Hotărârea nr. 445/2018

Hotãrârea nr. 445 privind organizarea de licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea unei construcții – garaj precum și terenul aferent situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2, Carte Funciară nr.144378, cu numere cadastrale 144378 si 144378-C1

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

! V î A T P E N T R11 I legalîtath I I „SECRET** ’


HOTĂRÂREA NR. 445 privind organizarea de licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unei construcții - garaj precum și terenul aferent situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2, Carte Funciară nr.144378, cu numere cadastrale 144378 si 144378-C1

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 279/10.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat la Direcția Gestiune Patrimoniu sub nr. 313/10.10.2018, la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte sub nr. 1609/26.10.2018 și la Direcția Economică sub nr. 177/26.10.2018 privind organizarea de licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unei construcții - garaj precum si terenul aferent, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2, Carte Funciară nr.144378, cu numere cadastrale 144378 si 144378 - CI;

Văzând procesele verbale și Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 03.10.2018 si data de 10.10.2018;

Luând în considerare faptul ca potrivit Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Ploiești nr. 267/2006 poziția 149 - Anexa 1 modificata prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Ploiești nr. 177/30.05.2018, construcția - garaj în suprafața de 14 m.p. precum și terenul aferent în suprafață de 14 mp, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2 aparțin domeniului privat al Municipiului Ploiești fiind înscrise în Cartea Funciară nr.144378, cu numere cadastrale 144378 si 144378-C1;

Ținând cont de prevederile ari. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit c), alin. (5) lit. b), și art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a construcției - garaj în suprafață de 14 m.p.. precum și terenului aferent în suprafață de 14 mp, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2, Carte Funciară nr.144378, cu numere cadastrale 144378 si 144378-C1;

(2) Prețul de pornire al licitației publice deschisă cu strigare pentru închirierea construcției - garaj, în suprafață de 14 mp și terenului aferent, în suprafață de 14 mp, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr.2, înscrise în Cartea Funciară nr.144378, cu numere cadastrale 144378 si 144378-C1, este de 38,08 lei/luna compus din :


 • -  17,78 lei/luna stabilit pentru construcția garai^^t

  ®MQtărârii


Guvernului nr. 310/28.03.2007 pentru actualizarea t^inâiii ltmaF^l,Chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația (p^bcjiunțe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al uffitatilăr administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele ^e^ervidjK locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale socfețățil^^taerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonomei '

 • -  20,30 lei/luna stabilit pentru terenul aferent conform Anexei nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007 actualizată privind transformarea în lei a tarifelor prevăzute în contractele de închiriere, asociere și concesiune.

(3) Prețul de adjudecare al licitației va deveni preț în contractul de închiriere și se va actualiza anual cu indicele de inflație.

Art. 2 Aprobă Caietul de sarcini cadru pentru închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a construcției garaj și terenului aferent, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr.2 - ce constituie Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă constituirea Comisiei pentru închiriere prin licitație publică deschisă cu strigare a construcției - garaj, în suprafață de 14 mp și terenului aferent, în suprafață de 14 mp, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr.2, în următoarea componență:

 • - Dl Andrei Gheorghe - Consilier local

 • - Dl Minea Constantin Gabriel - Consilier local

 • - Dna Staicu Zoia- Consilier local

 • - Dl Văduva Sorin - Consilier local

 • - Dl Hodorog Bogdan - Consilier local

-reprezentant al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte a Municipiului Ploiești;

-reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu a Municipiului Ploiești;

-reprezentant al Direcției Economice;

 • - reprezentant al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana.

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești -membri în comisia de licitație vor fi desemnați prin Dispoziția acestuia.

Art. 4 Aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, în următoarea componență:

 • - Dl Dinu Marius-Andrei - Consilier local

 • - Dl Sîrbu-Simion Gheorghe - Consilier local

 • - Dl Palaș-Alexandru Paul - Consilier local

-reprezentant al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte a Municipiului Ploiești;

-reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu a Municipiului Ploiești.

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești -membri în comisia de contestații vor fi desemnați prin Dispoziția acestuia.

