Hotărârea nr. 439/2018

Hotãrârea nr. 439 privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

.......

iU. £- i         1 i* Ai t &X

HOTĂRÂREA NR. 439

S ux irf R* tr « * -

privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 259/10.10.2018 a domnilor consilieri Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Minea Gabriel Constantin, Sălceanu Claudia Oana, Marcu Valentin si Grigore Constantin, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 573/18.09.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1549/18.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 161/19.10.2018 la Direcția Economică prin care se propune includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale;

în conformitate cu Raportul din data de 21.09.2018 al Comisiei Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

în conformitate cu prevederile articolului nr. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsurile pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006;

A

In baza articolelor 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr. 241/2001 și articolelor 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr.310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

A

In baza articolului nr. 1, alineatul 2, articolului nr. 4 și articolului nr. 14 - (1) din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate

3                                      >                                                                                                             3                                       3

foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile articolului nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/30.01.2018 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale;

în temeiul art. 36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct. 17, art. 45, alin. 3 art. 115, alin. 1, lit. b și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, a unei unități locative identificată în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești a unei unități locative menționată în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2(1) Aprobă repartizarea spațiului cu destinația de locuință și a terenului aferent locuinței situate în Ploiești, strada Rafinorilor, nr. 3, persoanei îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoana îndreptățită are obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere.

Art. 3(1) Aprobă radierea alin. 2, al poziției 1100 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

(2) Aprobă modificarea poziției 1100, din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere, în baza repartiției care urmează să fie emisă.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ANEXA NR. 1 LA HCLNR.

Tabel privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1100.

Str. Rafinorilor, nr. 3, ( nr. inventar 1-2 S3 0210)

Locuința formată din trei cameră în suprafață de 68.75 mp, dependințe (hol,bucătărie, baie cu cada, cămara, Wc, vestibul, sas, tereasa deschisa, terasă terasa deschisa( etaj 1) casa scării, boxa în folosință exclusivă de 132.35 mp, acces pivnița comuna în suprafață de 2.24 mp, culoar si pivnița comuna în folosință comuna în suprafață de 14.75

Domeniu privat al municipiului Ploiești conform poziției 1100 alin, 2, din Anexa nr.ldin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006.

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTWADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbîrca


Carmen'Daniela Bucur


'ANEXA ■ NR.2

LĂHCL

Tabel privind repartizarea unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legale

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmenîntocmit:Adrian Cki

UfNR. CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA

SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Florea Cornelia -poziția 15 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/2018

Str. Rafinorilor, nr. 3

Locuința formată din trei camere în suprafață de 68.75 mp,    dependințe

(hol,bucătărie, baie cu cada, cămara, Wc, vestibul, sas, tereasa deschisa, terasă        terasa

deschisa( etaj 1) casa scării, boxa în folosință exclusivă de 132.35 mp, acces       pivnița

comuna       în

suprafață de 2.24 mp, culoar pivnița comuna       în

folosință comuna

» în suprafață de 14.75

Domeniu public al municipiului Ploiești

- teren curte în cotă indiviză în suprafață       de

317.56 mp din suprafața totală de 1218.87 m

Domeniu privat al municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,


ANEXA NR. 3 LA HCLNR.

Tabel privind modificarea poziției 1100 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin TăbîrcaNR. CRT.

ADRESA IMOBILULUI

NUMELE ȘI PRENUMELE

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

1100

Rafinorilor, nr.

3

Stan Elena

Dorina

locuință

»

teren curte

60.6 mp 146.04 cotă indiviză din suprafața totală de 1218.80 mp.

Florea Cornelia

teren curte

317.56 cotă indiviză din suprafața totală de 1218.87 mp.

DIRECTOR EXECUTIV,

întocmit:

Adrian Ciripoiu