Hotărârea nr. 437/2018

Hotãrârea nr. 437 privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului Toma Caragiu' Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

jv'izAV ” ' LNTRM w A              LEGjMJTATH

HOTARAREA NR. 437    | SECRET** "

privind aprobarea statului de funcțiL"”^^ al Teatrului „Toma Caragiu’' Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive nr. 254/10.10.2018 a viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 4636/28.09.2018 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești prin care se propune aprobarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești ca urmare a procesului verbal al ședinței de Consiliu Administrativ al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești cu nr. 4 din data de 21.09.2018;

având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 470/23.10.2018 și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1590/25.10.2018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.10.2018;

în baza prevederilor art. 36, alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare „consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.(l) și alin. (6) coroborate cu art. 115 alin.(l) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.11.2018.

Art. 2 începând cu aceeași dată prevederile anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 217/27.06.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

PREȘEDțNTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează:


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIATEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesionali^

Treapta profesionala 7

de conducere

de execuție

CONDUCERE

1

1

Director general

S

2

2

Director adjunct

S

3

3

Contabil sef

S

SECȚIA DRAMA

4

1

Sef secție

S

5

1

Actor (teatru)

S

IA

6

2

Actor (teatru)

s

IA

7

3

Actor (teatru)

s

IA

8

4

Actor (teatru)

s

IA

9

5

Actor (teatru)

S

IA

10

6

Actor (teatru)

s

IA

11

7

Actor (teatru)

S

IA

12

8

Actor (teatru)

s

IA

13

9

Actor (teatru)

s

IA

14

10

Actor (teatru)

S

IA

15

11

Actor (teatru)

s

IA

16

12

Actor (teatru)

s

IA

17

13

Actor (teatru)

s

IA

18

14

Actor (teatru)

s

IA

19

15

Actor (teatru)

s

IA

20

16

Actor (teatru)

s

IA

21

17

Actor (teatru)

s

IA

22

18

Actor (teatru)

s

IA

23

19

Actor (teatru)

s

IA

24

20

Actor (teatru)

s

IA

25

21

Actor (teatru)

s

IA

26

22

Actor (teatru)

s

I

27

23

Actor (teatru)

s

I

28

24

Actor (teatru)

s

I

29

25

Actor (teatru)

s

debutant

30

26

Regizor artistic

s

IA

31

27

Regizor tehnic

I

32

28

Regizor tehnic

I

33

29

Sufleur

I

TEHNIC DRAMA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

34

1

Sef formație muncitori

35

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

36

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

37

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

38

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

39

5

Muncitor calificat (cortinier instalații stângi)

I

40

6

Muncitor calificat (instalații de scena)

I

FORMAȚIE RECUZITERI
Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesionala '

de conducere

de execuție

41

1

Recuziter

I

42

2

Recuziter

I

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

43

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

44

2

Muncitor calificat (costumiera)

I

45

3

Peruchier

G

I

SECȚIA REVISTA

46

1

Sef secție

S

47

1

Scenograf

S

IA

48

2

Dirijor

S

IA

49

3

Coregraf

s

IA

50

4

Actor (teatru)

S

IA

51

5

Actor (teatru)

s

IA

52

6

Actor (teatru)

s

IA

53

7

Actor (teatru)

s

IA

54

8

Actor (teatru)

S

IA

55

9

Actor (teatru)

s

I

56

10

Actor (teatru)

s

I

57

11

Solist instrumentist

s

IA

58

12

Artist instrumentist

s

IA

59

13

Artist instrumentist

s

I

60

14

Solist balet

s

IA

61

15

Solist balet

s

I

62

16

Solist vocal

s

IA

63

17

Solist vocal

S

IA

64

18

Solist vocal

s

IA

65

19

Solist vocal

s

I

66

20

Instrumentist

I

67

21

Instrumentist

I

68

22

Instrumentist

I

69

23

Instrumentist

I

70

24

Balerin

S

I

71

25

Balerin

s

I

72

26

Balerin

s

I

73

27

Balerin

s

I

74

28

Balerin

s

I

75

29

Balerin

s

I

76

30

Balerin

I

77

31

Balerin

I

78

32

Regizor tehnic

I

TEHNIC REVISTA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

79

1

Sef formație muncitori

80

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

81

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

82

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

83

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

84

5

Recuziter

G

I

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

85

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

86

2

Muncitor calificat (costumiera)

I


Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ /-Treapta profesionala

de conducere

de execuție

87

3

Machior

I

SECȚIA TEATRUL DE ANIMAȚIE PENTRU COPII SI TINERET IMAGINARIO

88

1

Sef secție

S

89

1

Scenograf

S

IA

90

2

Actor (teatru)

S

I

91

3

Actor (teatru)

ș

92

4

Actor (teatru)

S

93

5

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

S

IA

94

6

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

95

7

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

96

8

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

I

97

9

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

II

98

10

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

S

II

99

11

Actor (mânuitor păpuși)

I

100

12

Artist plastic

s

II

101

13

Regizor tehnic

I

102

14

Regizor tehnic

I

TEHNIC TEATRUL DE ANIMAȚIE PENTRU COPII SI TINERET IMAGINARIO

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

103

1

Operator sunet

s

IA

104

2

Maestru lumini

I

105

3

Maestru lumini

I

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR - COSTUME PĂPUȘI

106

1

Sef formație muncitori

107

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

108

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

109

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

110

4

Muncitor calificat (instalații de scena)