Art. 5 Stabilește că durata închirierii construcției - garaj în suprafață de 14 m.p. precum și terenului aferent în suprafață de 14 mp, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2, Carte Funciară nr. 144378, cu numere cadastrale 144378 si 144378-C1, va fi de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți.

Art. 6 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere cu câștigătorul licitației.

Art. 7 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018


Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu


CAIET DE SARCINI pentru organizarea de licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unei construcții - garaj precum si terenul aferent, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2, Carte Funciară nr.144378, cu numere cadastrale 144378 si 144378 - CI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


CAIET DE SARCINI


pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare unei construcții - garaj precum si tefenUÎ aferent, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2, Carte Funciară nr.144378, cu numere cadastrale 144378 si 144378 - CI, domeniul privat al Municipiului Ploiești

 • 1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Obiectul licitației il constituie închirierea unei construcții - garaj precum si terenul aferent, din domeniul privat al Municipiului Ploiești, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2, Carte Funciară nr.144378, cu numere cadastrale 144378 si 144378 - CI.

Obiectul licitației este stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

 • 2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE IMOBILUL SCOS LA LICITAȚIE IN VEDEREA VANZARII

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 județul Prahova in calitate de proprietar, organizează licitație publica deschisa cu strigare in vederea închirierii unei construcții - garaj precum si terenul aferent, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2, Carte Funciară nr.144378, cu numere cadastrale 144378 si 144378 - CI.

 • 3. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA LICITAȚIE SI CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE

La licitație pot participa in număr nelimitat orice persoane fizice sau juridice, in situația in care sunt declarate calificate de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie sa cuprindă următoarele documente:

 • A. Persoane fizice

 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - opis - Anexa 1

 • b) Copie după actul de identitate

 • c) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu realitatea;

 • d) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local si bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale competente:

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești,

Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești,

 • e) Cazier fiscal eliberat de Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești, valabil la data licitației,

 • f)  Dovada eliberata de Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Gestiune Patrimoniu privind achitarea tuturor obligațiilor datorate in baza formelor contractuale incheiate cu Municipiul Ploiești (aceasta se va obține in baza unei solicitări înregistrata la Registratura Municipiului Ploiești - B-dul Republicii nr. 2, Intrarea C, cam. 66);

 • g) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca nu se afla în litigii cu Primăria municipiului Ploiești;

 • h) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • i) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • j)  Dovada constituirii garanției de participare la licitație

 • B. Persoane juridice                                                                \ -

 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - opis - anexa 1'   -

 • b) Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului si de pe actul constitutiv;

 • c) Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care sa rezulte ca societatea nu se află în litigii, în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciara sau faliment;

 • d) Copie de pe certificatul de înregistrare fiscala (după caz);

 • e) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu realitatea;

 • f)  Dovada ca nu sunt înregistrați in Centrala Incidententelor de Plăti (CIP);

 • g) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local si bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale competente:

-Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești,

-Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești,

 • h) Cazier fiscal eliberat de Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești valabile la data licitației,

 • i)  Dovada eliberata de Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Gestiune Patrimoniu privind achitarea tuturor obligațiilor datorate in baza formelor contractuale încheiate cu Municipiul Ploiești (aceasta se va obține in baza unei solicitări înregistrata la Registratura Municipiului Ploiești - B-dul Republicii nr. 2, Intrarea C, cam. 66);

 • j)  Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca nu se află în litigii cu Primăria municipiului Ploiești;

 • k) împuternicire de la asociati pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, in forma autentica (notariala)) precum si copie C.I. pentru reprezentatul legal;

 • l)  Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca in cazul adjudecării licitației, in calitate de chiriaș, va amenaja pe cheltuiala proprie spațiul, potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

in) Informații generale despre firma - Anexa 2;

n) Dovada achitării caietului de sarcini;

o) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

p) Dovada constituirii garanției de participare la licitație.

Toate documentele și informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii.

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește, prin documentele prezentate, condițiile de participare la licitație.

 • 4. CONDIȚII GENERALE DE CONTRACTARE SI ELEMENTE DE PREȚ

4.1 Prețul de pornire al licitației publice deschisă cu strigare pentru închirierea construcției -garaj, în suprafață de 14 mp, si terenului aferent, în suprafață de 14 mp, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr.2, înscrise in Cartea Funciară nr. 144378, cu numere cadastrale 144378 si 144378-C1, este de 39,08 lei/luna compus din :

-   17,78 lei/luna stabilit potrivit Hotărârii Guvernului nr. 310/28.03.2007 pentru actualizarea

tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe

•/. *>.......■......."■ / \

aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrâtiv-teritor.uile\ ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenției dănținclej \ pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societății^Bhați6hșle"|i & regiilor autonome,                                                                        f ''

20,30 lei/luna stabilit conform Anexei nr. 3 din Hotărârea Consiliu municipiului Ploiești nr. 7/2007 actualizată privind transformarea în leî^f-tgfțjfelg^^' prevăzute în contractele de închiriere, asociere și concesiune.                        ~~

Prețul de adjudecare al licitației va deveni preț în contractul de închiriere.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul National de Statistica).

Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai incheia un act adițional.

Plata chiriei se va efectua lunar, in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata, prin virament din contul chiriașului sau cu numerar, in contul Municipiului Ploiești RO39TREZ52121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Ploiești. Plata chiriei se face incepand cu data incheierii contractului de inchiriere.

 • 4.2.Termenul de inchiriere al terenului este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

 • 4.3. Pasul de licitație este in suma de 50 Iei.

 • 4.4. Garanția de participare la licitație este de 1.100 lei.

 • 4.5. Taxa de participare Ia licitație este de 100 lei

 • 4.6. Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 lei. Caietul de sarcini se achiziționează de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Compartimentul Publicitate Valorificare Patrimoniu, din Ploiești, str. Emile Zola nr. 8, etaj 1, cam. 8).

 • 4.7. In cazul in care persoana fizica sau juridica care a cumpărat caietul de sarcini, are neclarități cu privire la acesta va face o solicitare scrisa pe care o va depune la Registratura Municipiului Ploiești, cu cel puțin 4 zile lucratoare inainte de data licitației.

5.INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul. Republicii nr. 2, județul Prahova in calitate de proprietar, organizează licitație publica deschisa cu strigare, in vederea închirierii unei construcții - garaj precum si terenul aferent, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2, Carte Funciară nr. 144378, cu numere cadastrale 144378 si 144378- CI.

Data, ora si locul de desfășurare a licitației vor fi menționate in anunțul publicitar privind organizarea licitației.

Anunțul publicitar aprobat constituie anexa la Caietul de sarcini si va fi predat către solicitanti la achitarea Caietului de sarcini.

A. Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa in număr nelimitat persoanele fizice sau juridice, care indeplinesc condițiile, conform legislației in vigoare, in situația in care este declarata calificata de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație, prevăzute in capitolul 3 al prezentului caiet de sarcini.

 • 2. La licitație vor fi calificați participantii care au transmis toate documentele solicitate prin caietul de sarcini si fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local si bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice participant care nu inde:plirtesțe,.....prih^'

documentele prezentate, condițiile de eligibilitate.                                                     ’   ; \

 • 4. Documentele din dosarul de participare la licitație vor fi redactate in limba romana si se depun

intr-un singur exemplar semnal si stampilat de către participant.                        \U           .

Dosarul are valabilitate 60 zile de la data depunerii ei.                                            : .' î

 • 5. Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia si inainte de adjudecare atragi: după sine pierderea garanției de participare.

 • B. Garanția de participare la licitație

 • 1. Garanția de participare la licitația organizata pentru inchirierea unei construcții - garaj precum si terenul aferent, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2, Carte Funciară nr. 144378, cu numere cadastrale 144378 si 144378 - CI este in suma de 1.100 lei.

NOTA: Daca un ofertant participa la licitarea mai multor imobile, este obligatoriu sa faca dovada constituirii garanției de participare pentru fiecare imobil pentru care iiciteaza.

 • 2. Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Ploiești sau prin virament in contul Municipiului Ploiești R023TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiești, CIF 2844855.

