Hotărârea nr. 446/2018

Hotãrârea nr. 446 privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Beciu Narcis Cătălin a suprafeţei de teren de 177,00 m2, situată în Ploieşti, str. Nicolae Bălcescu nr. 33, cu nr. cadastral 143426, Carte Funciară 143426

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI j

HOTĂRÂREA NR. 446


privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Beciu Narcis Cătălin a suprafeței de teren de 177,00 m2, situată în Ploiești, str. Nicolae Bălcescu nr. 33, cu nr. cadastral 143426, Carte Funciară 143426

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 281/10.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert lonuț, Mateescu Marius și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1635/31.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 316/10.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu si sub nr. 185/30.10.2018 la Direcția Economică, privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Beciu Narcis Cătălin a suprafeței de teren de 177,00 m2, situată în Ploiești, str. Nicolae Bălcescu nr. 33, cu nr. cadastral 143426, Carte Funciară 143426;

Luând în considerare procesul verbal și raportul din data de 03.10.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 261/28.07.2017;

Luând în considerare adresele înregistrate la Municipiul Ploiești sub nr. 23802/2014 și nr. 800/13.04.2018 formulate de domnul Beciu Narcis Cătălin;

Având în vedere procesul verbal din data de 22.02.2018 al Comisiei de verificare a solicitărilor și îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, constituită în baza Dispozițiilor nr. 6883/13.10.2017 și nr. 1441/15.02.2018;

Ținând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b, art. 45 alin.(3) și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 125/23.11.2017 întocmit de către S.C. Opinion S.R.L. pentru terenul în suprafață de 177,00 m2, situat în Ploiești, str. Nicolae Bălcescu nr. 33, identificat cu nr. cadastral 143426, Carte Funciară 143426, care constituie Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Stabilește valoarea terenului menționat mai sus, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 163.949 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A.

Art. 3(l)Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Beciu Narcis Cătălin a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 177,00 m2, situat în Ploiești, str. Nicolae Bălcescu nr. 33, cu nr. cadastral 143426, Carte Funciară 143426, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) achitarea de către domnul Beciu Narcis Cătălin a avansului în sumă de 49.184,7 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A., ce reprezintă 30% din prețul de vânzare a terenului sus menționat și se achită în cel mult 60 de zile de la data aprobării înstrăinării prin vânzare de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

 • b) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat, să fie încheiat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății avansului în cuantum de 30% din prețul de vânzare;

 • c) cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare.

 • d) diferența de preț în sumă de 114.764,3 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A., va fi achitată de către domnul Beciu Narcis Cătălin în rate lunare pentru o perioadă de 3 ani, până la ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, sub sancțiunea aplicării obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile fiscale;

 • e) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat, se va considera rezolvit de drept conform dispozițiilor Codului civil, în cazul în care cumpărătorul nu achită ratele lunare în termen de 5 (cinci) luni consecutiv, sumele plătite cu titlu de rate până la momentul rezolvirii vor rămâne în tot dobândite de vânzător, iar cumpărătorul va pierde dreptul de a folosi imobilul sub orice titlu.

 • (2) în cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 3(1) lit. a) și c), contractul de vânzare-cumpărare nu se va încheia.

A

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu


SC OPINION SRL
Municipiul Ploiești

Nr. Raport

125/23.11.2017

BALCESCU,NR.33, JUD. PRAHOVA,

NR.CAD. 143426,SUPRAFAȚĂ DE

177 MP

scornim srlCĂTRE,

Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24849/13.11.2017, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare TEREN CURTE, PLOIEȘTI, STR. NICOLAE BĂLCESCU, NR.33, JUD. PRAHOVA, NR.CAD. 143426, SUPRAFAȚĂ DE 177 MP.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017.
Cuprins

Capitolul I

 • 1.1 .Certificarea evaluatorului..............

  • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul II............................................

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

 • 2.2 Identificarea evaluatorului...............

  • 2.3. Identificarea clientului......................

  • 2.4. Identificarea utilizatorului................

  • 2.5. Scopul evaluării................................

  • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat.

  • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

  • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia........

  • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

  • 2.10. Amploarea investigației....................

  • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

  • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale..................

  • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

  • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV....................

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor........................