I

FORM

*TIE E

UTAFORIE - PICTURA

111

1

Sef formație muncitori

112

1

Artist plastic

I

SERV

CIULI

EHNIC LUMINI SUNET DR,

(MA REVISTA

113

1

Sef serviciu

s

114

1

Operator sunet

s

I

115

2

Maestru sunet

I

116

3

Maestru sunet

III

117

4

Maestru lumini

I

118

5

Maestru lumini

I

119

6

Maestru lumini

I

120

7

Maestru lumini

I

SERVICIUL SECRETARIAT LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE, MARKETING SI RELAȚII PUBLICE

121

1

Sef serviciu

s

122

1

Consultant artistic

S

IA

123

2

Consultant artistic

S

IA

124

3

Consultant artistic

s

IA

125

4

mpresar artistic

s

IA

126

5

mpresar artistic

s

I

127

6

mpresar artistic

s

III

128

7

Specialist

s

IA

129

8

Referent

M

IA

SERVICIUL PRODUCȚIE


Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul

Grad profesional/^ / Treapta profesionista

de conducere

de execuție

studiilor

130

1

Sef serviciu

S

■■

ATELIER CROITORIE PENTRU FEMEI

131

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

o v ?

X?

I

132

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

133

3

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI

134

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

135

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

ATELIER CROITORIE PENTRU PĂPUȘI

136

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

137

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

ATELIER TAPIȚERIE

138   1

Muncitor calificat (tapiter)

I

ATELIER TAMPLARIE

139

1

Sef formație muncitori

140

1

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

I

141

2

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

I

142

3

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

I

ATELIER MECANO - ELECTRIC

143

1

Muncitor calificat (lacatus montator)

I

144

2

Muncitor calificat (lacatus montator)

I

145

3

Muncitor calificat (electrician)

I

COMF

ARTIM

=NT JURIDIC - CONTENCK

)S

146

1

Consilier juridic

s

IA

COMF

ARTIM

ENT CABINET DIRECTOR i

SENERAL

147

1

Referent de specialitate

s

II

COMP

ARTIM

=NT FINANCIAR CONTABI

.ITATE, CASIERIE

148

1

Economist

s

IA

149

2

Economist

S

IA

150

3

Economist

s

IA

151

4

Economist

s

IA

152

5

Economist

s

IA

153

6

Economist

s

IA

154

7

Economist

s

I

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

155   1

Economist                         |     s                ia

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

156

1

Economist

S

IA

157

2

Economist

s

IA

158

3

Economist

s

IA

SERVICIUL ÎNTREȚINERE - ADMINISTRATIV

159

1

Sef serviciu

s

160

1

Referent de specialitate

s

III

161

2

Magaziner

IVI

162

3

Pompier

163

4

Controlor bilete

M;GNr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesionala ;

de conducere

de execuție

164

5

Plasator sala

M;G

1.

165

6

Plasator sala

M;G

166

7

Supraveghetor sala

M;G

’t

167

8

Supraveghetor sala

M;G

168

9

Supraveghetor sala

M;G

169

10

Supraveghetor sala

M;G

170

11

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

1

171

12

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

1

172

13

Paznic

173

14

Paznic

174

15

Paznic

175

16

'Paznic

FORMAȚIE TRANSPORT

176

1

Șofer (autocar)

1

177

2

Șofer (autoturism)

1

178

3

Șofer

G

1

TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI


EXTRAS

din Procesul verbal nr. 4 al ședinței de Consiliu Administrativ din data de 21 septembrie 2018 - ora 8,45


Consiliul Administrativ al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești constituit în baza Deciziei 40/2018,

în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești aprobat prin HCL nr. 217/2018;

s-a întrunit astăzi, 21 septembrie 2018 - ora 8,45, având la punctul 2 al ordinii de zi a Consiliului Administrativ, transformări posturi solicitate de șefii de secții:

  • - un post vacant de artist instrumentist grad I studii superioare in solist instrumentist grad IA studii superioare, secția Revista;

  • - un post vacant de scenograf grad I studii superioare in scenograf grad IA studii superioare, secția

Teatrul de animație pentru copii si tineret Imaginario.

Pentru o derulare mai bună a activității Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești, Ștefanov Eugenia, economist Resurse umane, solicită transformarea următoarelor posturi din studii medii in studii medii/generale:

  • - un post vacant de peruchier treapta I studii medii din cadrul secției Drama, in peruchier treapta I

studii medii/generale;

  • - un post vacant de recuziter treapta I studii medii din cadrul secției Revista, in recuziter treapta I

studii medii/generale;

  • - un post vacant de șofer treapta I studii medii din cadrul serviciului întreținere Administrativ, in șofer treapta I studii medii/generale.

Astfel, se propune transformarea posturilor si modificarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești urmând a se intocmi proiect de Hotarare de Consiliu Local.

Membrii Consiliului Administrativ au fost de acord si au votat in unanimitate propunerile.


Camuta Aurelian
SECRETAR CONSILIUL ADMINISTRATIV,