Hotărârea nr. 43/2018

Hotãrârea nr. 43 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „LAC PLAJĂ – amenajare şi alimentare cu apă”

ROMAN1A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 43


privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „LAC PLAJĂ - amenajare și alimentare cu apă”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Viceprimar Mihai Cristian Ganea și Raportul de specialitate nr. 1156/09.02.2018 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Lac plajă - amenajare și alimentare cu apă

Ținând cont de raportul de specialiate nr. 8/14.02.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și de raportul de specialiate nr.22/13.02.2018 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Luând act de raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.02.2018;

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 al.4 lit.d din Legea nr,215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „LAC PLAJĂ - amenajare și alimentare cu apă” conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.EXPUNERE DE MOTIVE

„LAC PLAJĂ - amenajare și alimentare cu apă”

Amenajare și alimentarea cu apă a lacului din zona plajă din cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice din cadrul parcului, o țintă importantă în scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul publicului vizitator, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Această investiție creează premisele dezvoltării durabile a zonei, contribuie într-o mare măsură la transformarea Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești într-un loc de recreere modem, cu multiple posibilități de atracție pentru un public de toate vârstele, într-un loc educațional și cultural, unde se poate organiza diverse activități în aer liber, precum și într-un loc de atracție a unor investiții private în urma cărora să se obțină venituri la bugetul local al orașului Ploiești prin creșterea numărului de plătitori de taxe și impozite precum și prin creearea de noi locuri de muncă.

Realizarea obiectivului de investiție propus va duce la creșterea potențialului turistic al zonei, care nu poate fi exploatat la maxim fără extinderea zonelor de agrement și recreere.

Având în vedere raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial

„Constantin Stere” Ploiești în temeiul Legii nr.215/2001 privind Administrația

Publică Locală, republicată, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, propun spre aprobare indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „LAC PLAJĂ - amenajare și

alimentare cu apă”.ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL „CONSTANTIN STERE” PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEizat IMAR ristian


privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

„LAC PLAJĂ - amenajare și alimentare cu apă”

Lacul de agrement din zona plajă din cadrul Parcului Memorial “Constantin Stere” are o suprafață de aproximativ 10 ha și în prezenteste secat, iar amenajarea exterioară deteriorată complet (locul de amprentă a vechiului lac este plin de vegetație - vegetație, tufiș, copaci, etc.)

Scenariul recomandat de elaborator și aprobat de investitor este Scenariul II care propune ca soluție tehnică, captarea de apă din surse de suprafață, din cursuri de apă, respectiv captare de apă prin intermediul unei prize din râul Teleajen cu canal de aducțiune gravitațional.

Râul Telejen mărginește zona plajă pe toată lungimea laturii de sud a lacului și astfel prin amenajări specifice permite alimentarea cu apă a lacului secat existent. Captările au rolul de a prelua apa dintr-o sursă naturală sau amenajată în vederea satisfacerii necesităților de consum a unor folosințe cu caracter economic, social sa de agrement.

în urma studierii prealabile a datelor hidrologice și hidrogeotehnice se constată că râul Teleajen, în zona de captare îndeplinește condițiile generale pentru o lucrare de captare a apei și anume:

 • -  furnizează cantitativ debitul de apă necesar folosinței, ținând seama de asigurarea de calcul și verificare impusă de categoria de importanță a acesteia;

 • -  asigură calitatea apei preluate prin prize pe întreaga durată de funcționare a captării de apă, aceasta are caracteristicile fizico - chimice, bacteriologice și organoleptice cerute de folosința de apă.

Alegerea zonei amplasamentului prizei de apă s-a făcut în funcție de: lucrările de captare a apei să se încadreze în planul general de amenajare al bazinului hidrografic respectiv, iar în zona captării de apă, albia să fie cât mai stabilă în plan și în profil longitudinal sau să poată să fie ușor stabilizată, prin lucrări de regularizare, necostisitoare. Construcțiile de regularizare a albiei în zona prizelor de apă de râu au ca scop asigurarea unei curgeri hidraulice a apei spre priză, consolidarea malurilor și protejarea împotriva inundațiilor.Lucrările ce se prevăd sunt: apărări de mal, epiuri și diguri.

Amplasamentul captării permite realizarea convenabilă a elementelor constructive ale captării:

 • -  poziția frontului prizei după tipul de captare este într-o zonă a curenților, cu turbiditate minimă, iar intrarea apei în derivație se face sub un unghi convenabil, încât pierderile de sarcină hidraulică sunt minime;

 • -  lucrările de apărări de maluri și de îndiguire sunt pe cât posibil câLmai reduse;, ■

 • -  se asigură accesul ușor la priză și siguranță maximă în exploatare,             '

Prin soluția constructivă aleasă se asigură o protecție maximă împotrivă

accesului zaiului la priza de apă.                                               ' UV

Materialele recomandate în cadrul soluției alese sunt de calitate superioară, asigură rezistență ridicată în timp, asigură conduții optime de funcționare, asigură condiții de protejare la agresivitatea apei.

Soluția constructivă constă în:

 • - defrișarea zonei aferente lacului, decopertare și compactare numai în zona de la intrarea în lac pentru corelarea cotelor de nivel între prize și intrarea în lac;

 • - captarea de apă din surse de suprafață, respectiv captarea de apă prin intermediul unei prize din râul Teleajen, construită din gabioane amplasate în albia râului, având configurația din planul general;

 • - canalul de aducțiune gravitațional, între priză și intrarea în lacul secat, conform plan totpografic;

 • - montarea unui stăvilar la intrarea în lac cu fereastră prevăzută cu grătar, comform plan general.

Soluția este simplă și necostisitoare, asigură debitul necesar pentru folosință. Se execută un dig de gabioane în albia râului prin care se dirijează apa sub un unghi convenabil în canalul de aducțiune. Canalul de aducțiune are o lungime de aproximativ 500 m, fiind singura poziție care îndeplinește condițiile din NPO28-98, precum și o pantă satisfăcătoare pentru curgerea gravitațională.

La capătul opus aducțiunii se va prevedea un sistem de drenaj care are locul de deversare a surplusului de apă provenit din diverse situații, înapoi în râul Teleajen.

Prin soluția constructivă aleasă s-au pus în evidență cotele de nivel dintre priza și fundul lacului secat existent, cote ce sunt satisfăcătoare pentru curgerea gravitațională.

La execuție se vor respecta prevederile din proiect precum și cele din normele și standardele în vigoare.

Valoarea investiției este de 810 000 lei.

Documentația a fost elaborată de S.C. ICD FACILITIES SOLUTIONS

S.R.L. are avizul CTE.

Tătaru Lilian.

B.A.P.C.F.

Manea Răzvan

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII

PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „LAC PLAJĂ -amenajare și alimentare cu apă”

Potrivit art. 36, alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului, consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „LAC PLAJĂ - amenajare și alimentare cu apă” ce urmează a se realiza în cadrul Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.

Pentru aceste motive avizez favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „LAC PLAJĂ - amenajare și alimentare cu apă”.

DIRECTOR EXECUTIV

ANDREEA CRIST

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

Nr.22/13.02.2018

fi t""’ ?             J

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “LAC PLAJA - amenajare si alimentare cu apa”

Administrația Parcului Memorial “C-tin Stere” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4J„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare'

Având in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Având in vedere raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”si expunerea de motive a d-lui Viceprimar Mihai Cristian Ganea .

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI,


Mariana Gavrila


ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL

Sediul social: Localitatea: Stoenesti Nr: 328 Județul: Prahova Cod postai: 107028 CUI: 30408070 RC: J29/1053/2012 Tel: +40727542076;


E-mail: ied facilities solutions;a|vahoo.com

(4Wfitil L-/4

C'7


CONTRACT NR. 5727/2017


privind investiția

LAC PLAJA AMENAJARE SI

ALIMENTARE CU APA

BENEFICIAR: Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”,

AMPLASAMENT: Drumul National DN 1, Km 11+535, localitatea Ploiești, jud. Prahova;


COLECTIV DE ELABORARE

Coordonator lucrare: mg. Ileana HAȚEG AN

Sef proiect: ing. Dragos HATEGAN

Membrii în colectivul de elaborare:ing. Bogdan TAVARU

CUPRINS                          pag

A. PIESE SCRISE

 • 1.    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1.   DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 1.2.  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

  • 1.3.   BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

  • 1.4.   ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

 • 2.    SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI

DE INVESTIȚII

 • 2.1.   PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI

RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE Șl FINANCIARE

 • 2.2.   CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE

 • 2.3.   ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE Șl IDENTIFICAREA DEFICIENȚELOR

 • 2.4.   NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII INVESTIȚIEI

 • 2.5.   OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

 • 3.    IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ

SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII

 • 3.1.  PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI

 • 3.2.  SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE

 • 3.3.  DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCȚIONALA SI TEHNOLOGICA

 • 3.4.  STUDII DE SPECIALITATE ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA Șl CU\SA DE IMPORTANȚĂ

A CONSTRUCȚIILOR

 • 3.4.1. STUDIUL TOPOGRAFIC

 • 3.4.2. STUDIUL GEOLOGIC

 • 3.4.3. ' STUDIUL HIDROLOGIC

 • 3.5.  COSTURILE ESTIMATIVE ALE

INVESTIȚIEI

 • 3.6.   GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

 • 4.    ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO- ECONOMICE

PROPUSE

 • 4.1.   IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR

 • 4.2.   SITUAȚIA UTILITĂȚILOR Șl ANALIZA DE CONSUM

 • 4.3.   SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 4.4.   ANALIZA OPȚIUNILOR

 • 4.5.  ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA......................................................

 • 4.6.    ANALIZA FINANCIARA............................................................................L.fe.... ............ 25.1

 • 4.7.   ANALIZA DE RISC......................................................................................:        ......29;":;

 • 5.   SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ.:........... 30

 • 5.1   COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE

TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII Șl RISCURILOR

 • 5.2  SOLUȚIILE TEHNICE ADOPTATE

 • 5.3   PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII

 • 5.3.1. VALOAREA TOTALĂ A OBIECTULUI DE INVESTIȚI

 • 5.3.2.     INDICATORI DE IMPACT..........

 • 5.3.3.     INDICATORI CANTITATIVI (TEHNICO-ECONOMICI)

 • 5.3.4.    DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 5.4.  NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE

 • 6.   URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE

 • 7.   IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII SI

IMPLEMENTARE

ANEXA 1-DEVIZ GENERAL

ANEXA 2- DEVIZ FINANCIAR

ANEXA 3 -DEVIZ PE OBIECT

B. PIESE DESENATE

 • 1. PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT;

 • 2. PLAN DE SITUAȚIE CU PROIECT;

 • 3. PROFIL LONGITUDINAL;

A. PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1 Denumirea obiectivului de investiții: Lac plaja- amenajare si alimentare cu apa

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Consiliul Local Ploiești

 • 1.3. Beneficiarul investiției: Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”, situat pe Drumul National DN 1, Km 11+535, localitatea Bucov, jud. Prahova.

 • 1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

ICD Facilities Solutions SRL

Loc. Stoenesti, jud. PRAHOVA

led facilities solutions@yahoo.com

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale

Investiția care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate, face parte din acele investiții ce intra in strategia Consiliului local Ploiești de a dezvolta infrastructura Parcului Memorial Constantin Stere, obiectiv care deține un potențial imens de dezvoltare economica a zonei.

In incinta parcului se afla un număr considerabil de comercianti si servicii de agrement si in acest context extinderea zonei cu alte obiective de agrement si recrere este oportuna fiind in desfășurare investiții de infrastructura care sa asigure un serviciu public de calitate in scopul dezvoltării economice durabile a zonei. Crearea de condiții de dezvoltare economica a zonei duce la atragerea de noi investitori si in consecința la creșterea beneficiilor instituțiilor locale prin creșterea incasarilor din taxe si impozite.

Finanțarea necesara pentru realizarea acestei investiții se afla in responsabilitatea Consiliului Local Ploiești, care are in preocupările sale strategii bine definite cu privire la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor din vecinătate.

 • 2.2. Concluziile studiului de prefezabilitate

Proiectul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate nu a avut studiu de prefezabilitate.

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, este un domeniu complex cu o suprafața de peste 100 ha, teren intravilan ce aparține domeniului public in care sunt integrate Gradina zoologica, Gradina botanica, Lac de agrement si de pescuit, Muzeul istoric „CONSTANTIN STERE”, Teatru de vara in aer liber, zona numita generic „Plaja” astfel ca asa cum am spus parcul in ansamblul lui deține un real potențial de dezvoltare economica, sociala, culturala, recreativa. Toate aceste obiective existente determina si este imperios necesara dezvoltarea zonei prin noi investiții care sa faca zona cat mai atractiva pentru publicul larg al Municipiului Ploiești si al comunelor invecinate.

In prezent, in zona „Plaja” care ara o intindere de peste 20 ha se afla amprenta vechiului lac de agrement, care a fost funcțional inainte de anul 1990 si care se intinde pe o suprafața de aproximativ 10 ha. Lacul este secat, iar amenajarea exterioara deteriorata complet. Locul de amprenta a vechiului lac este plin de vegetație tufiș, copaci....etc.

In prezent in perimetrul zonei „Plaja” se afla cativa comercianti (terase, restaurante, parcari, terenuri de sport, alei pietonale....etc), astfel ca realizarea noii investiții va fi bine venita in contextul prezentat.

Pentru dezvoltarea zonei investiția este oportuna si realizarea acesteia va crea un complex de agrement cu servicii publice de calitate pentru publicul larg al Municipiului Ploiești si al comunelor invecinate.

 • 2.4. Necesitatea si oportunitatea promovării investiției

Prin tema de proiectare prezentata de beneficiar se solicita elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate pentru Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa.

Dezvoltarea economico-socială durabilă a unei zone depinde în mare măsură de nivelul dotărilor edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităților necesare desfășurării în condiții optime a activităților de comerț și agrement precum și de atragere de noi potențiali investitori si consumatori, care sa aduca venituri care vor contribuii la dezvoltarea economica a zonei si in consecința la creșterea bugetului local din taxe si impozite datorate de agenții economici.

Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, deține un potențial imens de dezvoltare economica, avand o poziționare avantajoasa, este mărginit de DN 1B, drumul național care leaga municipiul Ploiești de municipiul Buzău, spatii adecvate de agrement (teren sportiv, locuri de joaca, lac natural in care se poate pescui, dar oferă si plimbări de agrement), teatru de vara in aer liber, Gradina zoologica, Gradina botanica. Toate aceste obiective integrate in parc constitue un potențial real de dezvoltare economico-socială in zona menționata.

Prin urmare, necesitatea realizării acestei investiții rezultă din necesitatea de a transforma Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE” intr-un loc de recreere modern, cu multiple posibiltati de atracție pentru un public de toate vârstele, intr-un loc educațional cultural unde se pot organiza activitati educaționale si culturale, diverse, mai ales ca exista un teatru de vara in aer liber, precum si intr-un loc de atracție a unor investiții private in urma carora sa se obțină venituri la bugetul local al orașului Ploiești prin creșterea numărului de plătitori de taxe si impozite precum si prin crearea de noi locuri de munca.

Un alt aspect care vine in susținerea investiției deloc de neglijat il reprezintă alinierea obiectivului la cerințele legislative de mediu, respectiv OUG 195/2005 privind protecția mediului. In concluzie realizarea investiției va avea o contribuție neta la dezvoltarea zonei studiate.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Realizarea investiției propuse reprezintă o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public, respectarea responsabilităților cu privire la sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

De asemenea aceasta investiție creaza premisele dezvoltării durabile a zonei, contribuie intr-o mara măsură la transformarea Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE” intr-un loc de recreere modem, cu multiple posibiltati de atracție pentru un public de toate vârstele, intr-un loc educațional cultural unde se pot organiza activitati educaționale si culturale, diverse, mai ales ca exista un teatru de vara in aer liber, precum si intr-un loc de atracție a unor investiții private in urma carora sa se obțină venituri la bugetul local al orașului Ploiești prin creșterea numărului de plătitori de taxe si impozite precum si prin crearea de noi locuri de munca.

Un alt obiectiv deloc de neglijat il reprezintă alinierea parcului la cerințele legislative de mediu, respectiv OUG 195/2005 privind protecția mediului.                                     '.?■ ’■

11   1B

Concluzii:

.....'

- Proiectul este necesar pentru dezvoltarea economica durabila a zonei Pârbului Memdrial „CONSTANTIN STERE”;

Proiectul contribuie intr-o măsură semnificativa la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si

a comunei Bucov, prin dezvoltarea potențialului economic detinut de Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”;

- Obiectul proiectului se incadrează in tipul de acțiuni sprijinite de consiliile locale;

Proiectul se desfățoară in conformitate cu cerințele de amplasare și cu cerințele de conformare din Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism;

La elaborarea proiectului investiției propuse se vor respecta reglementările naționale și europene privind mediul:

 • •   O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

 • •   Studiul de fezabilitate s-a intocmit in conformitate cu conținutul cadru și metodologia prevăzută de Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare șiconținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economiceaferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțatedin fonduri publice

In concluzie, realizarea obiectivului propus reprezintă o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public către vizitatori, atragerea in număr cat mai mare a acestora precum și respectarea responsabilităților cu privire la sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII.

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • •   Investiția Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa din zona “Plaja a parcului „CONSTANTIN STERE”, ce face obiectul investiției propuse este situata in partea de Sud a acestuia si se intinde, pe o suprafața de peste 10 ha.

 • •   Parcul memorial „CONSTANTIN STERE”, in incinta caruia este integrata „Plaja”, este situat în partea de nord-est a municipiul Ploiești, pe malul stâng alrâului Teleajen.Terenul aparține comunei Bucov, este intravilan si se afla in administrarea Consiliului local Prahova.

Se invecineaza la est cu comuna Bucov, la sud-est este mărginit de drumul național DN1B, care leagă Municipiul Ploiești de Buzău, la sud-vest cu râul Teleajen, iar la nord cu localitatea Pleasa. Din punct de vedere hidrologic, in zona sunt trei ape curgătoare: Teleajenul, lazul Morilor și Bucovelul.