 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Evaluarea terenului

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE

sccswcnisril

Capitolul I
 • 1.1. Certificarea evaluatorului

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANE VAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANE VAR 2017 compuse din ediția 2017 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2017.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL
Expert evaluator:

OBIECTUL EVALUĂRII

TEREN CURTE, NR.CAD. 143426, SUPRAFAȚĂ

DE 177 MP

LOCALIZARE

PLOIEȘTI, STR. NICOLAE BĂLCESCU, NR.33,

JUD. PRAHOVA

DOMENIU

Privat

PROPRIETAR

Municipiul Ploiești

ACTE DE PROPRIETATE

HCL 438/21.12.2016

SCOPUL EVALUĂRII

Estimarea valorii de piață in vederea vanzarii

DESTINATAR RAPORT

Municipiul Ploiești

DATA INSPECȚIEI

13.11.2017

DATA EVALUĂRII

23.11.2017

MONEDA

Euro/Ron

CURS DE REFERINȚĂ

4.6546 LEI/EURO

VALOAREA DE PIAȚĂ TEREN

35.223 euro / 163.949 lei (199 euro/mp)

Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551

Capitolul II
 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.

 • 2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Doja, nr.17, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Florian Robescu - legitimație 18215. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24849/13.11.2017.

2.4. Identificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliară de evaluat, teren intravilan, este situată în Ploiești, str.Nicolae Bălcescu, nr. 33, jud. Prahova. Strada Nicolae Bălcescu este una mixtă, cu construcții case de nivel P și P+l ș.a.m.d..

Terenul are suprafață totală de 177 mp, destinație curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 87146/20.09.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentanților Municipiului Ploiești.


C/2                                 A                M     .

r         ace țanef

£X

O

5

o'

T'               o

Strada

fe ,

<&■

TU/ N<CMt

ax

fix

îrânesțu.              •

o rtJ

«'• O c

SfpfifcJ

Btr

** i

Strada Docîqz Om

a

©

0

S0

\

\ 1

Strada Nîcclae

Sâlcescu 33

EE

U

Muzeul de istorie tS
Go gle


.    -J      -          . .


Fig.2 Imobil subiect, Str.Nicolae Bălcescu, nr. 33, Ploiești - Vedere Google Maps


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 438/2^ extrasul de carte funciară nr. 87146/20.09.2017 furnizat de către client. Terenul aparțini

gjîfionat în iului privat.


Construcția prezentă in documentația cadastrală și identificată cu ocazia inspecției nu aparține Municipiului Ploiești și nu face obiectul prezentei evaluări.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.

Conform Standardelor de Evaluare 2017 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a)     „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât" se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi


  Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551   .^O

  / * /iHr- K demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare dec fe’prcțul .cef Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.                   fa ■

  (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vaimlL^: kițl^ orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezon^f^*jj& Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț ăcfCsîi


  SC: OPINION SRL


  aA

  jt ne^niață. | P 1

  ;ăwa


  lă la ■entă. >il pe piața


liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat“ înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. In astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii proprietății este 23.11.2017. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 23.11.2017 este : 1€ = 4.6546 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 13.11.2017, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor în exterior și interior si s-au furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești.i 6 Va sc qhmonsrl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551 X ȚA" kfiâl \ *

Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipii

Conform GEV 630 ”De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea im<^ inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie mentjs evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care t justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.,

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:

 • -   Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

 • -  Informații publice de pe internet.

 • -  Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - Extras CF 87146/20.09.2017

 • - Plan de amplasament și delimitare a imobilului

 • - Hotărârea 438/21.12.2016 și Anexa 1 emisă de CL Ploiești

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefăcându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

 • - Terenul a fost evaluat ca fiind liber.

în cazul în care oricare dintre ipotezele prezentate anterior sunt incorecte, evaluatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul raport utilizând noile date.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu^e^te^gfi'’ folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2017.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor
 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 438/21.12.2016 menționat în extrasul de carte funciară nr. 87146/20.09.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat.

Conform extrasului de CF nr. 87146/20.09.2017 nu există sarcini intabulate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 438/21.12.2016.

 • 3.3. Date despre ario de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relativ mai mică cu tcndirda^de iaj;v fî' influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piațaidir^biliai|$qffi ti| • •                                        O           -1 [ Cv           1 j

proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cerem.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform studiilor de piață întocmite de compania Darian DRS, ”piața tranzacțiilor imobiliare din România a crescut în primul semestrul din 2016 cu aproximativ 80% față de aceeași perioada a anului precedent. Totalul investițiilor din primul semestru al anului se găsește undeva în jurul valorii de 360 de milioane de euro. în ceea ce privește defalcarea pe regiuni, Capitala ocupă primul loc cu aproximativ jumătate din valoarea tranzacțiilor, urmată de Sibiu cu aproximativ 30%. în ceea ce privește defalcarea pe segmente imobiliare, aproximativ jumătate din tranzacții s-au derulat în sectorul de retail, 35% în cel de birouri și aproximativ 15% in industrial. îmbunătățirea condițiilor de creditare coroborat cu apetitul crescut al băncilor și investitorilor mari pentru produse de calitate ridicată nu fac decât să încurajeze noile investiții în domeniul imobiliar. Cu toate acestea, lichiditatea pe piață este totuși limitată de către furnizori, iar produsele de calitate aflate în diferite stadii de lichidare sunt tot mai rare.