 • 3. Participantul va pierde garanția de participare daca isi retrage dosarul de participare la licitație după inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare si de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garanția de participare a participantului declarat câștigător si a celui clasat pe locul al doilea va fi reținuta de Municipiul Ploiești, pana ia momentul încheierii contractului de închiriere de către câștigătorul licitației. In momentul încheierii contractului de închiriere, garanția de participare constituita de titularul contractului de închiriere va fi transformata in garanție de buna execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi restituita.

In condițiile in care participantul clasat pe locul intai nu incheie contractul de inchiriere in termenul de 15 zile lucratoare de la data rămânerii definitive a rezultatelor licitației, acesta pierde garanția de participare la licitație.

In acest caz, contractul de inchiriere se incheie cu participantul clasat pe locul al doilea, iar garanția de participare constituita de acesta se transforma in garanție de buna execuție a contractului.

In situația in care nici cel de-al doilea clasat nu incheie contractul de inchiriere in termen de 10 zile lucratoare de la comunicare, pierde garanția de participare si se va proceda la organizarea unei noi licitații.

 • 5. Celorlalti participanti declarați necastigatori li se restituie garanția de participare depusa, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

 • C. Modul de prezentare a ofertelor

 • 1. Dosarul de participare la licitație se depune in plic închis, sigilat, semnat si stampilat de participant, la Registratura Municipiului Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, intrarea C, camera 66, parter. Termenul limita de depunere va fi cel prevăzut in anunțul publicitar privind organizarea licitației.

 • 2. Plicul trebuie sa conțină documentele prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se va menționa:

- numele participantului si sediul(adresa) acestuia;

denumirea licitației si a spațiului pentru care depune dosarul de participare la licitație;

“A nu se deschide inainte de data_______________, orele_________________.” ( Se vor nota

data si ora de desfășurare a licitației menționate in anunțul publicitar privind organizarea licitației).

 • 3. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a dosarelor, se depune un singur dosar valabil, procedura licitației publice va continua.

 • 4. Dosarele de participare la licitație primite si înregistrate după termenul limita de primire precizat in anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație si înapoiate deponentilor fara a fi deschise.

 • 5. Participantul va numerota, va semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitație si va inscrie pe ultima fila numărul acestora, de asemenea sub semnătură si stampila proprie.

  Daca acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pent®^^eimfâI4teX consecințe ce vor decurge de aici si care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

  6. Participantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii si j participare la licitație.                                                                             li

  Voi-P \\o'Ș\


  \ M

  -

  Oferta se depune in plic închis, sigilat, semnat si stampilat la Registratur^^ti^jgiilIfiK/ Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, intrarea C, camera 69, parter, pan^QlMfe^e ................................., orele.............

  Plicul trebuie sa conțină documentele prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se vor menționa:

  - numele ofertantului si sediul acestuia;

  • -  denumirea licitației si a imobilului pentru care depune oferta;

  • - “A nu se deschide inainte de data de......................., orele...........”

  In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depune nici o oferta, procedura licitației publice se va relua.

  • 4. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor se depune o singura oferta valabila, procedura licitației publica va continua.

  • 5. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor se depun mai multe oferte dintre care una singura este valabila procedura licitației publice va continua.

  • 6. Ofertele primite si inregistrate după termenul limita de primire precizat in anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație si înapoiate ofertantilor fara a fi deschise.

  • 7. Ofertantul va numerota, va semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitație si va inscrie pe ultima fila numărul acestora, sub semnătură si stampila proprie. Daca acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici si care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

  8. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii si prezentării dosarului de participare la licitație.


  prezent^ii^.do^^fuluf >sde \


  1.


  2.


  3.


 • D. Organizarea si desfasurarea licitației

 • 1. La data si ora anunțate pentru desfasurarea licitației vor fi prezenti membrii comisiei de licitație, reprezentanții participantilor si după caz, alti specialiști si invitați. Neparticiparea la licitație a participantilor care au depus documentele de participare in termenul stabilit atrage după sine excluderea de la licitație si pierderea garanției de participare la licitație.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație si va anunța numele participantilor. Plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de licitație in vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia va verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse si elimina participantii care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea conținutului plicurilor si a documentelor depuse, secretariatul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal in care va consemna rezultatul analizei, numele participantilor respinși si motivul respingerii lor si participantii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate aceștia devenind ofertantL Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei si participantii prezenti.

 • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor participantilor, cel puțin un dosar de participare la licitație sa întrunească condițiile prevăzute si sa fie calificat. In cazul in care exista o singura oferta, care intruneste condițiile prevăzute si este calificata, terenul va fi adjudecat ofertantului calificat, iar prețul de adjudecare este prețul de pornire al licitației.

 • 5. Președintele comisiei anunța prețul de pornire a licitației, pasul de licitație si eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).

 • 6. Licitația se desfasoara după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț in urcare, in funcție de raportul dintre cerere si oferta.

n a 'ftfX

 • 7. In cazul in care exista cel puțin doua dosare de participare la licitație care sunt .calificate," se pleaca de la prețul de pornire al licitației; Președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului'. / ; cu cate un pas de licitație pana când unul dintre ofertanti oferă un preț majorat cu un pas de'licitație sau?

un multiplu al acestuia si nimeni nu oferă un preț mai mare.                              .V;       < ■>)/ X'/{:

 • 8. Președintele comisiei repeta de trei ori prețul oferit de ofertant si daca nici un alt^ofertant;nu majoreaza prețul strigat, construcția - garaj precum si terenul aferent, situate în Ploiești, str^ltutbzpy

 • 2, se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț.

Prețul de adjudecare al construcției - garaj precum si terenul aferent, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2, este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

9.Secretariatul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare in care se vor consemna denumirea ofertantilor, denumirea ofertantului câștigător si a ofertei cu care acesta a castigat licitația pentru inchirierea construcției - garaj precum si terenul aferent, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2, scoase la licitație, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea si oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație si de reprezentații ofertantilor.

Se consemnează, daca este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din ofertanti.

10.Intr-o anexa la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, asa cum au fost ei anunțați, prin strigare, in cadrul ședinței de licitație de către ofertanti, începând de la prețul de pornire al licitației.

 • 11. Dosarele de participare apartinand deponentilor care au transmis notificări de retragere, dosarele de participare întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate deponentilor respectivi.

 • 12. Orice încercare a unor participanti sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea dosarului de participare si descalificarea participantilor respectivi.

 • 13. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

 • 14. Procesul verbal de adjudecare a licitației împreuna cu anexele sale reprezintă documentul pe baza caruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va multiplica in mai multe exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare parte participanta la licitație si anume:

 • -  un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • -  un exemplar pentru evidenta la dispoziția comisiei;

 • -  cate un exemplar ofertantilor participanti la licitație, la cerere.

 • 15. In procesul verbal al licitației se va consemna de asemenea faptul ca rezultatele raman definitive doar in momentul soluționării eventualelor contestații.

 • 16. Rezultatul licitației va fi afișat in termen de 24 ore la sediul organizatorului acesteia.

 • 17. Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune in scris, la sediul organizatorului licitației in termen de 24 ore de la incheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnata prin Dispoziție emisa de Primarul municipiului Ploiești.

 • 18. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele raman definitive.

19.Semnarea contractului de închiriere se va face in termen de maxim 15 zile lucratoare de la ramanerea definitiva a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. In cazul in care câștigătorul licitației refuza semnarea contractului de închiriere acest fapt determina pierderea garanției de participare si interdicția de a participa la o alta licitație ulterioara, organizata de Municipiul Ploiești.

20. In situația in care nici cel de-al doilea clasat nu încheie contractul de inchiriere, in termen de 10 zile lucratoare, va determina pierderea garanției de participare si interdicția de a participa la o alta licitație ulterioara. Licitația publica cu strigare va fi reluata.

 • 6. DISPOZIȚII FINALE

  "........... ■

  țabijltc i.si; in, "I;


 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea sa apara

desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii in limitele competentelor sți ....... . t

conformitate cu reglementările legale in vigoare, decizii care vor fi consemnate in procelni’iyerbal' al licitației si notificate in mod corespunzător participantilor la licitație.