Teleajenul izvorăște din Masivul Ciucaș (în culoarul superior se numește "Pârâul Berii"). Străbate 113 km până la vărsarea în râul Prahova. în depresiunea Cheia primește ca afluent pârâul Tâmpa, apoi, la ieșirea din munți, un afluent mai important, râul Telejenel. La confluență, în nordul comunei Măneciu, se află Lacul de acumulare Măneciuși Barajul Măneciu, vezi fig. 1

Clima este de tip temperat continental cu ierni de durată, reci, cu veri secetoase. Media anuală a precipitațiilor este de 640mm/m2. Precipitațiile sunt frecvente, în general, primăvara și la începutul verii. Temperatura medie anuală, pe raza comunei Bucov este de + 10 C, iar media temperaturii iarna, este de -2 C. Relieful in zona de amplasament este de ses fiind amplasat in partea central-nordică a Câmpiei Române.

 • •     Pe teritoriul comunei nu sunt prezente obiective poluante si nici nu se desfasoara activitati poluante, ce ar putea contamina solul sau freaticul din surse concentrate de la suprafața. Singura contaminare a solului poate proveni din folosirea unor ingrasaminte chimice sau ierbicide, insa cu efect local si de scurta durata. Zona in care este amplasat „Parcul Memorial Constantin Stere” nu este intens industrializata si nu sunt surse tehnologice permanente de poluare in apropiere.

 • •   Din punct de vedere istoric comuna Bucov este o așezare tracică (bronz), dacică (Latene) și străromânească (sec V-VII d.Hr.) de la fosta Fermă 11 Chițorani constituie un sit important pentru atestarea continuității viețuirii pe Valea Oriei. De asemenea, descoperirile arheologice din punctele Rotari, Ghespari și Tioca, aflate între lunca Teleajenului și pârâul Bucovel au stabilit că cele trei așezări își încep existența în sec al Vlll-lea și durează până spre sfârșitul veacului al X-lea, conținând "numeroase elemente de o pregnantă tradiție autohtonă daco-romană, care, în ciuda contactelor cu alte populații, s-au păstrat de-a lungul veacurilor, constituind baza culturii materiale vechi romanești" (M. Comsa, Cultura materială).

In urma Studiuli Geotehnic executat conform cerințelor legale (Legea 10/1995 - Calitatea in Construcții si Normativul NP074-2007 - întocmirea si verificarea documentațiilor geotehnice), care stabilește condițiile de fundare au rezultat următoarele aspecte:

Descrierea litologica:

Aspectul general al terenului este plat si orizontal. Pentru identificarea condițiilor litologice si geotehnice au fost executate doua sondaje de cercetare si au evidențiat următoarele:

 • -   0.00 - 0,60 m - sol vegetal brun cafeniu;

 • -   0,60 - 2,00 m - nisip mare cu pietriș (grohotiș);

 • •   2.00 - 6.00 m - mama brun cafenie cu lentil de ballast;

 • •   Apa nu a fost interceptata pana la adancimea sondata;

In urma observațiilor din teren si a analizei datelor obținute la execuția forajelor de studiu si a analizelor de laborator din probe recoltate, conform normativ NP074-2014 pentru amplasamentul studiat se poate concluziona ca acesta se incadreaza la categoria de risc geotehnic moderat.

In perimetrul cercetat zona Parc Memorial Constantin Stere nu s-au identificat fenomene geologice care sa pună in pericol stabilitatea terenului                         /,

'                                                        i.S' !■

 • •   Obiectivul de investiții propus nu presupune construcții de rezistenta importanta,' este un obiectiv ce se incadreaza la clasa de importanta C si pentru acesta s-a făcut studiu topografic^’

 • •   Terenul in amplasamentul prezentat nu pune probleme din punct de ved^f|^LȘtabilitatii generale (nu este afectat de eroziuni si alunecări de teren active).

 • •   Conform Normativului P100-1/2013, zona amplasamentului studiat este caracterizată din punct de vedere seismic de următorii parametrii:

 • •  accelerația terenului pentru proiectare ag= 0,35g cm/s2 pentru cutremure avand intervalul mediu de recurență IMR=225 ani, perioadă de colțTc = 1,6 s.

 • •  Adâncimea de îngheț, conform STAS 6054/77, este de 0,8....0,90 m de la CTN.

 • 3.2. Scenariile tehnico-economice identificate

Propunerile prezentului proiect se vor materializa in realizarea unor lucrări specifice proiectului avand următoarele scopuri:

 • - captarea apelor de suprafața, respectiv captare de apa pe râul Teleajen in scopul alimentarii cu apa a lacului secat din perimetrul “Plaja”;

 • - amenajarea si regularizarea cursului in zona de captare ;

 • - pe termen scurt si mediu realizarea unui obiectiv complex si in consecința dezvoltarea infrastructurii parcului;

 • - pe termen lung creșterea atractivității parcului, care poate devenii un punct important de atracție pentru mii de vizitatori si poate contribuii la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor invecinate prin creșterea veniturilor aduse la buget si continuarea modernizării din surse proprii;

 • - realizarea unui impact pozitiv asupra zonei si asupra mediului.

Descrierea scenariilor

In acest sens au fost luate in considerare următoarele scenarii:

Scenariul 1

Păstrarea situației existente, fără realizarea investiției.

La analiza alternativei de a păstră situația existentă, s-a constatat că deși costul de investiție este zero, impactul negativ asupra mediului este imens.

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative care vor face ca o zona cu deosebit potențial de dezvoltare sa se transforme intr-un loc sălbatic acoperit de vegetație, fara semnificație.

 • • Diminuarea activitatilor economico-sociale;

 • •  Accentuarea poluării mediului, in special a solului si subsolului;

 • • Pierderea permanenta a unui număr însemnat de investitori si a interesului publicului larg al Municipiului Ploiești si a comunelor invecinate si nu numai;

 • • Toate acestea pot duce in final la pierderea potențialului economic al zonei, dar si la poluarea mediului;

Scenariul 2

Se propune Soluția tehnica de captare de apă din surse de suprafață, din cursuri de apă, respectiv captare de apa prin intermediul unei prize din râul Teleajen cu canal de aductiune gravitațional.

Râul Teleajen mărginește zona „Plaja” pe toata lungimea laturii de sud a lacului si astfel prin amenajari specifice permite alimentarea cu apa a lacului secat din zona generic denumita „Plaja”, parte a Parcului memorial „CONSTANTIN STERE”,

Captările au rolul de a prelua apa dintr-o sursă naturală sau amenajată în vederea satisfacerii necesităților de consum a unor folosințe cu caracter economic, social sau de agrement.

In urma studierii prealabile a datelor hidrologice si hidrogeotehnice se constata ca râul Teleajen, in zona de captare indeplineste condițiile generale pentru o lucrare de captare a apei si anume:

 • - furnizează cantitativ debitul de apă necesar folosinței, ținând seama de asigurarea de calcul și verificare impusă de categoria de importanță a acesteia;

 • - asigura calitatea apei preluate prin prize pe întreaga durată de funcționare a captării de apă, aceasta are caracteristicile fizico-chimice, bacteriologice și organoleptice cerute de folosința de apă.

Alegerea zonei amplasamentului prizei de apă

La alegerea amplasamentului captării si a zonei prizei de apa s-a avut in vedere următoarele criterii:

 • • lucrările de captare a apei să se încadreze în planul general de amenajare al bazinului hidrografic respectiv;

 • • în zona captării de apă albia să fie cât mai stabilă în plan și în profil longitudinal sau să poată să fie ușor stabilizată, prin lucrări de regularizare, necostisitoare. Construcțiile de regularizare a albiei în zona prizelor de apă din râu au ca scop asigurarea unei curgeri hidraulice a apei spre priză, consolidarea malurilor și protejarea împotriva inundațiilor. Lucrările ce se prevăd sunt:

 • • Execuție traversa de colmatare la nivelul talvegului actual din gabioane

 • • Execuție priza mal stâng si apărăre de mal stâng.

 • • captarea este amplasată conform recomandărilor din NP028-98 într-o concavitate a malului, în aval de punctul de curbură maximă, în al treilea sfert al curbei sau cel puțin în aliniament;

 • • raza curbei R se recomandă să aibă valoarea: 3B < R < 5B, în care B este lățimea albiei stabile în zona captării;

Din acest punct de vedere captarea aleasa indeplineste coditia: B = 35m , R= 100m 105m < R < 175m.

 • • în dreptul captării, parametrii albiei regularizate asigura și după amenajarea captării, menținerea capacității de transport a materialului solid din secțiunea respectivă;

Amplasamentul captării permite realizarea convenabilă a elementelor constructive ale captării:

 • • Poziția frontului prizei după tipul de captare este într-o zonă a curenților, cu turbiditate minimă, iar intrarea apei în derivație se face sub un unghi convenabil, încât pierderile de sarcină hidraulică sunt minime;

 • • Lucrările de apărare de mal și de captare sunt pe cat posibil cât mai reduse;

 • • Se asigura accesul ușor la priză și siguranță maximă în exploatare.

 • • Stabilitatea debitelor și nivelurilor maxime de calcul și de verificare pentru care se vor dimensiona și asigura construcțiile de captare se vor încadra în prevederile STAS 4273/83 și 4068-2/87, privind determinarea clasei de importanță a obiectivelor social-economice, precum și pentru apărarea împotriva inundațiilor.


Descrierea soluției de captarea a apei Soluția consta in următoarele lucrări:

 • •       La locul de captare se va amenaja o traversa de colmatare la un mal in altul; Traversa va fi încastrata in malul drept cca 25m iar încastrata in aparare de mal.

 • •      Se va executa aparare de mal stâng cu lungimea totala de 34m si care va fi încastrat un tub de beton cu diam de 800mm si o lungime de cca 10m; In spatele lucrării de aparare mal pe toata lungimea tubului se va depune un strat de agregate minerale pentru stabilizarea malului si a tubului de beton;

 • •      Se va monta in zona de aparare mal, special amenajata, tub de beton cu D= 800mm capabil sa preia din albia râului Teleajan un debit suficient de apa care va fi dirijat in canalului dalat de aductiune gravitaționala, cu lungimea de 540m.

 • •       Canalul de aductiune, la intrarea in lac va fi prevăzut cu un cămin din beton din care prin intermediul unui tub in lungime de 16m si D=800mm se va face alimentarea lacului;

 • •       Din același cămin va pleca un canal de preaplin destinat situațiilor de debit peste limita admisa sau când apa are o turbiditate mare.

 • •       Amenajarea lacului la intrare canal de aductiune astfel încât sa fie asigurata panta de curgere gravitaționala;

 • •        La căpătui opus al lacului se va recondiționa sistemul de drenaj existent care are rolul de deversare a surplusului de apa provenit din diverse situații, înapoi in râul Teleajen.

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr.2, acesta fiind cel care satisface pe deplin funcționalitatea investiției.

Materialele recomandate in cadrul soluției alese sunt de calitate superioara, asigura rezistenta ridicata in timp, asigura condiții optime de funcționare, asigura condiții de protejare la agresivitatea apei.

In cadrul analizei efectuate, factorii cu influență majoră au fost:

 • - factorul tehnico - economic, potrivit căruia au rezultat posibilități de realizare a obiectivelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, cu cheltuieli minime, astfel incat suma cheltuielilor de investiție, a cheltuielilor de amortizare și a celor de exploatare să fie minime;

 • - factorul juridic, potrivit căruia suprafețele ocupate temporar pentru realizarea investiției si ulterior permanent aparțin domeniului public;

 • - factorul de optimizare rezultat din activitati si servicii practicate in Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”.

 • 3.3. Descrierea constructiva, funcționala, tehnologica, arhitecturala

Soluția constructiva consta in următoarele lucrări:

 • •   Defrișarea zonei aferente lacului, decopertare si compactare numai in zona de la intrarea in lac pentru corelarea cotelor de nivel intre priza si intrarea in lac;

 • •   Captarea de apă din surse de suprafață, respectiv captare de apa prin intermediul unei prize mal stâng din râul Teleajen, construita conform scenariului 2, avand configurația din Planul general anexat;

Lungimea lucrării (din malul drept până în malul stâng) va fi de 93 m cu gabioane de 3 m lungime. Vor fi un număr de 31 de gabioane pe un rând. Avand in vedere ca rândul din aval va avea o adâncime de 2,Om vor fi doua rânduri de gabioane (o adâncime de 2,0 m), rândul aflat dedesubt va fi compus din gabioane de tip 2,0 x 2,0 x 1,0m.

Volumul de piatra necesar umplerii lucrării se estimează ca fiind de aproximativ 760 mc.

 • •   Execuția de aparari de mal cu lungimea totala de 34m si inaltime 3m;

  Lucrarea de aparare de mal stâng va fi efectuată din gabioane. Lungi 34,0 m iar înălțimea totală a lucrării va fi de minim 3,0 m.d^ ___ - .. — ..........- « ...

.».                        w.....                                     țo\\/

• Pentru captarea apei si traversarea acesteia prin corpul apararii de mșfcȘe va ampjâ’sa' la cota talvegului un tub de beton in lungime totala de 10m si diametrul de 800mm, Ga^abils^pteia din albia râului Teleajan un debit suficient de apa care va fi dirijat in canalul dalat de ăductiune gravitaționala, cu lungimea de 540m.

• Execuție canal de ăductiune gravitaționala, cu lungimea de 540m, dalat de forma trapezoidala cu latimea de 1m si inaltimea de 1m, care la intrarea in lac va fi prevăzut cu un cămin din beton din care prin intermediul unui tub in lungime de 16m si diametrul D=800mm se va face alimentarea lacului;

Pentru transportul apei, avand in vedere ca senalul de apa se va amplasa in albia majora a râului Teleajen, mal stâng, iar goemorfologic acesta este constituit din nisipuri si pietrișuri, este necesar ca pe toata lungimea canalului de ăductiune sa fie dalat cu dale din beton atat pe fundul cat si lateral, pe o parte si alta a canalului pe o inaltime de 1,0m. Astfel se estimează un necesar de 6500 dale din beton cu caracteristicile de 50 x50 x8cm.

 • • Pentru distribuția apei captate in lacul Plaja este necesar construirea unui distribuitor (călugăr de apa) cu deversre spre lac si o deversare in caz de prea plin sau când turbiditatea este mare, spre cursul de apa Teleajen. Distribuitorul va fi construit din beton si va avea inatimea de 1,0m si latimea de 1,5m in care va fi incorporat canalul de ăductiune si doua ieșiri de tip călugăr.

 • • Deversrea spre lac se va face printr-un tub din beton in lungime totala de 16m si diametrul D= 800mm, amplasat sub digul existent pe malul stâng.

 • •  Execuție canal de preaplin 1mx1m care pleaca din același cămin si va avea o lungime de aproximativ 20m, fiind destinat situațiilor de debit peste limita admisa;

 • •  Amenajarea lacului la pătrunderea canalului de ăductiune astfel incat sa fie asigurata panta de curgere gravitaționala la fundul lacului;

 • •  La căpătui opus al lacului se va recondiționa sistemul de drenaj existent care are rolul de deversare a surplusului de apa provenit din diverse situații, inapoi in râul Teleajen.

Soluția este simpla necostisitoare, asigura debitul necesar pentru folosința. Se executa o traversa de colmatare din gabioane in albia râului prin care se dirijează apa sub un unghi convenabil in canalul de ăductiune. Canalul de ăductiune are o lungime de aproximativ 540 m, fiind singura poziție a prizei care indeplineste condițiile din NP028-98, precum si o panta satisfacatoare pentru curgerea gravitaționala.

Prin soluția constructiva aleasa s-au pus in evidenta cotele de nivel dintre priza si fundul lacului secat existent, cote ce sunt satisfacatoare pentru curgerea gravitaționala.

Asigurarea unei calități corespunzătoare a lucrărilor de proiectare și inginerie va putea fi posibilă prin respectarea cadrului normativ atat in ceea ce privește conținutul cadru al documentației cat și specificațiile tehnice de proiectare și executare a lucrării. Prin respectarea conținutului cadru al Studiului de Fezabilitate, legiferat prin H.G. 907/2016, Beneficiarul este asigurat că i se pun la dispoziție toate informațiile necesare luării unor decizii corecte, in derularea investiției.

Elaborarea soluțiilor de realizare a obiectivelor proiectate atat in prezentul studiu precum și la fazele următoare de proiectare, se va face cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice in vigoare:

 • •  NP028-98 - Normativ pentru proiectarea construcțiilor de captare a apelor

 • •  STAS 4273/83 - Construcții hidrotehnice. încadrarea in clase de importanta;

 • •  STAS 4068-2/87- Probabilitățile anuale ale debitelor si volumelor maxime in condiții normale si speciale de exploatare

 • •  STAS 1342-89- Calitatea apei


 • • Ordinul 195/2005 - privind Protecția mediului;

 • • Legea 310/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 107/1996

 • • Directiva 85/337/CE;

 • • Hotărârea Guvernului nr.188/2002, cu modificările și completările transpun integral prevederile Directivei nr.97/271/CEE (NTPA 001, NTPA

epurarea apelor uzate urbane

 • • STAS 9824-5/1975 „Măsurători terestre. Trasarea pe teren a rețelelor de conducte, canale și cabluri” ;

 • • Legea 137/95 “Legea mediului” ;

Hotărârea Guvernului nr.188/2002, cu modificările și completările ulterioare, care transpun integral prevederile Directivei nr.97/271/CEE (NTPA 001, NTPA 002) privind epurarea apelor uzate urbane.

Investiția se va realiza in condițiile de autorizare prevăzute de Legea 50/1991 modificată și completată ulterior, respectiv cu parcurgerea in continuare a următoarelor etape:

 • •  obținerea Certificatului de Urbanism la faza S. F;

 • •   întocmirea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție;

 • •  intocmirea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire;

 • •  obținerea avizelor și acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism;

 • •  obținerea Autorizației de Construire.

Lucrările se vor desfășura sub supravegherea unui responsabil tehnic cu execuția, atestat conform normelor legale in vigoare.

La executarea și predarea lucrării se vor respecta reglementările din Legea nr.10 -1995 privind calitatea in construcții și H.G. nr. 273-1994 privind recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

In conformitate cu prevederile legale, cele trei părți implicate, respectiv beneficiarul, proiectantul și constructorul se vor ingriji de intocmirea Cărții Tehnice a construcției.

Soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea investiției propuse sunt detaliate in cele ce urmează.

Obiectivul proiectat se incadreaza in clasa de importanță V, construcții hidrotehice reduse a căror avariere nu are urmări asupra altor obiective social-economice, stabilita conform STAS 4273/83 și STAS 4068/2-87.

Proiectarea captărilor de apă din surse de suprafață se va face în conformitate cu prevederile legii 10/1995 urmărindu-se realizarea și menținerea pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a cerințelor de:

 • a. rezistență și stabilitate;

 • b. siguranță în exploatare;

 • c. siguranță la foc;

 • d. igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

 • e. izolații termice-hidrofuge și economie de energie;

 • f. protecție împotriva zgomotului.

