Hotărârea nr. 448/2018

Hotãrârea nr. 448 privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploieşti şi SC OPOGETE IMPEX SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                     ____)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI j V f ZĂT' WîMT RL

| LEGALITATE I       U Kj. k kt » * •

HOTĂRÂREA NR. 448 privind încheierea unui contract de superfîcie între Municipiul Ploiești și S.C. OPOGETE IMPEX S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 282/10.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1640/31.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 315/10.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 183/30.10.2018 la Direcția Economică, privind încheierea unui contract de superfîcie între Municipiul Ploiești și S.C. Opogete Impex S.R.L.;

Luând în considerare: procesul verbal și raportul din data de 03.10.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul teren care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Având în vedere solicitarea S.C. OPOGETE IMPEX S.R.L. înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 11288/2018;

Luând în considerare art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

în baza art.548 pct.(4), art. 550 pct.(l), și art. 693-702 din Noul Cod Civil;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin(2) -lit. c), art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea poziției nr. 220 din Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” în sensul actualizării suprafaței terenului înscris în Cartea Funciară nr. 141729 care este de 28 m2 în loc de 27,27 m2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 2 însușește raportul de evaluare nr. 124/22.11.2017, întocmit de către S.C. OPINION S.R.L, pentru terenul situat în Ploiești, Piața Victoriei, nr. 4, Bloc CC Vest, în suprafață totală de 28 m2, care constituie Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Stabilește valoarea redevenței pentru terenul situat în Ploiești, Piața Victoriei, nr. 4, Bloc CC Vest, în suprafață de 28 m2 la suma totală de 414,00 lei/lună.

Art. 4 Aprobă încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și S.C. OPOGETE IMPEX S.R.L., pentru folosința terenului situat în Ploiești, Piața Victoriei, nr. 4, Bloc CC Vest, în suprafață de 28 m2, identificat conform planului de amplasament și delimitare al imobilului care constituie Anexa nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) Durata contractului de superficie este de 49 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii;

 • b) S.C. OPOGETE IMPEX S.R.L. va achita contravaloarea folosinței suprafeței de teren, în sumă de 414,00 lei/lună,

 • c) Contractul de superficie ce are ca obiect terenul sus-menționat să fie perfectat la un notar public autorizat, în termen de maxim 60 zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri.

 • d) S.C. OPOGETE IMPEX S.R.L. are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de superficie.

Art. 5 Aprobă ca suma stabilită conform art. 4 lit. b) să se achite de către S.C. OPOGETE IMPEX S.R.L. pe toată durata contractului de superficie. Suma se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 6 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de superficie, în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 7 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:
SC OPINION SRLSTABILIRE REDEVENTĂ TEREN

t

AFERENT SPAȚIU COMERCIAL,

PLOIEȘTI, PIAȚA VICTORIEI

BL.CC, NR.4, PARTER, JUD.

PRAHOVA, NR.CAD. 141729, SUPRAFAȚĂ DE 27.27 MP DIN t

ACTE,28 MP DIN

MĂSURĂTORI

Municipiul Ploiești

Nr. Raport

124/22.11.2017


CĂTRE,

Municipiul Ploiești


Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24849/13.11.2017 avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren aferent spațiu comercial, PLOIEȘTI, Piața Victoriei nr.4 bl.CC VEST, județul Prahova, nr.cad. 141729, suprafața TI TI mp din acte , 28 mp.conform măsurătorilor cadastrale.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnatei nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017.

Marilena DeliCuprins


Capitolul 1

 • 7.1. Certificarea evaluatorului

  • 1.2. Sinteza evaluării

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

2.2 Identificarea evaluatorului.............................................

 • 2.3. Identificarea clientului

2.4.Identificarea utilizatorului

 • 2.5. Scopul evaluării

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

 • 2.10. Amploarea investigației

2.77. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

3.7. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Metodologia de estimare a chiriilor potențiale

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE

SC OPINION SRtCapitolul I

 • 1.1. Certificarea evaluatorului

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017 compuse din ediția 2017 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2017.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.


OBIECTUL EVALUĂRII

TEREN aferent spațiu comercial, NR.CAD.

141729, SUPRAFAȚĂ DE 27.27 mp din acte , 28 mp din măsurători

LOCALIZARE

PLOIEȘTI, PIAȚA VICTORIEI NR.4, BL.CC

VEST, LOT.2, JUD. PRAHOVA

DOMENIU

Privat

PROPRIETAR

Municipiul Ploiești

ACTE DE PROPRIETATE

HCL 267/29.11.2006

SCOPUL EVALUĂRII

Stabilirea redevenței

DESTINATAR RAPORT

Municipiul Ploiești

DATA INSPECȚIEI

13.11.2017

DATA EVALUĂRII

14.11.2017

MONEDA

Euro/Ron

CURS DE REFERINȚĂ

4.6482 LEI/EURO

VALOAREA REDEVENȚEI

3.18 euro/mp/luna -14.78 lei/mp/luna

89 euro/luna ( 414 lei/luna)

Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

SCOBriOMSRtCapitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport


  Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.


2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Doja, nr.17, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Marilena Delia Udroiu nr. Leg. 16903. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24849/13.11.2017.

2.4.Identificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este stabilirea redevenței pentru terenul aferent spațiului comercial.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliară de evaluat, teren intravilan, este situat în Ploiești, Piața Victoriei nr.4, bl.CC Vest, jud. Prahova.

Terenul are suprafață totală de 27.27 mp din acte, 28 mp din măsurători, destinație curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 87477/21.09.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentanților Municipiului Ploiești. In urma a inspecției pe teren, s-a constatat că pe suprafața terenului a fost construit un balcon.

Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber.
 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 267/29.11.2006. Terenul aparține domeniului privat al municipiului Ploiești.

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind Proprietatea Publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, unitatea administrativ-teritorială are un drept de proprietate privată asupra bunurilor care nu fac parte din domeniul public. Aceleași prevederi legale le găsim reiterate si în art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

*

scopinioim.srl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551

< O ** VX deplin, conferindu-i ti^fcir.ul prșătrtȚei, ayibute,Dreptul de proprietate constituie dreptul real cel mai < si anume posesia, folosința si dispoziția. Există si excepții când unele dintre atribf proprietarului sunt desprinse din conținutul juridic al dreptului său, alcătuind u constituit ori recunoscut în favoarea altei persoane, drept independent, op proprietarului. în acest mod se realizează ceea ce numim dezmembrămintele dreptului


Dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt: dreptul de superficie, dreptul de uz, dreptul de abitatie si dreptul de servitute si ele pot fi constituite sau dobândite numai asupra bunurilor care se află in proprietate privată.

Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a noului Cod civil prevede ca dispozițiile privind dreptul de superficie sunt aplicabile numai pentru constituirea acestui dezmembramant ulterior intrării in vigoare a noului Cod civil. Astfel, superficia a fost reglementata prin noul Cod civil (Legea nr.287/2009 pusa in aplicare prin legea nr.71/2011) in Cartea a III a, Titlul III, intitulat "Dezmembraminte ale dreptului de proprietate, art.693-702.

Potrivit alin. (1), art.693 din Noul Cod Civil, superficia reprezintă dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândește un drept de folosină, suprapunându-se două drepturi de proprietate: dreptul de proprietate al superficiarului asupra construcțiilor, plantațiilor sau altor lucrări si dreptul de proprietate asupra terenului, al cărui proprietar este o altă persoană.

Dreptul de superficie prezintă următoarele caractere juridice: în primul rând, este un drept real imobiliar, având ca obiect întotdeauna un bun imobil, adică o suprafață de teren . Un alt caracter juridic al superficiei este acela că reprezintă un drept perpetuu, în sensul că atata timp cât dureaza construcția, plantația sau lucrarea ce se află în proprietatea altei persoane decât proprietarul terenului, iar atunci când este constituit prin act juridic, se poate constitui pe o durată determinată de cel mult 99 de ani.

Prin stabilirea, in reglementarea actuala a unui termen maxim de 99 de ani pentru existenta dreptului de superficie, se creeaza o limita temporara pana la care operează suspendarea dreptului de a invoca ascensiunea imobiliara de către proprietarul terenului. Aceasta limita poate fi extinsa, prin reînnoirea dreptului de superficie cu o noua perioada ce nu poate depăși 99 de ani. Aceasta presupune ca, in cazul constituirii superficiei prin act juridic, este necesar sa se precizeze ce se intampla cu construcția, plantația ori lucrarea, la incetarea superficiei prin ajungerea la termen. In caz contrar, se vor aplica dispozițiile privind ascensiunea cu obligația de a plăti valoarea de circulație a acesteia de la data expirării termenului (art.699 alin.l C. civ.)

întinderea exercitării dreptului de superficie este determinata de actul constitutiv. De regula, in lipsa unor stipulații contrare, exercitarea dreptului este delimitată de suprafața de teren pe care urmeaza sa se construiască si de cea necesara exploatării construcției edificate (art.695 alin.l C. civ.).

Prevederi speciale privesc interdicția modificării construcției de către titularul dreptului de superficie,acesta avand obligația, in cazul reconstruirii, sa respecte forma inițiala. In cazul nerespectarii, proprietarul terenului poate sa ceara, in termen de 3 ani, incetarea superficiei sau repunerea in situația anterioara.

Cu privire la caracterul si natura sa, dreptul de superficie se poate constitui cu titlu gratuit sau cu titlu oneros asa cum rezultă din dispozițiile art. 697 Noul Cod Civil. Prin acest articol leguitorul a dorit sa ofere o reglementare a modalității de calcul a prețului datorat de superfîciar in ipoteza in care dreptul acestuia de superficie a fost constituit prin act juridic cu titlu oneros iar părțile nu au prevăzut modalitatea de plata.


în conformitate cu prevederile alin (1) art.697 din Noul Cod Civil titularul drejrtiâțti desup^rfici^ |datorează sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piața liber&fînând’seălna  'J

natura terenului, de destinația construcției, de zona în care se află terenul, precum determinare a contravalorii folosinței.


 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Tipul valorii estimate este valoarea de piața.

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.

Conform Standardelor de Evaluare 2017 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a)     „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât" se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă.

•>

SCOT OMS


J @ Ri j. | *.

Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551               <  \

Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, Ia cel mai bun prepaccesibil pe piațș. liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curentnti fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.               rzXX

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți caremiLau-ofelație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat.

Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat44 înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția f-J !' :i’i

valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

în conformitate cu prevederile alin (1) art.697 din Noul Cod Civil titularul dreptului de superficie datorează sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piața liberă, ținând seama de natura terenului, de destinația construcției, de zona în care se află terenul, precum si alte criterii de determinare a contravalorii folosinței.

Chiria. Când se evalueaza fie un drept de proprietate afectat de locatiune, fie un drept creat de contractul de închiriere, este necesar sa se ia in considerare chiria contractuala iar in cazul in care aceasta este neobișnuita, chiria de piața.

Chiria de piața este suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi închiriata la data evaluării, intre un locator hotarat si un locatar hotarat, cu clauze de inchiriere adecvate, intr-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat si in care părțile au acționat fiecare in cunoștința de cauza, prudent si fara constrângere.

Comentariile prezentate pentru definiția similara a valorii de piața din SEV 100 Cadrul general, pot fi aplicate pentru a ajuta la interpretarea definiției chiriei de piața. In particular, suma estimate exclude o chirie majorata sau micșorată de clauze, contraprestatii sau facilitați speciale. "Clauzele de chirie adecvata” sunt clauzele convenite in mod uzual pe piața tipului de proprietate imobiliara, ladata evaluării, intreparticipantii la piața. O valoare a chiriei de piața ar trebui sa fie prezentata numai ii^cgi/el principale de închiriere care au fost asumate.Chiria contractuala reprezintă chiria care se conformează clauzelor unui anumit contraaAfeNncm^w; /ei Ea poate fi fixa sau variabila pe durata contractului de inchiriere. Frecventa

calculării variațiilor acesteia sunt stipulate in contractul de inchiriere si trebuie sa fie identifici pentru a putea stabili beneficiile totale ce revin locatorului, precum si obligațiile locatarului.

Un tip de valoare (baza de evaluare) arata principiile fundamentale de cuantificare a unei valori.

Aceste principii pot sa fie diferite in funcție de scopul evaluării. Un tip de valoare nu reprezintă o precizare a metodei utilizate si nici o descriere a condiției unui activ sau unor active când se vând.

Valoarea de piața este tipul de valoare cel mai cerut, fiind definit si analizat in SEV 100 "Cadrul general”. Acest standard prezintă definițiile si analizeaza si alte tipuri de valoare. Acestea sunt incluse in trei categorii principale .

