Hotărârea nr. 435/2018

Hotãrârea nr. 435 privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al SC Transport Călători Express SA Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                       __' □____

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘțtîz AT s £ NTRÎ LEGALITATE |_ SECRET* HOTĂRÂREA NR. 435       ~

privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu în

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 286/11.10.2018 a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate nr. 126/02.10.2018 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și nr.1548/18.10.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contecios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune prelungirea mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești al doamnei Serbinov Ioana Geanina;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.10.2018;

A

In baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 247/18 iulie 2018 privind propunerea autorității publice tutelare pentru ocuparea funcției de membru provizoriu - reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători S.A. Ploiești;

Având în vedere Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată; Legea nr. 92/10.04.2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 64A1 alin.(5) și art.3 pct.2, din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată și ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, modificată si completată;

în baza art. 36 alin. (1) alin. (2) și alin. (3) lit.c), art.45 alin.(l), art.61 alin.(2), art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se propune prelungirea cu două luni a mandatului acordat doamnei Serbinov Ioana Geanina, funcționar public, administrator provizoriu - reprezentant al autorității publice tutelare, în Consiliul de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art. 2 Mandatul încredințat administratorului provizoriu nominalizat la art.l, membru în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, încetează de drept la data expirării celor două luni.

Art. 3 Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-ScVin-Niculae BOTE7,


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA