Hotărârea nr. 440/2018

Hotãrârea nr. 440 privind modificarea poziţiei 1222 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Vânători nr. 2) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 440


privind modificarea poziției 1222 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vânători nr. 2) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 284/10.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert lonuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 307/10.10.2018, al Direcției Economice nr. 181/30.10.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1620/30.10.2018 prin care se propune modificarea poziției 1222 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vânători nr. 2) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

In conformitate cu Raportul din data de 03.10.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că partea din imobilul situat în Ploiești: str. Vânători nr. 2 care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției nr.1222 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1). Se aprobă modificarea poziției 1222 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vânători nr. 2) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Imobilul teren situat în Ploiești str. Vânători nr. 2, se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de S.C. Edrom Cart S.R.L., care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,  George-Sbrin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA
MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ

ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

PRIMĂRIA

ANEXA NR.1 LA HCL


TABEL privind modificarea poziției 1222 (referitoare Ia imobilul situat în Ploiești, str. Vânători nr. 2 ) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR.

CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf.

(mp)

OBS.

1222

Str.

Vanatori

nr. 2

Ioan Elena

Teren-curte

187,14

m.p. indivizi din 305 m.p.

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbîrca

n

Șef Serviciu Intabulări Bunuri,Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1: 200Nr. cadastral:

Suprafața masurata .a imobilului:

Adresa imobilului:

^7

.               x:— \

■?s

305mp

MUN. PLOIEȘTI, STR. VANATORI NR. 2, JUD. PRAHOVA ,

S--------------Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

-----ST---

MUN. PLOIEȘTI

: :J zz___d
382440