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții (Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor): categoria de importanță a lucrărilor este C, iar clasa de importanță este V, redusa pentru obiectivul proiectat, stabilit conform STAS 4273/83 și STAS 4068/2-87.

Punerea in practică a scenariului 2, cel recomandat presupune realizarea unei captari de apa de suprafața pentru alimentarea cu apa a lacului din parc in scopul transformării acestuia intr-un punct de agrement, care va contribui incontestabil la creșterea atractivitatii publicului, la creșterea interesului pentru pescuit, distracție, agrement si astfel se presupune, anual, un flux de vizitatori al plajei aproximat conform datelor deținute la un număr mediu estimat de 16000 persoane/an, si creșterea numărului de agenti economici la aproximativ 25 de unitati economice.

CONTRACTNR^727/2017 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță

 • 3.4.1. Studiul topografic

Elementele principale care trebuie furnizate prin acest studiu sunt următoc

 • •  planurile de situație (de ansamblu și de detaliu), pe care sunt ampla de suprafață luată în considerare;

 • •  precizarea limitei de inundabilitate, corespunzător nivelului maxim istoric al apei și pe care după calcule hidraulice se vor pune limitele zonei de inundabilitate la diferite asigurări de calcul conform standardelor în vigoare;

 • •  profile transversale prin albia râului;

 • •  profile topografice în lungul cursului de apă prin talvegul râului și în lungul malurilor;

 • •  cote exacte, la nivelul oglinzii apei, măsurate instantaneu, în amonte și aval de captare, pentru calcularea pantei naturale de curgere în zona de amenajare a captărilor de apă;

 • •  limitele de proprietate, natura juridică a proprietății, zonele construite, perimetre degradate, indicare

Planurile sunt atașate la prezentul studiu de fezabilitate, secțiunea Parti desenate.

 • 3.4.2. Studiul geologic

Studiul se referă la următoarele aspecte:

 • •  Constituția litologică a bazinului hidrografic, precum și gradul de tectonizare a acestor formațiuni, care furnizează elemente privitoare la scurgerea de suprafață, eventualele pierderi în teren, gradul de mineralizare în timp a apelor râului;

 • •  posibilitatea apariției unor aporturi sau pierderi de apă din sau în subteran, în lungul unor sisteme de falie;

 • •   stabilitatea malurilor lacului și a amplasamentului lucrărilor auxiliare captării.

Studiul geologic este atașat Studiului de fezabilitate.

 • 3.4.3. Studiul hidrologic

Studiul hidrologic ia în considerare atât regimul de scurgere natural, cât și cel amenajat și furnizează următoarele elemente:

 • •   dinamica albiei în zona captării cu referire la fenomenele de eroziune, afuieri generale și locale, limitele de inundabilitate;

 • •   fenomene legate de acțiunea înghețului (date medii de apariție și dispariție a fenomenelor respective, formarea zăpoarelor și a zaiului;

 • •   debitul anual mediu; debitul minim de calcul cu asigurarea cerută de obiectivul pentru care se face captarea;

 • •   debitul solid (târât și în suspensie) și corelarea acestuia cu debitele lichide; date privind temperatura apei și variația ei în timp;

 • •   cantitatea de apă furnizată sursei prin secțiunea de amplasare a captării în cazul unor ploi excepționale;

 • •   corelația dintre debitele și nivelurile apei din râurile și lacurile de acumulare; corelarea cu lucrările de amenajare sau de degradare a suprafeței bazinulu

Parametrii de calcul:

 • •  debitul mediu anual Qc= 8,22 mc/s;

 • •  debitul mediu asigurat 1% este de 640mc/s

 • •  debitul mediu asigurat 5% este de 410mc/s

Studiul hidrologic este atașat Studiului de fezabilitate.

CONTRACT NI^^S^TOIZ

 • 3.5. Costurile estimative ale investiției:

- costurile totale estimate pentru realizarea obiectivului de investițiWlM^j.'^^^are^ *jh considerare a costurilor unor investiții similare si a unor standarde de cost pc tin - Q^estifiLsknWe ’                                                          vi "■*            y

corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici ai obiectivului de ^yeșgț&j§jM de 1,048,971.68lei;

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Durata normata de viata a obiectivului de investiții conform HG. 2139/2004, incadrat la subgrupa 1.4. Construcții hidrotehnice, clasa 1.4.2. Diguri (de aparare, de compartimentare,de dirijare a curentilor), consolidări de maluri, praguri, pinteni, anrocamente si casoaie, cleonaje, subclasa 1.4.2.2 o durata de 24-36 de ani, iar pentru canale de aductiune clasa 1.4.3 o durata de 40-60 de ani

Calculul de amortizare se face prin metoda liniara care constă în repartizarea uniformă a valorii de intrare pe toată durata normala de funcționare a mijlocului fix;

Durata normala de funcționare este de 30 de ani. Se obține valoare lunara amortizare de 2914lei.

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață de amortizare a investiției publice de 30ani vor fi de 1320000lei.

 • 3.6. Grafic orientativ de realizare a investiției

Se estimează ca investiția va fi realizata intr-o perioada de 12 luni conform graficului prezentat.

Durata maxima de realizare a investiției s-a determinat in funcție de următoarele elemente:

 • •  numărul maxim de ore medii convenționale (O.M.C.) estimate pentru realizarea investiției;

 • •   productivitatea medie in construcții similare;

 • •  numărul mediu de personal angajat.

Durata medie de realizare a investiției se poate determina după relația:

Wm*N

T = durata de realizare a investiției (luni);

V.l. = valoarea lucrărilor de constructii-montaj (lei);

Wm = productivitatea medie;

N = personal pe șantier.

N = 20 persoane.


GRAFIC DE REALIZARE INVESTIȚIE      /   f '■

Nr. crt.

Etape

luni     ra$ /■'

1

2

3

4

5

6

7

8Îlt

'W

r2

1

Obținerea de avize, acorduri

X

X

~ V

■ \

2

Proiectare si engineering

X

X

xy ...

ț.lJ

3

Comisioane, taxe si cote legale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Asistenta tehnica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Pregătire șantier, execuție lucrări construcții si montaj

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Consultanta

X

X

X

X

4. ANALIZA SCENARII


 • 4.1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor

INVESTIȚIA: „ Lac plaja- amenajare si alimentare cu apa"

Obiectivul general al investiției propuse este acela de alimentare cu apa a lacului secat, din perimetrul „ Plaja” destinat activitatilor de agrement, investiție care prin complexitate creaza premisele dezvoltării durabile a zonei, contribuie intr-o mare măsură la transformarea Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE” intr-un loc de recreere modern, cu multiple posibiltati de atracție pentru un public de toate vârstele, intr-un loc educațional cultural unde se pot organiza activitati educaționale si culturale, diverse, mai ales ca exista un teatru de vara in aer liber, precum si intr-un loc de atracție a unor investiții private in urma carora sa se obțină venituri la bugetul local al orașului Ploiești prin creșterea numărului de plătitori de taxe si impozite precum si prin crearea de noi locuri de munca.

Proiectul vizeaza implementarea unor soluții avantajoase, care sa satisfaca toate cerințele legislative menționate si care sa indeplineasca condițiile de protejare, sanatate si confort ale publicului interesat de serviciile oferite in Parcul memorial „CONSTANTIN STERE”, Bucov

In prezent, in zona „Plaja” funcționează cativa comercianti, restaurante, terase, terenuri de sport, nu exista un obiectiv de asa mare interes ca acesta, astfel oportunitatea investiției justificandu-se , in plus trebuie știut ca si faptul ca pana in anul 1990 a existat lac de agrement, care ulterior a secat si exista amprenta acestuia, delimitată ca si contur, necesitând curatare si reamenajare.

Realizarea investiției, constituie un pas important in modernizarea infrastructurii publice de bază din Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, reprezentând pentru Administrația parcului, o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta a celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Scenariul 1

Păstrarea situației existente, fără realizarea investiției.

La analiza alternativei de a păstră situația existentă, s-a constatat că deși costul de investiție este zero, impactul negativ asupra mediului este imens.

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative care vor face ca o zona cu deosebit potențial de dezvoltare sa se transforme intr-un loc sălbatic acoperit de vegetație, fara semnificație.

 • • Diminuarea activitatilor economico-sociale;

 • •  Accentuarea poluării mediului, in special a solului si subsolului;

CONTRACT NR.57-2^7^047

• Pierderea permanenta a unui număr însemnat de investitori si a interesului pu<0iauluiJ^ra,sl

Municipiului Ploiești si al comunelor invecinate si nu numai pentru oplȘitiwffe oferite in parcul Bucov;

• Toate acestea pot duce in final la pierderea potențialului economic^J^k poluarea mediului;


-------~--------------------------------------------------- - ;

j: 1. o>

Scenariul 2

Se propune Soluția tehnica de captare de apă din surse de suprafață, din cursuri de apă, respectiv captare de apa prin intermediul unei prize din râul Teleajan cu canal de aductiune gravitațional. Configurația terenului in zona, faptul ca râul Teleajan trece atat de aproape de lacul secat, practic il mărginește sunt motive suficiente care sa arate oportunitatea investiției prin faptul ca toate aceste aspect contribuie la realizarea investiției cu cheltuieli minime.

Râul Teleajen mărginește zona „Plaja” pe toata lungimea laturii de sud a lacului si astfel prin amenajari specifice permite alimentarea cu apa a lacului secat din zona generic denumita „Plaja”, parte a Parcului memorial „CONSTANTIN STERE”,

Captările au rolul de a prelua apa dintr-o sursă naturală sau amenajată în vederea satisfacerii necesităților de consum a unor folosințe cu caracter economic, social sau de agrement.

In urma studierii prealabile a datelor hidrologice si hidrogeotehnice se constata ca râul Teleajen, in zona de captare îndeplinește condițiile generale pentru o lucrare de captare a apei si anume:

 • - furnizează cantitativ debitul de apă necesar folosinței, ținând seama de asigurarea de calcul și verificare impusă de categoria de importanță a acesteia;

 • - asigura calitatea apei preluate prin prize pe întreaga durată de funcționare a captării de apă, aceasta are caracteristicile fizico-chimice, bacteriologice și organoleptice cerute de folosința de apă.

Soluția constructiva consta in:

 • - defrișarea zonei aferente lacului, decopertare si compactare numai in zona de la intrarea in lac pentru corelarea cotelor de nivel intre prize si intrare in lac a canalului de aductiune;

 • - captarea de apă din surse de suprafață, respectiv captare de apa prin intermediul unei prize din râul Teleajen, construita din traversa de colmatare din gabioane amplasata in albia râului, avand configurația din Planul general;

 • - consolidare de maluri;

 • - canalul de aductiune gravitațional intre priza si intrarea in lacul secat, conform plan topografic;

 • - montarea unui cămin la căpătui canalului de aductiune, înainte de intrarea in lac din care pleaca un tub de alimentare cu apa a lacului si un canal de preaplin, conform plan general,

 • - La căpătui opus al lacului se va recondiționa sistemul de drenaj existent care are rolul de deversare a surplusului de apa provenit din diverse situații, înapoi in râul Teleajen.

Soluția este simpla necostisitoare, asigura debitul necesar pentru folosința. Se executa o traversa de colmatare din gabioane in albia râului prin care se dirijează apa sub un unghi convenabil in canalul de aductiune. Canalul de aductiune are o lungime de aproximativ 540 m, fiind singura poziție a prizei care indeplineste condițiile din NP028-98, precum si o panta satisfacatoare pentru curgerea gravitaționala.

Prin soluția constructiva aleasa s-au pus in evidenta cotele de nivel dintre priza si fundul lacului secat existent, cote ce sunt satisfacatoare pentru condiția de curgere gravitaționala.

Asigurarea unei calități corespunzătoare a lucrărilor de proiectare și inginerie va putea fi posibilă prin respectarea cadrului normativ atat in ceea ce privește conținutul cadru al documentației cat și specificațiile tehnice de proiectare și executare a lucrării. Prin respectarea conținutului cadru al Studiului de Fezabilitate, legiferat prin H.G. 907/2016, Beneficiarul este

CONTRACT NR. 5727/2017asigurat că i se pun la dispoziție toate informațiile necesare luării unor decizii investiției.

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr.2.

satisface pe deplin funcționalitatea investiției.

Materialele recomandate in cadrul soluției alese sunt de calitate rezistenta ridicata in timp, asigura condiții optime de funcționare, asigura con agresivitatea apei.

In cadrul analizei efectuate, factorii cu influență majoră au fost:

 • - factorul tehnico - economic, potrivit căruia au rezultat posibilități de realizare a obiectivelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, cu cheltuieli minime, astfel incat suma cheltuielilor de investiție, a cheltuielilor de amortizare și a celor de exploatare să fie minime;

 • - factorul juridic, potrivit căruia suprafețele ocupate temporar pentru realizarea investiției si ulterior permanent aparțin domeniului public;

 • - factorul de optimizare rezultat din activitati si servicii practicate in Parcul Memorial CONSTANTIN STERE”.

  39


 • 4.2.   Situația utilităților și analiza de consum:

 • - necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Analiza stadiului actual al infrastructurii in Parcul „CONSTANTIN STERE”, a evidențiat următoarea situație existentă a utilităților:

 • • Apa potabilă

In prezent alimentarea cu apa se face din puțuri forate si nu este un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila. Apa necesara pentru lucrări poate fi si apa de rau.

 • • Gaz metan

In zona studiată există rețele de alimentare cu gaz metan, din care sunt alimentați consumatorii existenți. Pentru execuția lucrărilor proiectate nu este necesară asigurarea acestei utilități.

 • • Telefonie

In zona studiată, există rețele de telefonie amplasate pe stâlpii rețelelor electrice, in condiții tehnice de coexistență, telefonie mobila..etc

 • • Energie electrică și iluminat public

Asigurarea lor este deservită de o rețea de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, racordată in posturile de transformare existente in zonă.

Rețeaua electrică de distribuție de joasă tensiune la consumatori, este de tip aerian, realizată pe stâlpi pentru iluminat public, cu lămpi incandescente.

A. In etapa de execuție a lucrărilor:

Pentru realizarea prezentului proiect necesarul de apă industrială necesara lucrărilor de construcție, se va asigura din rau. In ceea ce privește consumul de energie electrică, in general pentru executarea lucrărilor de infrastructură, utilajele folosite sunt alimentate de generatoare proprii, insă acolo unde este cazul, cu acordul Electrica, se pot face branșamente la rețeaua de joasă tensiune, dar nu este cazul.

B. In etapa de exploatare

La execuția și, respectiv, la exploatarea obiectivului analizat, energie electrica necesara la alimentarea cu apa este asigurata in condițiile existente

 • 4.3.    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a. Impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

După executarea lucrărilor proiectate vor aparea influențe favorabile asupra factorilor de mediu, iar din punct de vedere economico social, in stransa legătură cu efectele pozitive ce rezulta din imbunatațirea si extinderea serviciilor către consumatori, ceea ce va conduce la realizarea de venituri mai mari pentru auto finanțări viitoare si atragerea unor posibili investitori.

i

Lucrările proiectate introduc efecte pozitive suplimentare fața de situația ^aștepta âisupra solului, mediului, microclimatului, etc.                                                       :      ’A

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare influențe favorabile asupra factațril^rvd^nji^c^j, cat / și din punct de vedere economic și social:

 • • va scadea gradul de poluare al apelor de suprafața si subterana;

 • • va crea un impact pozitiv asupra solului;

 • • creșterea atractivității zonei pentru noi investiții private.

 • b. Estimarea privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Realizarea investiției se va constitui in mijloace fixe in proprietatea si exploatarea Primăriei Ploiești si vor fi gestionate in contextul economic al acesteia.

Personal implicat in faza de execuție

In faza de execuție pentru realizarea investiției sunt necesare un număr de aproximativ 20 persoane:

muncitori construcții - pentru amenajarea terenului (decopertari, săpături, terasamente, nivelări) si aducerea acestuia la cotele din proiect, pentru realizarea incadrarii tuturor lucrărilor de construcții specifice proiectului;

 • -   muncitori specializați - pentru amenajari construcții hidrotehnice;

 • -   inginer hidrotehnist pentru coordonarea proiectului.

Personal implicat in faza de operare

Realizarea investiției presupune folosirea forței de munca existenta, nefiind necesare persoane cu pregătire speciala ;

Costurile intretinerii in bune condiții a investiției vor fi prevăzute in bugetele anuale ale Consiliului Local Ploiești.

 • c. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Realizarea lucrărilor prevăzute in prezenta documentație se face cu respectarea principiilor ce asigură protecția mediului.

Soluția tehnică propusă asigură:

 • - utilizarea de materii prime și materiale de construcție care nu afectează mediul inconjurător, se depozitează și manipulează ușor fără a emite nici un fel de noxe in factorii de mediu.

 • - intreaga gamă de materiale ce urmează a se utiliza va avea certificate de calitate in concordanță cu normele europene sau romanești, in vigoare la această dată.

 • - aprovizionarea, depozitarea și manipularea materialelor se va face conform prevederilor din caietul de sarcini;

 • - deșeurile rezultate se pot colecta ușor și nu sunt periculoase (tuburi din beton, material

lemnos, betoane, piatră, hârtie.....etc.).

Pe perioada execuției se vor avea in vedere următoarele:

 • - termenul de execuție a lucrărilor de maxim 12 luni;

 • - șantierul va fi semnalizat și păstrat ingrijit și curat pe toată perioada de execuție a lucrărilor. Impactul advers al proiectului se presupune că se va limita la probleme legate de perioadele de execuție a lucrărilor de construcții. Dar lucrările fiind de capacitate redusa, acest fapt nu poate cauza disfuncționalități insemnate in operațiunile cotidiene ale parcului. Aceste aspecte se vor inregistra pe termen scurt și pot fi cu ușurință contracarate sau prevenite prin metode adecvate de construcție și un management al proiectului potrivit, inclusiv notificarea, in timp util, a factorilor responsabili cu parcul.