Referitor la anul 2017, conform antena3.ro, piața imobiliară din România se află pe un trend ascendent, nivelul dezvoltării acestui domeniu fiind în strânsă legătură cu creșterea economică înregistrată de România în ultimul an. Atât Guvernul, Parlamentul și instituțiile publice și locale, cât și investitorii și dezvoltatorii imobiliari au un scop comun și anume menținerea, în 2017, a acestei tendințe de creștere. Fiind un domeniu viu, în permanentă mișcare, evoluția și fluctuațiile din acest domeniu îi interesează în egală măsură pe cumpărătorii de locuințe. în sprijinul lor, dar și al constructorilor și al oamenilor de afaceri din sectorul imobiliar, statul, prin puterea sa de reglementare, propune o serie de măsuri care să ducă la stimularea pieței imobiliare.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la terenuri în Ploiești, au fost analizate un număr de 32 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare (analizeimobiliare.ro).

Valorile variază între 24 euro/mp și 275 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare și apropiere de zonele favorabile ale orașului.

Prețul mediu a ofertelor analizate este de 149 euro/mp. Analiza este prezentată mai jos:

9 Harta


|iH Distribuția pretuiulrrn2

Informații


Proprietatea evaluata


Aria de piața analizata (32 proprietăți)


PretoferWvanzare(€)

Pret£/mp)

2?te piața

Suprafața teren {mpj

Front stradali


medio

miram maxim

51750

îaooo

112500

149

24

275

158

1

930

356

200

500'

15

9

41

Curent, apa, gat. cacJaiizare

Curent,     Curent,

apa,      apa. gaz,

canalizare canalizare


Ut Ritati generale


Restrângând analiza la zona subiect, au fost identificate 20 proprietăți având prețuri între 150 și 278 euro/mp. Media se situează în jurul valorii de 205 euro/mp.

9 Harta                              Lfit Distribuția pretului/m2

informații

rropnetatea evaluata

Preț oferta/vanzare (€)

--

Preț (Vmp)

-

Zi ie piața

-

Suprafața teren {mp}

177

Front stradal

12

Utilitari generate

-


Aria de piața analizata (20 proprietari)

medie

minim

maxim

72.000

42.000

110.000

205

150

278

64

2

640

332

200

500

17

9

1.185

Curent, apa, gaz, canalizare

Curent, apa, gaz

Curent, apa,gaz, canalizare


Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identifica

•     •                                                                                        •                                                                                                 • • -''O    \

specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun<f^lxj forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valdț^tX calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață înCt imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul Municipiului Ploiești, are o suprafață de 177 mp. Accesul la str. Nicolae Bălcescu se realizează direct de pe o stradă asfaltată cu circulație pe doua benzi conform planului de amplasament furnizat.

Terenul este situat într-o zonă mixtă, pe strada Nicolae Bălcescu.

La adresa obiectivului au fost identificate bunuri suplimentare care nu fac obiectul prezentei evaluări ( construcția aflata pe terenul evaluat nefiind în proprietatea Mun. Ploiești).

Amenajările terenului sunt următoarele :

 • - împrejmuirea este realizată cu gard din lemn și din beton.

 • - utilitățile existente sunt complete apă curentă, canalizare, gaze, energie electrică.

Forma terenului este neregulată. Frontul stradal conform documentației este de 12.17 m cu deschidere în stradă asfaltată.

Descrierea proprietății este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 100 lei pentru intravilanul orașului Ploiești. Impozitul a fost estimat de către evaluator fără a fi efectuată o analiză amănunțită asupra acestui aspect.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile
 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

în analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori: terenul este situat intr-o zonă de locuințe;

 • □     poziționarea terenului foarte bună;

U utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de locuințe

 • □     utilizarea actuală de teren rezidențial

Evaluatorul nu a luat în calcul utilizare industrială din cauza regimului general al zonei, iar utilizarea comercială nu a fost adecvată din cauza vecinătăților imediate, de tip locuințe unifamiliale.

In urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențială.

