Hotărârea nr. 433/2018

Hotãrârea nr. 433 privind prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VÎZAT.....PENTRt

HOTĂRÂREA NR. 433

LEGALITATE SECRFT^’

privind prelungirea mandatului reprezentantului Minierului Tinarițelor Publice ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 307/24.10.2018 a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate nr. 132/22.10.2018 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și nr. 1567/24.10.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.10.2018;

Ținând cont de adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 825364/15.05.2018, prin care este înaintat autorității publice tutelare a municipiului Ploiești, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2050/14.05.2018, prin care doamna Camelia Mihaela Izvoran este desemnată pentru patru luni ca reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

Ținând cont că Ministerul Finanțelor Publice a înaintat cu adresa nr.808833/10.10.2018, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3260/08.10.2018, prin care propune ca mandatul doamnei Camelia Mihaela Izvoran să fie prelungit cu două luni. Ordinul a fost înregistrat sub nr. 129/22.10.2018 la Compartimentul A

Monitorizare întreprinderi Publice;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. b) și lit. d), art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) și art. 64 1 alin. (1) alin. (5) și din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36 alin. (1) alin. (2) și alin. (3) lit.c), art. 37, art. 45 alin.(l), art.61 alin.(2), art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea cu două luni, începând cu data de 27.10.2018, a mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice - doamna Izvoran Camelia Mihaela, ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al

Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, având în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3260/08.10.2018.

Art. 2 Se aprobă actul adițional la contractul de mandat încheiat cu doamna Izvoran Camelia Mihaela, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice -administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Mandatează Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu aprobat la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

c.Contrasemnează:


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu

ACT ADIȚIONAL nr...../.

J


la CONTRACTUL DE MANDAT nr. 14982/19.07.2018


<■' f'-ÎAHOV s l l < c


PĂRȚILE CONTRACTANTE

Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-ul Republicii nr.2-4, Jud. Prahova, telefon: 0244  516  699, fax: 0244  513  829, cod fiscal: 2844855 cont:

RO64TREZ24A51010320300IX, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești,

Str. Piața Victoriei nr.17, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl.

Râul Alexandru PETRESCU,

si

5

Doamna IZVORAN CAMELIA MIHAELA, cetățean român, domiciliat în .........., str........., nr...., bl sc....,ap....Județul..............., având actul de identitate CI seria ......, nr..........., eliberat de ................ la data de

...........,  CNP ....................., membru provizoriu în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 215/27.06.2018 în calitate de MANDATAR/ADMINISTRATOR PROVIZORIU, REPREZENTANT AL MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE^

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr......./.......2018,

se încheie prezentul act adițional la Contractul de mandat nr. 14982/19.07.2018, ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:

O/'   '   *

Art. 1. Durata contractului de mandat provizoriu se prelungește cu 2 (d6uă)\®^^.

de la data 27.10.2018 până la data de 26.12.2018.

Art 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr. 14982/19.07.2018, rămân nemodificate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.

Prezentul s-a încheiat azi ........................................ în  3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

MANDANT                  MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Dl.Adrian- Florin DOBRE             Dna. Camelia Mihaela IZVORAN

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                            Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Contabil sef Carmen Zaharia