Sursele de poluare a mediului identificate prevăzute in prezentul studiu, pot fi următoarele:

 • • praf, datorat manipulării solului de către utilaje;

 • • zgomot, rezultat al funcționării utilajelor și echipamentelor necesare;

 • • perturbarea temporară a peisajului;                                      __

 • • deșeuri, rezultate din procesul tehnologic și cel de manipulare a materi^feW^ La realizarea lucrărilor de construcții propuse in prezentul proiect, se reconi '"ratoarele măsuri menite să reducă la minimum poluarea mediului:

 • • utilizarea de materiale și tehnologii moderne, cu performanțe ridicate, ușor de manipulat și aplicat, care să nu aibă influențe negative asupra factorilor de mediu;

 • • organizare de șantier să ocupe o suprafață de teren cat mai redusă;

 • • efectuarea unor lucrări de refacere a mediului natural și antropic, in cazul in care a fost afectat prin lucrările de construcții (ex. stabilizarea solului, replantarea vegetației in zonele cu lucrări, inlocuirea arborilor distruși și a structurilor de delimitare a amplasamentelor);

 • • stocarea și evacuarea atentă a materialelor de construcții periculoase din punct de vedere al siguranței factorilor de mediu, precum și a deșeurilor rezultate in urma lucrărilor de construcții;

 • • pentru evitarea poluării aerului cu praf și vapori pe durata lucrărilor de construcție se recomandă controlul acestora cu apă sau cu alte mijloace;

 • • in cadrul proiectului tehnic la toate articolele de lucrări ce au implicații asupra mediului se vor prevedea măsuri de readucere a terenului înconjurător la starea inițială, sau chiar corecții care să diminueze impactul negativ asupra mediului.

Construcțiile sunt proiectate conform cerințelor prevăzute de Legea 10/1995 privind calitatea in construcții, fiind asigurate condițiile de:

 • - rezistență și stabilitate;

 • - siguranță in exploatare;

 • - siguranță la foc;

 • - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

 • - protecția impotriva zgomotului.

Echipamentele și materialele propuse pentru realizarea investiției sunt produse in U.E., avand caracteristici performante care asigură funcționarea tuturor construcțiilor la parametri de calitate acceptați prin normele europene. Procesele tehnologice sunt automatizate și monitorizate permanent, cunoscandu-se parametrii de funcționare.

Evaluarea impactului proiectului asupra mediului a avut la bază următoarele aspecte:

 • • analiza pentru perioada de execuție cat și pentru perioada de exploatare;

 • • se au in vedere toți factorii de mediu: apă, aer, sol, floră, faună, comunitate umană, fond construit... etc.;

 • • se are in vedere, in baza unor experiențe similare, intensitatea poluării și durata de manifestare a fenomenului poluator pe perioada de execuție a lucrărilor.

 • d. Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu.

Lucrările aferente realizării captării de apa ce fac obiectul prezentei documentații nu reprezintă și nu produc surse de:

 • • poluare a apelor;

 • • poluare a aerului;

 • • zgomot și vibrații;

 • • radiații;

 • • poluare a solului și subsolului;

 • • poluare a ecosistemelor terestre și acvatice;

 • • poluarea așezărilor umane și a altor obiective de interes public;

 • • deșeuri de orice natura;

 • • substanțe toxice periculoase.

 • 4.4. Analiza opțiunilor

Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referi/ță,.și'pr^efctarea’^A scenariului de referință                                                          fo^/

Analiza cost-eficienta are ca scop estimarea impactului socio-econoțniG. ak^ofefctulukd/ investiție public propus, prin identificarea și cuantificarea monetară a efectelor ihv^tiueir-A^X^ /

Alternativele luate in calcul sunt următoarele:

 • a. alternativa fara proiect - situația actuala;

 • b. alternativa cu proiect;

Investiția de capital

Pentru realizarea investiției din punct de vedere tehnic s-a propus, sa se execute din materiale de calitate, ceea ce va asigura o durata de viata de minim 30 de ani.

Investiția in valoare totala de 1,048,971.68 lei, contribuie pe termen scurt la creșterea calitatii serviciilor oferite, extinderea acestora, iar pe termen lung crește atractivitatea parcului ceea ce va conduce la realizarea de venituri mai mari pentru auto finanțare si in consecința la dezvoltarea durabila a zonei;

Realizarea proiectului presupune următoarele categorii de cheltuieli, conform Deviz general:

 • a. cheltuieli pentru amenajarea terenului

 • b. cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • c. cheltuieli pentru realizarea investiției de baza

 • d. alte cletuieli (organizare de șantier, comisioane, taxe)

Efectuarea acestor cheltuieli vor urma strategia de contractare pentru proiectul de fata care va respecta procedura legala a achizițiilor publice din Romania, reglementate de Ordonanța de Urgenta nr. 98/ 2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, in acest proiect fiind aplicabile doua categorii de contracte de achiziție publica (de lucrări si de servicii).

 • 4.5. Analiza economico financiara

Analiza proiectelor investitionale presupune pe langa analiza financiara si efectuarea analizei economice, privita din doua perspective:

 • - aspectul economic, in care se urmărește adminisrtrarea cu eficienta maxima a resurselor in mod deosebit cele disponibile, efectuarea analizelor comparative a efectelor economice previzibile cu eforturile investitionale, precum si influenta sau interacțiunea cu alti factori;

 • - aspectul socio- economic, accentul fiind pus pe impactul proiectului asupra diferitelor grupuri tinta;

In vederea analizării alternativelor propuse se vor pune in balanța costurile de realizare a investiției asa cum au fost ele evaluate in studiul de fezabilitate si costurile de intretinere si operare in raport cu beneficiile prezumate sa le aduca proiectul intr-un orizont de timp de 30 ani, care este durata de analiza recomandata pentru un astfel de obiectiv.

Anul 2018 este considerat anul de incepere a derulării proiectului, fiind preconizat ca an de incepere a proiectului, iar anul 2017 este considerat anul 0, intrucit s-au desfasurat unele etape preliminarii (elaborarea studiului de fezabilitate, obținere de avize si acorduri).

Unitatea monetara in care vom face analiza este Ron intrucat se pot cuantifica mai bine costurile si beneficiile proiectului.

Rata de actualizare recomandata este de 5 %, pentru Romania.


După studiu de fezabilitate se va elabora proiectul tehnic si document organizarea licitației pentru achiziția lucrărilor. Execuția lucrărilor de costructie anul 2018, intreg proiectul avand o durata de implementare de 12 luni.

Varianta I Alternativa tara proiect

Varianta fara proiect, aceea de a nu face nimic presupune pastrarea situat are un real impact negativ asupra mediului, duce la degradarea continua a zonei, care in final va duce la pierderea unui număr considerabil de investitori dar si de vizitatori, zona nemai prezentând interes pentru publicul larg.

Din acest punct de vedere investiția se justifica fara indoiala. De asemenea se limitează dezvoltarea economica a Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”, fiind vorba de o zona cu un real si imens potențial de extindere si dezvoltare.

Veniturile actuale fara investiție provin din vanzarea biletelor către vizitatori pentru parcari de mașini si din taxe si impozite plătite de agenții economici. Dinamica vizitatorilor in acest caz este mica Numărul mediu/ an este estimat la 800 persoane.

Costuri operaționale la nivelul anul 2017:

In varianta fara proiect costurile de operare si intretinere se refera la cheltuieli cu forța de munca, cheltuieli cu energia electrica si alte utilitati, reparații de intretinere si piese de schimb.

Costuri operaționale/ an

Unitati

valoare/unitate/an

total

forța de munca

0

0

0

intretinere

0

0

0

Total

0

Varianta I Alternativa fara proiect.

In situația actuala Plaja nu are un obiectiv atat de important, prin urmare nu exista i venituri sau beneficii. Varianta fara proiect, aceea de a nu face nimic presupune menținerea situației existente de degradare si distrugere a zonei. De asemenea limitează in continuare dezvoltarea spațiala si economica a parcului, fiind vorba de zone cu potențial major de extindere si dezvoltare. Varianta cu proiect aduce beneficii insemnate administrației parcului. Pe de alta parte realizarea investiției ar duce la valorificarea turistica a zonei, infiintarea de activitati economice noi si dezvoltarea celor existente.

Varianta II Alternativa cu proiect

Costuri operaționale la nivelul anul 2018:

In varianta cu proiect costurile de operare si intretinere se refera la cheltuieli cu forța de munca, cheltuieli cu energia electrica si alte utilitati, costurile de reparații de intretinere si piese de schimb nu exista deoarece prin investiție, materialele utilizate sunt garantate minim 30 de ani.

Costuri operaționale/ an

Unitati

valoare/unitate/an

total

forța de munca

1

36000

36000

intretinere

1

8000

8000

Total

44000

In situația cu proiect, vom compara evoluția fluxurilor de venituri in aceleași condiții de unitati consumate, respectiv număr mediu de persoane si același preț/ unitate.
Veniturile din investiție provin din:

 • - vanzarea biletelor de parcare către vizitatori (numărul med/i/i^ festejîl

16000 persoane);                                                       II^SI

 • - vanzarea biletelor intrare plaja:                                                      -5

 • - vanzarea biletelor pentru pescuit sportiv pe lacul de agrement din ni

astfel ca s-a realizat o medie a costului pe intrare consumator, care se reflecta in următorul tabel:

An

Costuri intretinere

Unitati consumate

Preț/ unitate

Venituri

Flux venituri

2018

44000

16000

8

128000

84000

2019

45540.00

16000

8

128000

82460

2020

46450.80

16000

8

128000

81549.2

2021

47379.82

16000

8

128000

80620.2

2022

48327.41

16000

8

128000

79672.6

2023

49293.96

16000

8

128000

78706.0

2024

50279.84

16000

8

128000

77720.2

2025

51285.44

16000

8

128000

76714.6

2026

51798.29

16000

10

160000

108201.7

2027

52316.27

16000

10

160000

107683.7

2028

52839.44

16000

10

160000

107160.6

2029

53367.83

16000

10

160000

106632.2

2030

53901.51

16000

10

160000

106098.5

2031

54440.52

16000

10

160000

105559.5

2032

54984.93

16000

10

160000

105015.1

2033

55534.78

16000

10

160000

104465.2

2034

56090.13

16000

10

160000

103909.9

2035

56651.03

16000

10

160000

103349.0

2036

57217.54

16000

10

160000

102782.5

2037

57789.71

16000

10

160000

102210.3

2038

58367.61

16000

10

160000

101632.4

2039

58951.29

16000

10

160000

101048.7

2040

59540.80

16000

10

160000

100459.2

2041

60136.21

16000

10

160000

99863.8

2042

60737.57

16000

10

160000

99262.4

2043

61344.95

16000

10

160000

98655.1

2044

61958.39

16000

10

160000

98041.6

2045

62577.98

16000

10

160000

97422.0

2046

63203.76

16000

10

160000

96796.2

2047

63835.80

16000

10

160000

96164.2Se poate observa ca in varianta cu proiect investiția generează fluxur/qg menținând aceleași tarife raportate la inflație, si același număr de consumatpr§/deS jnVettitife v creste considerabil atractivitatea parcului si deci numărul mediu de unitati con"®-1-*

Analiza cu factori perturbatori

Vom analiza investiția in varianta propusa cu proiect, analizand fluxurile de ve evoluția numărului de consumatori, prin urmare evoluția veniturilor fiind principalii influente majore asupra investiției, vom avea următoarea situație:

A . Varianta pesimista cu scăderea populației, respectiv a consumatorilor cu 1 %/an.

Varianta II

An

Costuri intretinere

Unitati consumate

Preț/ unitate

Venituri

Flux venituri

2018

44000

16000.0

8

128000

84000.0

2019

45540.00

15840.0

8

126720

81180.0

2020

46450.80

15681.6

8

125452.8

79002.0

2021

47379.82

15524.8

8

124198.3

76818.5

2022

48327.41

15369.5

8

122956.3

74628.9

2023

49293.96

15215.8

8

121726.7

72432.8

2024

50279.84

15063.7

8

120509.5

70229.6

2025

51285.44

14913.0

8

119304.4

68018.9

2026

51798.29

14763.9

10

147639.2

95840.9

2027

52316.27

14616.3

10

146162.8

93846.5

2028

52839.44

14470.1

10

144701.1

91861.7

2029

53367.83

14325.4

10

143254.1

89886.3

2030

53901.51

14182.2

10

141821.6

87920.1

2031

54440.52

14040.3

10

140403.4

85962.8

2032

54984.93

13899.9

10

138999.3

84014.4

2033

55534.78

13760.9

10

137609.3

82074.6

2034

56090.13

13623.3

10

136233.2

80143.1

2035

56651.03

13487.1

10

134870.9

78219.9

2036

57217.54

13352.2

10

133522.2

76304.7

2037

57789.71

13218.7

10

132187

74397.3

2038

58367.61

13086.5

10

130865.1

72497.5

2039

58951.29

12955.6

10

129556.5

70605.2

2040

59540.80

12826.1

10

128260.9

68720.1

2041

60136.21

12697.8

10

126978.3

66842.1

2042

60737.57

12570.9

10

125708.5

64970.9

2043

61344.95

12445.1

10

124451.4

63106.5

2044

61958.39

12320.7

10

123206.9

61248.5

2045

62577.98

12197.5

10

121974.8

59396.9

2046

63203.76

12075.5

10

120755.1

57551.3

2047

63835.80

11954.8

10

119547.5

55711.7


Se poate observa ca investiția pastreaza fluxuri pozitive chiar la o se; consumurilor, investiția facand sa creasca atractivitatea parcului sa devina^Qn___________

Se poate observa ca investiția pastreaza fluxuri pozitive chiar la o sca^grg'acșnsumulu^cu 1% pe an, pe întreaga perioada de 30 de ani, deși situația prognozațB ^te®fMg consumurilor, investiția facand sa creasca atractivitatea parcului sa devina^Qn offie^ atracție pentru populație, prin urmare consumurile cresc, crescând astfel

In concluzie varianta cu proiect si scăderea populației cu 1%, respectiv a^/qwyrffătQrfl produce fluxuri negative ale veniturilor pe intreaga perioada de referința de 30 d^anK4

B. Varianta optimista cu creșterea populației respectiv a consumatorilor cu 1 %/ an

Varianta II

An

Costuri int reținere

Unitati consumate

Preț/ unitate

Venituri

Flux venituri

2018

44000

16000

8

128000

84000

2019

45540.00

16160.0

8

129280

83740

2020

46450.80

16321.6

8

130572.8

84122.0

2021

47379.82

16484.8

8

131878.5

84498.7

2022

48327.41

16649.7

8

133197.3

84869.9

2023

49293.96

16816.2

8

134529.3

85235.3

2024

50279.84

16984.3

8

135874.6

85594.7

2025

51285.44

17154.2

8

137233.3

85947.9

2026

51798.29

17325.7

10

173257.1

121458.8

2027

52316.27

17499.0

10

174989.6

122673.4

2028

52839.44

17674.0

10

176739.5

123900.1

2029

53367.83

17850.7

10

178506.9

125139.1

2030

53901.51

18029.2

10

180292

126390.5

2031

54440.52

18209.5

10

182094.9

127654.4

2032

54984.93

18391.6

10

183915.9

128930.9

2033

55534.78

18575.5

10

185755

130220.3

2034

56090.13

18761.3

10

187612.6

131522.5

2035

56651.03

18948.9

10

189488.7

132837.7

2036

57217.54

19138.4

10

191383.6

134166.1

2037

57789.71

19329.7

10

193297.4

135507.7

2038

58367.61

19523.0

10

195230.4

136862.8

2039

58951.29

19718.3

10

197182.7

138231.4

2040

59540.80

19915.5

10

199154.5

139613.7

2041

60136.21

20114.6

10

201146.1

141009.9

2042

60737.57

20315.8

10

203157.5

142420.0

2043

61344.95

20518.9

10

205189.1

143844.2

2044

61958.39

20724.1

10

207241

145282.6

2045

62577.98

20931.3

10

209313.4

146735.4

2046

63203.76

21140.7

10

211406.6

148202.8

2047

63835.80

21352.1

10

213520.6

149684.8


Aceasta situație fiind cea mai favorabila arata menținerea pozitiva a fluxuri seminficativ veniturile si deci implicit si fluxul de numerar.

 • 4.6. Analiza financiara

Scopul analizei de fata este acela de a calcula rentabilitatea^ rentabilității proiectului exprima randamentul global al proiectului si de proiect propuse sub aspect tehnic.

(briantelor


Pentru proiectul de fata vom folosi analize bazate pe actuali              metode se

bazeaza pe valoarea in timp a banilor investiți, considerând ca o unitate monetara are astazi o valoare diferita fata de cea de peste un an sau o perioada indelungata de timp.

Viabilitatea financiara a unui proiect poate fi apreciata prin calculul următorilor parametrii: venitul net actualizat (VNA) si rata interna de rentabilitate economica (RIRE)

Venitul net actualizat (VNA)

Valoarea neta actuala reprezintă surplusul de numerar generat de proiect, exprimat in valoarea actuala. Un proiect este considerat "rentabil" pentru o valoare VNA > 0. VNA reflecta rentabilitatea unui proiect dar nu este asociat valorii investiției necesare, de aceea pot exista situații când proiecte cu același VNA pot necesita sume de investiții diferite

Formula de calcul VNA:

D          D

VNA = Z Vt/ (1 +i)‘ - Z (l,+Ct)/ (1+i)‘

t=1               t=1

Vt= venitul net in anul t

lt = costul de investiție

Ct = cheltuieli de exploatare

i = rata de actualizare

D = durata pentru care se face actualizarea

Pentru acest proiect, pe langa fluxurile de venituri cuantificate, se vor genera si alte beneficii socio-economice din care putem aminti următoare:

 • - beneficiile propagate prin creșterea bazei impozabile, pe de o parte prin creșterea cifrei de afaceri a societăților comerciale din aria in care este amplasat parcul, datorita creșterii atractivitatii zonei si creșterii numărului de vizitatori;

 • - dezvoltarea socio-economica locala;

 • - imbunatatirea factorilor de mediu;

 • - creșterea atractivitatii zonei;

 • - valorificarea eficienta a potențialului economic, si turistic pe care il are Parcul Memorial "CONSTANTIN STERE”;

A. Valoarea actualizata neta

Pentru calcularea valorii nete actualizate vom cuantifica veniturile generate de investiție incepand cu anul 2018, an in care ar putea deveni funcționala investiția, avand in vedere ca perioada de implementare este de 12 luni. De asemenea vom lua in calcul si beneficiile generate la


bugetul local din crestearea bazei impozabile, prin crestrerea atractivitatii zșfft '’i dezvoltarea activitatilor economice, si prognozam o creștere a veniturilor la bug^Q

Valoarea neta de actualizare a investiției:

Pentru investiția de fata vom analiza evoluția investiției pe o perioada de’ffCF i^ppripgi'da recomandata pentru un astfel de obiectiv, la o rata de actualizare de 5 %.^^4ua>c^ul cheltuielile cu investiția inclusiv intretinerea si veniturile realizate. Vom lua in calcuLveoițurilb' medii generate de o medie a vizitatorilor interesați de 16000 persoane/an.

