwi FN/26 08.1996

3.

Aleea F.lisviîor

ÎS

Apositwțscu Com4ia

Conștriwite garaj

Uf 7

Slr. Mfigurii.jir. 2, bl. 31<3, se. A, ap. 14

Conta:! cfc eoHCei.ona F.NViWM. 1996

4.

Ste. Prnfta coli s:u

18

Unghiei Gabriei

Coi<structie garaj

Sît. Vonncvî, W 8

Sfr. PaciiiA M. iOF.ap. 19

, 5

Comrtttdc ronccslu.nc FNAjC.’W 19%

: ■&!

5,

Str. Vornfcrffor colt

18

Mîhak-a Vksrai

Uns&wlie garaj

itlioncH'jr, foț„2

Str. Aleea        h|, I0G, ap. îl

Contract de coiKcsium: FNZ06.01, j W

(y,

Str. Cibiwhii, *6t I

18

Stoica Miluit

Construcție garaj

MC-l.

Str. CiMnului, a». 9. A'. A 1.2, tip. 23

L..

___................

Sir. $o»ukskr cob eu

Contai. «fe «mcCTrunp FN/14.08. )9%

. \ £;

7.

18

Radarau Vasîle

Construcție ganj

SSa

r

k

ttf. Vatnieei

St. Pakina, hi. 9f,ap. 16

O

1 ■

l.o>. 19

Contai de concesiuni FNAiS. i 1.1996

?•■ J

ci

7106,

Geerj» Cosbuc ar.4

Mihaiu Alexandru

Locuința

43.20

-------------- .

.         J

Negrea Sertan

Locuința

62.23

Pasca Gbeurghe

Locuința

91.47

_ ................J

107.

Georgț Cosbac nr.7

Dragnea Elena

Teren curie

122.00

Dragnea Elena

Teren garaj

30.80

C riștea Jenica

Teren curte.

122.28

Bulfgalon

Teren curte

127.00

tordache Alexandru

Teren curte

10L34

108.

Gw rge Cosbue ar.9

S.CX1B&ASCO

Teren chitise

2.10

Tăcute Mariae

ferea curte

86.01

NirterConitasOa

Teren curte

66.4“

Wmem Traian

Teren curte

r83.20

109.

Gh Doj» nr-126

Haracbir Aurica

Teren curte

46.47

Cenam Lucian

Teren curte

142.11

Mișca Anton

Teren curte

133.39

Clh.Ooja nr.126

GhiUIoan

Teren «trie

130.43

110.

Gh. Doj» w.201

THtavt-. MsdnHna

Locuința

38.60

Mbre Laumtfu

Locuința

27.40

Stole»' Seina

Teren curte

47.34

Anjjhelegcu CMrlacMta

Teren curte

47.80

Anghelescu Alevandru

Teren curte

39.85

Hi.

Gh. Uoja ar .24

Dtidu Victor

Teren curte

240.00

112,

Gh. Laoar an 2

Babusanu Maria

Teren curte

38.50

Burtica Georțcta

Locuința

24.43

lia.

Gh, tasr ar .3

Antonlu Mugurel

Locuința

49.17

■Bate# Marca

Teren curte

114.00

Buzca Anglie!

Teren curte

54.58

Halca Marca

Teren garaj

16.60

114.

^Gh. Sinod nr .22

.. • .. . ............,.........

Grigore Sfoam

Teren curte

63-51

Purpuriii Oh.

Teren turte

73.24

115.

GLOcțj» ur.103

Dragomir Constantin

Teren curte

37.08

IMes Floarea

Teren curte

48.79

eren ate. -lan «ie vanzare, zona Gheorghe Doja, 1100 mp - Marshail I...


https://www.niarshall-imobiliare.ro/teren-^tfS?ikifi-de-van>M'e-zcX!a-gi’’msaeiMSit
Teren Intravilan de vanzare, zona

Gheorghe Doja, 1100 mp


250.000 EUR

IO OFERTA: X2L8130FA


Caracteristici


0733 3Sâ 130

CK6 DETALII


Suprafața teren:

1100 mp

Categorie:

Intravilan

Front stradal;

30 m

Construcție pe teren:

fir. Fronturi:

1

Suprafața construita.