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

anticiparea;

schimbarea;

 • -   cererea și oferta;

substituția;

echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

 • -  Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

* /

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță \ațori similare. Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valoril6?unjțare.Te/ultatZîn urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.                                            '

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare. Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

Drepturile dc proprietate evaluate;

Condiții de vanzare;

Condițiile de finanțare;

Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

Condițiile de piață la data evaluării;

Localizarea (poziția)/ tip/ zonare; Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

 • -  Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Municipiului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia. întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere/ cu construcții demolabile.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

CARACTERISTICI

C O M P A R ABIL E

A

B

C

D

E

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

LOCALIZARE

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

AMPLASAMENT

STR. NICOLAE BALCESCU

NR.33

Zona

Democrației,Parculet Buna Vestire

str.Aurel Vlaicu, zona ANAF

Zona Democrației, Biserica Sf.Pantelimon

STR.Elena Doamna, /Republicii-catedrala

str.Mihai Bravu

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

c

D

E

Suprafața teren (mp)

177.00

631.00

498.00

400.00

315.00

230.00

Preț (oferta/vanzare) (EURO/mp)

200

200

200

219

195

Date disponibile

13.11.2017

noiembrie 2017

noiembrie 2017

noiembrie 2017

noiembrie 2017

noiembrie 2017

Marja negociere (%)

-10%

-8%

-8%

-8%

-8%

Marja negociere (EURO/mp)

-20.00

-16.00

-16.00

-17.52

-15.60

Preț corectat (EURO/mp)

180

184

184

201

179

Motivare corecție

Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarii/agentii, am aplicat o ajustare negativa cuprinsa intre 10% si 15% , reprezentând marja de negociere. Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei datelor secundare rezultând in urma prelucrării informațiilor obținute de la ofertanti si agenti imobiliari.

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

180

184

184

201

179

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

0

0

Condiții de piața

13.11.2017

noiembrie 2017

noiembrie 2017

noiembrie

2017

noiembrie

2017

noiembrie

2017

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Preț ajustat (EURO/mp)

180

184

184

201

179

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustări specifice proprietății

Localizare

STR.

NICOLAE BALCESCU NR.33

Zona Democratiei.Parculet Buna Vestire

str.Aurel Vlaicu, zona ANAF

Zona Democrației, Biserica Sf.Pantelimon

STR.EIena Doamna, /Republicii-catedrala

str.Mihai Bravu

Ajustare (%)

0%

0%

0%

8%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

17

0

Motivare ajustare

s-a efectuat ajustare pentru localizare comparabilei D situata aproape de zona ultracentrala. Ajustarea s-a determinat prin diferența intre pretulcomparabilei D si celal comparabilei C 201-184=17 euro

Acces

stradal, 1 front

stradal, 1 front

stradal, 1 front

stradal, 1 front

stradal, 1 front

stradal, 1 front

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

0

0

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilitati

Curent,apa, gaze, canalizare pe teren

Curent,apa, gaze, canalizare pe teren

Curent,apa, gaze, canalizare pe teren

Curent,apa, gaze, canalizare pe teren

Curent,apa, gaze, canalizare pe teren

Curent,apa, gaze, canalizare la limita

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

3%

Ajustare (EURO/mp)

I

0

0

5

"'i \

PROPRIETAR

Ploiești

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizfca c

îperso’anaJiflZiCia

V x

& Min;

suprafața

177

631

498

400

315

23°'^

Data evaluării

23.11.2017

noiembrie 2017

noiembrie 2017

noiembrie 2017

noiembrie 2017

noiembrie 2017

pret'mp-oferta

?

200

200

200

219

195

front stradal

12.17

14.09

18.5

12

13.88

9.19

valoare oferta

?

126200

100000

80000

69000

45000

id anunț

X2L8130BU

GLX5001162

X2L8130AQ

GLX5009121

#x5S71303E

contact

0733358130

0758098010

0733358132

0758098010

0731003406

Marshall Imobiliare/loana Andreescu

AG IMOB Galaxy/Karola Gulianu

Marshall Imobiliare/loana Andreescu

AG IMOB Galaxy/Karola Gulianu

AG.IMOB Royal Imobiliare

1 deschidere

1 deschidere

1 deschidere

1 deschidere

1 deschiderescopiHimsRL


Preț ajustat (EURO/mp) Motivare ajustare Condiții de vanzare

Ajustare (%)

Ajustare (EURO/mp)

Preț ajustat (EURO/mp)_______

Motivare ajustare Cheltuieli necesare imediat după cumpărare_______

Ajustare (EURO)

Ajustare (%)

Preț ajustat (EURO)Nu au fost necesare ajustări.