An

cost investiție

cheltuieli de exploatare

total cheltuieli

total venituri

Flux venituri

VNA

5%

1

1,202,871.86

0

1,202,871.86

0

-1202871.86

-1145592.25

2

44000

44,000.00

128000

84000

76190.48

3

44000

44,000.00

128000

84000

72562.36

4

44000

44,000.00

128000

84000

69107.01

5

44000

44,000.00

128000

84000

65816.20

6

44000

44,000.00

128000

84000

62682.09

7

44000

44,000.00

128000

84000

59697.23

8

44000

44,000.00

128000

84000

56854.51

9

44000

44,000.00

128000

84000

54147.15

10

44000

44,000.00

128000

84000

51568.71

11

44000

44,000.00

128000

84000

49113.06

12

44000

44,000.00

128000

84000

46774.34

13

44000

44,000.00

128000

84000

44546.99

14

44000

44,000.00

128000

84000

42425.71

15

44000

44,000.00

128000

84000

40405.44

16

44000

44,000.00

128000

84000

38481.37

17

44000

44,000.00

128000

84000

36648.92

18

44000

44,000.00

128000

84000

34903.74

19

44000

44,000.00

128000

84000

33241.65

20

44000

44,000.00

128000

84000

31658.72

21

44000

44,000.00

128000

84000

30151.16

22

44000

44,000.00

128000

84000

28715.39

23

44000

44,000.00

128000

84000

27347.99

24

44000

44,000.00

128000

84000

26045.70

25

44000

44,000.00

128000

84000

24805.43

26

44000

44,000.00

128000

84000

23624.22

27

44000

44,000.00

128000

84000

22499.26

28

44000

44,000.00

128000

84000

21427.87

29

44000

44,000.00

128000

84000

20407.49

30

44000

44,000.00

128000

84000

19435.71

65,693.64 lei

CONTRACT NR. 5727/2017


In varianta fara actualizare, la o rata de actualizare de 5 % pentru un ani VNA = 65,693.64 lei, iar raportul cost beneficiu C/B = 0,67, VNA rentabila

B. Rata interna de rentabilitate economica (RIRE)

Aceasta metoda este cea mai folosita pentru aprecierea viabilității

RIRF reprezintă acea rata de actualizare pentru care VNA = 0.

D          D

E Vt/ (1+i)*- E (h+Ct)/ (1+i)‘ = 0

t=1               t=1

Vt= venitul net in anul t

It = costul de investiție

Ct = cheltuieli de exploatare

i = rata de actualizare

D = durata pentru care se face actualizarea

Daca vom alege un orizont de timp de 30 de ani si vom determina rata de actualizare a investiției pentru care VNA = 0, obținem:

An

Flux venituri

VNA

VNA

VNA

VNA

VNA

y Y *vna

i=0.05411

i=0.05498

i=0.05508

i=0.05509

i=0.0551

^ifO.06

1

-1202871.8

■1,141,125.5

-1,140,184.5

-1,140,076.4

-1,140,065.6

/o*

34,784.7

2

84000

75,597.50

75,472.86

75,458.56

75,457.13

75,455t7C<

" 74,759.70

3

84000

71,716.90

71,539.62

71,519.28

71,517.24

71,515.21

70,528.02

4

84000

68,035.50

67,811.35

67,785.64

67,783.07

67,780.50

66,535.87

5

84000

64,543.07

64,277.38

64,246.92

64,243.88

64,240.83

62,769.69

6

84000

61,229.92

60,927.58

60,892.94

60,889.48

60,886.01

59,216.69

7

84000

58,086.84

57,752.36

57,714.05

57,710.22

57,706.39

55,864.80

8

84000

55,105.10

54,742.61

54,701.11

54,696.97

54,692.82

52,702.64

9

84000

52,276.43

51,889.71

51,845.46

51,841.04

51,836.62

49,719.47

10

84000

49,592.95

49,185.49

49,138.89

49,134.24

49,129.58

46,905.16

11

84000

47,047.23

46,622.20

46,573.62

46,568.76

46,563.91

44,250.15

12

84000

44,632.18

44,192.50

44,142.26

44,137.24

44,132.22

41,745.43

13

84000

42,341.10

41,889.42

41,837.84

41,832.68

41,827.53

39,382.48

14

84000

40,167.63

39,706.36

39,653.71

39,648.45

39,643.19

37,153.28

15

84000

38,105.73

37,637.08

37,583.60

37,578.26

37,572.92

35,050.27

16

84000

36,149.67

35,675.63

35,621.57

35,616.17

35,610.77

33,066.29

17

84000

34,294.02

33,816.40

33,761.96

33,756.52

33,751.08

31,194.61

18

84000

32,533.63

32,054.07

31,999.43

31,993.97

31,988.51

29,428.88

19

84000

30,863.60

30,383.58

30,328.91

30,323.45

30,317.99

27,763.09

20

84000

29,279.30

28,800.15

28,745.61

28,740.16

28,734.71

26,191.60

21

84000

27,776.32

27,299.24

27,244.95

27,239.53

27,234.11

24,709.05

22

84000

26,350.49

25,876.55

25,822.64

25,817.26

25,811.88

23,310.43

23

84000

24,997.86

24,528.00

24,474.58

24,469.25

24,463.91

21,990.97

24

84000

23,714.66

23,249.73

23,196.90

23,191.62

23,186.35

20,746.20

25

84000

22,497.33

22,038.07

21,985.91

21,980.70

21,975.50

19,571.88

26

84000

21,342.49

20,889.57

20,838.15

20,833.01

20,827.88

18,464.04

27

84000

20,246.93

19,800.91

19,750.30

19,745.25

19,740.20

17,418.91

28

84000

19,207.60

18,768.99

18,719.25

18,714.28

18,709.31

16,432.93

29

84000

18,221.63

17,790.85

17,742.02

17,737.14

17,732.27

15,502.77

30

84000

17,286.27

16,863.69

16,815.80

16,811.02

16,806.24

14,625.25

12,114.30

1,297.43

65.43

-57.64

-180.69

-87,213.12

Rata interna de rentabilitate interna este situata intre 5,508 %si 5,509%, pentru care VNA este 0. Pentru o rata de rentabilitate de 5,508 %, VNA = 65,43 lei, pentru un orizont de timp de 30 de ani. Pentru o rata de rentabilitate >5,5% VNA are valori negative.

VAN>0, RIR>5% și B/C>1

Beneficii si costuri economice si sociale cuantificabile si non-cuantificabile:

Pentru acest proiect, beneficiile anticipate sunt:

-venituri acumulate din prestarea unui serviciu public de calitate; -beneficii propagate prin creșterea confortului consumatorilor; -asigurarea unui serviciu public de calitate, generat de proiect; -dezvoltarea socio-economica locala;

-imbunatatirea calitatii factorilor de mediu;


 • 4.7. Analiza de risc

Evaluarea riscurilor tehnice / surse de risc tehnic

Nr. crt

Risc / Sursa de risc tehnic existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100) %

Strategie de reducere Efecte negative

Perioada de apariție in cadrul proiectului

Risc acoperit contactual (Da/Nu)

1

Intirzieri ale ofertantilor in furnizarea serviciilor

Intirzierea lucrărilor

80

50

Stabilirea de penalitati/ zi de intirziere (propunere 250 Ron/ zi)

In implementare

Da

2

Calitatea necorespunz atoare a lucrărilor executate

Lucrările trebuie reluate, durabilitate scăzută a proiectului 40

20

Condiții de garanție impuse contractual

In

implementare

Da

b. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar in proiect

Nr. crt

Risc / Sursa de risc financiar existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100) %

Strategie de Reducere efecte negative

Perioada de apariție in cadrul proiectului

Risc acoperit contactual (Da/Nu)

1

Fluctuații de preț la materiale

Scăderea calitatii lucrărilor, alegerea materialelor mai ieftine 5

5

Impunerea standardelor de calitate

Perioada execuției lucrărilor

Nu

2

Fluctuații la cursul valutar pe perioada implementării

Redimensionarea bugetului, forțarea de economii pe alte linii bugetare 10

10

Creșterea cotei de finanțare

Perioada achizițiilor

Da

3

Dezechilibre ale bugetului local;

Dificultăți privind finanțarea proiectului, 10

5

Evidențierea contribuției in buget;

Perioada de implementare

Dac. Evaluarea riscurilor instituționale

Nr.

Risc / Sursa de risc instituțional existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100)%

Strategie de Reducere efecte negative

P«TK>adade apariție tn proiectugL

rî$p/ ^acppe/it £.p.nWual jjpă/Nu)

1

Intirzieri in obținerea autorizațiilor, avizelor si acordurilor;

Intirzieri in implementare, 10

5

Atribuirea de responsabilități legat de avize si acorduri; Solicitarea in timp util a acestora ;

Perioada de implementare

Da

2

Lipsa ofertantilor la licitații

Reluarea licitațiilor, intirziri 10

40

Invitații la toate firmele din zona

Perioada de achiziții

Nu

3

Contestații in urma selecțiilor

Intirzierea inceperii lucrărilor 20

60

Caiete de sarcini clare, criterii de evaluare obiective

Perioada de achiziții

Nu


 • 5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ

  • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, alsustenabilității și riscurilor

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr. 2, acesta fiind cel care aliniaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot indeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu, asigura condiții optime de viata si sanatate.

In concluzie scenariul tehnico-economic prin care obiectivul proiectului poate fi atins este scenariul 2.

Avantajele scenariului recomandat se indentifica in:

 • •  asigura condiții optime de viata si sanatate a consumatorilor;

 • •  asigura condiții de protejare a mediului inconjurator;

 • •   grad 0 de infiltrații rezultat prin folosirea materialelor alese;

 • •  pe termen scurt si mediu crește calitatea de viață a consumatorilor, iar pe termen lung crește atractivitatea parcului ceea ce va conduce la realizarea de venituri mal mari pentru auto finanțare;

 • •  realizează un impact pozitiv asupra vizitatorilor prin creșterea gradului de confort, de curățenie, dar si asupra mediului.

 • •  alinieaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot indeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu.

Scenariul 1, respectiv păstrarea situației existente, fără realizarea investiției, in condițiile actuale de respectare a condițiilor de mediu nu poate fi luat in considerare deoarece s-ar incalca aceste cerințe si ar duce la imposibilitatea obținerii autorizației de mediu.

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative precum:

 • • creșterea permanenta a cantitatilor de apa uzata generata din activitatile economico-sociale;

 • • accentuarea poluării mediului, in special a solului si subsolului;

 • • degradarea condițiilor de trai in parc.

Toate acestea pot duce in final la poluarea mediului si la pierderea autorizației de mediu pentru parc, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;


Finanțarea necesara pentru realizarea acestei investiții se afla in responsafa Local Ploiești, care are strategii cu privire la dezvoltarea urbana a orașului Pl</Ș din vecinătate.

România trebuie sa respecte acquis comunitar in domeniul prol


$■/ sf w...«...^. ... ««...V....V..            ^M^sert©ril

biodiversitatii pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, ca stat membru al UniurVb^pâ^e/z^V Ti^O^

5.2 Soluțiile tehnice adoptate


Soluțiile tehnice adoptate pun in practică scenariul 2 propus, in scopul realizării lucrării de captare a apei de suprafața din râul Teleajen :

Soluția constructiva consta in:

 • - defrișarea zonei aferente lacului, decopertare si compactare numai in zona de la intrarea in lac pentru corelarea cotelor de nivel intre prize si intrare in lac a canalului de aductiune;

 • - captarea de apă din surse de suprafață, respectiv captare de apa prin intermediul unei prize din râul Teleajen, construita din traversa de colmatare din gabioane amplasata in albia râului, avand configurația din Planul general;

 • - consolidare de maluri;

 • - canalul de aductiune gravitațional intre priza si intrarea in lacul secat, conform plan topografic;

 • - montarea unui cămin la căpătui canalului de aductiune, inainte de intrarea in lac din care pleaca un tub de alimentare cu apa a lacului si un canal de preaplin, conform plan general,

 • - La căpătui opus al lacului se va recondiționa sistemul de drenaj existent care are rolul de deversare a surplusului de apa provenit din diverse situații, inapoi in râul Teleajen.

Soluția este simpla necostisitoare, asigura debitul necesar pentru folosința. Se executa o traversa de colmatare din gabioane in albia râului prin care se dirijează apa sub un unghi convenabil in canalul de aductiune. Canalul de aductiune are o lungime de aproximativ 540 m, fiind singura poziție a prizei care indeplineste condițiile din NP028-98, precum si o panta satisfacatoare pentru curgerea gravitaționala.

Prin soluția constructiva aleasa s-au pus in evidenta cotele de nivel dintre priza si fundul lacului secat existent, cote ce sunt satisfacatoare pentru condiția de curgere gravitaționala.

Asigurarea unei calități corespunzătoare a lucrărilor de proiectare și inginerie va putea fi posibilă prin respectarea cadrului normativ atat in ceea ce privește conținutul cadru al documentației cat și specificațiile tehnice de proiectare și executare a lucrării. Prin respectarea conținutului cadru al Studiului de Fezabilitate, legiferat prin H.G. 907/2016, Beneficiarul este asigurat că i se pun la dispoziție toate informațiile necesare luării unor decizii corecte, in derularea investiției.

 • 5.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.3.1. Valoarea totală a obiectului de investiții, cu TVA este de 1,048,971.68 lei, respectiv, 882,264.77 lei fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), 853,435.00 lei cu TVA, respectiv 717,172.27 lei fără TVA, în conformitate cu Devizul general anexat;

  Nr. crt.

  Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

  Valoare fără TVA

  -rf.              i--------

  >VâTba&cM

  leî

  ■«fe

  ■/' W' k )

  1

  2

  3

  4 v

  1.

  Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

  26,000.00

  4,940.00';

  /,ȘO19-^).OO

  2.

  Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

  85,032.50

  16,156.18

  101,188.68

  3.

  Cheltuieli pentru investiția de bază

  680,672.27

  129,327.73

  810,000.00

  4.

  Alte cheltuieli inclusiv organizare șantier, comisioane, cote, taxe pentru acorduri, avize

  90,560.00

  16,283.00

  106,843.00

  TOTAL GENERAL

  882,264.77

  166,706.91

  1,048,971.68

  Nr. crt.

  Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

  Valoare fără TVA

  TVA

  Valoare cu TVA

  lei

  lei

  lei

  1.

  Construcții și instalații

  680,672.27

  129,327.73

  810,000.00

  2.

  Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

  0.00

  0.00

  0.00

  3.

  Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

  10,500.00

  1,995.00

  12,495.00

  4

  Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

  26,000.00

  4,940.00

  30,940.00

  TOTAL C + M

  717,172.27

  136,262.73

  853,435.00

 • 5.3.2.  Indicatori de impact

 • - Creșterea veniturilor la bugetul local;

V = Vn/ Vn-1

 • - Creșterea numărului de vizitatori;

P = Pn/ Po n - anul "n"

0 - anul implementării;

 • 5.3.3.  Indicatori cantitativi

Indicatorii cantitativi se vor referi la lucrările ce vor fi realizate:

 • - defrișări, decopertari, compactări;

 • - terasamente;

 • - construcții de amenajare traversa de colmatare,

 • - construcții de amenajare si aparare maluri;

 • - construcție canal de aductiune dalat, canal de preaplin, reamenajare drenaj

 • - regularizare albie rau

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE )

uîS

Nr.

crt.

Stadiul fizic

U.M.

Cantitate

Preț unitar Lei

A' j ' LJJy

1.

Terasamente

mc

800

57.5

46000

2.

Construcții traversa colmatare

93m

1

4540

340200

construcții aparare mal stg.

34mx3m

1

4392

130324

construcții canal aductiune inclusiv dalare

540m

1

292

127620

construcție distribuitor

1

10064.3

3.

devieri provizorii

26464

TOTAL

680672.3

T.V.A. 19%

129,327.74

TOTAL Cap. 4

810,000

 • 5.3.4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții

Graficul de implementare a proiectului și de realizare a lucrărilor fundamentate in actualul studiu este de 12 luni conform Grafic realizare investiție, prezentat in subcap. 3.6

Durata de execuție a lucrărilor propriu-zise s-a determinat avand in vedere productivitatea medie a muncii pentru lucrările de construcții necesare pentru realizarea investiției, ținând cont (așa cum s-a mai precizat) de posibilitatea execuției in paralel a diferitelor categorii de lucrări.

 • 5.4. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Finanțarea investiției publice este asigurata din bugetul local al primăriei Ploiești.

 • 6. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE

Pentru Certificatul de urbanism a fost depusa documentația necesara în vederea obținerii tuturor avizelor necesare si ulterior a autorizației de construire

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 7.1. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții si implementare

A.Durata de realizare

Investiția este eșalonată pe o perioadă de 12 luni calendaristice, când se va realiza organizarea procedurilor de achiziții publice, de servicii de proiectare și achiziții de lucrări, se vor elabora toate fazele de proiectare necesare implementării proiectului (proiect tehnic și detalii de execuție, documentații de obținere a avizelor și acordurilor și depunerea la instituțiile avizatoare și realizarea tuturor demersurilor necesare pentru obținerea acestora, elaborarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire), efectuarea lucrărilor de construcții, precum și realizarea activităților necesare recepției finale.

Eșalonarea investiției are la bază următoarele considerente:

 • - prioritățile stabilite de Consiliul Local cu privire la investiții in infrastructura parcului;

 • - condiționarea tehnologică a operațiilor permite organizarea muncii prin metoda drumului critic, metodă consacrată in construcții.

Lucrările de construcții propriu-zise se vor putea executa intr-o perioadă de 9 luni. Perioada exactă de derulare a investiției, respectiv data de incepere a lucrărilor, se va stabili in funcție de fondurile alocate pentru realizarea acesteia, de data începerii execuției și de graficul prezentat de


CONTRACT NR/972772017^

R_ tn' ‘ffî&r&aujl L constructor. Durata maxima de realizare a investiției s-a determinat in funcți^de jurmătcare: elemente:

 • - numărul maxim de ore medii convenționale (O.M.C.) estimate pentru reali2$c^ypveștiții

 • - productivitatea medie in construcții pentru categoriile de lucrări similare;         î/V

 • - numărul mediu estimat de personal angajat pentru realizarea lucrărilor.

B. Etapele principale

Principalele etape de realizare a investiției pot fi eșalonate după cum urmează:

 • 1. Etapa pregătitoare:

In stabilirea fazelor componente ale acestei etape s-a considerat că au fost deja parcurse fazele de stabilire a echipei de implementare a proiectului și de selectare (conform legislației achizițiilor publice) a prestatorului serviciilor de proiectare necesare promovării investiției, precum și obținerea Certificatului de Urbanism pentru investiția proiectată. Astfel, se consideră că mai sunt de parcurs următoarele faze ale etapei pregătitoare:

- elaborarea tuturor documentațiilor tehnico - economice și obținerea autorizației de construire in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, modificată și completată ulterior. Această etapă implică sarcini speciale pentru Beneficiarul lucrării, care trebuie să cunoască configurația unei astfel de documentații complete:

proiectul tehnic și detaliile de execuție necesare pentru realizarea lucrărilor in șantier:

Parte scrisă:

 • - memoriu general;

 • - liste de cantitati;

 • - caiet de sarcini tehnice

Parte desenată.

 • • documentațiile de obținere a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și depunerea acestora la avizatori;

 • • solicitarea avizelor și acordurilor necesare investiției, impuse prin Certificatul de Urbanism;

 • • documentația tehnică de autorizare a construirii, intocmită in conformitate cu cerințele de formă și conținut impuse prin Legea 50/1991, modificată și completată ulterior.

Realizarea acestei etape presupune o perioadă de timp de aproximativ 2 -3 luni (60-90 zile calendaristice);

Se recomandă incredințarea lucrărilor de pregătire a documentațiilor unei firme specializate care să rezolve toate componentele necesare derulării investiției in termen util.

> organizarea procedurii de achiziție publică in vederea selectării constructorului; această etapă se va derula prin grija Beneficiarului, care va sigura:

 • • elaborarea documentației de atribuire:

 • • fișa de date a achiziției;

 • • caietul de sarcini.

 • • derularea procedurii de achiziție;

 • • stabilirea comisiei de adjudecare a contractului;

 • • asigurarea infrastructurii necesare desfășurării procesului de atribuire a contractului de execuție;

 • • derularea corespunzătoare a corespondenței legale cu ofertanții, asigurarea cadrului in vederea soluționării unor eventuale contestații, semnarea contractului de execuție.

CONTRACTUL DE EXECUȚIE - rezultatul activității desfășurate in această etapă va conține toate clauzele necesare, astfel incat lucrarea să se execute la termen și de calitate. Contractul va avea ca anexă importantă GRAFICUL DE EXECUȚIE a lucrărilor; se recomandă solicitarea prin caietul de sarcini a unui grafic intocmit prin METODA DRUMULUI CRITIC (metodă consacrată in activitatea de construcții).

2. Etapa execuției și decontării lucrărilor de construcții, se va derula pe o perioadă de 12 luni, și va cuprinde următoarele obiecte de construcție, cu principale tipuri de lucrări grupate, după cum urmează:

 • 1.  Identificare în teren.

 • 2.  Predare-primire amplasament între beneficiar, constructor, topograf.


rele


constructorului.

 • 8.  Transportul materialelor - rame cadre, otel beton debitat la dimensiunile de formare a cadrelor, plasă din sârma zincată - organizare de șantier.

 • 9.  Confecționarea cadrelor de dimensiunile necesare execuției apărării.

 • 10. Nivelarea și compactarea stratului de fundare pe care se montează gabioanele.

 • 11. Verificarea topografică a cotelor de fundare.

 • 12. Montare cadre (gabioane) și umplere cu bolovani de râu în fundație aparare de mal.

 • 13. Montare cadre (gabioane) și umplere cu bolovani de râu în elevație aparare de mal.

 • 14. Dezafectarea lucrărilor de protecție existente.

 • 15. Umplutura între aparare de mal și mal.

 • 16. Umplutura compactată si amenajare panta taluz, intre coronament si mal.

 • 17. Regularizare albie, nivelare suprafețe.

 • 18. Refacere teren pe mal în zona lucrării.

 • 19. Execuția de săpături in vederea execuție canalului de aductiune apa

 • 20. Dalarea acestuia cu dale prefabricate din beton

 • 21. Execuție distribuitor apa

 • 22. Montare tuburi beton pentru captara apei si pentru distribuția acesteia.

 • 23. Recepția lucrării.

Materialele utilizate la realizarea lucrărilor hidrotehnice vor fi verificate, dacă sunt însoțite de certificatul de calitate conform legii și corespund prevederilor proiectului, de către contractor.

Lucrările de constructii-montaj se vor executa in conformitate cu planurile de situație și profile longitudinale și vor începe numai după obținerea tuturor avizelor necesare și autorizației de construire.

Montarea gabioanelor va fi făcută numai de unităti specializate în domeniu, care dispun de utilaje de execuție și control performante in domeniu, personal calificat și atestat pentru astfel de lucrări.

Constructorul care va executa apărarea de mal din gabioane, va fi direct răspunzător după receptionarea lucrărilor pentru orice vicii de execuție ascunse și lucrări executate necorespunzator, ce nu au putut fi evidențiate prin verificările efectuate înainte de punerea în funcțiune.

Unitatea constructoare are obligația sa păstreze certificatele de calitate si înregistrarea acestora, astfel incat pe baza schemei de montaj sa fie cat mai la indemana tuturor persoanelor in drept să le consulte.

înainte de începerea săpăturilor se va verifica de către constructor si beneficiar, dacă traseul marcat pe teren este conform proiectului și dacă contravine prevederilor în vigoare. Constructorul și beneficiarul vor organiza și urmări verificarea permanentă a lucrărilor de constructii-montaj și în timpul execuției, prin delegați împuterniciți în acest scop. La lucrările de verificare vor participa și delegați ai proiectantului conform “Program privind controlul calitatii pe faze de execuție a lucrărilor”.

Ordinul de incepere a execuției eliberat de BENEFICIAR și avand la bază următoarele:

 • - autorizația de construire;

 • - contractul de execuție (cu toate anexele);

 • - proiectul tehnic și detaliile de execuție.

  CONTRACT NR. jz727/.?O17

  Z* V

  Din partea BENEFICIARULUI, lucrările vor fi urmărite de dirigintele de șaritifr-f aâiSyîz^? \ *\ conform legislației in vigoare, angajat special pentru aceasta conform proceduriloRde £chi2ițiȚ h publice;


CONSTRUCTORUL (EXECUTANTUL) va asigura responsabili tehnici cd^QȘuția lucnăriioi atestați in condițiile legislației in vigoare.                                                           ’

Lucrările se vor derula in conformitate cu graficul de execuție și cu documentațfa^hnică aprobată, vizată spre neschimbare de către emitentul autorizației; controlul calității lucrărilor se va derula conform PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR - piesă din proiectul tehnic semnată de beneficiar, proiectant, executant și Inspectoratul de Stat in Construcții - pe faze și in baza unor documente speciale prevăzute de legislația in vigoare.

Se precizează că lucrările pot fi abordate simultan, respectiv se pot realiza in același timp două sau mai multe categorii de lucrări.

Durata de execuție a lucrărilor propriu-zise s-a determinat avand in vedere productivitatea medie a muncii pentru lucrările de construcții necesare pentru realizarea investiției, ținând cont (așa cum s-a mai precizat) de posibilitatea execuției in paralel a diferitelor categorii de lucrări. Graficul de implementare a proiectului și de realizare a lucrărilor fundamentate in actualul studiu este de 12 luni conform Grafic realizare investiție, subcap. 3.6

 • 3. Etapa recepției lucrărilor:

Lucrările se recepționează și se decontează lunar în baza situațiilor de lucrări întocmite de executant, conform devizului ofertă. Suplimentarea sau renunțarea la unele articole de lucrări din devizul ofertă se va efectua în condițiile legislației în vigoare.

Recepția finală va avea în vedere următoarele;

 • - referatul proiectantului;

 • - cartea tehnică a construcției;

 • - procesele verbale de recepții preliminare;

 • - alte documente și informații.

ANEXA 1 DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții LAC PLAJA - amenajare si alimentare cu apa

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amena

area terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

18,000.00

3,420.00

21,420.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

8,000.00

1,520.00

9,520.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

Total capitol 1

26,000.00

4,940.00

30,940.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

1,850.00

351.50

2,201.50

3.1.1. Studii de teren

1,850.00

351.50

2,201.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

420.00

79.80

499.80

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

000

0.00

0.00

3.5

Proiectare

71,800.00

13,642.00

85,442.00

3.5.1. Temă de proiectare

1,100.00

209.00

1,309.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor deintervenții și deviz general

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

5,400.00

1,026.00

6,426.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,500.00

665.00

4,165.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

51,800.00

9,842.00

61,642.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

10,962.50

2,082.88

13,045.38

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

;eoo

.....?"' 7 0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse înprogramul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

■' > i \

f î

-’j

'O 00.

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

10,962.50

2,082.88

■   13,045.38

Total capitol 3

85,032.50

16,156.18

101,188.68

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

680,672.27

129,327.73

810,000.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

680,672.27

129,327.73

810,000.00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

10,500.00

1,995.00

12,495.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării deșantier

10,500.00

1,995.00

12,495.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,860.00

0.00

4,860.00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4,050.00

0.00

4,050.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajare a teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

810.00

0.00

810.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

75,200.00

14,288.00

89,488.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

90,560.00

16,283.00

106,843.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

882,264.77

166,706.91

1,048,971.68

din care: C + IVI (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

717,172.27

136,262.73

853,435.00

ANEXA 2

DEVIZ FINANCIAR

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1     Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

18,000.00

3,420.00

21,420.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

8,000.00

1,520.00

9,520.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 1

26,000.00

4,940.00

30,940.00

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

2.1

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Nr. crt

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

3.1

Studii

1,850.00

351.50

2,201.50

3.1.1. Studii de teren

1,850.00

351.50

2,201.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize,

acorduri și autorizații

420.00

79.80

499.80

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

Z".‘. /' ?

3.5

Proiectare

71,800.00

13,642^00

85,442.00

3.5.1. Temă de proiectare

1,100.00

209.00

' ’   1,309.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

'0.00

Q00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizațiilor

5,400.00

1,026.00

6,426.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a

detaliilor de execuție

3,500.00

665.00

4,165.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

51,800.00

9,842.00

61,642.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

10,962.50

2,082.88

13,045.38

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

10,962.50

2,082.88

13,045.38

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 3

85,032.50

16,156.18

101,188.68

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Nr. crt

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

4.1

Construcții și instalații

680,672.27

129,327.73

810,000.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 4

680,672.27

129,327.73

810,000.00

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Nr. crt

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

5.1

Organizare de șantier

10,500.00

1,995.00

12,495.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

10,500.00

1,995.00

12,495.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,860.00

0.00

4,860.00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4,050.00

0.00

4,050.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

810.00

0.00

810.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

75,200.00

14,288.00

89,488.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 5

90,560.00

16,283.00

106,843.00

i

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

ANEXA 3 DEVIZ PE OBIECT

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

cap.4 . Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. *

Construcții si instalații

680,672.27

129,327.73

810,000.00

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

46000

8740

54740.00

4.1.2.

devieri provizorii

26,464

5028.16

31492.16

4.1.3.

Construcții si amenajari

608,208

115559.577

723767.88

4.1.4.

Instalații

0

0

0.00

TOTAL 1 subcap. 4.1.

680,672.30

129327.74

810,000

4.2.

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II subcap 4.2.

0.00

0.00

0.00

4.3.

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4.

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4 4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

680,672.30

129327.74

810,000

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste


INCINTA COMREPRâul TeleajenAlbia majora
sc ICD FACIL II IES SOLUTIONS srl


Masurat


Procesat Verificat Resp.tema


top. Bogdan Tavaru ing. Ileana Hategan ing. Dragos Hategan ing. Dragos Hategan

Situația propusa


Scara 1:5000

PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE", UAT BUCOV, Jud. PRAHOVA

" LAC PLAJA - AMENAJARE SI ALIMENTARE CU APA"


STUDIU HIDROLOGIC

“Lac Plaja - Amenajare si alimentare cu apa”,

COM. BOCOV, JUDEȚUL PRAHOVA

PROPRIETAR:

PRIMĂRIA PLOIEȘTI,

ADMINISTRAȚIA PARCULUI “Constantin Stere”

ÎNTOCMIT: SC ICD Facilities Solutions SRL

STUDIU HIDROLOGICprivind TRANZITAREA DEBITELOR CURSULUI DE APĂ TELEAJEN pentru obiectivul

LAC PLAJA -AMENAJARE SI ALIMENTARE APA COM. BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA

INTRODUCERE

Prezentul studiu s-a întocmit în conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare și Ord. MMP nr. 799 / 2012, pentru obiectivul: Lac Plaja - Amenajare si alimentare cu apa, în comuna Bucov, Județul Prahova, obiectiv promovat de Primăria Ploiești - Administrația Parcului « Constatin Stere ».

DATE GENERALE

Prezenta documentație are ca scop determinarea condițiilor hidrogeologice din perimetrul de teren aferent terenului pentru investiția Amenajare si alimentare cu apa a Lacului Plaja, în scopul furnizării datelor necesare pentru proiectarea lucrărilor în condiții de maximă siguranță în exploatare.

AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR

Localizarea obiectivului

Amplasamentul de teren ce face obiectul prezentului studiu geotehnic este situat în localitatea Bucov, județul Prahova in albia minoră si majora a râului Teleajen conform planului de situație de mai jos.

Accesul la teren se face, dinspre drumul național DN1B Ploiești -Buzău.

Forma terenului este neregulată (conform planului anexat), lungimea fiind de cca. 600 m.

CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASAMENT

Date fizico - geografice

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetata se incadreaza in unitatea geomorfologica majora Campia Piemontana a Prahovei, cu subdiviziunea Campia Ploiestiului.

Din punct de vedere geomorfologic, zona de interes se situează i^Bam^^y Ploiestiului. Unitatea de relief cu aspect de câmpie piemontana, c/iT^scuta sub numele de “Campia piemontana a Ploieștilor”, este delimitată la de rău^rapo|a si la est de râul Teleajen.                                          V <.:>/     /

Campia Ploiestiului se intinde de la limita cu Subcarpatii interiorul carora pătrunde sub forma unui golf, de-a lungul râului PraferO^^ana la o altitudine maxima de 340-350 m (in Nord) si pana la campia de subsidenta a Gherghitei, in sud, unde altitudinea minima este de aproximativ 72 m. Campia Ploiestiului este o câmpie piemontana, ușor inclinata, constituita din aluviunile aduse de Prahova si Teleajen; are forma tipica a unui con de dejecție, fiind ingusta in partea de nord (2-2,5 km lățime) si mai larga in partea sudica (aproximativ 35 km lățime).

Suprafața câmpiei are o inclinare redusa, in care râurile au cursuri foarte meandrate, divagante, cu frecvente modificări a albiei in trecut. Ca aspect local, aceasta unitate apare ușor boltita cu inclinatii divergente spre vest si spre est către văile râurilor amintite si in zona centrala spre sud - sud est. Diferența de altitudine dintre puctul cel mai inalt al Câmpiei Ploiestiului (417 m) si cel mai coborât (73 m) este de cca 344 m. Aceasta amplitudine altimetrica pe o distanta de aproximativ 40 de km inseamna o panta destul de accentuata pentru o regiune de câmpie, de 8%o.

Din punct de vedere hidrogeologic zona Ploiești se gaseste in subregiunea câmpiei piemontane din nord-estul Câmpiei Romane.

In cadrul subregiunii au fost individualizate mai multe raioane, zona Ploiești fiind situata in raionul hidrogeologic corespunzător depozitelor aluvionare ale conurilor aluvionare. Acestea sunt formate din material aluvionar (nisipuri, pietrișuri, bolovanisuri in alternanța cu intercalații argiloase). Grosimea depozitelor atinge 60 + 80 m la contactul cu dealurile si descrește spre extremități. Structura litologica a conurilor este in general incrucisata, cu intercalații de argile ceea ce duce la formarea mai multor strate acvifere din care unele au nivel ascensional. Conul Prahovei este unul din cele mai importante conuri aluvionare din țara, prin potențialul sau acvifer deosebit.

Depunerile conului de dejecție stau pe o argila neagra, probabil Pleistocen mediu, sub care se găsesc Stratele de Candesti cu grosimi cuprinse intre 500 si 700 m. Depunerile conului de dejecție sunt constituite din nisipuri cu pietriș si bolovanis, in alternanta cu argile si prafuri, cu structura incrucisata.

Apele din Stratele de Candesti se afla sub presiune, iar cele din conul de dejecție sunt cu nivel liber. Analiza adâncimii nivelelor piezometrice din acviferul conului Prahova - Teleajen permite separarea in doua zone:

 • •  zona nordica si centrala cu adâncimi mari, intre 10 si 40 m;

 • • zona sudica cu adâncimi mai mici de 10 m

Suprafața piezometrica prezintă o invariabilitate a alurei, chiar in timpul oscilațiilor sezoniere. Alimentarea conului se face in special din partea de nord-vest si mai puțin dinspre nord si nord-est.

Alimentarea stratului freatic se face din doua surse si anume:

 • •  aport subteran din precipitațiile atmosferice căzute pe suprafața^^tilurhi^lm

pierderile apelor de suprafața care traversează conul aluvionrf,f4n special Prahovei;                                                     - ~

te !

 • •  aport din subteran al apelor din vecinătatea bazinului;                 /><•:' t

Direcția subterana de curgere are orientarea generala de la nord-veșț'Șpre^’u^ est cu o panta medie de 5%o.

DATE CLIMATICE

Clima perimetrului cercetat este temperat - continentala, cu următorii parametri: temperatura medie anuala +10.6°C; temperatura minima absoluta -30.0°C; temperatura maxima absoluta +39.4°C.

Precipitațiile medii anuale au valoarea de 588 mm si reprezintă media valorilor inregistrate de-a lungul a 10 ani. Repartiția precipitațiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: iama 105.9 mm; primavara 138.3 mm; vara 211.8 mm; toamna 32.0 mm.

Direcția predominanta a vânturilor este cea nord - estica (14.9%) si estica (13.3%). Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 25.8%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 2.3 - 3.1 m/s.

ADANCIMEA MAXIMA LA ÎNGHEȚ este de 0.80 - 0.90 m, iar frecventa medie a zilelor de inghet cu T<0°C este de 101.2 zile/an, conform STAS 6054-85.

