Hotărârea nr. 444/2018

Hotãrârea nr. 444 privind reglementarea situației juridice a unor imobile – terenuri din incintele a două unităţi de învăţământ în vederea restituirii conform legilor proprietății

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 444


privind reglementarea situației juridice a unor imobile - terenuri din incintele a două unități de învățământ în vederea restituirii conform legilor proprietății

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 274/10.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1543/18.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

9                                               9                                   7                                                                 7                           j

Publice, Contracte, sub nr. 308/10.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 157/18.10.2018 la Direcția Economică, prin care se propune reglementarea situației juridice a unor imobile - terenuri din incintele a două unități de învățământ în vederea restituirii conform legilor proprietății;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 10.10.2018;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale consiliului local al municipiului Ploiești, Anexa nr. 2, poz. 18-20, 43;

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 122/25.04.2018 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de stat și a unităților de invățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019',

în baza prevederilor art. 3 și 4 ale Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 879 si art. 880 din Codul Civil, republicat;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă preluarea suprafeței de teren de 271 mp situată în Ploiești, str, Bărcănești, nr. 100, teren situat în incinta Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din administrarea unității de învățământ în administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Ploiești, în vederea finalizării procedurilor specifice de restituire prevăzute de Legea nr. 10/2001.

(2) Imobilul menționat la alin. (1) se identifică în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2(1) Se aprobă preluarea suprafeței de teren de 56 mp situată in Ploiești, str.Prahovei, nr. 12, teren situat în incinta Școlii Gimnaziale „Candiano Popescu” din administrarea unității de învățământ în administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Ploiești, în vederea finalizării procedurilor specifice de restituire prevăzute de Legea nr. 10/2001 .

(2) Imobilul menționat la alin. (1) se identifică în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a suprafețelor de teren menționate la art. 1 și 2 în vederea restituirii în natura către foștii proprietari potrivit Legii nr. 10/2001.

Art. 4 Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 după cum urmează:

  • -  la poziția 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Școala Gimnazială „Candiano Popescu” iar coloana 4 va avea următorul cuprins: «Str. Nucilor, nr. 39, suprafață totală teren 5816 mp»;

  • -  la poziția 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” iar coloana 4 va avea următorul cuprins: «B-dul București, nr. 25 A, suprafață totală teren 3540 mp, suprafață construită 715,84 mp, nr. nivele S+P+2E, suprafață desfășurată 2115 mp, pereți beton, planșee beton »;

Art. 5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 13 59/2001 și să semneze actele adiționale corespunzătoare la contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și unitățile de învățământ menționate mai sus, în baza Hotărârii nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art.l, 2 și 4 din prezenta Hotărâre.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic - Investiții și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


-f

li

l •


I ț                                                              ! ’                                     ‘ \ \

Ss Prap'J'ne re stirJrea ip r.qrjre ‘?h conc rx e Leeu nrX3/.2CC€ a unei cârtii din imobilul Situat In Pidies" ce cdnsto dan z                        1 l "•

1-— ^"'"rafa-a de221.0&nfc caic. A’B rafcra- de50..C0 ro icra.p


!

f   '«•’•<   • -

_ I ivjqjvjv —, <5.; k i i ■— kj

turma puncre.or ae vedere emisele \retelâri.x b

y


-| “ j I >       1

yjlâcpe'sul la fte/enui propus pentru restituire ■ -propus a se race ton aleea carosabila . I / ■" ■ /


' AX--.


•     — Z7

& -h


școala gen. Mi; zSsnstszi

> Er.in&sad


OCjiCI      ȚI- - -r'.


ZO

O

3>


; u---------rr-z-------------------7----;-----

... • ^lAjesui la terenul prepus pentru restituire - polig.A’ B b a A'- propus a se face din str. Bârccnești.

\

.(□.ard XToraSi

"'%Xscz <o.f rrd


•Hr.30

■A 2

orari nr


r -      - -


i

f        ....

_ fyL'FtePwezc {mobil -Srr- 6c:rcc inTr^rijpT^)ko.r’la. Tp^>-

1 f.T-^/'cTV i ------- ■ f ■ C'/ «• 2 A.             ,

C(?2 X£,/J A?P.

'a      t'z ■   -V/&-X£xua

Țg rrocX eX-.       ;            -Ozoafă<£e