Hotărârea nr. 436/2018

Hotãrârea nr. 436 privind aprobarea statului de funcţii al Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

il      p; G A L 5 I '* *•* ți

HOTĂRÂREA NR. 436  | SuCf.H""

privind aprobarea statului de funcții al AdmMS'trâției

Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 251/09.10.2018 a viceprimarului municipiului Ploiești domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 9006/09.10.2018 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, ca urmare a transformării unui număr de două posturi;

ținând cont de raportul de specialitate comun nr. 469/23.10.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 1591/25.10.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.10.2018;

având în vedere prevederile ari. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, care reglementează promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual;

în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (6), coroborate cu art. 115, alin (1), litera „b” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere" Ploiești, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2018.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.10.2018.

A                                                                                            _

Art. 3 începând cu aceeași dată, prevederile anexei nr. 2, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 326/31.08.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere" Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

A


Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu


î] 1| DIRECTOR

DIRECTOR ADJUNCT

2   1| DIRECTOR ADJUNCT

BIROUL ADMINISTRATIV

3

1

SEF BIROU

S

4

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

5

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

6

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

II

7

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

II

8

5

MAGAZINER

G

SERVICIUL AGREMENT

9

1

ISEF SERVICIU

S

10

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

11

2

CASIER

M

12

3

CASIER

M

13

4

CASIER

G

14

5

CASIER

G

15

6

CASIER

G

SERVICIUL SPATII VERZI

16

1

SEF SERVICIU

S

17

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

18

2

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

19

3

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

20

4

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

21

5

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

22

6

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

23

7

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

24

8

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

25

9

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

26

10

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

27

11

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

28

12

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

29

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

30

14

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

31

15

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

32

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

33

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

34

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

35

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

36

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

SERVICIUL OCROTIREA ANIMALELOR COMUNITARE

37

1

SEF SERVICIU

S

38

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

39

2

[muncitor CALIFICAT

M

I

40

3

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

41

4

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

42

5

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

43

6

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

44

7

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

45

8

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

46

9

MUNCITOR CALIFICAT

G

1

47

10

MUNCITOR CALIFICAT

G

1

48

11

MUNCITOR CALIFICAT

G

1

49

12

MUNCITOR CALIFICAT

G

1

NR. CRT.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD | TREAPTA

PROFESIONAL(A)

50

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

51

14

MUNCITOR CALIFICAT

G

nț “

52

15

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

53

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

54

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

T

55

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

i

56

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

i

57

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

i

58

21

MUNCITOR NECALIFICAT

G

i

SERV

'CIUL TEHNIC

59

1

SEF SERVICIU

S

60

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

61

2

ȘOFER

M

i

62

3

ȘOFER

M

i

63

4

ȘOFER

G

i

64

5

ȘOFER

G

I

65

6

ȘOFER

G

i

66

7

ȘOFER

G

i

67

8

ȘOFER

G

i

68

9

ȘOFER

G

i

69

10

ȘOFER

G

i

70

11

MUNCITOR CALIFICAT

M

i

71

12

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

72

13

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

73

14

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

74

15

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

75

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

76

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

77

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

i

78

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

i

79

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

i

80

21

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SI INVESTIȚII

81

1

SEF BIROU

S

82

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

83

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

84

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

85

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

II

COMPARTIMENTUL JURIDIC-CONTENCIOS

|   86j    1 |CQNSILIER JURIDIC                                    | S | l-A

COM

PARTIMENTUL MEDICINA VETERINARA

I. 87]     1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

[ l-A I

SERVICIUL ZOO SI OCROTIREA MEDIULUI

88

1

SEF SERVICIU

S

89

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

BIROUL ZOO

90

1

SEF BIROU

S

91

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

92

2

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

93

3

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

94

4

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

95

5

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

96

6

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

97

7

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

98

8

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

99

9

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

100

10

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

101

11

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

102

12

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

103

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

NR.

DENUMIREA

NIVEL

GRAD

TREAPTA

CRT.

COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

STUDII

PROFESIONAL(A)

104

14

MUNCITOR CALIFICAT

G

i z,

105

15

MUNCITOR CALIFICAT

G

I K-

106

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

107

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

I ¥

108

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

109

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

110

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

111

21

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

112

22

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

BIROUL IGIENIZARE ZOO

113

1

SEF BIROU

S

114

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

115

2

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

116

3

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

117

4

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

118

1

SEF SERVICIU

S

119

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

120

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

121

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

122

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

123

5

REFERENT

M

l-A

124

6

CASIER

M

BIROUL RESURSE UMANE SI PROTECȚIA MUNCII

125

1

SEF BIROU

S

126

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

127

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

128

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

funcții de conducere

13

funcții de execuție

115

Total

128


STAT DE FUNCȚII

NR.

DENUMIREA

NIVEL

GRAD |TREAPTA

CRT.

COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

STUDII

PROFESIONAL^