TIPUL CLIMATIC după repartiția indicelui de umiditate Thornthwait este tipul climatic I, cu Im < -20, conform STAS 1709/1-90.

LITOLOGIA TERENULUI

Amplasamentul de teren care face obiectul prezentului studiu geotehnic este situat în localitatea Bucov, jud. Prahova, pe un teren relativ plan, pe terasa inferioara stângă a râului Teleajen

Pe perimetrul cercetat s-a efectuat un foraj geotehnic care a interceptat următoarea litologie:

Forajul FI

0.00-4.30m = pietriș și bolovăniș în masă nisipoasă 4.30-5.00 m = argilă, cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă 5.00-5.70m = nisip greisificat, cenușiu 5.70-6.00 m = argilă mamoasă, cenușie, plastic vârtoasă

La data cercetărilor (noiembrie 2017), în forajul geotehnic au fost interceptate infiltrații de ape subterane pe intervalul 1.50-4.30 m, dar nivelul acestor infiltrații poate varia mult în funcție de nivelul apei în albia râului Teleajen.

încadrarea obiectivului in zone de risc

Conform legii nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a, zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic in interiorul carora exista un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive si anume cutremure de pamant, inundații si alunecări de teren.


O Aî

Conform anexei 3, legii 575, care cuprinde unitățile adminiyH!fitf>--ltHi urbane amplasate in zone pentru care intensitatea seismica estf           ,

(exprimate in grade MSK), zona cercetata are intensitatea seismicfc|| si perioada medie de revenire de cca 50 ani.                             $/

Conform anexei 5 din legea 575, care conține lista cu unitatiî^ teritoriale afectate de inundații, zona cercetata poate fi afectata de inu de revărsarea unui curs de apa.

Conform anexei care conține lista cu unitățile administrativ - teritoriale afecate de alunecări de teren, in zona cercetata potențialul de producere a alunecărilor este scăzut iar probabilitatea de alunecare foarte redusa.

Hidrologie

Localitatea Bucov, județul Prahova, este situată pe sectorul inferior al râului Teleajen, afluent al râului Prahova, din bazinul hidrografic al râulu Ialomița.

Bazinul hidrografic superior al râului Teleajen este situat la periferia sudică a subcarpaților Curburii, unitatea Văile Teleajenului, denumită Dealurile Prahovei. Altitudinea medie a bazinui hidrografic este de 493 m.

Din punct de vedere geologic zona aparține contactului dintre Orogenul Carpaților Meridionali și bordura nordică a platformei Moesice. Acest contact tectonic e mascat de depozite piemontane groase alcătuite din nisipuri, pietrișiri, prindișuri și argile.

Relieful adaptat la structură și litologie este reprezentat prin dealuri subcarpatice între 600 - 800 m, puternic fragmentat de o rețea hidrografică densă și aproape paralelă aparțiând bazinelor hidrografice Teleajen, Drajna, Varbilau si Mislea.

Trebuie menționat caracterul torențial al precipitațiilor care se reflectă și în regimul scurgerii apei prin frecvența mare a viiturilor de amploare.

Debitul cu probabilitate de depățire de 1%, este 640 mc/s și suprafața bazinului hidrografic este de 956 kmp, lungimea de 69km si o ltitudine medie de 703, date determinate de Administrația Baznală de apă Buzău - Ialomița.

Pominid de la debitul maxim, cu probabilitatea de depățire de 1%, pe baza parametrilor curbei Pearson III au fost determinate și următoarele debite:

Q 2% = 520,0 mc/s

Q5% = 410 mc/s

QI0% = 300 mc/s

Debitul mediu mutianuala = 8,22mc/s

Cotele corespunzătoare debitelor maxime cu diferite probabilități de depășire au fost determinate pe cele 2 profîle transversale ridicate de către beneficiar, pe sectorul respectiv al râului Teleajen.

Din analiza cotelor albiei minore de pe profîle au fost determinate pantele de scurgere.

Pe fiecare profil transversal au fost calculate coordonatele cheîl8r-î și s-au marcat cotele corespunzătoare debitelor maxime cu diferii p£ț? depășire.

Elementele de calcul se prezintă mai jos.


mihetrice

bjfităjt de

jldĂrffirul de


|°S1     ’

Debitele se referă la regimul natural de scurgere și nu siguranță.

Din analiza profilelor transversale și a cheilor limnimetrice se costată că, în condițiile morfometrice și hidraulice actuale ale albiei, la debitul și probabilitatea de depoșire de 1% se produc inundații pe partea stângă a sectorului de râu luat în considerare.

Bazinul hidrografic

Din punct de vedere al cadastrului apei, zona analizată aparține bazinului hidrografic al râului Ialomița, subbazin Teleajen, cod cadastral XI.01.020.13.00.0


Calculul debitului de apă ce este tranzitat prin albia cursului de apa se calculează cu formula lui Chezy:

V=cVrÎ

Iar pentru debit rezultă:

Q=A V= A CțfRÎ


Unde:

 • ■  Q    = debitul tranzitat

 • ■  R    = raza hidraulică = A / P

 • ■  A    = aria udata

 • ■  P    = perimetrul udat

 • ■ I     = panta

 • ■  n     = coeficient de rugozitate

Se observă că debitul de formare la asigurarea de 1%, în valoare de 640 mc/s intră prin această secțiune și în plus rezultă și o gardă generoasă. Se are in vedere faptul ca lucrarea ce se dimensionează este o lucrare de aparare de mal cu o priza de apa aceasta dimensionandu-se pentru un debit de 1% + garda de minm 20% din valoarea debitului. .

Deci lucrarea va avea o inaltime a suprastructurii de minim 2,50 m.

Calcul afuierii

Apele curgătoare, mai ales cele care au paturile și malurile formate din material necoeziv, se comportă ca sisteme dinamice - traseul lor în plan, profilul longitudinal și cel transversal se pot modifica pe parcursul duratei de viață a lucrării hidrotehnice.

Cauza acestor modificări o constituie mișcarea aluviunilor. Acestea sunt particule solide care se desprind din patul albiei sub acțiunea apei și sunt antrenate de curenții cursului de apă.

In albiile rarilor se disting următoarele fenomene:

 • ■ eroziunea datorată dezagregării solului sub acțiunea apei sau a altor agenți;

 • ■ transportul aluviunilor de apă;

 • ■ depunerea sau sedimentarea aluviunilor transportate în zona lucrărilor hidrotehnice;

Zonelor de munte și de deal le este caracteristică o eroziune mai puternică, cu particule mai mari, iar zonelor de câmpie le este caracteristică sedimentarea aluviunilor, care sunt mai fine datorită uzurii acestora pe parcursul transportului. Regimul de curgere liberă al apelor este influențat pe de o parte de modificările geomorfologice ce au loc în timp, dar și de intervențiile omului asupra albiei.

Modificările naturale ale cursului de apă se pot produce lent și cu o evoluție previzibilă, în cazul schimbării traseului acestora, sau intr-un interval scurt de timp, ca în cazul inundațiilor,

Toate aceste intervenții modifică regimul natural de curgere a mucilor-,4u'c<Xând capacitatea acestora de a transporta și depune materialul solid. E^t^^^ii^pact asupra stabilității și exploatării normale a podului, se materialig^z^^^oziut^a patului albiei și a malurilor, modificarea traseului în plan al’.-al^^^^cH^q/ea secțiunii de scurgere a apelor în zona lucrării hidrotehnice.

în cadrul activităților de întreținere, consolidare, reabilita'r^i4uJ^rariilor hidrotehnice în exploatare, apare frecvent necesitatea efectuării unor intervenții locale asupra patului albiei sau a malurilor în vederea protecției podurilor. Soluțiile optime de intervenție și momentul optim al intervenției nu se pot stabili fără cunoașterea tipului albiei, a materialelor care alcătuiesc patul albiei și malurile, a sensului curentului principal și a altor date care permit evaluarea stabilității cursului de apă și a riscului de afiliere a infrastructurilor podurilor.

Afilierile sunt acțiuni de erodare a albiei provocate de creșterea vitezei de curgere a apelor.

Afilierile, se clasifică în:

 • ■ afilieri generale;

 • ■ afilieri locale;

Afilierile generale apar în toate secțiunile albiei în care viteza medie a apei depășește viteza de antrenare a depunerilor de pe patul râului. Ele sunt agravate de strangularea cursului de apă rezultată la executarea lucrărilor hidrotehnice in albiile cursurilor de apa. Funcție de sistemul de fundare adoptat afilierile generale pot prezenta un grad de periculozitate mai mare sau mai mic asupra stabilității infrastructurilor podurilor. Astfel, dacă cotele de fundare ale infrastructurilor sunt la adâncime mare, iar fundațiile sunt încastrate în straturile rezistente(neafuiabile), spălarea uniformă a albiei pe o anumită adâncime nu este periculoasă și va înceta odată cu formarea în timp a unei secțiuni suficiente de scurgere a apei. Când însă infrastructurile sunt fundate pe piloți sau la adâncimi mici, trebuie luate masuri de prevenire a afilierilor generale, protejându-se fundul albiei în jurul infrastructurilor cu anrocamente sau saltele de gabioane.

Afilierile locale se manifestă în apropierea infrastructurilor și periclitează stabilitatea acestora.

Afilierile locale reduc suprafața de rezemare a fundației infrastructurii, cresc presiunile pe teren în zona de contact și pot determina atat deplasarea pe verticală, provenită din tasarea terenului, cat si deplasarea unghiulara infrastructurii.

Calculul afilierii generale

Se face cu relația:

haf =--h = E-h ,dacăvmp>vm

v

m

unde:

E = coeficientul de afiliere generală medie;

haf = adâncimea apei în punctul respectiv, după producerea afuientj

h = adâncimea medie a apei într-un punct oarecare al secj^iSr desdli^re, eînainte de afiliere;

Vmp

producerea afuierii;

vm = viteza medie de antrenare a apei în albia minoră.

Afg max haf.max - hm max

V mp=2,35m/s

hl%=4,30m

Conform PD 95-77, pentru hp/, = 4,30 m și patul constitutiv al albiei format din pietriș de râu mijlociu, viteza medie de antrenare vm = 2,10m/s.

Rezultă:

2 35

E = ^— = l,ll

2,10

haf = E h = l,ll- 4,3 Om = 4,8lm

afgn™ =      - hm mm = 4,8lm - 4,30m - 0,5 lm
= viteza medie a apei în albia minoră în sectiuneagiScrăâlOMinbeCONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Se recomandă următoarele:

 • ■  Să se respecte întocmai prevederile proiectului tehnic pentru lucrările proiectate, respectiv construirea lucrări de apaprare de mal cu respectarea cotelor de fundare

 • ■ Decolmatarea zonei pprin creearea senalului cu devierea acestuia pe timpul execuiei lucrărilor.

 • ■ Proiectantul canalului / beneficiarul îsi asumă răspunderea privind soluțiile adoptate pentru capacitate si eficienta de încadrare în normativele în vigoare. Partea de rezistentă si stabilitate a lucrărilor propuse nu fac obiectul regularizării albiei.

A

 • ■ întreținerea, funcționarea și exploatarea lucrărilor este în responsabilitatea beneficiarului, la dare în exploatare a acestuia.

PROIECTANT

SC ICD FACILITIES Solutions SRL

STUDIU GEOTEHNIC

“Lac Plaja - Amenajare si alimentare cu apa”

COM. BOCOV, JUDEȚUL PRAHOVA

PROPRIETAR:

PRIMĂRIA PLOIEȘTI,

ADMINISTRAȚIA PARCULUI “Constantin Stere”

ÎNTOCMIT: SC ICD Facilities Soluționa SRL

Noiembrie 2017

STUDIU GEOTEHNIC “LAC PALJA - AMENAJARE ALIMENTARE CU APA”,


COM. BUCOV, JUD. PRAHOVA

 • 1. DATE GENERALE

DENUMIREA LUCRĂRII

Prezentul studiu geotehnic a fost elaborat in vederea realizării contractului: „Lac Plaja - amenajre si alimentare cu apa”, com. Bucov, jud. Prahova.

BENEFICIAR

PRIMĂRIA PLOIEȘTI, prin Administrația Parcului „Constantin Stere”

NUMELE, ADRESA SI CALITATEA TUTUROR UNITĂȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE

Forajul geotehnic din cadrul investigațiilor de teren a fost executat de către S.C. ICD Facilities Solutions S.R.L., cu sediul in com. Aricestii Rahtivani, sat sat Stoenesti, Jud. Prahova.

S-au efectuat lucrări de cercetare geotehnica, in faza de teren precum si in faza de birou. In etapa de teren s-a executat un foraj geotehnic, cu adancimea de investigare de 6.00 m, precum si dezgoliri ale râului Teleaien existente pentru determinarea adnacimii de fundare; in etapa de birou, s-a făcut documentarea preliminară privind situația geomorfologica si geologica din zona, privind lucrări geotehnice efectuate anterior in zona studiata sau limitrofa acesteia si intocmirea documentației geotehnice.

INTRODUCERE

Scopul lucrărilor efectuate

Prezenta documentație are ca scop determinarea condițiilor geomorfologice, geologice și geotehnice din perimetrul de teren aferent terenului pentru investiția Amenajare si alimentare cu apa a Lacului Plaja, în scopul furnizării datelor necesare pentru proiectarea lucrărilor în condiții de maximă siguranță în exploatare.

Conform NORMATIVULUI NP 074/2014 (privind Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții, aprobat prin Ordin MDRAP 1330/2014), perimetrul cercetat poate fi încadrat astfel:

1. conform punctului A. 1.2.1 (condițiile de teren) din normativ - terenuri bune de

fundare: 2 puncte;

 • 2. conform punctului A. 1.2.2 lipsa infiltrațiilor de ape su^^^—^naNla

adâncimea de -4.00 m (fără epuismente): 1 punct;

 • 3. conform punctului A. 1.2.3 clasificarea construcției după categoria de imp^rtâpfâ

(în conformitate cu H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regțflamenț^ privind calitatea în construcți, modificată de H.G. nr. 1231/2008, aneXjă^-j'și;:^J;C^-2013, tabelul 4.2) - normală: 3 puncte;

 • 4. conform punctului A. 1.2.4 lipsa unor vecinătăți care pot să creeze probleme la realizarea excavațiilor - perimetrul cercetat poate fi încadrat în terenuri fără riscuri: 1 punct;

 • 5. conform punctului A.1.3.C) și Normativului P100/1-2013 - din punct de vedere seismic: ag = 0,35g: 3 puncte.

In concluzie, din punct de vedere geotehnic, proiectul de față este încadrat în categoria geotehnică 2 (risc mediu), conform punctajului de mai sus: 10 puncte (Tabelul A 1.5).

Datele care vor fi analizate respectă indicațiile NORMATIVULUI NP 074/2014 și se referă în principal la următoarele aspecte:

© stabilirea condițiilor generale de morfologie și geologie ale amplasamentului;

® încadrarea perimetrului din punct de vederea al gradului de seismicitate;

 • •  determinarea naturii litologice a straielor din adâncime;

 • •  determinarea nivelului apelor subterane și a eventualelor infiltrații de apă;

» determinarea caracteristicilor geotehnice ale straiele din adâncime

 • •  determinarea unor condiții naturale mai speciale ce ar putea avea o influență negativă asupra stabilității terenului;

 • • recomandări de ordin geotehnic pentru exploatare obiectivului proiectat în condiții

de maximă siguranță.

1.1.        Amplasamentul lucrării

Amplasamentul de teren ce face obiectul prezentului studiu geotehnic este situat în localitatea Bucov, județul Prahova in albia minoră si majora a râului Teleajen conform planului de situație de mai jos.

Volumul și natura lucrărilor efectuate

Cercetările geotehnice efectuate au constat din observații de aterenului din incinta amplasamentului, precum și din executarea unui la adâncimea de 6.00 m.

Forajul geotehnic a fost executat cu sondeza mecanică tip Geoprobe 6620 DT cu O 80 mm.

Investigarea terenului a respectat prevederile următoarelor standardului STAS 1242/4-85. Teren de fundare. Cercetări geotehnice prin foraje executate în pământuri.

DATE GENERALE

Din punct de vedere geologic - structural, zona se suprapune flancului intern al avanfosei carpatice.

Cele mai vechi depozite care apar la zi in apropierea perimetrului (formază culmile deluroase de la nord Boldești-Scaeni, Florești- Băicoi) cercetat sunt atribuite Romanianul si sunt reprezentate prin marne argiloase cenușii, uneori negricioase, si argile cenușii, predominant nisipoase, în care se intercalează frecvent nisipuri fine -medii, micacee, necoezive si mai rar nisipuri fine, argiloase, cenușii. Către partea superioara depozitele romaniene devin mai psamitice, cu individualizarea unor orizonturi subțiri de nisip mediu - grosier. Termenul bazai al Cuaternarului, Pleistocenul inferior, este reprezentat printr-un complex de nisipuri cenușii, necoezive, micacee, cu elemente de pietrișuri si bolovanisuri, a căror frecventa scade către sud, si argile cenușii predominant nisipoase (stratele de Candesti). Stratele de Cândești fac parte din Pleistocenul inferior in întregime.

Depozitele romaniene si cuatemare sunt dispuse monoclinal, cu o ușoara afundare către sud, sub depozitele zonei de subsidenta a Câmpiei Romane. Peste stratele de Candesti se afla un orizont de argile atribuite Pleistocenului mediu, denumit orizontul marnos. Urmeaza depozite alcătuite predominant din argile si argile nisipoase cenușii, cu intercalatii de nisipuri de diferite granulometrii, atribuite intervalului stratigrafie Pleistocen superior - Holocen. Cele mai noi depozite se raportează Holocenului superior si sunt reprezentate prin depozitele conului de dejecție comun Prahova - Teleajen.

Conul de dejecție Prahova - Teleajen care se dezvolta in cuprinsul Câmpiei piemontane a Ploieștilor s-a format structural in ultima faza de evoluție a edificiului carpatic, mai precis in Holocenul superior prin depuneri sedimentare aluviale. Aceste depuneri sunt constituite in genere din pietriș si bolovanis cu nisipuri in alternanta cu argile si prafuri, avand o structura torențiala, slab sortată. Sunt acoperite de o pătură de depozite deluvial - proluviale dintre care predomina cele din fracțiunea argiloasa -prafoasa.