 • 2. Ofertantii care sunt dovediți ca au stabilit cu alti ofertanti înțelegeri pentru rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regula, nu se permite anularea licitației. In mod excepțional, anularea licitației se face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea si desfasurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitație sau au produs discriminări intre ofertanti.

 • 4. Decizia de anulare sau amanare a licitației va fi luata de conducerea instituției organizatoare a licitației împreuna cu comisia de licitație.

 • 5. In cazul anularii licitației, organizatorul va comunica hotararea de anulare, in scris, tuturor ofertantilor participanti si se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - extras CF in copie

 • - plan de amplasament si delimitare, in copie

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - Anexa 1;

 • - formular informații generale despre persoana fizica sau juridica - Anexa nr. 2;

 • - anunțul publicitar aprobat privind organizarea licitației publice cu strigare, in copie;

 • - contractul de închiriere.

SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE OFERTANT ................... (denumire si adresa)

Nr.__________/ (ziua, luna, anul)


Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Ca urmare a anunțului publicitar aparut in __ ___ ______

______________________________________________ privind organizarea licitației publice deschise, noi ________________    ___

(denumirea ofertantului)

va transmitem alaturat, in cadrul termenului limita comunicat de dumneavoastră, următoarele:

La data si ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publica a ofertelor, din partea noastra va participa un reprezentant deplin autorizat sa ne reprezinte si sa semneze in numele si pentru firma noastra.

Data completării


(ziua, luna, anul)


OFERTANT,

(semnătură autorizata

si, după caz, stampila societății)

OFERTANT


(denumire/numele, sediul/adresa, tel, fax)

INFORMAȚII GENERALE

(persoane juridice)

Subsemnatul..........................................in calitate de reprezentant legal al societății

comerciale..............................................................................................., declar pe propria


răspundere următoarele informații:

 • 1. Denumirea firmei

.................(denumirea si forma de organizare a agentului economic)

 • 2. Sediul:

..........(adresa completa a sediului, telefon/fax)

 • 3. Certificatul de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului Comerțului

(numărul si data înmatriculării)

 • 4. Capitalul social:...........................................................................................

(subscris si varsat)

 • 5. Pana la data de.....................la dosarul firmei nu s-au operat cereri de inscrieri de

mențiuni referitoare la hotararea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sa sub stare de interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de insolventa, dizolvare sau lichidare, reorganizare judiciara sau faliment.

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii, este : ......................................................

(conform celor inscrise in statutul societății)

Ofertant,

(semnătură si stampila)

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

pentru construcția - garaj precum și terenul aferent situate în Ploiești, str.țKutuzov nr. 2, înscrise în Cartea Funciară nr. 144378, cu numere cadastrale 144378 si'144378-Cl. încheiat astazi________

S-a încheiat prezentul contract de închiriere in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.__/_______ __ si a Procesului verbal de

adjudecare nr.____din data de

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, Bdul Republicii nr.2, reprezentat prin Primar Adrian Florin Dobre împuternicit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. ___________/________________sa semneze prezentul contract, in

calitate de locator, pe de o parte

si

__________________________________domiciliat/ă

în___________________

________, identificat cu ____________________ __________________, in calitate de locatar sau chiriaș pe de alta parte.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului il constituie închirierea construcției - garaj precum și terenul aferent, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2.

Art. 2 - Locatorul asigura chiriașului folosința construcției - garaj în suprafața de 14 m.p. precum și terenul aferent în suprafață de 14 mp, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Ploiești, înscrise în Cartea Funciară nr. 144378, cu numere cadastrale 144378 si 144378 - CI.

Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare -primire ce va fi încheiat de parti la data predării.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 - Termenul de închiriere este de 5(cinci) ani cu incepere de la data de               _______ pana la data de __ _ ____, cu drept de

prelungire cu acordul ambelor parti.

In acest sens, înainte de expirarea contractului, chiriașul poate solicita in scris, reinoiorea acestuia.