Prima categorie reflecta beneficiile pe care o entitate le obține din deținerea unui activ. Valoarea este specifica pentru aceasta entitate. Deși, in anumite situații, valoarea specifica pentru acea entitate ar putea fi identica cu suma care ar putea fi obtinuta din vanzarea activului, aceasta valoare reflecta beneficiile incasabile din deținerea activului si ca urmare, nu presupune in mod necesar un schimb ipotetic. Din aceasta categorie face parte valoarea de investiție sau subiectiva. Diferentele dintre valoarea unui activ pentru o anumita entitate si valoarea lui de piața exprima motivația intrării pe piața a cumpărătorilor sau vânzătorilor.

A doua categorie reprezintă prețul care, in mod rezonabil, ar fi convenit intre doua parti anumite, care tranzactioneaza un activ. Deși părțile ar putea sa fie independente si ar putea sa negocieze in condiții nepărtinitoare, activul nu este in mod necesar expus pe piața larga iar prețul convenit ar putea sa reflecte mai degraba avantajele (sau dezavantajele) specifice ale proprietății pentru părțile implicate decât piața in ansamblul ei. Din aceasta categorie fac parte valoarea justa, valoarea speciala si valoarea sinergiei.

O a treia categorie este valoarea determinata conform unei definiții prezentata intr-un statut sau intr-un contract.

In prezentul raport s-a urmărit o estimare a valorii de piața a obiectivului.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 14.11.2017. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 14.11.2017 este : 1€ = 4.6482 lei

 • 2.10. Amploarea investigației

In ziua inspecției, 13.11.2017, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizatefotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine

SC OPtMpNi SRLInformațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:

Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

Informații publice de pe internet.

 • -  Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - încheiere și Extras CF 87477/21.09.2017.

 • - Hotărârea 267/21.09.2006 CL Ploiești inclusiv Anexe.

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefăcându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

 • -   Terenul a fost evaluat ca fiind liber

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se

SCOPIMDNSRLAcest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate                       copul

menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate                       i care

să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2017.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 267/29.11.2006, respectiv Extras de carte funciara 87477 din 21.09.2017 emis de OCPI Prahova,furnizate de către client.. Terenul aparține domeniului privat. Conform extrasului de CF nr. 87477/21.09.2017 nu există sarcini intabulate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 267/29.11.2006.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare


Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform studiilor de piață întocmite de compania Darian DRS, ”piața tranza\tîf^ jiiK} România a crescut în primul semestrul din 2016 cu aproximativ 80% față de aceeași precedent. Totalul investițiilor din primul semestru al anului se găsește undeva în jurul va milioane de euro. în ceea ce privește defalcarea pe regiuni, Capitala ocupă primul loc cu aproximativ jumătate din valoarea tranzacțiilor, urmată de Sibiu cu aproximativ 30%. în ceea ce privește defalcarea pe segmente imobiliare, aproximativ jumătate din tranzacții s-au derulat în sectorul de retail, 35% în cel de birouri și aproximativ 15% in industrial. îmbunătățirea condițiilor de creditare coroborat cu apetitul crescut al băncilor și investitorilor mari pentru produse de calitate ridicată nu fac decât să încurajeze noile investiții în domeniul imobiliar. Cu toate acestea, lichiditatea pe piață este totuși limitată de către furnizori, iar produsele de calitate aflate în diferite stadii de lichidare sunt tot mai rare.

Referitor la anul 2017, conform antena3.ro, piața imobiliară din România se află pe un trend ascendent, nivelul dezvoltării acestui domeniu fiind în strânsă legătură cu creșterea economică înregistrată de România în ultimul an. Atât Guvernul, Parlamentul și instituțiile publice și locale, cât și investitorii și dezvoltatorii imobiliari au un scop comun și anume menținerea, în 2017, a acestei tendințe de creștere. Fiind un domeniu viu, în permanentă mișcare, evoluția și fluctuațiile din acest domeniu îi interesează în egală măsură pe cumpărătorii de locuințe. în sprijinul lor, dar și al constructorilor și al oamenilor de afaceri din sectorul imobiliar, statul, prin puterea sa de reglementare, propune o serie de măsuri care să ducă la stimularea pieței imobiliare.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la închirieri terenuri în Ploiești, au fost analizate un număr de 9 proprietăți oferite spre închiriere, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare.

Valorile variază între 0,1 euro/mp și 5 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 1 euro/mp. Analiza este prezentată mai jos:

nnhisB

maxM-

65*

273

izcw

I,GQ-

0,00

500

795

5

165*

927

29.458

30

30

30


Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor iden^rgkt^ specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun ffef, forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori.v>^!^fiiTe^p>Tost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, are o suprafață de 27.27 mp din acte, 28 mp din măsurători. Accesul din str. Piața Victoriei se realizează direct conform planului de amplasament furnizat.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială, la parterul unui bloc de apartamente cu spatii comerciale la parter, in Piața Victoriei.

în incinta terenurilor au fost identificate bunuri suplimentare care nu fac obiectul prezentului raport de evaluare:

La momentul inspecției pe teren, s-a constatat că in locația analizata se afla un spațiu comercial apartinand S.C. Opogete Impex S.R.L. Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber.

Amenajările terenurilor sunt următoarele :

 • - terenul nu este împrejmuit.

 • - utilitățile existente sunt apă curentă, canalizare, gaze, energie electrică.

Descrierea proprietății este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 50 lei pentru intravilanul orașului Ploiești. Nu a fost efectuat un calcul amănunțit al impozitului datorat, suma fiind rezultatul unei estimări a evaluatorului.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

scos>motM.>s< Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551


CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

în analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori: terenul este situat intr-o zonă de locuințe/servicii; poziționarea terenului foarte bună;

utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de locuințe/ servicii

 • □     utilizarea actuală de teren comercial conform documentației, suprafața redusă a terenului

 • □     vadul comercial bun

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație comercială.

 • 4.2. Metodologia de estimare a chiriilor potențiale

Prerogativele specifice dreptului de superficie operează, cu privire la teren, în limitele materiale și juridice ale proprietății asupra construcțiilor aparținând superficiarului. Ca atare, nu pot fi restrânse exclusiv la terenul de sub construcții, ci trebuie recunoscute în modalitatea care permite exercițiul firesc și deplin al exercitării atributelor dreptului de proprietate asupra construcțiilor și al utilizării eficiente al acestora.

Sumele acordate proprietarului în considerarea dreptului de superficie reprezintă echivalentul folosinței imobilului asupra căruia dreptul a fost recunoscut. Ca atare, criteriul de determinare al prețului superfîciei nu poate fi altul decât contravaloarea folosinței terenului și nu însăși valoarea de circulație, care ar reprezenta o contraprestație a înstrăinării terenului. Stabilirea într-un asemenea cuantum contravine conținutului raportului juridic de drept substanțial creat între părți în virtutea dreptului de superficie, întrucât despăgubirile excesive acordate nu ar reprezenta echivalentul dreptului de folosință al terenului, drept cu caracter temporar, pe durata existenței construcțiilor, ci al însuși dreptului de proprietate asupra terenului, pe care, însă, titularul dreptului de superficie nu l-a dobândit de la proprietar.

