Hotărârea nr. 431/2018

Hotãrârea nr. 431 privind asocierea Municipiului Ploieşti cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii Reabilitare alei zona plajă în cadrul Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI    j VÎZ aFWn T' Rl-j

l| L E O A LI l AT s |

HOTĂRÂREA NR. 431 j S E C A r T * privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții “Reabilitare alei zona plajă” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 265/10.10.2018 a domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 9053/10.10.2018 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova, în vederea finanțării executării obiectivului de investiții “Reabilitare alei zona plajă” în cadrul Administrației Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 156/16.10.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 1642/31.10.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget - finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2018 și de raportul comisiei de specialitate nr. 7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.10.2018;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4, lit. a) și art. 45 alin. 2, litera a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova, în vederea realizării obiectivului de investiții “Reabilitare alei zona plajă” în cadrul Administrației Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești.

Art. 2 Aprobă încheierea contractului de asociere, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de asociere.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


PREȘ

George^Șor


ÎNTIN DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 4J//&>/?'


CONTRACT DE ASOCIERE

CAPITOLUL I.

PĂRȚILE CONTRACTANTE


A

Intre Județul Prahova, reprezentat prin domnul Bogdan Toader - Președinte al Consiliului Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, pe de o parte, și Municipiul Ploiești, reprezentat prin domnul Adrian Dobre - Primar, pe de altă parte;

A

In baza Hotărârii Consiliului Județean nr. _________ și a Hotărârii

Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. ____________, conform

prevederilor art. 36 alin. (7) lit. c) și art. 91 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului de asociere îl constituie finanțarea lucrării “Reabilitare alei zona plajă” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.

Art. 2. Obiectivul care se va realiza face parte din domeniul public al Municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III.

TERMENUL CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract intră în vigoare la data încheierii și durează până la data finalizării lucrărilor ce vor face obiectul contractului de execuție.

Art. 4. Contractul de asociere încetează în următoarele cazuri:

  • a) la expirarea termenului prevăzut la art. 3;

  • b) cu acordul părților contractante;

  • c)    nerespectarea clauzelor contractuale.

CAPITOLUL IV.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5. în anul 2018, Județul Prahova alocă suma de 512.000 lei.       &

,/ fc’Z Zj

Art. 6. Județul Prahova se obligă:

  • a) să asigure transmiterea fondurilor în contul desciiisla: Trezorerii

Municipiului Ploiești, până la data de 30.11.2018;                    '

  • b) să desemneze un reprezentant al Județului Prahova, care sa verifice fizic și valoric lucrările care vor face obiectul contractului de execuție.

Art. 7. Municipiul Ploiești se obligă:

  • a) să deruleze și să urmărească lucrările, să verifice și să centralizeze procesele verbale de recepție, pe faze de lucrări și la terminarea lucrărilor, în calitatea sa de ordonator principal de credite;

  • b) să utilizeze sumele virate de parteneri, conform destinației. Angajarea fondurilor se va efectua numai pe bază de documente legale și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

  • c) să gestioneze sumele totale destinate finanțării acestui obiectiv potrivit normelor în vigoare. Decontarea facturilor se va face proporțional cu sumele stabilite prin prezentul contract.

CAPITOLUL V.

ALTE CLAUZE

Art. 8. Părțile prezentului contract răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectului contractului.

Art. 9. Derularea proiectului în cadrul acestei asocieri se supune regulilor din domeniul achizițiilor publice, reglementate prin Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. Situația de forță majoră exonerează părțile de răspundere, în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

Art. 11. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

CAPITOLUL VI.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 12. Modificarea prevederilor cuprinse în prezentul contract se face numai cu acordul părților, prin act adițional.

Art. 13. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract, se vor soluționa, în principal, pe cale amiabilă și, în subsidiar, de către instanțele judecătorești competente.

Art. 14. Dispozițiile prezentului contract se vor completa cu prevederile legale în materie.

Art. 15. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, amb^M original, câte unul pentru fiecare parte, astăzi,Județul Prahova

Președintele Consiliului Județean. Bogdan - AndreiToader

Direcția Economică,

Director Executiv,


Municipiul Ploiești

Primar, Adrian - Florin Dobre


Direcția Economică, Director Executiv,

Nicoleta Crăciunoiu


Direcția Tehnică Director Executiv,


Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv, Mihaela Zaharia


Vizat de legalitate,