In cazul in care părțile nu convin asupra reinoirii contractului, chiriașul este obligat sa predea, terenul liber de orice sarcini si sa achite contravaloarea chiriei si a eventualelor obligații accesorii, pana la predarea terenului.

In cazul in care chiriașul nu preda terenul pe baza de proces verbal, liber de pricep sarcini, se va promova acțiune in instanța de judecata in vederea obligării acestuiâ^âp^'e^ cale administrativa conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 4 In prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 1810 Co^ |Zivi^ in.( șr. sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenul^Otiphțlaț,/'ț ?. contractul nu se prelungește de drept.

IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 5 - Prețul inchirierii, respectiv chiria lunara, este de______  ______lei/luna

Prețul de adjudecare al licitației va deveni preț în contractul de închiriere.

Locatarul va plăti chiria incepand cu data semnării contractului. Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.7/2007, chiria pentru închirierea construcției - garaj precum și terenul aferent, situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2, ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflatiețse va aplica indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul National de Statistica). Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai incheia un act adițional.

Art. 5.1. Neplata la termen a chiriei atrage obligația locatarului de a plăti penalitati conform prevederilor legale.

V. MODALITATI DE PLATA

Art. 6 - Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 5 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata, prin virament sau prin numerar, in contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești .

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plata accesorii, in cuantum de 1% pe luna sau fracțiune de luna, aplicat asupra sumei datorate, incepand din prima zi, care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila.

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ce intervin după incheierea contractului, cu condiția notificării locatarului înainte de aplicarea noilor reglementari.

Art. 7. GARANȚII

Art. 7.1. Garanția de participare constituita de ofertant va fi transformata in garanție, suma ce va fi utilizata in cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata la termenul stabilit. Locatorul va retine garanția in cazul in care contractul va fi reziliat de drept conform prevederilor de la art. 13.

Art. 7.2. La încetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera garanția constituita. In cazul rezilierii contractului datorita neplății de către locatar, locatorul isi rezerva dreptul de a se dezdauna din suma constituita drept garanție.

In afara acestei situații speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției pentru achitarea debitului, locatarul avand obligația de a-si achita lunar contravaloarea facturilor emise.

'4 zȚ-.........

;/ S' ,'•■      - ' ‘Z

VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI               pl

Art. 8 - Locatorul se obliga :

 • - sa predea bunul închiriat, la termenul convenit de parti, ocazie cu care se va încheia procesul verbal de predare - primire, datat, semnat si stampilat de ambele parti contractante;

 • - sa nu stanjeneasca pe chiriaș in exercitarea dreptului de folosința asupra bunului inchiriat, pentru perioada stabilita in prezentul contract;

 • - sa controleze periodic, bunul inchiriat in sensul folosirii acestuia potrivit destinației sale si a scopului pentru care a fost incheiat contractul de inchiriere.

VII. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 9 - Locatarul se obliga:

 • - sa folosească bunul inchiriat, numai potrivit destinației sale si a scopului pentru care a fost incheiat contractul de inchiriere;

 • - sa plateasca proprietarului, chiria la termenul scadent convenit in contract, inclusiv in cazul modificării cuantumului chiriei potrivit art. 5, precum si orice eventuale majorări stabilite conform legislației in vigoare;

 • - sa permită locatorului sa controleze modul in care este folosit bunul inchiriat;

 • - sa permită accesul locatorului in spațiul inchiriat, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul inchiriat si starea acestuia;

 • - sa înștiințeze in termen de maxim 24 de ore pe proprietar despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • - sa exercite folosința asupra bunului inchiriat fara sa aduca atingere dreptului egal si reciproc al celorlalți chiriași atunci când terenul este folosit in comun;

 • - sa pună la dispoziția proprietarului bunul inchiriat liber de orice sarcini, la expirarea acestui contract. In caz de refuz, proprietarul va proceda la promovarea unei acțiuni de evacuare conform prevederilor legale in vigoare, chiriașul avand obligația sa achite chiria si eventualele obligații accesorii, pana la punerea in executare a hotărârii de evacuare sau predarea efectiva pe baza de proces verbal a bunului inchiriat.

