Hotărârea nr. 438/2018

Hotãrârea nr. 438 privind repartizarea de locuințe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 438 privind repartizarea de locuințe sociale SECRET

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 255/10.10.2018 a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr.14331/09.10.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea de locuințe sociale;

luând în considerare Raportul de specialitate nr. 1612/29.10.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 09.10.2018;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 397/31 octombrie 2017, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 9/30 ianuarie 2018, privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 17 și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea de unități locative cu destinația de locuință socială, după cum urmează:

  • - locuința socială situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, cam. 41, domnului Petre Gheorghe Aneste, ocupant al poziției 18 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2018;

  • - locuința socială situată în Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, cam. 7, doamnei Mitrescu Georgeta, ocupantă a poziției 27 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2018.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează: PREȘEdlJNTE pE ȘEDINȚĂ,            p. SECRETAR,

George-Sprin-țNicu^e BOTEihaela ZAHARIA j > Sef Serviciu