Hotărârea nr. 432/2018

Hotãrârea nr. 432 privind interzicerea accesului și deplasării căruțelor și vehiculelor trase sau împinse cu mâna care circulă ilegal în municipiul Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 432


fVÎ Z AT rȚj | legitate*!. II _SECRFT*«’ ’

privind interzicerea accesului și deplasării căruțelor și vehiculelor trase sau împinse cu mâna care circulă ilegal în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Având în vedere Expunerea de motive nr. 224/26.09.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun nr. 760/23.04.2018 al Poliției Locale a Municipiului Ploiești, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere”, prin care se propune interzicerea accesului și deplasării căruțelor și vehiculelor trase sau împinse cu mâna care circulă ilegal în municipiul Ploiești;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 127/27.09.2018 al Direcției Economice;

A

In conformitate cu raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget -finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2018 și cu raportul comisiei de specialitate nr. 7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.10.2018;

în conformitate cu prevederile art. 28 și 29 din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale;

în temeiul:

art.l, art.2, alin.(2) si art.4, alin.(l) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată;

art.l, alin.(3) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

art. 14 alin.(l),art.71, alin.(l) și (2), art.96, alin.(2), lit.”c”, art. 102, alin.(l), pct.16 și art. 128, alin.(l), lit.”h” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, respectiv Hotărârea de Guvern nr. 1391/2002 actualizată;

 • -  art. 44 din Constituția României;

 • -  Deciziei Curții Constituționale nr. 661 din 4 iulie 2007;

 • - art. 36 alin 6 lit. a) pct. 7 si art.45 alin.l din Legea nr.215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se interzice accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești.

Art. 2 Se interzice utilizarea vehiculelor trase sau împinse cu mâna și a vehiculelor cu tracțiune animală, pentru transportul deșeurilor de orice natură, în municipiul Ploiești.

Art. 3 Este permis accesul pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești a vehiculelor cu tracțiune animală destinate manifestărilor cultural-artistice si

9                                                                          5                                                                                                                                                                               5

alte asemenea, aprobate în prealabil de comisia pentru avizarea cererilor de organizare

a adunărilor publice conform Legii nr. 60/1991 privind Organizarea și Desfășurarea Adunărilor Publice cu modificările și completările ulterioare.         / '         -

Art. 4 Prin prezenta hotărâre se reglementează procedura de ridicare,, transport ’ și depozitare a vehiculelor cu tracțiune animală conform Anexei 1.  { g i ț

Art. 5 încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție' șț-^W sancționează după cum urmează :                                 \

 • a) amendă contravențională între 500 și 1000 lei, pentru fapta prevăzutăla art. 1;

 • b) amendă contravențională între 1000 și 1500 lei pentru fapta prevăzută la art.2;

 • c) în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la art.l și 2, pe lângă sancțiunea principală se dispune și măsura tehnico - administrativă de ridicare a vehiculului folosit la săvârșirea faptei;

 • d) vehiculele cu tracțiune animală, precum și cele trase sau împinse cu mâna pentru care s-a dispus măsura tehnico - administrativă de ridicarețindisponibilizare temporară) vor fi transportate de platforma aparținând S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L și depozitate în str. Mircea cel Bătrân, nr. 81 sau str. Ghighiului nr. 9 situat în spatele Hipodromului Ploiești, locații aflate în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

 • e) vehiculele folosite la săvârșirea contravențiilor prevăzute, la art. 1 și 2, pentru care s-a dispus măsura tehnico - administrativă de ridicare a vehiculului, pot fi recuperate de către proprietari într-un termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data aplicării sancțiunii, după ce se face dovada proprietății lor, a achitării amenzii contravenționale aplicate conform art. 5 lit. b) din prezenta hotărâre, precum și a cheltuielilor de transport și depozitare;

 • f) vehiculele pentru care s-a dispus măsura tehnico - administrativă de ridicare potrivit art. 5, lit.c), care nu au fost revendicate în termen de 10 zile lucrătoare, se valorifică în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 cu modificările și completările ulterioare, pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului; în cazul în care aceste mijloace nu pot fi valorificate, se va proceda la distrugerea lor;

 • g) în cazul în care proprietarul refuză să-și ia bunurile personale din vehiculul cu tracțiune animală, se va întocmi un proces verbal de inventariere a acestora care vor fi lăsate în grija S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL și recuperate după achitarea amenzii și a tuturor taxelor stabilite prin prezenta hotărâre. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL nu răspunde de bunurile perisabile aflate în posesia proprietarului.

 • h) în cazul în care proprietarul refuză să plece cu calul de la locul săvârșirii contravenției, calul va fi ridicat și transportat de către angajații Administrației Parcului Memorial Constantin Stere în locația amenajată în incinta parcului.