Prezentul raport de evaluare a proprietății imobiliare are ca scop estimarea valorii constituirii dreptului de superficie asupra a unui teren in suprafața de 27.27 mp din acte, 28 mp din măsurători, aferent unui spațiu comercial , situat in mun.Ploiesti, Piața Victoriei nr.4, bl.CC Vest, nr.cad. 141729, in conformitate cu prevederile lin (1) art.697 din Noul Cod Civil.

Dreptul de folosința, de regula aparține proprietarului bunului si caracterizează dreptul de proprietate, deoarece folosința, alaturi de posesie si dispoziție formează „continutul/substanta” dreptului de proprietate.

De regula, lipsa de folosința se evalueze, ținând cont de prețul chiriilor (cedării de folosința) pentru imobile similare.

Considerații privind modul de estimare a redeventei


Raportul de evaluare urmărește exprimarea valorilor de piața ale chiriilor. cheltuieli de administrare suportate de către Consiliul local se considera incluse in acest

Tehnicile de estimare a chiriilor potențiale, utilizate în cadrul studiului de evaluarel Comparația directa.

 • 4.2.1. Comparația directa

Metoda comparației directe utilizează procesul in care estimarea valorii de piața se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare si comparând apoi aceste proprietăți cu cea de evaluat.

Metoda este recomandata când exista date suficiente si relativ sigure, privind tranzacțiile sau ofertele de spatiii similare in zona. Prin aceasta metoda, preturile/ofertele si informațiile referitoare la spatii similare/comparabile sunt analizate, comparate si corectate in funcție de asemanari sau diferențieri.

Premisa majora a acestei metode este ca valoarea de piața a unei proprietăți este in relație directa cu preturile unor proprietăți competitive si comparabile.

Pentru estimarea valorii de piață, evaluatorul trebuie să colecteze, să compare și să ajusteze datele obținute pentru a putea ajunge la concluzii relevante privind nivelul chiriei de piață adecvată pentru proprietatea evaluată.

Chiriile aferente unor proprietăți comparabile pot reprezenta o bază pentru estimarea chiriei de piață pentru o proprietate, în cazul în care au fost preluate de la proprietățile similare comparabile cu subiectul evaluat. Evaluatorul ajusteaza chiriile comparabile in funcție de anumite elemente care pot influenta nivelul acestora. Astfel, criterii de comparație uzual utilizate (preț/mp) au fost supuse analizei prin prisma alternativelor existente pe piață, într-un interval considerat corespunzător la utilizarea impusă.

Au fost identificate următoarele proprietăți comparabile oferite spre inchiriere:

Sursa

Suprafața

Localizarea

Descriere

Preț oferta

https://www.titirez.ro/inchirieri-terenuri-

constructii/ploiesti/bereasca/teren-constructii-de-inchiriat-

5000 mp

Zona de Est, Bereasca, la lOOm     de

DN1B

Teren industrial intravilan, front stradal

25.73 mp,

0.1 euro/mp

galaixv-imob-grup-d0f7

■ .M       - /

https://www.titirez.ro/inchirieri-terenuri-

constructii/ploiesti/albert/teren-constructii-de-inchiriat-galaxv-

50000 mp

Zona Albert

Teren industrial, intravilan, situate la 2 km de Centura de

Vest, imprejmuit

0.3 euro/mp

imob-grup-9q6z

i j.Țd/

http://www.multecase.ro/inchiriere-teren-gheor2he-doia-

470 mp

Str.Gh.Doja

Teren intravilan, deschidere 20mp, cadastru     si

intabulare, toate utilitățile.

1.91 euro/mp

ploiesti-prahova i13241456

http://www.multecase.ro/inchiriere-teren- ploiești-

3800 mp

Poienarii

Burchi

Teren intravilan, 2 deschideri, toate utilitățile

5 euro/mp

prahova 113108798

-

1/ w

___■ "

ȘTI

https:://www.romimo.ro/Default.aspx?Aetion=AdPrintView&A

1000 mp

Bd București r

V

la lintrfiF^3**

l.ș-y

Fof

d==4633322

hupi//www.fefinder.ro/tiparestel .asp?id=7747&lid=l 1

243 mp

Ultracentral, langa halele centrale

Teren intravilan front stradal 12m, utilitățile la lOm

450 euro/luna

1.85 euro/mp

;                                                                                            oIxtd-30.04:2017

’                                                                                     FQfnimckro—05.03-2017

’                                                                                                      Oix,O-2&.05.2015(pr1maapsțritie>.

j?;                                        "

CJasifiLam tsrartc

S«praft»t3 tarare                  tKgZ’tnp'.

Front ștffladafc                    -r,

J:;

972 mp

Langa târgul auto, vis-â-vis de     service

RIPS

Teren intravilan     ,

front stradal

18 mp

550 euro/luna

0.59 euro/mp

Ofertele considerate neadecvate din punct de vedere al localizării, utilizării si caracteristicilor fizice nu au fost incluse in studiu.

Au fost selectate ca si comparabile:

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

LOCALIZARE

Ploiești

Ploiești

Ploiești

AMPLASAMENT

GH DOJA

Bd.Bucuresti

ultracentral-halele centrale

suprafața

457

1000

243

pret/mp-oferta

1.97

1.20

1.85

front stradal

20

33

14

valoare oferta

900

1200

450

Elementele de comparație pentru analiza chiriei sunt:

•S drepturile în proprietatea evaluată,

J condițiile de închiriere,

S conjunctura pieței (pentru a determina o potențială ajustare în funcție de condițiile de piață),

S localizare (stabilitatea amplasamentului sau tendințele în atitudinile pieței față de amplasamentul proprietății),

S caracteristici fizice ( dimensiunea, starea tehnica, funcționalitatea generală și dotarea proprietății),

S destinația proprietății, utilizare

•S componente nonimobiliare.

Cantitatea de date necesare depinde de complexitatea procesului de evaluare, de disponibilitatea datelor comparabile și de măsura în care modelul rezultat din ajustarea chiriilor analizate este asemănător cu modelul chiriilor pentru subiectul analizat.

Din punct de vedere al comparabilității cu imobile similare pe piața specifică se constată existent unor închirieri/concesionări „la piață”.