Independent


Nu au fost necesare ajustări.


nu este cazul


nu este cazul


nu este cazul


nu este cazul


Nu este cazul


Motivare ajustare


Nu s-au aplicat ajustări


0

0%

180


0

0%

184


0

0%


184           201


179


Motivație ajustare

s-au aplicat aj

lilei E cu utilitățile la limita,

:iv cu restul care au

utilitati pe teren.Ajustarea s-a determinat prin diferența intre preturile comparabilelor B si E euro/mp

184=479^” Ț

Deschidere (ml)

12.17

14.09

18.50

12.00

13.88

9.19

Ajustare (%)

10%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

17.94

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări, raportul front stradal/suprafata fiind relativ la fel atat la comparabile cat si la subiect

Suprafața teren (mp)

177.00

631.00

498.00

400.00

315.00

230.00

Ajustare (%)

14%

11%

8%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

25

20

15

0

0

Motivație ajustare

s-au efectuat ajustări comparabilelor A, B si C, cu suprafețe mai mari decât al subiectului si celorlalte comparabile.Ajustarea s-a determinat folosind analiza pe perechi de date prin diferența intre pretulcomparabilelor A si D rezultând o diferența de 21 euro pentru o diferența de suprafața de 316 mp D-A=201-180=21 euro/631mp-315mp, ajustările preturilor comparabilelor A,B si C fiind făcute corespunzător

Relieful/forma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare

Utilizare

rezidențiala

rezidențiala

rezidențiala

rezidențiala

rezidențiala

rezidențiala

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare

nu au fost necesare ajustări

Regim de inaltime zonal

P+2

P+2

P+1

P+1

P+1

P+1

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare

Nu s-au aplicat ajustări

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

25.00

25.00

15.00

17.00

22.94

Preț ajustat (EURO/mp)

205

205

199

218

202

Ajustare totală netă

25.00

25.00

15.00

17.00

22.94


(EURO)

I

oC fcW,

Ajustare totală netă (%)

13%

13%

8%

8%

Ajustare totală brută (EURO)

25.00

25.00

15.00

17.00

Ajustare totală brută (%)

12.50%

12.50%

7.50%

7.76%

Suprafața teren (mp)

177.00

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

199

EURO/mp

926

EURO

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA

35,223

EURO

163,949

LEI

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:

c


Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 199 euro/mp, adică 35.223 euro /163.949 lei. Terenul a fost evaluat ca fiind liber. Valoarea nu include TVA.

4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

1. Abordarea prin piață:

Valoare de piață teren = 35,223 euro / 163.9491ei (199 euro/mp)

Valoarea de piață teren = 35.223 euro /163.949 Iei (199 euro/mp)

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, în cazul evaluării terenului, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Terenul a fost evaluat ca fiind liber.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluatori autorizați, membri titulari ANE VAR, cu specialitatea EPI, EI, EBM.

Opinion SRL

Expert evaluator:

SCOPINiO&SRLANEXE
HOTĂRÂREA NR. 438       ~

~ edificarea pozițiilor 29,138,186,187,669 și 1212 (referitoare la imobilele n Ploiești, str. C.T Grigorescu nr. 22, Italiană nr.8, Nicolae Bălcescu nr. 33, "♦ 18 și Trompetei nr.lB ) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al '-dai Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul "ilar care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești si modificarea "iedului 1(2) din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești

nr.75/25.02.2016

isffiul Local al municipiului Ploiești:

±rd- Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dragulea Sanda, Stanciu Dănescu Ștefan, Mateescu Marius Nicolae, Vîscan Robert-Ionuț și Hodorog vecum și. Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se edificarea pozițiilor 29, 138, 186, 187, 669 și 1212 (referitoare la imobilele Ploiești, str. C.T Grigorescu nr. 22, Italiană nr.8, Nicolae Bălcescu nr. 33, Traian r rmpetei nr.lB ) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului :r26772006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care c" meniul privat al municipiului Ploiești;

în considerare faptul că părțile din imobilele din strada: C.T Grigorescu nr.

nr.8, Calomfirescu nr. 1, Nicolae Bălcescu nr. 33, Traian nr. 18 și Trompetei

e fisc obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 ■d.Cerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al ...■.'.Ploiești;

:?mc>nnitate cu Raportul din data 07.12.2016 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea -cL Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni

rzna prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate _ modificările și completările ulterioare;

.■■.."îbmitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și Imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

:emeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația .La, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

rtl.(l). Aprobă modificarea pozițiilor 29, 138, 186, 187, 669 și 1212 zi la imobilele situate în Ploiești, str. C.T Grigorescu nr. 22, Italiană nr.8, Nicolae zr. 33, Traian nri 18 și Trompetei nr.lB ) precum și a anexei 5 la Hotărârea. C Local al Municipiului Ploiești nr. 109/29.03.2016 din Anexa 1 Ia Hotărârea Local al municipiului Ploiești nr. 267729.11.2006 privind includerea

■: âventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.


