Hotărârea nr. 44/2018

Hotãrârea nr. 44 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de curațenie căi publice și deszăpezire în municipiul Ploieşti adjudecate ca urmare a procedurii de licitație publică

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 44


privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire în municipiul Ploiești adjudecate ca urmare a procedurii de licitație publică


Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Gabriel Constantin Minea, Cosma Marcian, Aurelian Tudor Dumitru, Alina Sorescu, Florin Sicoie și raportul de specialitate 1266/20.02.2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea tarifelor pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești, adjudecate ca urmare a procedurii de licitație publică;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 20.02.2018;

luând în considerare prevederile art. 113, litera f) din Hotărârea de Consiliu Local nr. 218/23.06.2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare în municipiul Ploiești;

luând în considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin. 1,2 si 3, lit. k) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

având în prevederile art. 2, alin. 1, art. 6, alin. 1, lit. k), art. 13, alin. 1 lit. b) si alin. 2 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata si actualizată;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 6, lit. a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă tarifele pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire în municipiul Ploiești, adjudecate de comisia de licitație, ca urmare a procedurii de atribuire, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.Contrasemnează: SECRETAR/ Laurenț u DIȚU

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești adjudecate ca urmare a procedurii de licitație publică

Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 106/2017 documentația necesara delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire în municipiul Ploiești. Aceasta documentație a fost modificată si completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 278/2017.

Conform prevederilor art. 13, alin 1, lit. b si alin 2, din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizata, “Raporturile juridice dintre autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București sau dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară și operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin: (..) hotărâri privind atribuirea și încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București ori, după caz, de adunările generale ale asociațiilor, în cazul gestiunii delegate. Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie numai pe baza hotărârilor prevăzute la alin. (1) lit. b).”

In temeiul prevederilor art. 6, alin. 1, litera k din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizata și a art. 8, alin. 1,2 si 3 litera k din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizata, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești, adjudecate ca urmare a procedurii de licitație publică.

Anunțul de participare și documentația de atribuire au fost publicate în SEAP, în data de 15.07.2017, cu data limita de depunere a ofertelor în 21.08.2017. Ca urmare a contestațiilor depuse împotriva documentației de atribuire procedura de achiziție publică a fost suspendată în intervalul 17.08.2017-14.09.2017, stabilindu-se o noua dată limită pentru depunerea ofertelor în 26.09.2017.

Comisia de licitație numita în baza Dispoziției Primarului nr. 6754/27.09.2017 a procedat la evaluarea ofertelor societăților care s-au înscris la procedura de licitație publică pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune pentru activitățile de

Urmare a celor prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Ml Municipi' ti snre anrobare prezentul nroiect de hotărâre.

- - - -


curățenie căi publice și deszăpezire în municipiul Ploiești și în baza Raportului P^p^urii nr. AP 1832 din data de 17.11.2017, a fost desemantă câștigătoare S.C. Rose^^Stup^A^X^ ..... !                   • u. a .              **

Ploiești spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.


\               IR I

! â !REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

R.A. SERVICII PUBLICE R.A.

PLOIEȘTI /A f f

Nf>. Înregistra^

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești adjudecate ca urmare a procedurii de licitație publică

Potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si a art. 6 (1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților „autoritatile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competente exclusive in ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare a localităților”. Totodată, conform prevederilor art. 6, alin. 1, litera k din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizata si a art. 8, alin. 3 litera k din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizata „Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având următoarele atribuții în domeniu: stabilirea taxelor speciale și aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare.”

Conform prevederilor art. 13, alin 1, lit. b si alin 2, din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată, “Raporturile juridice dintre autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București sau dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară și operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin: (..) hotărâri privind atribuirea și încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București ori, după caz, de adunările generale ale asociațiilor, în cazul gestiunii delegate. Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie numai pe baza hotărârilor prevăzute la alin. (1) lit. b).”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 106/2017 a aprobat documentația necesară delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitatile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești, documetație modificată si completată prin Hotararea de Consiliu Local nr. 278/2017.