Elementele de comparative cele mai variabile, de la caz la caz, sunt caracteristicile fizice, adica suprafața si forma, lungimea la fațada, topografia, localizarea si vederea. Este intelept sa se coreleze rezultatele a doua sau mai multe comparații. Daca preturile s-au schimbat rapid in ultimii ani, comparabilele

trebuie selectate cat mai aproape de data evaluării. Uneori evaluatorul trebuie sa aleagă' intfdTfăn£acțij. qu proprietăți din apropiere dar care au avut loc cu o perioada de timp inainte de data evalită^i sf'ișt^^'inzucfii recente dar pentru spatii localizate la distanta; de obicei evaluarea se va baza pe tranzactiileTcccufe^ț^'V'

In general, suprafața este un element de comparație mai puțin important decât data '.ti localizarea.

Evaluatorul va putea lua in considerare si preturile de oferta (nenegociate), deși acestea sunt mai puțin credibile si in mod obligatoriu trebuiesc corectate (preturile din ofertele de vanzare sunt mai mari, iar cele din ofertele de cumpărare sunt mai mici decât preturile negociate). Informațiile directe se pot obține din discuțiile cu părțile implicate in tranzacții: vânzători, cumpărători, avocati si agenti imobiliari. Toate ajustările trebuie prezentate in raportul de evaluare, intr-o forma logica si ușor de inteles. Marimea ajustărilor variaza in fiecare caz si sunt exprimate in mod absolut - in moneda, sau relativ - in procente.

Mențiuni speciale:

J Negocierea. In situația in care sunt disponibile sau se utilizează numai informații privind ofertele de vanzare, acestea trebuiesc corectate cu marjele de negociere specific flecarei situații in parte. Evaluatorul obține aceste informații, apeland de obicei la participantii neutrii in tranzacție.

Ajustările operate se refera in principal la următoarele elemente:

S Localizarea. Ajustările pe motivul localizării se fac atunci când caracteristicile de amplasare ale proprietăților comparabile diferă fata de cele ale proprietății evaluate. Diferentele prea mari impun eliminarea din rândul proprietăților comparabile. Ajustările se exprima fie in mod absolut, fie procentual si reflecta creșterea sau descreșterea in valoare a unei proprietăți, datorate amplasării intr-o anumita zona. Terenul in cauza poate fi situat: favorabil, similar sau defavorabil, aplicandu-se ajustările corespunzătoare de la caz la caz. S-au efectuat ajustări de localizare comparabilelor situate in zone mai indepartate de zona centrala

Caracteristicile fizice. Diferența intre caracteristicile fizice ale proprietăților comparabile si proprietatea evaluate, necesita analiza comparative si ajustare. S-au avut in vedere dimensiunile terenului (suprafața). Au fost efectuate ajustări pentru suprafața si drum de acces.

S Utilizarea. Evaluatorul trebuie sa evidențieze orice diferența intre utilizarea existent sau cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare comparabile si utilizarea proprietății evaluate. S-au aplicat ajustări negative cu privire la condițiile de inchiriere, avand in vedere utilizarea limitata a terenurilor analizate (ocupate de clădiri cu o anumita utilizare) fata de comparabile (multiple destinații comerciale).

Valoarea chiriilor este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

Grila de comparații si estimarea prețului chiriei este prezentata in tabelul următor:

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (CHIRII)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

Suprafața teren (mp)

28.00

457

1,000

243

Preț (oferta/INCHIRIERE) (EURO/mp)

2.00

1.20

1.85

Date disponibile

43,040

Oferta

Oferta

Marja negociere (%)

-5%

-5%

-5%

Marja negociere (EURO/mp)

-0.10

-0.06

-0.09

Preț corectat (EURO/mp)

1.90

1.14

1.76

Motivare corecție

Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarii/agentii, am aplicat o ajustare negativa de 5%, in funcție de vechimea ofertelor si disponibilitatea de negociere a ofertantilor, reprezentând marja de negociere. Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei datelor secundare rezultând in urma prelucrării informațiilor obținute de la ofertanti si agenti imobiliari.


SCOPIMWDNiSRtCARACTERISTICI

COMP ARAB I L E

■V A, A

r o

A

C

D

OFERTA

OFERTA

OFERTA

'DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

LOCALIZARE

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Ploiești

AMPLASAMENT

PIAȚA VICTORIEI NR.4

GH DOJA

Bd. București

ultracentral-halele centrale

PROPRIETAR

Ploiești

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

28

457

1000

243

data inspecției

13.11.2017

Nov-17

Nov-17

Nov-17

pret/mp-oferta

?

1.97

1.20

1.85

front stradal

7.68

20

33

14

valoare oferta

?

900

1200

450

id anunț

13241456

4633322

7747

contact

730545555

732223300

729219900

pers fizica

acțJmob.

ag imobiliarai

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

1.90

1.14

1.76

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

1.90

1.14

1.76

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de inchiriere

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

1.90

1.14

1.76

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli ulterioare inchirierii

prezent

prezent

prezent

prezent

Ajustare (EURO)

0

0

0

Ajustare (%)

0%

0%

Preț ajustat (EURO)

1.90

1.14

1.76

Motivare ajustare

nu este cazul

Condiții de piața

13.11.2017

nov-2017

nov-2017

nov-2017

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

Preț ajustat (EURO/mp)

1.90

1.14

1.76

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

A

justari specifice proprietății

Localizare

PIAȚA VICTORIEI NR.4

GH DOJA

Bd.București

ultracentral-halele centrale

Ajustare (%)

0%

54%

o<T

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.62

0.00

Motivare ajustare

s-au realizat ajustări comparabilei B situat in zona adiacenta zonei centrale, fata de subiect si comparabilele B si C situate in zona centrala. Ajustarea = pretA-pretB/pret B = 1.76-1.14/1.14=54%

Drum acces

asfaltat-strada

asfaltat-strada

Asfaltat

asfaltat

Ajustare (%)

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00Motivare ajustare

nu s-au realizat ajustări

Utilitati

utilitati pe teren

utilitati pe teren

utilitati pe teren

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare

Nu s-au realizat ajustări

Suprafața

28.00

457

1,000

243

Ajustare (%)

Ajustare (EURO/mp)

0.30

0.63

0.20

Motivație ajustare

s-au realizat ajustări comparaibilelor A si C cu diferența de suprafața de 214mp. Valoare ajustare=C-B=1.90-1.76=0.14 euro/mp pentru o diferența de suprafața de 214 mp

Deschidere (ml)

7.68

20

15

14

Ajustare (%)