 • - sa obligația sa declare contractul de inchiriere, cu toate modificările si completările ulterioare la Serviciul Public Finanțe Locale, in vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite in condiții similare impozitului) pe teren si celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, in cazul in care legislația o impune.

 • - sa asigure desfasurarea controalelor de aparare împotriva incendiilor organizate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Județean sau de către personalul cu atribuții pe linia apararii impotriva incendiilor ;

-sa cunoască si sa respecte normele si prevederile legislative in vigoare privind apararea impotriva incendiilor;

 • - sa ia masuri pentru remedierea deficientelor constatate ;

 • - sa amenajeze si sa intretina construcția, potrivit destinației acesteia, pe cheltuiala proprie fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens. Orice alte lucrări de modernizare si consolidare, se vor efectua numai cu acordul si, după caz, avizul

  Consiliului Local al municipiului Ploiești si cu obținerea tuturor avizelor sLaițti prevăzute de legislația in vigoare ;                                     /*/'-

  - se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa păstreze in bune conA^^1"^^^    ,

  construcției chiriașul are obligația sa nu procedeze la schimbarea liniilor d


capilor

.....

' ■

 • -  se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa păstreze in bune con&^^bii^-'iffihwL precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze iar pem^ construcției chiriașul are obligația sa nu procedeze la schimbarea liniilor d&^â^ui^^y

  Vi


 • -  sa răspundă de distrugerea totala sau parțiala a bunului inchiriat carâM^arLdatora culpei sale;

- sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

- pe perioada in care se efectuează orice lucrări de modernizare si consolidare, locatarul datoreaza chiria prevăzută in contractul de închiriere.

VIII. SUBLOCATIUNEA SI CESIUNEA

Art. 10. Cesiunea contractului, sublocatiunea in tot sau in parte, sunt strict interzise.

In momentul in care chiriașul instraineaza dreptul de proprietate asupra imobilului al bunului inchiriat ce face obiectul acestui contract, va informa printr-o adresa Direcția Gestiune Patrimoniu.

IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 11. Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute in acest contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune.

Cuantumul daunelor se va determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul se va evalua printr-o expertiza tehnica.

Art. 12, Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional incheiat intre părțile contractante.

Modificarea contractului poate interveni si ca urmare a adoptării unor acte normative sau hotarari ale Consiliului Local al municipiului Ploiești ce cuprind dispoziții cu aplicabilitate in domeniu.

Forța majora asa cum e definita de lege apara de răspundere pe oricare din parti, cu condiția notificării in 10 zile de la producerea evenimentului.

X, ÎNCETAREA contractului

Art. 13. Contractul de inchiriere inceteaza prin:

 • -  acordul de voința exprimat in scris al pârtilor contractante;

 • -  expirarea termenului contractual;

 • -  desființarea titlului proprietarului;

 • -  reziliere, in caz de neexecutare a obligațiilor asumate;

 • -  inceteaza de drept, când nevoile urbanistice si administrative impun acest lucru.

XI - LITIGII

Art.14 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract, vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanța de judecata competenta.

A ............- /

/v —

V. •. ...v’

Prezentul contractul de inchiriere s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

LOCATAR,


LOCATOR MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR Adrian Florin Dobre

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunoiu

VIZAT,

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS,

CONTRACTE

ÎNTOCMIT

 • E.Branza


PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

încheiat astazi..........................

In baza contractului de închiriere nr.

se încheie prezentul proces verbal


de predare- primire intre

Municipiul Ploiești in calitate de proprietar, prin Direcția Gestiune Patrimoniu

si

Domnul Georgescu Ioan, CNP 1540524293090. domiciliat in Municipiul Ploiești, str. Nicopole, nr. 9, Județul Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 731507/2008, pentru folosința terenului in suprafața de 4696 m.p. situat în Ploiești str. Londra nr. 1, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești înscris in Cartea Funciara nr. 136396, număr cadastral 136396.

Prezentul proces verbal de predare - primire s-a incheiat in 2 (doua ) exemplare, cate 1 (unul ) pentru fiecare parte.

AM PREDAT,


AM PRELUAT,

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV Carmen Daniela Bucur

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU Elena Branza