Tip teren:

Construcții


Utilitari


UîlUtatî: IJtîHtâtl in zona


Alte informații


Alte caracteristici: Oportunitate de investiție. La sosea. Acces auto

Detalii zona: Străzi asfaltate. Mijloace de transport; iluminat stradal

Destinație; rezidențialTaxe notariate


Teren, Construcții, supraf. de 400 mp, F.S. de 18 mp - Gheorghe Doja, Ploiești


Status:


ta vanzare din 15 septembrie 2016


Sursa:


Zile «piața:


315 zile


rj M J y&24l63G.KW8 \ A.,

•fifAHbv*Telefoane: 0744360602,0723149807


TV


Primul preț solicitat: 110.000 EUR


Actualizat: imobiliare jo -17.02,2017

Ultimul preț solicitat 110.000 EUR

275EUR/mp

Caracteristici proprietate:


Tip teren;

Clasificare teren:

Suprafața teren:

Front stradal:

Utilitati:

Acces / amenajare străzi:

Utilizare:

Construcții

Intravilan

400 mp

18 m

Curent, apa, gaz, canalizare

Asfaltate sau Betonate rezidențial, comercial
Conform articolului 43 din Ghidul de Evaluare - GEV 520 (Standardele de Evaluare AN LV Alt 2016) evaluatorul trebuie sa se asigure ca proprietățile comparabile sunt reale (adica pot fi identificate) st ca au caracteristicile fizice conforme cu informațiile scriptice. In raportul de evaluare trebuie sa se indice sursele de informații (Musiu date de contact pentru o verificare independenta), datele utilizate si raționamentul pe baza carora evaluatorul a selectat proprietățile comparabile.

To.vi '.Umitas de «Bazare, zona Gheorghe Doja, 192 mp - Marshall Imo...


https://www.marshall-iniobiliare.ro/te
.              :.p.

n-,intraviian-d^-f»ăhzare^o!ia-gt>

& <,.. ■■ ■ ;<< ®/Teren intravilan de vanzare, zona

Gheorghe Doja, 192 mp
43.000 EUR

PREȚ negociabil

10 OFERTA? X2L813O83


Caracteristici Suprafața teren Ftenț stradal: Nr. Fronttiri: Tip teren:


192 mp

17.9m

2

Construcții


Utilitati

UtUitati: Apa. Canalizare, Gaz, Curent

Alte informații


Loca!izare0733 358130

CERE DETALII


Categorie:

Construcție pe teren:

Suprafața construita:


Intravilan

DA

52.54 mp


Alte caracteristici: Oportunitate de investiție, La sosea, Acces auto, Teren împrejmuit

Detalii zona: Strazi asfaltate. Mijloace de transport, Iluminat stradal

Destinație: rezidențial


Taxe notarialeTeren intravilan de vanzare, zona

Gheorghe Doja, 461 mpLocalizare100.000 EUR

PREȚ negociabil

ID OFERTA: X2LS13OFL


Caracteristici


0733 35Ș 130

CERE OETAUI


Suprafața teren:

461 mp

Categorie:

Intravilan

Front stradal:

19.95 m

Construcție pe teren:

DA

Nr. Fronturi:

1

Suprafața construita:

Tip teren:

ConstrucțiiUtilitati

Utilitari: Apa. Canalizare, Gaz, Curent, Utilitati in zona

Alte informații

Alte caracteristici: Oportunitate de investiție. Construcție demolabila. la sosea. Acces auto. Teren împrejmuit