Unitatea geomorfologica menționata se suprapune peste o entitate geologica bine individualizata, formata in Pleistocen prin combinarea unor mișcări de subsidenta cu reunirea sesurilor aluvionare ale râurilor Prahova si Teleajen.

In structura Câmpiei piemontane a Ploieștiului este întâlnită întreaga


succesiune a Pleistocenului începând cu Stratele de Cândești depozitele aluviale din sistemul de terase ale Prahovei și Teleajenului.

hduse cu


Stratele de Cândești din Pleistocenul inferior apar la zi in axul sinclinalului Ochiuri-Ruda-Satu Banului- Cocorăștii Capii și pot fi observate în malul drept al Proviței din dreptul Satului Banului și în malul drept al Prahovei din localitatea Cocorăștii Capii. De asemenea, aflorează local pe marginea estică și vestică a Câmpiei Pintenul Măgurii din interfluviul Provița și lalonmița (Măgura Bucșanilor, Măgura Mărginenilor).Spre sud se afundă sub depozitele mai noi ale Cuaternarului la adâncimi mai mari de 80 m.

Urmează orizontul marnos al Pleistocenului mediu superior format din argile și marne cenușii- cafenii cu intercalați] subțiri de nisipuri fine - medii, uneori cu pietriș, care formează relieful Câmpiei piemontane Pintenul Măgurii și martorul de eroziune de la Cocorăștii Colți. în subsolul Câmpiei Ploieștiului este discontinuu, pe alocuri fiind îndepărtat prin eroziunea celor două râuri pe parcursul Pleistocenului superior.

Sedimentarea continuă în regim fluviatil lacustru pe parcursul Pleistocenului superior, când s-au format cel puțin trei nivele de câmpii aluviale, care astăzi formează sistemul de terase ale Prahovei și Teleajenului.

In Pleistocenul superior orizontul inferior (qp i) se depun aluviuni grosiere cu depozite argiloase roșcate în suprafață, formând astăzi terasa înaltă a Băicoiului.

A

In continuare se formează câmpia aluvială de la nivelul orizontului mediu al Pleistocenului superior, de asemenea, cu pietrișuri și bolovănișuri în bază și depozite aluvial-deluviale argiloase în suprafață, constituind astăzi terasa superioară a Câmpinei, Breaza, Brebu și Florești- Dărmănești.

Ultima etapă de evoluție a regiunii s-a derulat în Holocenul superior, când rețeaua hidrografică s-a încastrat adânc în depozitele cuaternare mai vechi și s- au depus ulterior depozite groase de pietrișuri cu bolovănișuri și nisip cu intercalații argiloase- prăfoase. Formează terasa joasă a Prahovei și Teleajenului care se confundă cu nivelul actual al Câmpiei Ploieștiului.


LEGENDA

H3LCCEN


CUATERNAR


PIEJS OCFN


FLICXEN


SUPERIOR


INFERIOR


SUPERIOR


MEDIU


INFERIOR


LEVANTIN


DACIAN


PONT IAN


NEOGEN


MIOttN


OUGDCEN


PALEOGEN (EOCt-l


PALEOCEN


| MEC Ti AN

| SARMATIAM lî'OR TON IAN

IHELVEJIAN

BUROiGALIAN AQUITANIAN sfW PRiAeONfAN-rPRCSIAN<jh,

t-

$

V<

aol

*

WrV*

*ips jPîeirUurî, nisipuri, argila nisipoasa

PiBtrîjvrî, nisipuri, depozite Joaisoîds

Pietrișuri, nisipuri, dapozite ioaswlde

Pietrișuri, nisipuri

 • 5 Pietrișuri,nisipuri

 • 6 Fietr:juri, nisipuri, depozite Icessoide Depozite loessoidh

Pietrișuri, nisipuri,argile, ISrratw de Cîndesti și Sfrate de Fr&fpșriJ


Argile, nisipuri, marne cu cM»w NisipurLrare pietrișuri, orgii* cu cârbvni Argile, nisipuri

Marne, orgii*. nisipuri cu strate de cârbuni Nisipuri gresii, orgii*, marne

Marne, orgi ie, nisipuri, cotcare


Mame, șisturi orgilaas*, brecii, tufuri, sare Gresii, morne. gipsuri, conglomerai»


Gipsuri, șisturi orgifoase, gresii


A«?î,?MflI2Lnt'^J,ocl’-*/T,0J’Â,î,?kec'15**turî argiloase-mornoase fStro» ce Pucioasa) gresii (de Fusaru >i de Kllval. fh» [5trate de Fcdui Morii


 • 19 Flit (Sorrîle), fliț cw argile bcrlolote (Slrate de PlopuJ, gresii >i ilsturî (Facies de Colt*)

 • 20 Marne roșii


îi Marne șl orgile bariolofe, flij ^Șatnie)


Fragment harta geologica a României scara 1:200000, foaia 36 Ploiești;

In legătură cu compoziția petrografica a pietrișurilor din zona sesului aluvial, se constata predominarea elementelor originale din flisul cretacic (elemente de gresii si mamocalcare).

Menționam ca in perimetrul cercetat, in forajul executat s-a intalnit stratul constituit din pietrișuri cu nisipuri si bolovanisuri apartinand imitații geologice menționate.

CADRUL GEOMORFOLOGIC, HIDROGEOLOGIC

HIDROGRDin punct de vedere geomorfologic, zona cercetata se incadreaza in unitatea geomorfologica majora Campia Piemontana a Prahovei, cu subdiviziunea Campia Ploiestiului.

Din punct de vedere geomorfologic, zona de interes se situează in Campia Ploiestiului. Unitatea de relief cu aspect de câmpie piemontana, cunoscuta sub numele de “Campia piemontana a Ploieștilor”, este delimitată la vest de râul Prahova si la est de râul Teleajen.

Campia Ploiestiului se intinde de la limita cu Subcarpatii de Curbura, in interiorul carora pătrunde sub forma unui golf, de-a lungul râului Prahova, pana la o altitudine maxima de 340-350 m (in Nord) si pana la campia de subsidenta a Gherghitei, in sud, unde altitudinea minima este de aproximativ 72 m. Campia Ploiestiului este o câmpie piemontana, ușor inclinata, constituita din aluviunile aduse de Prahova si Teleajen; are forma tipica a unui con de dejecție, fiind ingusta in partea de nord (2-2,5 km lățime) si mai larga in partea sudica (aproximativ 35 km lățime).

Suprafața câmpiei are o inclinare redusa, in care râurile au cursuri foarte meandrate, divagante, cu frecvente modificări a albiei in trecut. Ca aspect local, aceasta unitate apare ușor boltita cu inclinatii divergente spre vest si spre est către văile râurilor amintite si in zona centrala spre sud - sud est. Diferența de altitudine dintre puctul cel mai inalt al Câmpiei Ploiestiului (417 m) si cel mai coborât (73 m) este de cca 344 m. Aceasta amplitudine altimetrica pe o distanta de aproximativ 40 de km inseamna o panta destul de accentuata pentru o regiune de câmpie, de 8%o.

Din punct de vedere hidrogeologic zona Ploiești se gaseste in subregiunea câmpiei piemontane din nord-estul Câmpiei Romane.

In cadrul subregiunii au fost individualizate mai multe raioane, zona Ploiești fiind situata in raionul hidrogeologic corespunzător depozitelor aluvionare ale conurilor aluvionare. Acestea sunt formate din material aluvionar (nisipuri, pietrișuri, bolovanisuri in alternanța cu intercalații argiloase). Grosimea depozitelor atinge 60 + 80 m la contactul cu dealurile si descrește spre extremități. Structura litologica a conurilor este in general incrucisata, cu intercalații de argile ceea ce duce la formarea mai multor strate acvifere din care unele au nivel ascensional. Conul Prahovei este unul din cele mai importante conuri aluvionare din țara, prin potențialul sau acvifer deosebit.

Depunerile conului de dejecție stau pe o argila neagra, probabil Pleistocen mediu, sub care se găsesc Stratele de Candesti cu grosimi cuprinse intre 500 si 700 m. Depunerile conului de dejecție sunt constituite din nisipuri cu pietriș si bolovanis, in alternanta cu argile si prafuri, cu structura incrucisata.

Apele din Stratele de Candesti se afla sub presiune, iar cele din conul de dejecție

sunt cu nivel liber. Analiza adâncimii nivelelor piezometrice

inului


Prahova - Teleajen permite separarea in doua zone:

 • •  zona nordica si centrala cu adâncimi mari, intre 10 si 40 m;

 • • zona sudica cu adâncimi mai mici de 10 m

Suprafața piezometrica prezintă o invariabilitate a alurei, chiar in timpul oscilațiilor sezoniere. Alimentarea conului se face in special din partea de nord-vest si mai puțin dinspre nord si nord-est.

Alimentarea stratului freatic se face din doua surse si anume:

 • •  aport subteran din precipitațiile atmosferice căzute pe suprafața conului si din pierderile apelor de suprafața care traversează conul aluvionar, in special ale Prahovei;

 • •  aport din subteran al apelor din vecinătatea bazinului;

Direcția subterana de curgere are orientarea generala de la nord-vest spre sud-est cu o panta medie de 5%o.

DATE CLIMATICE

Clima perimetrului cercetat este temperat - continentala, cu următorii parametri: temperatura medie anuala +10.6°C; temperatura minima absoluta -30.0°C; temperatura maxima absoluta +39.4°C.

Precipitațiile medii anuale au valoarea de 588 mm si reprezintă media valorilor înregistrate de-a lungul a 10 ani. Repartiția precipitațiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: iama 105.9 mm; primavara 138.3 mm; vara 211.8 mm; toamna 32.0 mm.

Direcția predominanta a vânturilor este cea nord - estica (14.9%) si estica (13.3%). Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 25.8%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 2.3 - 3.1 m/s.

ADANCIMEA MAXIMA LA ÎNGHEȚ este de 0.80 - 0.90 m, iar frecventa medie a zilelor de inghet cu T<0°C este de 101.2 zile/an, conform STAS 6054-85.

TIPUL CLIMATIC după repartiția indicelui de umiditate Thornthwait este tipul climatic I, cu Im < -20, conform STAS 1709/1-90.

DATE SEISMICE

Conform anexei 3, legii 575, care cuprinde unitățile administrațiv-teritoriale urbane amplasate in zone pentru care intensitatea seismica este minimum VII (exprimate in grade MSK), zona localității Bucov are intensitatea seismica 8i (grade MSK) si perioada medie de revenire de cca 50 ani.

Conform harților anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de vârf a


accelerației terenului pentru proiectare pentru cutremure avand inf recurenta IMR = 225 ani este: ag = 0.35 g, iar perioada de control (colt) a spectrului de răspuns Tc = 1.6 sec.

ÎNCADRAREA obiectivului in zone de risc

Conform legii nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a, zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic in interiorul carora exista un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive si anume cutremure de pamant, inundații si alunecări de teren.

Conform anexei 3, legii 575, care cuprinde unitățile administrativ-teritoriale urbane amplasate in zone pentru care intensitatea seismica este minimum VII (exprimate in grade MSK), zona cercetata are intensitatea seismica 8i (grade MSK) si perioada medie de revenire de cca 50 ani.

Conform anexei 5 din legea 575, care conține lista cu unitățile administrativ -teritoriale afectate de inundații, zona cercetata poate fi afectata de inundații cauzate de revărsarea unui curs de apa.

Conform anexei care conține lista cu unitățile administrativ - teritoriale afecate de alunecări de teren, in zona cercetata potențialul de producere a alunecărilor este scăzut iar probabilitatea de alunecare foarte redusa.

LITOLOGIA TERENULUI

Amplasamentul de teren care face obiectul prezentului studiu geotehnic este situat în localitatea Bucov, jud. Prahova, pe un teren relativ plan, pe terasa inferioara stângă a râului Teleajen

Pe perimetrul cercetat s-a efectuat un foraj geotehnic care a interceptat următoarea litologie:

Forajul FI

0.00 - 4,30 m = pietriș și bolovăniș în masă nisipoasă 4.30 - 5.00 m = argilă, cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă 5.00 -5.70m = nisip greisificat, cenușiu 5.70-6.00 m = argilă marnoasă, cenușie, plastic vârtoasă

La data cercetărilor (noiembrie 2017), în forajul geotehnic au fost interceptate infiltrații de ape subterane pe intervalul 1.50-4.30 m, dar nivelul acestor infiltrații poate varia mult în funcție de nivelul apei în albia râului Teleajen.

Caracteristici geotehnice:

Nr.foraj Tip litologic geotehnic


FI        Pietriș cu bolovanis si nisip

mediu si grosier cenușiu - -        36 0     -    - -   -   400

gălbui (0.35 - 6.00 m)

Unde:

Y - greutatea volumica in stare naturala; cp - unghiul de frecare interioara; c -coeziunea; M?.? (Eoed) - (modulul de compresibilitate) modul edometric; Ip - indice de plasticitate; e - indicele porilor;

* - valori orientative conform STAS 3300/1-85 - Anexa C;

CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

Ca urmare a cercetărilor geotehnice efectuate pentru institia Alimentare cu apa Lac Plaja, comuna Bucov, județul Prahova, se pot trage următoarele concluzii:

 • •  Sectorul de teren cercetat este reprezentat de un teren plan situat pe terasa inferioară stângă a râului Teleajen..

 • •  La data cercetărilor (noiembrie 2017) perimetrul cercetat se prezenta stabil.

© Din punct de vedere litologie, în forajul geotehnic efectuat au fost interceptate până la adâncimea de cca. 4.30 m pietrișuri și bolovănișuri, cu liant nisipos, care reprezintă aluviunile recente ale râului.

 • •  Sub aceste aluviuni s-a interceptat o alternanță de argile cu nisipuri greisificate și argile marnoase, uscate

 • • S-au interceptat infiltrații de ape subterane pe intervalul 1.50-4.30 m, dar acestea pot varia foarte mult în funcție de nivelul apei în albia râului.

Pentru construirea viitoarelor obiective pe perimetrul cercetat se propun următoarele: o Fundarea viitoarele investiții se propune a se face direct, începând cu adâncimea de -1,00 m (față de cota terenului natural la data cercetărilor);

o Alegerea sistemului de fundare rămâne la latitudinea proiectantului de rezistență, dar se recomandă pentru cazul de față fundații izolate;

o Se recomandă o presiune convențională de calcul (la adâncimea de 2.00 m conform NP112-14) pentru sarcini fundamentale având lățimea tălpii fundației de 1,00 m, de Pconv = 450 kPa. Pentru lățimi diferite de 1,00 m ale tălpii fundației corecțiile se vor face conform NP 112-14.

o în conformitate cu prevederile NP 112-14 la calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor convenționale trebuie să se respecte


condițiile: Ia încărcări centrice:

Pef — Pconv Și P ef — 1 >2 Pconv la încărcări cu:

excentricități după o singură direcție:

Pef max Al,2 pconv în gruparea fundamentală p’ef max £ IA Pconv în gruparea specială

excentricități după ambele direcții:

Pef max A IA Pconv în gruparea fundamentală P’ef max A 1,6 Pconv în gruparea specială în care:

Pef, p’ef = presiunea medie verticală pe talpa fundației provenită din încărcările de calcul din gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială;

Pconv = presiunea convențională de calcul, determinată conform anexelor A3 și A4 din NP112-14;

Pef max, Pef max = presiunea efectivă maximă pe talpa fundației provenită din încărcările de calcul din gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială. Categoria de teren la săpătură manuală este 100% foarte tare - poziția 42 din normativul TS 1995.

Pentru completarea elementelor necesare proiectării se dau mai jos următoarele valori ale caracteristicilor fizice și mecanice ale stratul de pietriș cu bolovăniș în masă nisipos- galben cafenie:

 • a.    unghiul de frecare internă de 28-32 grade,

 • b.    coeziunea de 0-5 daN/cm ,

 • c.     greutatea volumetrica de 19.30-20.50 kN/m3.

 • d.     Coeficient de pat Ko = 1.5 daN/cm3.

Prezentul studiu geotehnic este valabil numai pentru perimetrul de teren descris mai sus, orice altă modificare de amplasament impunând efectuarea unui nou studiu geotehnic.

REGLEMENTARI TEHNICE CARE AU STAT LA BAZA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI GEOTEHNICE

 • •  NP 074 / 2014: Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții.

 • •  SR EN ISO 14688-1, 2: Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare și descriere; Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.

 • •  NP 112 - 2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;

 • •  Ts/1-95 - încadrarea pământurilor in categoria de săpătură;

 • •  PI 00-1/2013 - Zonarea teritoriului României in termeni de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag, pentru cutremure avand intervalul mediu de


recurenta IMR = 225 ani si in termeni de perioada de                 c a

spectrului de răspuns;

P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica. Partea 1. Prevederi de proiectare pentru clădiri.

STAS 6054-77 - Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului României;

STAS 11100/1-93 - Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului României.

SR EN 1997-1/2006: Eurocode 7 - Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale.

SR EN 1997-1/NB: Eurocode 7 - Proiectare Generală. Pl-Anexa Națională.

SR EN 1997-2/2007: Eurocode 7 - Proiectarea geotehnică. Partea 2: încercarea și investigarea terenului.

STAS 3300/1-85: Teren de fundare. Principii generale de calcul.

STAS 3300/2-85: Calculul terenului de fundare in cazul fundării directe.

întocmit,

ICD Facilities Solutions

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE

AVIZ

Nr. 17/22.02.2018

1.Denumire proiect: SF- LAC PLAJA amenajare si alimentare cu apa.

2 .Proiectant - SC ICD FACELITIES SOLUTIONS SRL

3,Beneficiar -ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL -CONSTANTIN STERE

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

LUCRĂRI PROPUSE:

-defrișarea zonei afectate lacului, decopertate si compactate numai in zona de la intrarea in lac pentru corelarea cotelor de nivel intre prize si intrarea in lac a canalului de aductiune.

-captarea de apa din serse de suprafața, respective captare de apa prin intermediul unei prize din râul Teleajan;

-consolidare de maluri;

-canal de aductiune gravidational;

-montarea unui cămin la căpătui canalului de aductiune;

-la căpătui opus al lacului se va recondiționa sistemul de drenaj existent;

1. VALOAREA LUCRĂRILOR

fara TVA          882.264,77 lei

(C+M), fara TVA   717.172,29 lei

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 22.02.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL acestei documentații,

SECRETAR COMISIE MARIANA STOCHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „LAC PLAJĂ — amenajare și alimentare cu apă”SECRETAR,  Gheorgl^e Andrei

Data:^^ P 2 <