84%

95%

79%

Ajustare (EURO/mp)

1.60

1.00

1.40

raport front stradal/suprafata

0.2743

0.0438

0.0150

0.0576

Motivație ajustare

s-au realizat ajustări tuturor comparabilelor pentru care raportul front stradal/suprafata este inferior subiectului.Ajustarea s-a determinat procentual prin raportarea fiecărui raport astfel determinat la cel al subiectului

Relieful/forma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare

Utilizare

restrictiva

multipla

multipla

multipla

Ajustare (%)

-10%

-10%

-10%

Ajustare (EURO/mp)

-0.19

-0.11

-0.18

Motivație ajustare

s-au realizat ajustări de -20% pentru fiecare comparabile cu utilizare multipla, fata de subiect, cu utilizare strict rezidențiala. Ajustarea a rezultat in urma analizei de piața

Regim de inaltime zonal

P+4

P+4

p+1

P+4

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare


fAjustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

1.71

2.13

Preț ajustat (EURO/mp)

3.61

3.27

3.18

Ajustare totală netă (EURO)

1.71

2.13

1.42

Ajustare totală netă (%)

85%

178%

77%

Ajustare totală brută (EURO)

2.09

2.36

1.78

Ajustare totală brută (%)

104.34%

196.63%

95.99%

Suprafața teren (mp)

28.00

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

3.18

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA

89

EURO

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:

C

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a redevenței este de 3.18 euro/mp/luna. adică 14.78 lei/mp/luna.

Valoarea redevenței pentru terenul cu nr. cadastral 141729 este de 89 euro/luna, adica 414 lei/ luna.

Valoarea nu include TVA.


4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

1. Abordarea prin piață:

Valoare de redevență teren = 3.18 euro/mp / 14.78 lei/mp

Valoarea de redevență teren nr.cad. 141729 - 28 mp = 89 euro / 414 lei / luna

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;


Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

1.71

2.13

--7^7--

Preț ajustat (EURO/mp)

3.61

3.27

3.'48^

Ajustare totală netă (EURO)

1.71

2.13

1.42

Ajustare totală netă (%)

85%

178%

77%

Ajustare totală brută (EURO)

2.09

2.36

1.78

Ajustare totală brută (%)

104.34%

196.63%

95.99%

Suprafața teren (mp)

28.00

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

3.18

EURO/mp

14.21

LEI

VALOARE ESTIMATA

89

EURO

398

LEI

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:

C

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a redevenței este de 3.18 euro/mp/luna. adică 14.78 lei/mp/luna.

Valoarea redevenței pentru terenul cu nr. cadastral 141729 este de 89 euro/luna, adica 414 lei/ luna.

Valoarea nu include TVA.


 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

1. Abordarea prin piață:

Valoare de redevență teren = 3.18 euro/mp /14.78 lei/mp

Valoarea de redevență teren nr.cad.141729 - 28 mp = 89 euro / 414 lei / luna

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implidMg;de-eâșf<^marpa" la

cerințele legale;                                                                          v-v.

wp 4'1 •.        __..

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Terenul a fost evaluat ca fiind liber.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 22.11.2017.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizaț, membru titular ANEVAR, cu specialitatea EPI, EI, EBM.

ANEXE
includere imobile in inventarul municipiului ploiești


HOTĂRÂREA Nr. 267 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Emil Calota si Raportuf^^dM/i^j^ Direcției Patrimoniu, prin care se propune includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc dot^ ' Municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor Legii nr, 18/1991, Legea fondului funciar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 54/1998, privind circulația juridică a terenurilor;

având în vedere Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

în baza art. 38 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Constată că imobilele identificate în Anexa nr. 1, Anexa nr. 2. Anexa nr, 3, Anexa nr. 4 Si Anexa tir. 5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, aparțin domeniului privat al Muncipiului Ploiești si se vor înscrie ca atare în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniu! privat al Municipiului Ploiești, cu înscrierea, conform legii, în Cartea funciară provizorie.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios va aduce la cunoștință celor interesat! prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2006


Președinte de ședință, Paul Palas


Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare cu privire In includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Domeniul privat.al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, din bunuri aflate in proprietatea sa, bunuri ce rm fac parte din domeniul public al localității.

Prin efectul legii si prin alte acte normative in patrimoniul municipiului Ploiești au intrat bunuri asupra carora municipiul are drept de proprietate privata.

In Anexele nr.l, nr.2, nr,3 Si nr.4 sunt identificate imobile aflate in domeniul privat al municipiului aflate in folosința, închiriere sau concesionare.

Având in vedere faptul ca imobilele se afla in circuitul civil sc impune ca acestea sa figureze in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, pentru a putea fi intabulate.

Pentru a se putea face dovada proprietății este necesara emiterea unei hotarari de consiliu care sa ateste făptui ca imobilele ce fac obiectul unor contracte, conform anexelor la prezentul proiect de hotarare, se afla in domeniul privat ai municipiului Ploiești.

Fata de cele expuse mai sus, propun spre analiza si aprobare Consiliului Local al: municipiului Ploiești, proiectul de hotarare privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

PRIMAR,

INCLUDERE .MOBILE IN inventarul MWUCIMULUl PLOIEȘTI

Emil Calota


INCLUDERE IMOBILE IN INVENTARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA PATRIMONIU

APROBAT,

VICEPRIMAR, GratielaGAVRILESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare cu privire la incl uderea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul avand drept de.proprietate privata.

In timpj prin efectul legii sau prin alte acte normative in patrimonial municipiului au intrat bunuri imobile asupra carora autoritatea publica locala trebuie sa-si manifeste atributele dreptului de proprietate si anume: posesia, dispoziția si folosința.

In temeiul prevederilor Hotărârii nr. 18/1997 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, locuințele reprezentând fondul locativ de stat si spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința au trecut in patrimoniul municipiului Ploiești. De asemenea prin Hotararea nr.20/1998, Consiliul Local a aprobat trecerea in administrarea sa directa a locuințelor, spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința si a terenurilor aferente. Predarea - primirea acestora s-a făcut pe baza de proces verbal.

In baza Protocolului 02/2267/2003 încheiat intre Primăria municipiului Ploiești si S.C Conți S.A., aceasta din urma este mandatata sa incheie contracte de vanzare-cumparare prin care se instraineaza către chiriași imobilele din patrimoniu.

