Hotărârea nr. 442/2018

Hotãrârea nr. 442 privind modificarea Hotărârii nr. 415/05.11.2015 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piaţa Eroilor nr. 1A în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 442


privind modificarea Hotărârii nr. 415/05.11.2015 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 268/10.10. 2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1504/12.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 319/10.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 152/11.10.2018 la Direcția Economică, privind modificarea Hotărârii nr. 415/05.11.2015 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 10.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul care face obiectul prezentei hotărâri aparține municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr. 27/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și figurează înscris în Cartea Funciară nr. 122748 a U.A.T.Ploicști, cunr. cadastral 122748 și nr. cadastral 122748-C1;

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr.415/05.11.2015 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.3 al Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 6 al Hotărârii nr. 415/05.11.2015 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

“Aprobă transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unor părți din imobilul situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, către următoarele instituții:

- Casa de Cultură “I.L. Caragiale”, în vederea stabilirii sediului și a desfășurării activităților specifice;

- Filarmonica „Paul Constantinescu” și Teatrul „Toma Caragiu” în vederea desfășurării activităților specifice.

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârii nr. 415/05.11.2015 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va modifica, potrivit prevederilor art. 1, contractele de comodat încheiate cu Casa de Cultură „I.L. Caragiale”, Filarmonica „Paul Constantinescu” și Teatrul „Toma Caragiu”.

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Casa de Cultură „I.L. Caragiale”, Filarmonica „Paul Constantinescu” și Teatrul „Toma Caragiu”.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

RELEV EU CORP CLAMRE -ETÂJ1-Scara 1:100

Nr. Cadastral aJtorenukJ

Suprafața

Adresa ImotikiM

10503

1177A2mp

B-dul RopuMcO nr.7

Carte Funciara cotectiva nr.

UAT

Ptotert, Jud Prahova

Cod unitate hdMduata (U)

OlndMduata

RELEVEU CORP CLĂDIRE                  Z

- ETAJ 9-

Scara 1:100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

10503

369.40 mp

B-dul Republicii nr.7

Carte Funciara colectiva nr.

UAT

Ploiești. Jud Prahova

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

-

%

X

W

%

%

w
Nr.lncapere

Denumire încăpere

Suprafața utilatmp] i

1

Camera motoare          25.12

2

Camera motoare

8.62

3

Birou                 74.49

4

Birou

21.71

5

Lavoar

4.09

6

Hol                   2.26

7

WC

1.67         i

S

WC

1.45

9

Lavoar        i

1.45

10

Oficiu

10.02

11

Hol

10.29        i

12

Hol

2.73

13

Casa scării

12.79

14

Birou         !

11.35

15

Birou

23.53

16

Birou

88.95

17

Hol

68.88       i

369.40 36940


2S.11.2009