 • (2) . Imobilul situat în strada C.T Grigorescu nr. 22 se idenij4<^ releveuiui întocmit de persoană fizică autorizată- Feraru C. Cornel în ai/il^ constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) . Imobilul situat în strada Italiană nr.8 se identifică p amplasament și delimitare întocmit de către PF.A. Ion Ștefan și a extrasîSftfi^ funciară, pentru informare nr.86081/15.09.2016, eliberat de către Oficiul de C

tme Imobiliară Prahova care constituie Anexa nr. 3 și face parte integrantă din m. hotărâre.

f*) *TJ


 • (4). Imobilul situat în strada Nicolae Bălcescu nr. 33 se identifică potrivit de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de persoană fizică autorizată-ancez D. Costin Li viu în anul 2016, care constituie Anexa nr. 4 și face parte integrantă cir. trezeam hotărâre..

 • (5) . Imobilul situat în strada Traian nr. 18 se identifică potrivit planului de am; c iment și delimitare întocmit de persoană fizică autorizată- Manafi Traian și avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, care constituie Anexa nr. 5 și face ? integrantă din prezenta hotărâre.

 • (6) . Imobilul situat în strada Trompetei nr. 1B se identifică potrivit releveul ui de persoana autorizată Ioniță Camelia și avizat de Oficiul de Cadastru și

Pvr fitzța Imobiliară Prahova, în anul 2004 și planului de amplasament și delimitare .~fi *e de S.C RambolI South East Europe SRL, în anul 2015 care constituie Anexa nr. 6 : z „rte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1). Aproba modificarea articolului 1(2) din Hotararea Consiliului Local al z u ciprului Ploiești nr.75/25.02.2016, în sensul înlocuirii numărului cadastral 126979 cu rfie cadastrale 126980 și 126982.

(2). Aprobă înlocuirea Anexei 2 la Hotararea Consiliului Local al . rlfiui Ploiești nr.75/25.02.2016 cu Anexa nr. 7 care face parte integrantă din : -z-'.zz. notârâre.

Art 3. Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești - ■ Z ~ Z fi ? și nr. 75/2016 rămân neschimbate.

ui. 4. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire v. e .fi e prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, - x.-e va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016
X \ Președinte detședință, e rge-Sorm-țfioulae Botez

Contrasemnează Secretar,
Ana beli OiiIa proiectul de hotărâre privind modificarea pozițiilor 29, 186, 187, 669 și 1212 (referitoare Ia imobilele situate în Ploiești, str. C.T Grigorescu nr. 22, Nicolae Bălcescu nr. 33, Traian nr. 18 și Trompetei nr.lB ) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului PLaieșu si modificarea articolului 1(2) din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești rir.75/25.02.2016

ADRESA

_RT.   IMOBIL

NUME ȘI

PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

li.   G^WCSCU

Stan Simona

Magdalena

- teren curte -

- 95,65 mp cota indiviză din totalul de 701,94 mp

1

Plăiașu Adriana

- teren curte -

- 216 mp cotă indiviză din totalul de 701,94 mp

I

Imobil aflat în .

—■

Răileanu

Constanța-Aurelia

- teren curte -

- 143,64 mp cotă indiviză din totalul de 701,94 mp

domeniul privat al Municipiului Ploiești

Brătulescu Maria-

- teren curte -

-122,43 mp cotă indiviză din totalul de 701,94 mp

Carmen

-teren garaj-

-12,30 mp cotă exclusivă

Iliescu Elena


-teren curte


Ac/5Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

ML    ADRESA

CRT     IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf.

STROESCU

CLAUDIU

- teren curte -

Ml   ADHESA      NUME ȘI

CRT   IMOBIL     PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA

SPAȚIULUI

Supraf.

(mp)

OBS.

"        BARBU

1F    . 2-    CRISTIAN

- teren curte -

- 37 mp cotă exclusivă, poligonul 5,6,7,8,16 din planul de amplasament întocmit de Oancea Costin Liviu.

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului

BECIU NARCIS

- teren curte -

-177 mp cotă

Ploiești

CĂTĂLIN

exclusiva, poligonul/

3,4,5,16,8,9,10,11,^4

,13,14,15,16,1,3 dOț planul de        /T

< w 4

amplasament      N

*'î?'îo C,?/

întocmit de Oancea Costin Liviu din care am eliminat numărul cadastral 8762.

1

NIL

CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI

PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA

SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

z

L7

1

f

669

Strada

NICULAE

GHEORGHE/

NICULAE

-teren-curte

S.exclusivă-

566 mp

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului

! i

Traian, nr.l 8

ELENA

DOINA

Ploiești

| NR.

j CRT.