Prin adresa înregistrata sub nr.10068/2006' la Primăria municipiului Ploiești, S.C.Conti S.A. precizează ca potrivit ordinului Oficiului National de Cadastru si Publicitate Imobiliara proprietarii au obligația sa procedeze ia efectuarea lucrării cadastrale a imobilelor si intabularea proprietății. Ca atare vanzarea nu va putea fi realizata decât in condițiile intabularii pe numele municipiului Ploiești a imobilelor ce urmeaza afi înstrăinate anterior vanzarii.

In vederea intabularii Oficiul National de Cadastru si Publicitate Imobiliara solicita lucrarea cadastrala a imobilului si actul de proprietate al Primăriei municipiului Ploiești pentru fiecare imobil. In acest sens este necesara emiterea unei hotarari de consiliu care sa ateste faptul ca locuințele și terenurile aferente acestora ce fac obiectul contractelor de închiriere încheiate de Primăria municipiului Ploiești se afla in patrimoniul privat al localității.

In baza Legii tir. 18/1991, art. 36, alin. 1, terenurile aflate in proprietatea statului, situate in intravilanul localității, aflate in administrarea primăriilor ia data intrării in vigoare a legii trec de drept in proprietatea privata a locaiilatii.

Precizam ca la data intrării in vigoare a Legii nr. 18/1991, terenurile cuprinse in anexa se aflau in administrarea Consiliului Loco! si fac parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, prin efectul legii. Acestea constituie obiectul unor contracte de închiriere, concesiune sau comodat.

Potrivit prevederilor art.125, al.in(3) si (4) din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, in cazul in care consiliul local hotărăște vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unității-administrativ-teritoriale, pe care sunt ridicate construcții, constructorii de buna credința ale acestora beneficiază de un drept de preemptiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor.

Totodată, art.10? din Legea nr.1/2005, privind organizarea si funcționarea cooperației prevede ca terenurile transmise in folosința pe durata nedeterminata si fara plata in vederea realizării de construcții pentru activitatea organizațiilor cooperației de consum si meșteșugărești, precum si a asociațiilor cooperatiste existente pana la data intrării in vigoare a legii , care nu au fost revendicate si pe care au fost realizate construcții conform legii, isi mențin acest regim juridic pe toata durata existentei construcțiilor sau pana la trecerea lor cu plata in proprietatea societății cooperative.

Astfel iri anexele nr.l, 2, 3 si nr.4 sunt identificate terenurile aflate in domeniul privat al municipiului Ploiești aflate in folosința, închiriere sau concesionare pe care au fost edificate construcții.

întrucât aceste terenuri se afla în circuitul civil, pentru a face dovada proprietății este necesar ca ele sa figureze in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, urmând ca prin hotarari aie consiliului local sa se stabilească închirierea, concesionarea, darea in administrare sau vanzarea acestora in condițiile legii.

Avand in vedere cele prezentate propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.

Direcția Patrimoniu,

Director Executiv,

Gheorghe Bratosin

Sef Serviciu Evidenta Patrimoniu,

Gabriela Mindrutiu


Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Director,

Luminița Gaborfl


AVIZAT,

includere imobile iu inventarul,


municipiului ploiești


Direcția Economica. Director,

Nicoieta CraciunoiuNr. crt.

Amplasament

Suprafața (mp)

Concesionar

Destinație

Observații

nr.3A, aferent sc.E

218.

Str. Ștefan Greceanu, Ansamblul Basarabi, Blocul LI, L2

1131,5

S. C. Conți S.A.

Str. Ștefan Greceanu, nr. 5, bl. LI. parter, Ploiești

FN/22.07.1992

Construcție bloc locuințe

219.

Str. Rudului, nr. 30

407,58

S.C. DacmedS.R.L.

Str. Matei Basarab, nr. 20, Ploiești

Nr. 505265/21.11.2005

Construirea unui obiectiv cu funcțiuni socio-medicale

220.

Plata Victoriei, nr. 1,

bl. CC Vest, nr. 4

27,27

S.C. Opogette S.R.L.

Str. Democrației, FN, bl. H7, et. I, ap. 5, Ploiești

Act adițional nr. 287647/02.06.2004 la contractul nr. 13720/2002

Extindere construcție pentru realizarea unui magazin de moda

221.

Concesiune terenului in str.Gheorghe Sincai F.N.

36

Suiu Carolina

Strada Gheorghe Sincai nr. 15,Ploiesti

Act adițional nr.304505/18.09.2000

Extinderea construcției existente

222.

Str. Gh. Doja, nr. 42

8556

Ministerul Justiției

Nr. 24915/27.07.1995

Concesionare prin incredintare directa pentru realizarea Palatului de Justiție Prahova

223.

Str. Cuza Vodă, nr.

17, bl. D4, parter

12,52

S.C. Diada Termic S.R.L. Ploiești

Str. Marasesti, nr. 107

Nr. 7683/25.09.2006

Extinderea construcției existente

224.

i

Str. Ramurei, nr, 1

1

12,50

Posteuca Romulus

Str. Ramurei, nr. 1

Nr. 511114/02.11.2006

Extindere construcție pentru realizarea unui

. >

'r’?! i'tNn crt.

Amplasament

Suprafața (mp)

Concesionar

Destinație

Observații

140.

Str. B.P. Hasdeu, nr. 4

5,50

1

I

Adrian Brânzei

Str. B.P. Hasdeu, nr. 5, 306162/04.12.2000

Extindere locuințe

141,

Piața Victoriei, bl

CC, nr. 4

36,90

- Apostolescu Eliodor

Str.Criza Vodă, bl. D5, Ap.l 1

Extindere construcție

27,27 ■

- S.C.Opcgete Impex S.R.L. Ploiești

Nr. 013720/28.05*2002

j 142.

■Str. Prahovei, nr. 6

227

Badica Florea

Str. Prahovei, nr. 8, Nr.

218547/25.03.2004

Extindere locuințe

143.

Str.Bunavestire,nr.28

■33

Baicpianu Robert-Ionut Str. Bunavestire, nr. 28, Nr. 032952/16.06.1999

Extindere locuințe

144.

Str. Gh. Doja, nr. 114

16

Constantinescu Alexandru

Str. Gh. Doja, nr. 114, Nr,

100001/03.01.2001

Extindere locuințe

145

Str. B. P. Hasdeu, nr.

18

6

Diamandi Crăciun

Str. B. P. Hasdeu, nr. 18, Nr. 300038/08.01.2001

Extindere locuințe

146.

Str. Ion Maiorescu, FN

78

Mitu Gabriela si Mitu Augustin

Str.Marasesti nr.94, Nr. 01732/29.03.2006

Act adiționai 1/1 2972/02.11.2006

Extinderea construcției existente

147.