Anunțul de participare si documentația de atribuire au fost publicate in SEAP, în data de 15.07.2017, cu data limita de depunere a ofertelor în 21.08.2017.

Ca urmare a contestațiilor depuse împotriva documentației de atribuire, procedura de achiziție publică a fost suspendată în intervalul 17.08.2017-14.09.2017, stabilindu-se o nouă data limita pentru depunerea ofertelor în 26.09.2017.


împotriva deciziei comisiei de licitație prin Raportul proc^^fpM^^XAP 1832/17.11.2017, a fost depusa Notificare, ulterior si contestație la ConsiliulNațional de Soluționare a Contestațiilor de către ofertantul respins. Ca urmare a analizării de către Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor a contestației depusă de ofertantul respins, precum si a tuturor documentelor de evaluare ale procedurii de licitație publică, acesta s-a expimat prin Decizia nr. 74/C1/4393 din data de 09.01.2018 si înaintată cu adresa nr. 1635/4393-C1/12.01.2018, ca respinge ca nefondata contestația formulată de ofertantul - Asocierea RER SUD - RER ECOLOGIC ORADEA S.A.

Astfel, impotriva Deciziei nr. 74/C1/4393 a Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, Asocierea RER SUD - RER ECOLOGIC ORADEA S.A a formulat plângere în instanță, înregistrată la Curtea de Apel Ploiești cu nr. 51/42/2018, aceasta fiind respinsă ca neîntemeiată.

După rămânerea definitivă a acestei hotărâri a instanței la data de 15.02.2018, a fost incheiat Acordul cadru nr. 3635/20.02.2018 având ca obiect delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești.

Totodată, în data de 17.02.2018 a expirat si prevederile celor 90 de zile de asigurarea continuității serviciului de salubritate a contractelor nr. 15221, 15222/24.08.2011.

Față de cele prezentate mai sus și pentru asigurarea continuității acestor activitati de curățenie cai publice si deszăpezire este necesar aprobarea prezentului proiect de hotărâre în regim de urgență.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


R.A.S.P. Ploiești

9


Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, ContracteDIRECTOR, Râul Peireș£*


Director Tehni Vasile IonesciE

Sef Birou Salubritate, Calin Bogdan

I. CURĂȚENIE CAI PUBLICE

Nr. crt.

Activitate

Unitatea de măsură

Tarif (lei fara TVA)

1.

Maturat manual carosabil, trotuare, alei, parcari

Lei/lOOOmp

21,29

2.

Maturat mecanizat carosabil, trotuare

Lei/lOOOmp

15,91

3.

Spalat carosabil si trotuare

Lei/1000 mp

17,07

4.

Stropit carosabil

Lei/1000 mp

4,96

5.

întreținerea curățeniei carosabilului si trotuarelor, parcărilor asfaltate si pavate

Lei/1000 mp

11,65

6.

întreținerea curățeniei zonei paraului Dambu

Lei/1000 mp

11,63

7.

Curatat rigola manual

Lei/lOOOml

344,27

8.

Dezafectarea depozitelor necontrolate de deșeuri pe domeniul public

Lei/Tona

318,99

II. DEZAPEZIRE

Nr. crt.

Activitate

Unitatea de măsură

Tarif (lei fara TVA)

1.

Curatat manual zapada

Lei/lOOOmp

419,31

2.

Curatat manual gheata

Lei/lOOOmp

625,63

3.

Curatat mecanizat zapada de pe carosabil si trotuare cu lama

Lei/1000 mp

14,46

4.

îndepărtat polei si zapada pana la 5 cm prin imprastiere de material antiderapant

Lei/1000 mp

37,61

5.

Curatat zapada cu lama si imprastiat material antiderapant concomitent

Lei/1000 mp

40,00

6.

încărcat si transportat zapada

Lei/Tona

55,30

7.

încărcat si transportat gheata

Lei/Tona

17,57

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA^ MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești adjudecate ca urmare a procedurii de licitație publică


Data: