Hotărârea nr. 426/2018

Hotãrârea nr. 426 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 426     iiVfZAOlNTRl

privind rectificarea bugetului local al municipiulții PJlnfeștftMTATE

pe anul 2018         L.....ȘECRFTA s»

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive nr. 305/23.10.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Simion Sîrbu și Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 163/22.10.2018 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018.

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr.2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  prevederile art. 19, art.43, art. 49 si art.63 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată si actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2018, conform Anexei nr.2 și a Notelor de Fundamentare, care constituie Anexa nr. 3.

Art. 3 Aprobă rectificarea în mod corespunzător a bugetelor de venituri și cheltuieli ale: Filarmonicii „Paul Constantinescu”, Teatrului „Toma Caragiu”, Poliției Locale a municipiului Ploiești, Grădiniței nr. 32, Grădiniței „Rază de Soare”, Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” și SC Transport Călători Express SA, conform Anexelor nr. 4-10.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 octombrie 2018Contrasemnează:

p. SECRETAR,


Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXAI     He<--

-- ■■ -

mii lei


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 VENITURI

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

420/12.10.2018

%/AN

Influente

+/-

BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018

REALIZĂRI

15.10,2018

369.198,74

321.480,00

87,08

0,00

369.198.74

VENITURI -TOTAL

0001

369.198,74

321.480,00

87,08

0,00

369.198,74

VENITURI PROPRII

0101

294.101.24

247.487,00

84.15

0.00

324.963,83

1. VENITURI CURENTE

0002

363.906,24

306.056,00

84.10

0,00

363.906,24

A. VENITURI FISCALE

0003

319.671,33

280.392,00

87.71

0,00

319.671,33

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.771,00

138.799,00

90,85

0,00

152.771,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

2.289,00

66,87

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

2.289.00

66.87

0,00

3.423,00'

Impozit pe profit de la agcnti economici

010201

3.423,00

2.289,00

66.87

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

148.205,00

135.322,00

91,31

0,00

148.205,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

375,00

41,67

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

375,00

41,67

900,00

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

147.305,00

134.947,00

91.61

0,00

147.305,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

146.305,00

133.967,00

91,57

146.305,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

980,00

98,00

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.143,00

1.188,00

103,94

0,00

1.143,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.143,00

1.188,00

103,94

0,00

1.143,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.143,00

1.188,00

103,94

1.143,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77.473,00

66.047,00

85,25

0,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

77.473,00

66.047.00

85,25

0,00

77.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

53.336,00

88,34

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

13.708.00

87.99

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

39.628,00

88,46

0,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.594,00

9.597,00

76.20

0.00

12.594,00

Impozit pe terenuri dc la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.846.00

85,47

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

5.733,00

71,01

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

18.00

90.00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.500,00

3.114,00

69,20

4.500,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

89.427,33

75.546,00

84,48

0,00

89.427,33

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

71.003,00

59.795,00

84.21

0,00

71.003,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

50.280,00

42.581,00

84,69

50.280,00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

420/12.10.2018

REALIZĂRI

15.10,2018

%/AN

lnfluepte'

/V O?’

-•N c

1

.....

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

14.230,00

83,16

t' ». -/ j •

'    ‘..17.1;^

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

2.984,00

82,61

-....--3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

21,00

525.00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

21.00

525.00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

81.00

79.41

0.00

102.001

Impozit pe spectacole

150201

102,00

81,00

79,41

102,00

/    z; rlL u i iL/z. in ,c.-i d vj * u /VTLtz/i, '

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE

1602

18.318,00

15.649,00

85,43

0,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.733,00

13.685,00

86,98

0,00

15.733,00

Impozitul pc mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9.292,00

8.358,00

89,95

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.441,00

5.327,00

82,70

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

1.893,00

75,72

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

71,00

83,53

85,00

Alte impozite si taxe

180250

0,33

0.00

0,33

C. VENITURI NEFISCALE

0012

44.234,91

25.664,00

58,02

0,00

44.234,91

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14.274.00

8.666,00

60.71

0,00

14.274,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14.274,00

8.666.00

60,71

0,00

14.274.00

Varsamintc din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12.400,00

6.791.00

54.77

12.400,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.875.00

100.05

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

29.960,91

16.998,00

56,73

0,00

29.960,91

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE A CTIVITA TI

3302

10.842,00

7.698,00

71,00

0,00

10.842,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

7.171,00

69,74

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

87,00

49,00

56,32

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

285,00

102,15

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

193,00

193,00

100,00

193,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

35,00

37,00

105,71

0,00

35,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

15,00

17.00

15,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

100,00

20,00

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

16.068.91

8.204,00

51.06

0,00

16.068.91

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.905,91

8.041,00

50,55

15.905,91

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

163.00

163,00

100,00

163.00

DIVERSE VENITURI

3602

3.015,00

1.059,00

35.12

0,00

3.015,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

1.126,00

162,00

14.39

1.126,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

612,00

81,60

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

28.00

43,75

64,00

Taxa reabilitare termica

360223

406,00

240.00

59,11

406,00

Alte venituri DEZVOLTARE

360247

650,00

0

0,00

650,00

Alte venituri

360250

19,00

17,00

89.47

19,00


DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

420/12.10.2018

REALIZĂRI

15.10,2018

%/AN

y.

y/ •*', •,J

Influente

&,OBț

7.........

BUGET ? Rectificat OCTOMBRIE 2018

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

370201

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare! -)

370203

-1.000,00

0,00

0,00

-1.000,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

0.00

0

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1.198,00

1.226,00

102.34

0,00

1.198,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1.198,00

1.226,00

102,34

0,00

1.198,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1.193,00

1.225,00

102,68

1.193,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,00

1,00

20,00

5,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII

0017

2.158,50

14.117,00

654,02

0,00

2.158,50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2.158,50

617,00

28,58

0,00

2.158,50

Incasari din rambursări

40.02

0,00

13.500,00

0,00

0.00

Sume din excedentul bugetului local F

4018

7.000,00

Sume din excedentul bugetului local D

4014

6.500.00

0.00

SUB VENTII DE LA B UGETUL DE STA T

4202

2.003,50

617,00

30,80

0,00

2.003,50

A. De capital

0019

2.003,50

617,00

30.80

0,00

2.003.50

Planuri si regulamente de urbanism

420205

34,09

34,09

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

386,49

79,00

20,44

386,49

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,47

0,00

0,47

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

142,00

78,45

181,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

396,00

28,26

0

1.401,45

Jt/D I'Tj; v 1 11 ue l-sî sil. i

4302

155,00

0,00

0,00

155,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

155,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

81,00

4,18

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

81,00

4,18

1.936,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

362.186,71

313.354,00

86,52

0,00

362.186,71

I. VENITURI CURENTE

0002

361.850,24

305.816,00

84,51

0,00

361.850,24

A. VENITURI FISCALE

0003

319.671,33

280.392,00

87,71

0,00

319.671,33

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.771,00

138.799,00

90,85

0,00

152.771,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

2.289,00

66,87

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

2.289,00

66,87

0,00

3.423.00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

2.289,00

66,87

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

148.205,00

135.322,00

91,31

0,00

148.205,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

375,00

41.67

0,00

900.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

375,00

41,67

900,00


DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

420/12.10.2018

REALIZĂRI

15.10,2018

%/AN

Influente

/'+/- ■

Ij ‘      <        /

i- .      /

BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

147.305,00

134.947,00

91,61

V 0,00

147.305,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

146.305,00

133.967,00

91,57

146.305,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

980,00

98,00

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.143,00

1.188,00

103,94

0,00

1.143,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.143,00

1.188,00

103,94

0,00

1.143,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.143,00

1.188,00

103,94

1.143,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77.473,00

66.047,00

85,25

0,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

77.473,00

66.047,00

85,25

0,00

77.473,00]

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

53.336,00

88,34

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

13.708.00

87,99

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

39.628,00

88,46

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.594,00

9.597,00

76,20

0,00

12.594,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500.00

3.846.00

85,47

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074 00

5.733.00

71.01

8.074,OOj

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

18.00

90.00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.500.00

3.114.00

69.20

4.500,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

89.427,33

75.546,00

84,48

0,00

89.427,33

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

71.003,00

59.795,00

84.21

0,00

71.003,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

50.280,00

42.581,00

84,69

50.280,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

14.230,00

83,16

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

2.984,00

82,61

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

4,00

21,00

525,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

21.00

525.00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

81,00

79,41

0.00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

81,00

79,41

102.00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0.00

“/TUTUI rz: t/J J17fZ7TACr/fl DL1

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE

1602

18.318,00

15.649,00

85,43

0,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.733,00

13.685,00

86.98

0,00

15.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9.292,00

8.358,00

89,95

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.441,00

5.327,00

82,70

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

1.893,00

75,72

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

71,00

83,53

85,00

Alte impozite si taxe

180250

0,33

0,00

0,33

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

420/12.10.2018

%/AN

Influente

/

HO*

-s . 1“ ■'

BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018

REALIZĂRI

15.10,2018

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

'.0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

42.178,91

25.424,00

60,28

0,00

42.178.91

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14.274,00

8.666,00

60.71

0,00

14.274,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14.274,00

8.666,00

60.71

0,00

14.274.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12.400,00

6.791.00

54,77

12.400.00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.875.00

100.05

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

27.904,91

16.758,00

60,05

0,00

27.904.91

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

10.842,00

7.698,00

71,00

0,00

10.842,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

7.171,00

69.74

10.283.00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87,00

49.00

56.32

87.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

285,00

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

193,00

193,00

100,00

193,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

35,00

37,00

105,71

0,00

35,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

15,00

17.00

15,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

100,00

20,00

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

16.068,91

8.204,00

51.06

0,00

16.068.91

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.905,91

8.041,00

50,55

15.905,91

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

163,00

163,00

163,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.959,00

819,00

41.81

0,00

1.959,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

1.126,00

162.00

1.126,00

Taxe speciale

360206

750,00

612.00

81.60

750.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

28.00

43.75

64,00

Alte venituri

360250

19,00

17.00

19,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000.00

0,00

-1.000,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

7.000,00

0,00

0,00

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

7.000,00

0,00

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de F

400206

7.000,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

336,47

538,00

159,90

0,00

336,47

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

336,47

538,00

159,90

0,00

336,47

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

181,47

538.00

296.47

0,00

181,47

B. Curente

0020

181,47

538,00

296.47

0.00

181.47

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,47

0,00

0,47

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

142,00

78,45

181,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

396.00

0,00

dt' o cn /1 n uc. L/i    rrz

4302

155,00

0,00

0,00

155,00

Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

155,00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

420/12.10.2018

REALIZĂRI

15.10,2018

%/AN

Infl'ityrfe'

\Recttffeât

^TWBRIE

S$^r8 M

£ 4

\ . "? \ X

■vo.fio

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

7.012,03

8.126,00

115.89

■ < Sțoo

.7a>H.o3

I. VENITURI CURENTE

0002

2.056.00

240,00

11.67

M<00

1 O i 2.856,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

2.056,00

240,00

11.67

0,00

2.056,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

2.056,00

240,00

11.67

0,00

2.056,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.056,00

240,00

22.73

0.00

1.056,00

Taxa de reabilitare termica

360223

406,00

240.00

59,11

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0,00

Alte venituri

36.02.47

650,00

0,00

650,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

0,00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1.198,00

1.226,00

102,34

0.00

1.198,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1.198,00

1.226,00

102,34

0,00

1.198,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1.193,00

1.225,00

1.193,00

■VCmiiiii'Uin ViJiizuiL'd ruiiuiniiui kUIISTnUlV Ulii

390203

5,00

1.00

20.00

5,00

IV. SUBVENȚII

0017

1.822.03

79,00

4.34

0,00

1.822,03

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.822,03

79,00

4,34

0,00

1.822,03

încasaț i din rambursări

4002

0,00

6.500,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bufetului local

4014

0,00

6.500.00

0,00

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

1.822,03

79,001

4.34

0,00

1.822,03

A. De capital

0019

1.822,03

79.00

4.34

0,00

1.822,03

Planuri si regulamente de urbanism

420205

34,09

34,091

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

386,49

79,00

386,49

Subvenții de la bugetul de stat

420213

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

0,00

0

1.401.45

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

81,00

4,18

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

81,00

4,18

1.936,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIBUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

CHELTUIELI mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.361/27.09.2 018

AN 2018

BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018

execuție la

28.09.2018

%/AN

Influente +/-

439.285.46   294.346 19                  0 00      439 285 46

CHELTUIELI - TOTAL

5002

439.285,74

294.346,19

67,01

0.00

439.285.74

AVTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

40.991.29

27.351.37

66,72

-808.25

40.183,04

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

25.500,00

17.883,00

70,13

-826,25

24.673,75

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.869,00

3.409,00

88,11

26,37

3.895,37

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

194,68

181,00

92,97

194,68

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855,00

5.100,00

64,93

7.855,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

26,37

-26,37

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

105,00

4,42

2.373,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

62,80

57,00

90,76

62,80

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

457,00

71,29

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

139,00

69,50

200,00

Active nefinanciare

71

700,07

451,00

64,42

18,00

718,07

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-430,63

-430,63

100,00

-430,63

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

ILTESERV/CII PUBLICE GENERALE

5402

55.516,03

36.024,84

64.89

3.265,00

58.781,03

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

Fonduri de rezerva

50

395,19

0,00

395,19

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.045,00

2.409,00

79,11

3.045,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

100,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

38,00

7,76

490,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.561,00

33.560,00

100,00

3.265,00

36.826,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

4.414,00

100,00

0,00

4.414,00

Rambursare credit BCR.

11.412,00

11.412,00

100,00

1.280,00

12.692,00

Rambursare credit B.R.D.

12.925,00

12.924,00

99,99

1.450,00

14.375,00

Rambursare credit C.E.C.

4.810,00

4.810,00

100,00

535,00

5.345,00

Rambursare credit EX1M

0,00

0,00

0,00BUGET HCL

AN 2018

BUGET?

.. :■ \

■ . ■- \

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

nr.361/27.09.2

018

execuție la

28.09.2018

%/AN

Influente +/-

'

Active nefinanciare

71

25.00

18,00

72,00

-25,0'0

Active nefinanciare-aport capital social

72

18.000,00

0,00

18.001X00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,16

-10,16

100,00

-10^

Plăți efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

5502

7.505,00

7.161,00

95.42

835,00

8.340,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

Dobânzi

30

7.505,00

7.161,00

95.42

835,00

8.340,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

18.118,28

13.076,28

72,17

-100.00

18.018,28

Protecție civila - total, din care:

281,28

147,28

52,36

0,00

281,28

Bunuri si servicii

20

45,00

31,00

68,89

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

240,00

120,00

50,00

240,00

Plăti efectuate in anii precedentițsectiunea de funcționare)

85

-3,72

-3,72

100,00

-3,72

Politia Locala - total, din care:

17.837,00

12.929,00

72,48

-100,00

17.737,00

Cheltuieli de personal

10

16.680,00

12.427,00

74,50

-18,00

16.662,00

Bunuri si servicii

20

1.070,00

502,00

46,92

-82,00

988,00

Active nefinanciare Politia Locala

71

87,00

0,00

0,00

87,00

1NVATA Ml NT

6502

27.049.89

14.697.50

54,33

-354,25

26.695,64

Cheltuieli de personal

10

1.080,00

711,00

65,83

16,25

1.096,25

Transport profesori

520,00

270,00

51,92

520,00

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

400,00

350,00

87,50

16,25

416,25

Cheltuieli de personal Centrul de Excelenta

160,00

91,00

56,88

160,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

15.553,47

9.249,00

59,47

15.553,47

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

2.850,00

1.308,00

45,89

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

57,00

53,27

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

3.647,00

2.220,00

60,87

3.647,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

275,50

0,00

275,50

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin.10 si art.l alin c.

57

1.079,00

461,00

42,72

1.079,00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

10,00

0,00

0,00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.104,00

664,00

60,14

1.104,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275,00

99,89

275,30

Active nefinanciare

71

1.344,12

28,00

2,08

-370,50

973,62

Active nefinanciare Candiano Popescu

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-275,50

-275,50

100,00

-275,50

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANAT.4TE

6602

15.864,91

7.293,91

45.98

-301.00

15.563,91

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

6.024,00

59,04

10.203,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.361/27.09.2

018

AN 2018

Influente +/-

BUGET

Rectificat OCTOMBRIE

201,8 ' \

A .0- x >

execuție Ia

28.09.2018

%/AN

Bunuri si servicii -total din care:

20

107,00

11,00

10,28

0,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

11,00

10,28

107.00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice          (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

1.125,00

68,77

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

364,00

77,45

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

761,00

65,27

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

36,00

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

100,00

30,00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

36,00

1,66

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

0,00

0,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

36,00

1,88

1.915,00

Active nefinanciare

71

1.680,00

48,00

2,86

-301.00

1.379,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,09

-16,09

100.00

-16,09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CUI. TURA. RECREERE SI RELIGIE

(5702

58.765.66

39.671.44

67,5.1

-468,80

58.296,86

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.610,00

1.674,00

46,37

0,00

3.610,00

Iluminat ornamental

1.300,00

275,00

21,15

1.300,00

Spectacole artificii

40,00

19,00

47,50

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570,00

414,00

72,63

570,00

Acțiuni culturale

1.700,00

966,00

56,82

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

0,00

0,00

Susținerea cultelor

59

530,00

320,00

60,38

530,00

Susținerea cultelor- catedrala Sf loan Botezătorul

200,00

0,00

200,00

Transferuri către instituții publice            (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

45.627,40

34.259,00

75,08

-400,00

45.227,40

Casa de Cultura

1.663,40

1.290,00

77,55

1.663,40

Teatrul "Toma Caragiu"

12.044,00

8.863,00

73,59

-100,00

11.944,00

filarmonica "Paul Constantinescu"

9.659,00

7.154,00

74,07

-200,00

9.459,00

Club Sportiv Municipal

12.751,00

10.522,00

82,52

12.751,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

6.430,00

67,61

-100,00

9.410,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

7.881,00

3.089,00

39,20

0,00

7.881,00

Teatrul "Toma Caragiu"

726,00

726,00

100,00

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

390,00

66,10

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

507,00

40,56

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.315,00

1.466,00

27,58

0,00

5.315,00

Active nefinanciare

71

928,00

351,00

37,82

-68,80

859,20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,74

-10,74

100,00

-10,74

Alte transferuri pentru investiții

55,13

10,82

0,00

10,82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10.82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIA LA

6802

68.921,41

51.733,41

75,06

5.00

68.926,41

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

29.564,00

21.632,00

73,17

0,00

29.564,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.402,00

9.208,00

74,25

12.402,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.033,00

7.321,00

72,97

10.033,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

695,00

488,00

70,22

695.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.292,00

3.825,00

72,28

5.292,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.142,00

790,00

69,18

1.142,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.561,00

3.596,00

64,66

0,00

5.561,00

Reparații crese

150,00

7,00

4,67

150,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.361/27.09.2

018

AN 2018

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018'.' .

execuție la

28.09.2018

%/AN

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

180,00

118,00

65,56

180,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.405,00

1.459,00

60,67

2.405,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.732,00

1.360,00

78,52

1.732,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

274,00

50,83

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

493,00

352,00

71,40

493,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, confonnLegeii 350/2005

60,00

26,00

43,33

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

555,00

397,00

71,53

0.00

555,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

375,00

275,00

73.33

375,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

60,00

37,00

61,67

60,00

c) Cantina sociala

6,00

4,00

66,67

6,00

d) Centrul Crese

104,00

74,00

71,15

104,00

d) Căminul de batrani

10,00

7,00

70,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

89,00

62,00

69,66

89,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!” si „O 9 sansa!

Sprijinirea comunității margmalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

3,00

1,00

33,33

3,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent.)

55

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.569,00

25.962,00

79,71

0,00

32.569,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22.050,00

17.636,00

79,98

22.050,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Ajutoare pentru încălzire locuințe

150,00

3,00

2,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.369,00

4.020,00

74,87

5.369,00

Active nefinanciare - total din care;

71

597,00

100,00

16,75

5,00

602,00

Active nefinanciare primărie

27,00

1,00

3,70

5,00

32,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

0,00

0,00

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

85,00

74,00

87,06

85,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor

Sociale Comuniutare

365,00

5,00

1,37

365,00

Active nefinanciare CRESA

20,00

20,00

100,00

20,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,59

-16,59

100,00

-16,59

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

39.980,53

28.892,20

72,27

-624,00

39.356,53

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe

Locale

10

12.110,00

8.945,00

73,86

12.110,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

23.161,00

18.971,00

81,91

0,00

23.161,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

2.114,00

1.328,00

62,82

2.114,00

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

21.047,00

17.643,00

83,83

0,00

21.047,00

Iluminat public

5.000,00

4.699,00

93,98

5.000,00

întreținere ceasuri publice

47.00

27,00

57,45

47,00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

291,00

58,20

500.00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

15.500,00

12.626,00

81,46

15.500,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.361/27.09.2

018

AN 2018

BUGET Rectificat OCTOMBRIE sSbis

execuție la

28.09.2018

%/AN

Influente +/-

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

96,00

69,00

71,88

- ■-

Active nefinanciare Primărie

71

4.087,87

933,00

22,82

-624,00

3.463,87

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

597,00

96,00

16,08

597,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.13

50,46

0,00

50,46

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-71,34

-71,34

100,00

-71,34

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-50,46

-50,46

100,00

-50,46

PROIECȚIA MEDIULUI

7402

28.905.12

21.704,61

75,09

-521,70

28.383,42

Bunuri si servicii -total din care:

20

26.264,00

21.300,00

81,10

0,00

26.264,00

Salubritate - total, din care:

24.247,00

19.689,00

81,20

0,00

24.247,00

Salubritate cai publice si dezapezire

19.247,00

16.773,00

87,15

19.247,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3.500,00

1.615,00

46,14

3.500,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

293,00

59,67

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.278,00

92,68

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

638,00

333,00

52,19

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.770,89

537,00

19,38

-521,70

2.249,19

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129,77

-129,77

100,00

-129,77

55.13

2,62

0,00

2,62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.971,00

8.410,00

93,75

310,00

9.281,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

8.411,00

8.410,00

99,99

310,00

8.721,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL

nr.407/31.10.2017

7.000,00

6.999,00

99,99

310,00

7.310,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21,12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

Active nefinanciare

71

560,00

0,00

0,00

560,00

TRANSPORTURI

8402

68.696,62

38.329,63

55,80

-1.237,00

67.459,62

Bunuri si servicii -total, din care:

20

12.100,00

8.208,00

67,83

0,00

12.100,00

Reparații curente străzi

10.582,00

7.201,00

68,05

10.582,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

1.518,00

1.007,00

66,34

1.518,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

33.618,00

31.218,00

92,86

1.000,00

34.618,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

18,00

69,23

26,00

Active nefinanciare

71

25.061,99

995,00

3,97

-2.237,00

22.824,99DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.361/27.09.2

018

AN 2018

^^UGE-r^-i

i c.țe<:tific^//j‘.: bgțWO

execuție ia

28.09.2018

%/AN

Influente +/-

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2.109,37

-2.109,37

100,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

369.186,43

287.374,09

77,84

4.100,00

373.286,43

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

37.91 S,22

26.795,37

70,67

-826.25

37.091,97

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

25.500,00

17.883,00

70,13

-826,25

24.673,75

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism. Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.869,00

3.409,00

88,11

3.869,00

Alte transferuri curente interne

194,68

181,00

92,97

194,68

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855,00

5.100,00

64,93

7.855,00

Alte transferuri interne (regularizare TVA an precedent)

55

26,37

26,37

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

62,80

57,00

90,76

62,80

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

457,00

71,29

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

139,00

69,50

200,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-430,63

-430,63

100,00

-430,63

ALTE SERVICII Pt III.ICE GENERALE

5402

36.607.94

i 35.958,84

98,23

3.265,00

39.872,94

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

12,10

12,10

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.045,00

2.409,00

79,11

3.045,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.561,00

33.560,00

100,00

3.265,00

36.826,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

4.414,00

100,00

0,00

4.414,00

Rambursare credit B.C.R.

11.412,00

11.412,00

100,00

1.280,00

12.692,00

Rambursare credit B.R.D.

12.925,00

12.924,00

99,99

1.450,00

14.375,00

Rambursare credit C.E.C.

4.810,00

4.810,00

100,00

535,00

5.345,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,16

-10,16

100,00

-10,16

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.505,00

7.161,00

95,42

835,00

8.340,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

0,00

0,00

Dobânzi

30

7.505,00

7.161,00

95,42

835,00

8.340,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA

6102

17.791,00

12.956,28

72,82

■100.00

17.691,00

Protecție civila - total, din care:

41,00

27,28

66,54

0,00

41,00

Bunuri si servicii

20

45,00

31,00

68,89

45,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.361/27.09.2

018

AN 2018

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMftRIE

execuție la

28.09.2018

%/AN

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

#DIV/0!

0,0&

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-4,00

-3,72

93,00

-4,00

Politia Locala - total din care:

17.750,00

12.929,00

72,84

-100,00

17.650,00

Cheltuieli de personal

10

16.680,00

12.427,00

74,50

-18,00

16.662,00

Bunuri si servicii

20

1.070,00

502,00

46,92

-82,00

988,00

pwatamint

6502

25.705,77

14.669,50

57,07

16,25

25.722,02

Cheltuieli de personal, din care:

10

1.080,00

711,00

65,83

16,25

1.096,25

a) transport profesori

520,00

270,00

51,92

520,00

b) salarii HCL 84/2016

400,00

350,00

87,50

16,25

416,25

c) salarii Centrul de Excelenta

160,00

91,00

56,88

160,00

Bunuri si servicii

20

15.553,47

9.249,00

59,47

15.553,47

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.850,00

1.308,00

45,89

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

57,00

53,27

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

2.220.00

60,87

3.647,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

275,50

0,00

275,50

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa)

57

1.079,00

461.00

42,72

1.079,00

Stimulent educațional legea 248/2015 ASSC

10,00

0,00

0,00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.104,00

664,00

60,14

1.104,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275,00

99,89

275,30

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-275,50

-275,50

100,00

-275,50

.S1AM

6602

12.019,91

7.209,91

59,98

0.00

12.019,91

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

6.024,00

59,04

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

11,00

10,28

0,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

11,00

10,28

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

1.125,00

68,77

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

364,00

77,45

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

761,00

65,27

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

36,00

60,00

60,00

Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

100,00

30,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,09

-16,09

100,00

-16,09

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

49.956.66

36.242,26

72,55

-400,00

49.556,66

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.610,00

1.674,00

46,37

0,00

3.610,00

Iluminat ornamental

1.300,00

275,00

21,15

1.300,00

Spectacole artificii

40,00

19,00

47,50

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570,00

414,00

72,63

570,00

Acțiuni culturale

1.700,00

966,00

56,82

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

0,00

0,00

Susținerea cultelor

59

530,00

320,00

60,38

530,00

Susținerea cultelor-catedrala Sf loan Botezătorul

200,00

0,00

200,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

45.627,40

34.259,00

75,08

-400,00

45.227,40

Casa de Cultura

1.663,40

1.290,00

77,55

1.663,40

Teatrul "Toma Caragiu"

12.044,00

8.863,00

73,59

-100,00

11.944,00
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.361/27.09.2

018

AN 2018

execuție la

28.09.2018

%/AN

Influente +/-

BUGET .

■>

Rectificat' OCTOMBRIE 2018 >.

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.659,00

7.154.00

74,07

-200,00

9.459,00

Club Sportiv Municipal

12.751,00

10.522,00

82,52

12.751,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

6.430,00

67,61

-100,00

9.410,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,74

-10,74

100,00

-10,74

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

68.232,41

51.570,41

75,58

0,00

68.232,41

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

29.564,00

21.632,00

73,17

0,00

29.564,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.402,00

9.208,00

74,25

12.402,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.033,00

7.321,00

72,97

10.033,00

Cheltuieli de i ersonal Cantina sociala

695,00

488,00

70,22

695,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.292,00

3.825,00

72,28

5.292,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.142,00

790,00

69,18

1.142,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.558,00

3.596,00

64,70

0,00

5.558,00

Reparații crese

150,00

7,00

4,67

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

180,00

118,00

65,56

180,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.405,00

1.459,00

60,67

2.405,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.732,00

1.360,00

78,52

1.732,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

274,00

50,83

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

490,00

352,00

71,84

490,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legeii 350/2005

60,00

26,00

43,33

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

558,00

397,00

71,15

0,00

558,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

375,00

275,00

73,33

375,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

60,00

37,00

61,67

60,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

6,00

4,00

66,67

6,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

107,00

74,00

69,16

107,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

10,00

7,00

70,00

10,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.569,00

25.962,00

79,71

0,00

32.569,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22.050,00

17.636,00

79,98

22.050,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

3,00

2,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.369,00

4.020,00

74,87

5.369,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,59

-16,59

100,00

-16,59

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZl: PUBLICA

7002

35.295.66

27.913,66

79,09

0,00

35.295.66

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.110,00

8.945,00

73,86

12.110,00

Bunuri si servicii- total, din care:

20

23.161,00

18.971,00

81,91

0,00

23.161,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.114,00

1.328,00

62,82

2.114,00

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

21.047,00

17.643,00

83,83

0,00

21.000,00

Iluminat public

5.000,00

4.699,00

93,98

5.000,00

întreținere ceasuri publice

47,00

27,00

57,45

Reparații curente fond imobiliar

500,00

291,00

58,20

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

15.500,00

12.626,00

81,46

15.500,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.361/27.09.2 018

AN 2018 execuție la

28.09.2018

%/AN

Influente +/-

BUGET i.

Rectificat i j ■ OCTOMBRIE2018 '•

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anu curent

55

0,00

#DlV/0

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

96,00

69,00

71,88

96,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-71,34

-71,34

100,00

-71,34

PRO TEC. ■ TI A MED! UT UI

7402

26.134.23

21.170,23

81,01

0,00

26.134.23

Bunuri si servicii -total din care:

20

26.264,00

21.300,00

81,10

0,00

26.264,00

Salubritate - total, din care:

24.247,00

19.689,00

81,20

0,00

24.247,00

Salubritate cai publice si dezapezire

19.247,00

16.773,00

87,15

19.247,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare,

3.500,00

1.615,00

46,14

3.500,00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din ..gospodăriile populației

491,00

293,00

59,67

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.278,00

92,68

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecolocizat de deșeuri municipale)

638,00

333,00

52,19

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129,77

-129,77

100,00

-129,77

COMHUSTllilU S! ENERGIE

Si 02

8.411,00

8.410,00

99,99

310,00

8.721.00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației -total, din care:

40

8.411,00

8.410,00

99,99

310,00

8.721,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

6.999,00

99,99

310,00

7.310,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

TRANSPORTURI

8402

43.608,63

37.316,63

85,57

1.000,00

44.608.63

Bunuri si servicii -total, din care:

20

12.100,00

8.208,00

67,83

0,00

12.100,00

Reparații curente străzi

10.582,00

7.201,00

68,05

10.582,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc. 1

1.518,00

1.007,00

66,34

1.518,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55,18

0,00

0,00

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.I

40

33.618,00

31.218,00

92,86

1.000,00

34.618,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2.109,37

-2.109,37

100,00

-2.109,37

SECȚII NEA DE DEZVOLTARE

70.099,03

6.972,10

9,95

-4.100,00

65.999,03

A UTORITA TI PUBLICE SI. CCT1UNI EXTERNE

5102

3.073,0"’

556.00

18,09

18.00

3.091.07

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

105,00

4,42

2.373,00

Active nefinanciare

71

700,07

451,00

64,42

18,00

718,07

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

AN 2018

Influente +/-

BUGET Z

Rectificat .-Ș OCTOMBRIE 2018

nr.361/27.09.2

018

execuție la

28.09.2018

%/AN

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

182908,09

66,00

0,35

0,00

18.908.09

EREZERVA

55,54

383,09

383,09

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

38,00

7,76

490,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

100,00

10,00

Active nefinanciare

71

25,00

18,00

72,00

25.00

Active nefinanciare

72

18.000,00

0,00

0,00

18.000.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

327,00

120,00

36,70

0,00

327,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

327,00

120,00

36,70

0,00

327,00

Active nefinanciare Politie Locala

87,00

0,00

0,00

87,00

Active nefinanciare Protecția civila

240,00

120,00

50,00

240,00

IN'MTAMANT

6502

1.344,12

28,00

2,08

-370,50

973.62

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

1.344,12

28,00

2,08

-370,50

973.62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

3.845,00

84,00

2,18

-301.00

3.544,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

36,00

1,66

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

0,00

0,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

36,00

1,88

1.915,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

1.680,00

48,00

2,86

-301,00

1.379,00

Active nefinanciare primărie

1.680,00

48,00

2,86

-301,00

1.379,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA. RECREERESI RELIGIE

6702

8.809,00

3.429,18

38,93

-68.80

8.740,20

Active nefinanciare

71

928,00

351,00

37.82

-68,80

859,20

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

7.881,00

3.089,00

39,20

0,00

7.881,00

Teatrul "Toma Caragiu"

726,00

726,00

100,00

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

390,00

66,10

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

507,00

40,56

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.315,00

1.466,00

27,58

5.315,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

10,82

0,00

10,82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

6S9,00

163,00

23,66

5,00

694.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

89,00

62,00

69,66

89,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " O sansa pentru tine, o

oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

1,00

33,33

3,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

597,00

100,00

16,75

5,00

602,00

Active nefinanciare primărie

27,00

1,00

3,70

5,00

32,00

Active nefinanciare cresa

20,00

20,00

100,00

20,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

0,00

0,00

100.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

85,00

74,00

87,06

85,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.361/27.09.2

018

AN 2018

Influente +/-

BUțS-ETz/

Rectificat OCTOMBRIE'

execuție Ia

28.09.2018

%/AN

Active nefinanciare Administrația Serviciilor

Sociale Comuniutare

365,00

5,00

1,37

'^65;00

V/

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZI: PUBLICA

7002

4.684,87

978,54

20,89

-624,00

4.060.87

Active nefinanciare Primărie

71

4.087,87

933,00

22,82

-624,00

3.463,87

Alte transferuri pentru investiții

55.13

50,46

0,00

50,46

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

597,00

96,00

16,08

597,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-50,46

-50,46

100,00

-50,46

PROTECȚIA MEDIUL UI

7402

2.770,89

534,38

19,29

-521,70

2.249,19

Active nefinanciare

71

2.770,89

537,00

19,38

-521,70

2.249,19

Alte transferuri pentru investiții

55.13

2,62

0,00

2,62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

560,00

0.00

0,00

0.00

560,00

Active nefinanciare

71

560,00

0,00

0,00

560,00

TRANSPORTURI

8402

25.087,99

1.013,00

4,04

-2.237.00

22.850.99

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

18,00

69,23

26,00

Active nefinanciare

71

25.061,99

995,00

3,97

-2.237,00

22.824,99
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 3


Lista obiectivelor de investiții 2018 Rectificare 10mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 8

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

Rectificare 9

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de ia bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL Clltl 1 VII 1I

282.336.19

37.425,11

1.455.54

1.532.40

: ^100,00'

30.357.08

V435,54

1.532.49

33.325.1II

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

.0,00

. : 7no,o:7:

:<700;07:y

. .0,011

0,00

:7l8d)7

o,oo:<:

' o.tor :

: .7t8;07

700.07

7 •<>

1

Dotări informatica

0,00

531,39

531,39

0,00

0,00

0,00

531,39

0,00

0,00

531,39

2

Dotări (Direcția de Patrimoniu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

0,00

55,63

55,63

0,00

0,00

13,00

68,63

0,00

0,00

68,63

4

Achiziționarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Zilele Orașului Ploiești, Festivalul"Ploiesti-Magie Feerie si Povesti", Sărbătorile de Iama, Târgul de Crăciun, etc. dar si a altor acțiuni neprevăzute

0,00

113,05

113,05

0,00

0,00

0,00

113,05

0,00

0,00

113,05

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Cap.54.02.71.01

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

: Q.OU

25,00.

.0,00..,

0,00

25.00

0.00

2?.0(). :::

j ?

25.

1

Dotări Centru de Excelenta

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

TOTAL                                       •   "(y:                  -

11,00

240.1H):: :

: 24bj61i:

0.00. .

0,00

.240,00

O.bb::

0.00

240,00

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiesti(proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(

. 1 .     ! ‘1   1 “ :FP. CS’h

1

Studiu -Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

2

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

3

Achiziționare 2 sirene electrice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fii acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

0,00

0,00

85,00

4

Achiziție 5 cofrete(panouri) de comanda pentru sirenele electrice, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

0,00

-35,00


Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

: : : : : : ::

10.957,00

B

Lucrări noi

10.957,00

1

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

2

Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (Proiectare+Executie)

7.114,00

3

Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord (Proiectare+Executie)

3.843,00

4

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"

0,00

5

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” ( proiectare+ execuție)

0,00

6

RTE Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „ George Cosbuc"

0,00

7

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mucenic Mina

0,00

8

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

0,00

9

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in municipiul Ploiești

0,00

10

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

0,00

11

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru Ioan Cuza

0,00

12

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

0,00

13

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

14

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

15

Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

16

Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice in municipiul Ploiești

0,00

17

Construire grădinițe in municipiul Ploiești

0,00

18

Extindere/reabilitare/modemizare si dotare scoli gomnaziale in municipiul Ploiești

0,00

1

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

2

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

3

SF.PUZ Construire sala de sport "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00


1.343,99


185,00


160,00


20,00


1.343,99


185,00


160,00


20,00


-37«,-50:


-155,00


-150,00


9'3.49


30,00


3.0,00.^


Nr.

Crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare 8

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 9

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

PUD - Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei, nr.23

0,00

40,00

40.00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

5

DALI Modernizare punct termic la Colegiul "Spiru Haret"

0,00

8,09

8,09

0,00

0,00

0,00

8,09

0,00

0,00

8.09

6

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

0,00

76,10

76,10

0,00

0,00

-32,10

44,00

0,00

0,00

44,00

7

Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu" cu centrale termice

0,00

115,00

115,00

0,00

0,00

-28,00

87,00

0,00

0,00

87,00

8

Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă" cu centrale termice

0,00

78,00

78,00

0,00

0,00

-23,00

55,00

0,00

0,00

55,00

9

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

10

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr. 16

0,00

56,00

56,00

0,00

0,00

-51,00

5,00

0,00

0,00

5,00

11

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

-40,00

5,00

0,00

0,00

5,00

12

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-40,00

10,00

0,00

0,00

10,00

14

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

310,00

310,00

0,00

0,00

0,00

310,00

0,00

0,00

310,00

15

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

280,00

0,00

0,00

280,00

16

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești)"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

ET/Rest de executat -Sala de sport la Școala Gimnaziala Sfanta Vineri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Documentații /Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

DALI Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

8,00

20

Achiziție autocamion cu remorca, ptr. Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7-Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

22

SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 13 (structurala a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

23

SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 19 (structurala a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,60

4,60

0,00

0,00

4,60

24

SF Modernizarea Scolii cu clasele 1-VIII Florin Comisei (structurala a Scolii Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

z 5,0QF ""

4 A

•< -4 X.