Detalii zona: Străzi asfaltate, Iluminat stradal, Mijloace de transport

Destinație: rezidențial

Taxe notariale

Valoare preț imobil In tel: <59,5<W,001 ei

Total taxe notariale:         5.643,51 tei

Vezâ.detăM


jnarirs oferta


EQUINOX

Adresa:     Strada Ion Maioresco,Nr.12.BI.33S1 ,Ap.5D, Ploiești, jud. Prahova,

Telefon:    0244.515676,0722.434022

Internet:    www.eguinox.ro

E-maîl:     offtee@equinox.roCARACTERISTICI

TIP TEREN:

SUPRAFAȚA:

FRONT STRADAL:

LA SOSEA:

CONSTRUCȚIE PE TEREN:

PREȚ MP:

PREȚ TEREN:

UTILITATI

intravilan

383.00 mp

17.50 m


1

0.00 EUR

110000.00 EUR


ALTE INFORMAȚII

Destinație: rezidențial

Utiiitati: apa, gaze, energie electrica si canalizare

Vecinătăți: case

Acces: auto, pe strada asfaltata

Construcție pe teren: construcție demolabila

Stare juridica: proprietate intabulata, libera de sarcini

Alte detalii: exista proiect pentru construirea unui bloc P+E+M cu 3 apartamente cu 3 camere (cate unul pe flecare nivel) Disponibilitate: la data vanzarii

Lista Preturi - totafeelWsoristruct.roLista Preturi

LISTA CU PRETURI PENTRU MANOPERA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

fmurtte swsr cu titlu înțbrmatPrMnd in vedem ca arta lucram de construcții este oarecum unicat In felul el w> mm pune la dispozUe un deviz de lucrări după a vom pM tnfornM detaliate despre lucrările a urmează a fifoarte. Preturile ttstnte sunt pentru lucrări de mkl dimensiuni pentru berari de amploare acestea vor fi diminuate eonsldendsll.

 • • Manopera case ta roșu cu materialele clientului: 40 - 60 euro/mp

 • • Construcție case la roșu cu materiale incluse in preț. 160-190 euro/mp

 • • Manopera case la chele cu materialele clientului: 120-180 euro/mp

 • • Construcție case la cheie cu materialele incluse ir» preț: 350 - 400 euro/mp

  1

  DESCRIEREA LUCRĂRII

  r .............

  U.M.

  LEi/UM

  LUCRĂRI DE STRUCTURA

  ’pret

  trasare topografica axe construcție

  âx

  11»

  Jpret

  îndepărtare strat vegetat

  mc

  50

  preț

  Săpătură mecanizata

  ron/h

  120

  ■ preț

  Săpătură manuala

  nc

  60

  ’pret

  Umplutura pamant compactat

  mp

  25

  (preț

  Asternere strat p'tetus

  mp

  5

  (preț

  PoMtiren extrudat

  mp

  2

  jpret

  Folie polietilena

  mp

  1 |

  'preț

  Armare placa cu plasa STNB

  mp

  8 j

  î

  preț

  Armare elemente de beton armat cu bare independente PC Ș2> BST 500 sau 08 37 (inclusv fasonarea armaturii)

  kg

  2           I

  r

  (preț

  Armare elemente de beton armat cu bare independente PC 52. BST 500 sau OB 37 (exclusiv fasonarea armaturii)

  kg

  1 ?

  1

  preț

  Cofrare si decofrare elemente de beton armat cu cofraj tip-TEGO, DOKA»etc.

  mp

  30

  preț

  Cofrare si decofrare elemente: de beton armat cu rofraj din cherestea

  mp

  40

  preț

  Turnare beton cu pompa

  mc

  2S

  preț

  Turnare beton manual

  mc

  55

  preț

  Preparare beton manual

  mc

  70

  preț

  Cofrare si armare scara intr-o rampa

  ml

  100

  preț

  C6frare-sl armare scara in 2 rampe

  mi

  12G

  preț

  Cofrare si armare scara in 3 rampe

  ml

  150

  preț

  Cofrare si armare scara balansata

  ml

  250

  preț

  Transport pamant. moloz cu roaba pana la 50m

  mc

  50

  preț

  Zidărie din cărămidă plina

  mc

  200

  preț

  Zidărie din blocuri ceramice.