1

i

. ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (xnp)

OBS.

j

S.utilă-

1

I

-Locuință -

compusă din

(nr. inventar

-bucătărie -

t

1-1 SI 0029)

12,53 mp

1

Str.

-cămară -5,53

1212

Trompetei nr.

....

-cameră-13,66

Imobil aflat în

1B

UNGUREANU

-cameră-13,24

domeniul privat al

SORIN

-WC-3,40

Municipiului

MARIUS

-teren situat

- 63 mp în

Ploiești

sub construcția

exclusivitate

i

CI

-teren-curte

-198 mp în

i

i

exclusivitate

M-jr'


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroui de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


AXOl              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

S                          PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 143426 Ploiești

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc, Ploiești, Str Nicolae Balcescu, Nr. 33, jud. Prahova

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. top grafic

Suprafața* (mp)

1

Observații / Referințe

Al

143426

177

Teren împrejmuit;                                                            j

B. Partea II. Proprietari și acte

■■

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

87146 / 20/09/2017

Act Administrativ nr. 438, din 21/12/2016 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN. PLOIEȘTI;                    i

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

----------------—_----------------------------.--------|

___________________________C. Partea IH. SARCINI .


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

SPJ SUNT


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

143426

177


Nr Crt

Categorie . folosință

Intra Vila n

Suprafața

(mp)

Tarla.

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe.

1

curți construcții

DA

177

..Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<“ (m)

1

2

12.781

3‘

4

1,647

5

0

4.852

7

8

2.002

9

10

3.33

11

12

6.316


Punct

Punct

Lungime sec-

început

sfârșit

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment ț» (m)

13

14

1.66

15

16

10.352

17

18

0.002

19

20

0.002

21

22

0.148

23

24

0,3

25

26

0.33

27

28

4.58

291

30

1.95

31

32

3.45

33

34

0.398

35

36

1.026

37

38

1.025

39

1

10.2Carte Funciară Nr. 143426 Comuna/Oraș/Municipiu: Ploiești

Punct început

Punct sfârșit

Lungim* Segment < / 4- .

14

15

16

17,

fi Si

18

19

20

21

221

" .231

■ i u

24

25

26

27

6.088

28

29

0.873

30

•31

2.28

32

33

4.88

34

35

4.251

36

37

4.15

38

39l

5.21

de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.** Lungimile segmentelor surit determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


A Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest b rou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către riotarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-o achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.


Data soluționării,. 29-09-2017 ~ sta eliberării,


Asistent Registrator,

UNGUREANU(parafa șifâ


ngtura)Plan de amplasament și deHndîarv ti iijhh il <

__________ geamii-

Nr. cadastral Suprafața măsurată a imobilului (mp) | ____TS5    r-

*—n—_ . ux _

____/

A, Date referitoare la teren

”-w-p

i Nr.

Categorie de

Suprafața

.. _

NKAGD

1 piii-cela

folosința

(mp)

Mcalhiiă

|

! 1

CC     |   17?

tft'wmfriivîW p.sdtnl împreunai'.*. i ? .1 uhu of..

S II 11. •!.!)!« tW

i

TOTAL

17?

ț

13. Date referitoare Iu cmntmtf

-

DestinațiaSupralîi’jț toțn.j m.» a ___SunaKiVHm ;j
S«ț»«hțâienBt w ASimpTeren intravilan de vanzare,

Democrației, 631 mp


126.200 EUR +TVA

PREȚ negociabil

ID OFERTA: XU8130BU


Caracteristici


Suprafața teren: Front stradal: Nr. Fronturi:

Tip teren:


Utilitati9733 358130

CEREOETALfl


631 mp   Categorie:                  Intravilan

14.09 m   Construcție pe teren:

1 Suprafaia construita:


Construcții


Utilitati; Utilitati in zona

Alte informații

Alte caracteristici: Oportunitate de investiție. Acces auto. Teren impr^muit

Detalii zona: Străzi asfaltate, Mijloace de transport. Iluminat stradal

localizare


Destinație: rezidențial


Acest sile tatosesle coolrles. Navigând in continuare, acceptați modul w care utilizam cookietwile. Mai ratate rfetr îi X


Vânzare teren intravilan Ploiești zona ultracentrala Dotări / Utilitati / Informații utile

 • • Zona: Ultracentral Ploiești

 • • Reper: ANAF

 • • Utilitati;

 • • Distanta utilitati:

Alte informații

Teren intravilan de vanzare in Ploiești, zonă ultracentrala situat astfel: 100 m de Agenda Naționala de Administrare Fiscala, 170 m de Liceu! Economic Virgi! Madgeâru, 350 m de Filarmonica Ploiești, 900 m de Palatul Administrativ, zona de instituții, case si imobile construite in ultimii 3 ani cu înălțime P + 4, 6. Vanzare teren intravilan ultracentral cu suprafața de 498 mp, deschidere 18,5 m. Terenul dispune de toate utilitățile la hotar. Construcții pe teren: 2 garaje. Preț de vanzare 200 euro/ mp, 100000 euro.