Str. Neagoe Basarab, nr. 25

6

Fain Cristina

Str. înfrățirii, nr. 3, bl. 25, sc. C, ap. 57

Nr. 480582/07.04.2005

Extindere locuințe

148.'

Str Gh. Gr.

î Cantacuzino, nr. 17

30

Ghinea Traian

Str. Gh. Gr. Cantacuzino, 17,

Nr. 332627'14.06 2000

Extindere locuințe

i

— ..

- yucif.-

ulNCEL


Oficiul de Cadastru și Pubî<ui<.«u& ««nubiUa.ă PRAHOVA

Blrauî de Cadastru și Publicitate imobiliară Ploiești

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 141729 Ploiești


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Ploiești. Pta Victoriei Nr. 4, Jud. Prahova, BLOC CC VEST

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații! Referințe

Al ——J

141729

Din acte: 2 7 Măsurată: 28

B. Partea II. Proprietari și acte

date cu caracter personal. protejat? de prevederile Legii Nn 677/2002.   ___ .. . . ----


Pagina 1 din 3înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

400447 20/04/2016

Act Administrativ nr. 13, din 31/01/2002 emis de Municipiul Ploiești (act administrativ nr. 267/29-11-200^. emis de Municipiul Ploiești-;

R- Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit ox 11/1

prin Lege, cota actuala

A3

1      1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, CIF:2844855. (do

•igriiu privat)

C. Partea II

.SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptu drepturi reale de garanție și si

uî de proprietate, rcini

Referințe

NU SUNT

Nr

Cit

Categorie folosință

Intra vîlsn

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații! Referințe a,

~__.... - '<1*

1

curți

„construcții

DA

28

-

-

-

_

Terenu este domeniu privat dl

Municipiului Ploiești

Lungime Segmente

lj Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

3.587

2

3

0.62

3

4

0.301

4

5

1.879

.   .Ș

6

3.39

6

7

2.35


cane r'uncf&rt} ivt. —

Teren

Anexa Nr, 1 La Partea !

Nr cadastral

(Suprafața (mp)’

Observași / Referințe                     *

141729

Din acte; 27 | Masurata: 28

J

* Suprafața este determinată în pianul de proiecție Stereo 70.“                  ^*SLS«gggr^e«oflj6 WQiejate de prevederile LstjU fi/n $77/2001.

Pagina 2 din 3


Punct început

Piiîwt sfârșit

Lungime segment! r- <m)

7

8

7.282

8

9

1.516|

9

10

0.4]

10

11

2.8

11

12

0.4

12

1

0.635


Funciară Nr. 141729 Comuna/Oraș/Munlclplu: Ploiești


_       _______________________________...       de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

•** Distanța dintre puncte este formată din segmenta cumulate ce «unt mal mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța Interna nr.456050/21-09-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 21-00-2017

Data eliberării,

-J—L—


Asistent Registrator,


Referent,
MADALINA CLAUDIA STANCUTU

___

{parafa și semnătura)

de prevederile Legii Nr. 677/2QQ1.


Pagina 3 din 3
spațiu Ci'NEMA.PĂTRIA. ‘ comercial

existam


LOT’2'


PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1: 200


LEGENDA


LIMITA TEREN PROPUS PENTRU CONCESIONARE:.......


LOT2S=27,27 mP


SOCIETATEA COMERc!A1A

FROREP. S.R*1-

PiOIESȚUUr--

--iJ'-

ÎD.SRIGORESCU „-'■2?^SICAȚ ~~ țjȘJEggiECT ifflț. APtyiaw -/^rTT.vi

£ a*. c. NWiMeUs^ -■: T jSSJUms Ah.caowic J22=——8/2/2017


închiriere Teren Gheorghe Doja Ploiești ,90000 €

Cartierul

Pămbu

Strejniei)


. 8S ’i*


■            Cert®

Maț)-                      .

Teren iți suprafața de 470 mp, deschidere 20 ml. cadastru si intabulate, toate utili ta ti le pe teren.unic proprietar posîbilita t e îhcft ir i ert? 90C euro o / luna.

Caracteristici:

Preț închiriere; 90000 €

Contact:


m?
De închiriat teren in Ploiești, poziție excelenta

1.200 EURtea


□fâmbuitepe


4 ir Adat .ga la favorite

• w: Listează ia imprimanta »& Export in pot


Alte detalii


4*33322Cnd uc Mprrric» *’


cUssiftf»d„<B6?îf>S6A


Detalii

j                                          i:

cxir.nt

t Citite

Fttfliâwar

• • •• - .......

i i o^âlitates

Ptofesti

T»&.con73fc-

tMschîriai

emcrMa            ijmioeur

OategcxM

Wefiițfi

5.4G9ftON

SJxtfjemwa

tersnUrtKWifoft

:--n>-..«           33 țt?

SccrafsJa ’ansnjiui

1W

Descriere

?^gn-^>6-|^-.5rt4^fâ;insbW4ia'S^fe                            paț^;.:Ș^^

secase                    pe^.Contactează

Nume*
Wetbâț *'


Alte anunțuri interesante pentru dvs. pe romimo.ro


t Turtite»
Tipărește
neFinoen A)

REAL ESTATE FINDER


.....                                                          c -

nchiriere teren ,ultracentral,Ploieștii,

1 dormitoare,                                  . "2,

W■ "■

Ultracentral Ploiești             X>' ’'.;

Hale

suprafața teren


• Utilitati : Apa, Canalizare, Curent, Gaz

» Distanta utilifati: La 10

Alte informații

REFINDER PLOIEȘTI: închiriere teren, ultracerrtraf, Ploiești, in suprafața de 243 mp, avarid deschiderea stradala de 14 mi ia 1 front..Localizare: in apropiere de Halele centrale. îd intern: REF350307419. Chirie: 450E/tuha

Alte poze

Contact:            Paula Marin

Telefon:           0729219900

Email:              paula.marin@refinder.ro

Refinder


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200

Nr. parcela

1


Total
382740Categorie de folosința


Cc


Suprafața

(mp)

Mențiuni

28

Teren intravilan sub construcția C1

28

B: Date referitoare la construcții


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

28

Piața Victoriei - bloc CC VEST nr.4 -Ploiești

Cartea Funciara nr. 1                                                  | UAT I Municipiul Ploiești

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol ( mp )

Mențiuni

C 1

_

CAS

28

Nu face obiectul inscrierii in cartea funciara

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 28 mp | Juprafata din act = 27 mp

Executant: PFA ION ȘTEFAN

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

'ug,(