  mc

  109

  preț

  Zidărie din 8CA

  mc

  90

  ipret

  Zidărie cos de fum din cărămidă plina presata

  mi

  100

  preț

  Zidărie cos de fum cu blocuri ceramice speciale

  ml

  40

  r

  LUCRĂRI DE SISTEMATIZĂRI SI ÎMPREJMUIRI

  preț

  Taiat arbori cu inaltimemai mare de 5.ml

  buc

  de la 50   {

  preț

  Taiat arbori cu inaltime mai mica de 5 ml

  buc

  de Ia 30   |

  preț

  Montat stâlp țeava metalica gard

  buc

  de te 5     Ș

8/4Z2017
Listei Preturi - totafeolidccnstrucl.m

preț

Montat panouri gard

Sfesx.

pmt

Montat scandwa finisata gard

XLri, Z>

J

MfOVA

preț

““ r      —

Montat grilaje metalice

mp

L r țLJi

preț

Irr-prejmuire cu gard (cu stâlpi fundați in beton armat)

mp-.

50

pref

Trotuare din dale de beton (pe pat de nisip)

mp

25

preț

Montat pavaje pentru trotuare, alei

mp

35

preț

Montat borduri stradale

................................................................................ ............ ..— , .. . - ..........-. .... • ... „

ml

de la 15

LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE

pnet

Dezafectat instalație electrica veche

loc lampa

5

preț

înlocuit instalație electrica

loc lampa

de ia 40

preț

Realizat 'nstalatie electrica noua (pe noi trasee)

loc lampa

de la 40

preț

Montei tablou electric

buc

de la 100

preț

Montat corpuri iluminat

buc

de !a 20

preț

Montat prize, întrerupătoare

buc

5

preț

Schimbat siguranțe electrice in tablou

buc

25

preț

Executat impamantare

buc

de ia 350

preț

Instalație de paratrăsnet

buc

de la 800

LUCRĂRI INSTALAȚII TERMICE SI SANITARE

preț

Montaj st racordare centrata termica pe gaz/electrica

buc

400

preț

Montaj si racordare calorifer

buc

no

preț

Oemontat/moritat calorifer fata racordare

buc

40

preț

Montaj cazan pe lemne

buc

.500

preț

Montaj si punere in funcțiune hidrofor (inclusiv sorb, coloana/coloafte introduse în put filtre)

buc

de la 330

11

preț

Montaj bazin apa

but

100

preț

Montaj cabina dus

buc

200

preț

Montaj cada clasica

buc

150

preț

Montaj obiecte sanitare (wc> lavoat bideu)

buc

de la 50

preț

Montaj accesorii baie, bucătărie (suport, oglinzi, rafturi)

buc

25

preț

Montaj țeava PVC

ml

•de la 5

preț

Instalații alimentare apa potabila

ml

4

preț

instalații canalizare (montat țeava PVC F32,40.50,1 W)

ml

5

preț

Demontat obiecte sanitare

buc

15

preț

Schimbat baterie apa

buc

30

preț

Schimbat instalație bale cupru

buc

550

preț

Schimbat instalație bucătărie cupru

buc

350        |

preț

Schimbat instalație baie PPR

buc

300

preț

Schimbat instalație bucătărie FPP

buc

200        j

preț

Racordare mașina de spalat la canalizare

buc

da ia 50

LUCRĂRI OE RENOVĂRI SI AMENAJAM INTERIOARE SI EXTERIOARE

î

DEMOLĂRI SI OECOPERTARl

preț

Demolat pereți zidarii

mp

de fe 30

preț

Demolat elemente din beton/ beton armat

mp

de la 50

preț

Demolat sapa

mp

12

preț

Demolat pereri/tavane rîgips

mp

i-5“ n

preț

Decopertac tencuiala

mp

preț

Decoperiat gresie, faianța

mp

* J


Preț

Sursa

100

https://www.apacana!200

O.ro/ciienti/tarife.aspx

150

2490

431

1 2,100

http://www.cez.ro/ro/cen

266

truKvirtual-de-relatii-cu-

clientii/clienti-

5,300

---- - - — ■ ~ - 1Firma instalații gaze București autorizata AN RE si Distrigaz pt proiectare,.. ht^://www.ene^oinstalgaze.ro/fîrma-