SUPRAFAȚA TEREN 500mp


Pentru mai multe informații:


GLXSO.Karola Galaxylmob

0758.098.010

gulianu.karala@gaiaxyimob.ro www.gaiaxyimob.ro


80.000 EUR

PREȚ negociabil

10 OFERTA? X2L313OAQ


Caracteristici


Localizare0722 133 683

CERE DETALII


Suprafața teren;

400 mp

Categorie:

Inirav’Jan

Front stradal:

12 m

Construcție pe teren:

DA

Nr. Fronturi:

1

Suprafața construita:

Tip teren:

Construcții


Utilități

lltllltatl: Apa, Canalizare, Gaz, Curent

Alte informații

Alte caracteristici; Oportunitate de investiție, Construcție demolabila, La sosea. Acces auto, Teren împrejmuit

Detalii zona; Străzi asfaltate. Mijloace de transport. Iluminat stradal

Destinație: rezidențial

Taxe notariale

Valoare preț imobil in lei: 371.976,00 Lei

Total îaxe notariale:         *.83^,40 tei

Vezi eterat


Acest sitefatosesie cookies Navigând to cbmfatnare, abdeptati modo! in care utilizam cookie-urîle. Mai detaliiTeren intravilan de vanzare in Ploiești zona Elena Doamna

Dotări / Utilitati / Informații utile

 • • Zona: Centrai Ploiești

« Reper: Elena Doamna

 • • Utilitati:

 • • Distanta utilitati:

Alte informații

Teren intravilan de vanzare in Ploiești, zona străzii Elena Doamna, in apropiere da'statie de autobuz, Bd. Republicii, Catedrala, magazine, case, vite. Vanzare teren intravilan in suprafața de 315 mp cu deschidere 13,88 m la strada asfaltata cu circulație din ambele sensuri. Categoria de folosința curti-cortstructiî. Construcții pe teren garaj in suprafața de 25 mp. Utilitati pe teren: apa, curent electric. Utiliati ia strada: gaz, canalizare. Acte la zi,, cadastru, intabulam, unic proprietar, tara sarcini. Preț de vanzare 69000 euro.


Pentru mai multe informații:

GLXSO.Karota Galaxylmob

0758.098.010

guiianu.karola@gaiaxyimob.ro

www.galaxyimob.roTeren construcții de vânzare

Ploiești, zona Mihai Bravu


45.000 EUR

Comision: negociabil


Salvează

. O

Adaugă notițe

Caracteristici

Suprafață teren:

230 mp

Front stradal:

9.19 m

Nr. fronturi:

1

Tip teren;

construcții

Clasificare teren:

intravilan

Construcție pe teren:

Da

Specificații

Utilități

Apa

Canalizare

Gaz

Curent

Alte detalii zonă

Amenajare străzi: asfaltate

Mijloace de transport

Iluminat stradal

Detalii de contact

22.11.2017,18:29


Sună la

0731.003.406

Alte telefoane:

0371.330.30:

0731.003.407

° VANZARI2Găsește mai multe anunțuri; Imobiliare Ploiești, Terenuri construcții in zona Mihai Bravu, Ploiești

înapoi în listă

Sus


Anunț tipărit folosind serviciile wuiw.imoMlare.ra - “Portalul afacerilor imobiliare"

22.11.2017,18:2*


ANEXA NIL 1.35 la regulament

Pian de amplasament și delimitare a imobilului

scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

177

jud. Prahova, Ploiești, strada Nicolae Balcescu, nr. 33, intravilan

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Ploiești

382620o to CN

382600

« /

r

/
A. Date referitoare la teren

Nr. parcda

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

177

teren intras ricin părtini împrejmuit cu gard din beton, plasa si limita construcție

TOTAL

177

-

B. Date referitoare laCod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

-

--

-

.. -.7 L

TOTAL

Suprafața totală măsurata a imobilului = 177 mp Suprafața din act - 177 mp


Confirm executarea măsurătorilor l^fâren, corecției jli întocmirii documentației cadastrale cqr cu realitatea ditftereri'

CJ.L.Î 114

Senmătora șișțai


Data 19-Sep-17Confirm introducerea imobilului în baza