Dacă în 10 zile lucrătoare, calul nu este revendicat se consideră abandonat si intră în posesia Administrației Parcului Memorial Constantin Stere care îl poate păstra sau valorifica.

Art. 6 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primar și împutemiciții acestuia, polițiștii locali ai Poliției Locale Ploiești, organele de poliție și jandarmerie.

Art. 7 Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată.

în termen de 15 zile, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii.

Art. 8 Aprobă tariful de ridicare și transport ce va fi practicat de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în cuantum de 150 de lei.

Art. 9 Aprobă tariful de depozitare ce va fi practicat de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în cuantum de 10 lei/zi.

Art. 10 Aprobă tariful de ridicare și transport pentru caii abandonați ce va fi practicat de Administrația Parcului Memorial Constantin Stere în cuantum de 5 lei/km în afara Municipiului Ploiești.

Art. 11 Aprobă tariful de cazare (hrană, apă și întreținere) pentru caii abandonați ce va fi practicat de Administrația Parcului Memorial Constantin Stere în cuantum de 40 lei/zi.

Art. 12 Aprobă modificarea și completarea obiectului Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. care constă în dreptul și obligația de a "organiza și efectua activitatea de ridicare, blocare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt parcate sau ocupă ilegal drumurile publice sau terenurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Ploiești, a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Ploiești, precum și a vehiculelor cu tracțiune animală și a celor trase sau împinse cu mâna, pentru care s-au dispus aceste măsuri", în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri și împuternicește primarul municipiului să semneze actul adițional.

>

Art. 13 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Poliția Locală Ploiești și Administrația Parcului Memorial Constantin Stere vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 14 Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2018.

Art. 15 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 444/2011 si Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2012 si orice

3                                                                                                                              3

hotărâre contrară;

Art. 16 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează: DE ȘEDINȚĂ,            p. SECRETAR,


iculae BOTE^VȘ^-4/Pjs Mihaela ZAHARIA

no

H <3 >, =.

^3 \ X v?/ \z %

Procedura de ridicare, transport și depozitare


a vehiculelor cu tracțiune animalăși a celor trase sau împinse cu mâna

Art.l Prezenta procedura prevede ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor cu tracțiune animală care circulă neregulamentar în municipiul Ploiești.

Art, 2 (1) Vehiculele cu tracțiune animală identificate de către polițiștii locali circulând neregulamentar în municipiul Ploiești, pe lângă sancțiunea contravențională aplicată pot dispune ridicarea căruței cât și a calului dacă proprietarul refuză să-l ia de la fața locului.

 • (2) după identificarea și oprirea vehiculului cu tracțiune animală, polițistul local solicită S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în vederea ridicării, transportării și depozitării vehiculului în locurile stabilite prin prezenta hotărâre.

 • (3) în cazul în care proprietarul vehiculului cu tracțiune animală, abandonează calul la locul faptei, lucrătorii aparținând Parcului Memorial Constantin Stere vor proceda la preluarea, transportul și cazarea calului în locurile special amenajate din incinta parcului până la revendicarea de către proprietar.

 • (4) dacă în 10 zile lucrătoare, proprietarul nu revendică calul, acesta rămâne în proprietatea Parcului Memorial Constantin Stere care îl poate păstra sau valorifica.

Art. 3 Aplicarea prevederilor prezentei proceduri se va efectua conform legii prin:

 • a) S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L care va asigura:

 • - operațiunile tehnice de ridicare și transportare a vehiculelor cu tracțiune animală găsite circulând neregulamentar în municipiul Ploiești, precum și încasarea taxelor aferente acelor operațiuni;

 • - un spațiu de depozitare pentru vehiculele cu tracțiune animală ridicate ca urmare a circulației neregulamentar în municipiul Ploiești.

 • b) Parcul Memorial Constantin Stere care asigură un spațiu de cazare calului abandonat de proprietar la locul săvârșirii contravenției.

O        A-. A    \

 • c) Poliția Locală Ploiești care va efectua controale în trafic, va apIjo^sancțîwH. \ contravenționale și va colabora cu toate celelalte părți implicate în prezentafcttărâre.

  POLITIA LOCAL^CPLOIEȘTI

  Director Gerieral Adjunct,

  VA da Vdrian i\ \ \ \ \ \ "''


  S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA^. PLOIEȘTI .SR.L.

  Director General.

  Schiopu C'riHi


  Director Genera! Adjunct, Pitarii! P-a'Tja

  .            Avizat.

  JȘef Serviciu Resurse Umane,Juridic, Cont!acte, Proceduri,

  Mocanu-lsi^bela Gabriela


  Avizat,

  Consilier Juridic
  Cil DE


PARCUL MEMORIAL” CONSTANTIN STERP”

PLOIEȘTI

Director.