Hotărârea nr. 441/2018

Hotãrârea nr. 441 privind reglementarea juridică a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe nr.12B situat în Ploiesti str. Sabinelor nr. 18 şi 33 U1 situat în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr. 4

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                     ________

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI RH Z AT P      (

L E G A CTA i e I ......SECRFT^

HOTĂRÂREA NR. 441

privind reglementarea juridică a terenurilor aferente blocurilor de locuințe nr.l2B situat în Ploiești str. Sabinelor nr. 18 și 33 UI situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 266/10.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1570/24.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 303/08.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 164/24.10.2018 la Direcția Economică, prin care se propune reglementarea juridica a terenurilor aferente blocurilor de locuințe nr. 12B situat în Ploiești str. Sabinelor nr. 18 și 33 UI situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4 ;

Având în vedere Raportul din data de 03.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare adresa nr. 11699/2009 a Guvernului României conform căreia "terenurile aferente blocurilor de locuințe trebuie sa rămână sau sa fie trecute, după caz, în proprietatea privată a unităților administrativ- teritoriale în care sunt amplasate și în administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritorială”;

Având în vedere că terenurile care fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești, fiind înscrise în Cărțile Funciare ale unității administrativ teritoriale nr. 137415 și nr. 137156;

Potrivit prevederilor art. 553, alin.l si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

Având în vedere prevederile art.3, art. 4 și art. 10, alin. (2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă includerea terenului în suprafață de 206 mp aferent blocului de locuințe 12 B situat în Ploiești str. Sabinelor, nr.18 în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

(2) Imobilul teren menționat la art. 1 se identifică în planul de amplasament și delimitare care constituie Anexa nr. 1, ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului Ploiești a terenului în suprafață de 405 mp aferent blocului 33 UI situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4.

(2) Imobilul teren menționat la art. 1 se identifică în planul de amplasament și delimitare care constituie Anexa nr. 2, ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-Sbrin-Niculae BOTEZ


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA


_________

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Scara 1 : 500


Nr. cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

206

str. Sabinelor, nr. 18, Bloc 12B

Cartea Funciara m.    |        137415 ~      | U.A.T.| mun. Ploiești, jud. Prahova


A.Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața din măsurători (mp)

Valoarea de impozitare (Ron)

Mențiuni

I

Ca.

206

neimprejmuit

LXiîaJ 206


B.Date referitoare la construcții

Cod . construcție

Destinația

Supraf. constr. la sol

(mp)

Valoarea de impozitare (Ron)

Mențiuni

CI

CL

165

C1:subsol; parterțet. 1-4,mansarda

suprafețe construite:

-Se subsol = 158.74mp Sc parter = 165mp

Sc etaj 1,2,3,4 = 171.80mp

Sc mansarda = 171.80mp

Sc desfasurata = 1182.74 mp

suprafețe utile:

Su subsol - 126.69mp

Su parter - 126.3mp Su etaj 1,2,3,4 = 130.3mp, Sut etaj 1,2,3,4 = 141.66mp

Su mansarda = 130.30mp

Sut mansarda = 141.66mp

Total

165


Suprafața măsurată a imobilului =206 mp

Suprafața din act =198 mp
di areNr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

405mp

Str.lon Maiorescu, nr.4, Bloc 33U1, Muri.Ploiești, j-jd.PfatiO/o

Cartea funciara nr

UAT

Mun.Ploiești - intravilan


Date referitoare la teren

prafata

[mp I


< aloare de

ii npozjjare


Mențiuni


Date referitoare la construcții

Lud

I i ȘTI.


1 'f


Fcțfqt a


str, la s


Valoare de impozitare


Mențiuni


Suprafața totala masurafa = 405mp act= mp,Uc^X

8)ih Ea st Europ%v’SJ3L io tei%j,\ bții in uoc u "w S’itot!e i c ado 51i^le.';

din teW

>icu .*/


Bloc locuințe (subsol, parter+8 etaje)

1 Suprafața construita Subsol = 357mp

1 Suprafața construita Parter+Et.1 -Et.8=3645mp

S u p r a fata c onstruita_desf a^rg^g^^Qp 2 rn p__

j/5

O «o

_   v>£_inh uducerăAi im o

o*c -Sulei .ih*.-1 numărului cadastral

Semnătură si parafa


Data:


Stampila BCPI