DESPRE NO? VERIFICĂRI SI R£VIZ:ti GAZE;


VERIFICĂRI CENTRALE TERMICE INSTALAT» GAZE DETECTGARE GAZ

energe d Alai


Peste

60

de angetfati


Siguranța si profesionalism


Pestedin instalatori autorizat!


Acționam conform legi in vigoare


Preturile generale sunt următoarele:

Tip serviciu

Preț (TVA inclus)

Oferta speciala peri ju apartamente

 • • 1.800 tei/apartament in limita a

8 m.t. de instalație.

 • • Caca lungimea instalatei este i

mai mare de 8 m.t.. se adauga ' un cost de 60 lei/m.l           i

suplimentar.

» Acest cost include materialele ( necesare, etectrovalva si senzor: i detectare pierderi de gaze marca Italgas, materialele.       |

auxiliare si consumabile, manopera de lucru si TVA.      |

întocmire proiect * dosar tehnic ’ obținere avize necesare»plata taxa accord acces * plata taxa avizare dosar pentru persoane fizice

850 lei                '

i

Execuție instalat® utilizare gaze aparenta totali

De la 70 tei/mX

Execuție instalație utilizare gaze subterana (polietilena!)

De la 100 lei/m.l.

Sistem format din ctectrcwaiva ii’ si senzor detectare pierderi de gaze

De la 430 tei/echipament

i

INSTALAȚII GAZE

Societatea noasta este autorizata ANRE cu autorizațiile tip PDt nr 14369 si tip EDI nr 14370. certificata ISO

Utilitate

Descriere                                            W*

Apa curenta si canalizare

Tarif aviz

Tarif întocmire documentație tehnico-economica pentru branșament sau racord canalizare - persoane fizice si juridice

Execuție branșament de apa L = Sml, DN 32, cu cămin sî contor

clasic

Execuție racord de canalizare, L = 5ml, fara cămin, H - Im

Energie electrica

Branșam.monofazat aerian standard

Tarif emitere AVIZ TEHNIC DE RACORDARE pentru un loc de producere/consum P>100kWf\M*a M'Z (kHCLțț?/

Carte Funciară Nr. 141711 Comuna/Oraș/Municipiu fZbJg

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral


Suprafața (mp)*


Observații / Referințe


141711 * Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

286


DETALII LINIARE IMOBIL

126932-

128979 „142030


Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<** (m)

1

2

2.72

3

4

7.959

5

6

4.61


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (•* (m)

2

3

6.795

4

5

7.522

6

7

4.633


Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

286

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

ATtT

141-7-11-C1-

construcții de locuințe

34

Cu acte

oi—tun5LI Urca—rd—5Cri! 5h- mp;--LOCUIrlta n; trr

(CorpA)

141711 C2

construcții-de locuințe

66

Cu acte

□ C0nSLl U1 la ~ra—501     mp; L-OCUlnLu 1, t-~zr

(CorpB)

141714-C-3

2

construcții anexa

Ctl

construita la sO mp, ncxa , CJiuorp )

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(»* (m)

7

8

4.636

9

10

0.705

11

12

8.0

13

14

1.05

15

16

4.939

17

18

2.004

19

20

4.901

21

22

2.893

23

24

3.47

25

1

4.775


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

8

9

Z -------■ 7.2^5

10

11

/t

12

13

f               4;e

141

15

V’

16

17

18

19

20

21

0.229

22

23

3.053

24

25

12.857


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesjunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța interna nr.443002/14-04-2017 in publicitate imobiliară cu codul nr. 262.

Data soluționării,

05-05-2017

Data eliberării,

//