Hotărârea nr. 443/2018

Hotãrârea nr. 443 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea mijlocului fix ,,Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255” și a terenului aferent din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea CNCF CFR SA în domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VIZÂl/cNI Rt LE CALITATE SECRET*


HOTĂRÂREA NR. 443 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a uneihotărâri pentru transmiterea mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255” și a terenului aferent din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea C.N.C.F. „CFR” S.A în domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

■»

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 308/24.10.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Grigore Constantin, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1565/23.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 334/18.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 160/18.10.2018 la Direcția Economică și sub nr. 11711/24.10.2018 la Direcția Tehnic Investiții, prin care se propune solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255 ” și a terenului aferent din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea C.N.C.F. „CFR” S.A în domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul înalt, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limită oraș, inclusiv terminal inter modal”'.

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 24.10.2018;

în conformitate cu prevederile art. 3 si art. 9 alin (1) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255” și a terenului aferent, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea C.N.C.F. „CFR” S.A., în domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul înalt, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului — limită oraș, inclusiv terminal intermodal”, precum și pentru declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.

Art. 2(1) Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Imobilul-teren sus menționat se identifică în planul de situație care constituie Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 După finalizarea obiectivului de investiții, imobilul edificat va fi dat în administrarea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu art. 123, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 în cazul nerespectării destinației imobilului, acesta revine de drept în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea C.N.C.F. „CFR” S.A, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5 Predarea-preluarea imobilului transmis se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului.

Art. 6 îndeplinirea tuturor formalităților cadastrale și de publicitate imobiliară pentru imobilul menționat la art. 1 va fi realizată de Municipiul Ploiești.

Art. 7 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să întreprindă toate demersurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și să semneze orice documente în acest sens.

Art. 8 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului „Pod km 2+090 (10+950) L304N si a terenului aferent solicitat a se transmite din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea C.N.C.F. „CFR” S.A, in domeniul public al municipiului Ploiești si administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Valoarea de inventar actualizata (lei)

Persoana juridica de la care se transmite bunul /CUI

Persoana juridica la care se transmite bunul/CUI

147769

„Pod km 2+090 (10+950) L304Ncu număr de inventar 255”

Municipiul Ploiești

Statul român, din administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea C.N.C.F.

„CFR” S.A

Domeniul public al Municipiului Ploiestisi administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

147779

Teren aferent mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N”

Municipiul Ploiești

Statul român, din administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea C.N.C.F.

„CFR” S.A

Domeniul public al Municipiului Ploiestisi administrarea

Consiliului^

Local^pki^'

Municip|țilHL;

Ploft^/^yv