\ z \ \

Cap.66.02.71.01

1

SANATATE

■ ®,r

\ -

y > .

TO I AI

5.609.00

1. <.80100

680.00

................

1.000,00:

/-3i)iiOO .

:: \379;(lti

0,00

:i;ooo;oo/

: L379.00 :

A

Lucrări in continuare

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00 tț

Md;oo— -

44 V- ■"

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

' • 6,00 .

B

Lucrări noi

0,00

1.500,00

500,00

0,00

1.000,00

-300,00

200,00

0,00

1.000,00

1.200,00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

0,00

1.500,00

500,00

0,00

1.000,00

-300,00

200,00

0,00

1.000,00

1.200,00

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 9

Observații

crt.

Rectificare 8

de la bugetul

local

de la bugetul de stat

alte

bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 c                              .s

1

PUZ Spital Municipal

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

SPF/SF Spital Municipal

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

ET,Documentație tehnica-rcst de executat-Consolidare si refonctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

48,00

48,00

0,00

0,00

0,00

48,00

0,00

0,00

48,00

4

SF/Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări)

0,00

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

0,00

0,00

52,00

5

Studiu de impact asupra stării de sanatate a populatiei-Elaborare breviare calcul ecrane de potectie la radiații

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

6

Documentație scenariu securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si re funcțional izare Spital Municipal Ploiești Etapa a II"

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

0,00

0,00

65,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

* - * - * Â* A A* *' • * ■

-f>M0:

859,20::

0,00 : ;

...■.■859,20//.

......................................■. .■............

A

Lucrări in continuare

767,48

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

767,48

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

B

Lucrări noi

7.651,60

153,00

153,00

0,00

0,00

-58,00

95,00

0,00

0,00

95,00

1

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.856,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

3.702,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

93,30

90,00

90,00

0,00

0,00

-89,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

Construire ,modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

32,00   |

92,00

0,00

0,00

92,00

5

Amenajare locuri de joaca (proiectaret- execuție)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

6

Lucrări pentru obținerea autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

7

Realizare parc "AVENTURA" (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Promovarea si susținerea creerii de centre de sport si recreere in cartierele populate ale municipiului in parteneriat cu rețeaua școlara prin amenajarea de facilitați sportive in spatiile verzi si interstitiale din cartiere (panouri de baschet, piste de alergare, de role, de patine etc.)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

SF, PT+DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiești Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

550,00

550,00

0,00

0,00

0,00

550,00

0,00

0,00

550,00

4

SF Construire garaj utilaje (Parc Municipal Ploiești Vest)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

5

Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

-12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Documentație scenariu incendiu necesara obțineri autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

7

ET -Pista de trap (realizata in cadrul proiectului Modemizare/extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1.00 _

8

Consultanta pentru procedura pariuri hipice

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

» \/0,00_ : ‘.

9

S.F/Amenajare/Reabilitare locuri de joaca

0,00

33,00

33,00

0,00

0,00

0,00

33,00

0,00

0,00 +

/<33,00_ ,

10

Dotări locuri de joaca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001?,

,0,00 .7 '

11

SF/DALI,Construire, modernizare, reparații capitale statui si monumente(Iuliu Maniu)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

O'OOȘJ

: 10.00

IJ

12

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00 +

'8,00

13

SF Realizare parc "AVENTURA"

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

o,oo,+.

.   45.00

• V

14

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si aretelei edilitare specifice-Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

L

0,00

20,00

1

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare 8

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 9

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

SF Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitori din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane- zone verzi/ parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

1,20

0,00

0,00

1,20

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

0.00: :::

• 2"0b<:. ::

27,00

.0,00 .

o.iio

. . ^ OO .

32.00

0,00

0.00

: :32.0li ::.

U)(

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

27,00

0,00

0,00

27,00

2

SF înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

21.ir 1.60

4087,87 :

<2;269;84:':

<:t435M:

382.49

1.645.84

1.435.54

382,49

.3463,87

din care

A

Lucrări in continuare

18.802,98

2.015,48

614,03

1.401,45

0,00

-496,00

118,03

1.401,45

0,00

1.519,48

1

Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

62,03

62,03

0,00

0,00

0,00

62,03

0,00

0,00

62,03

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

501,00

501,00

0,00

0,00

-451,00

50,00

0,00

0,00

50,00

3

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans, 9 Mai Ploiești, etapa a II a

14.816,13

1.451,45

50,00

1.401,45

0,00

-45,00

5,00

1.401,45

0,00

1.406,45

B

Lucrări noi

2.268,62

62,00

62,00

0,00

0,00

0,00

62,00

0,00

0,00

62,00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

2.268,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Proiecte pentru efientizare energetica blocuri de locuințe

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

5

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Demolare clădiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public(ocuparca ilegala a domeniului public)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

7

Puncte alimentare cu energie electrica

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Dotări RASP (container+cabina wc)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

9

Centru de management trafic(proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.0. «-.L

9 1.81

■ .-(■/

0

3 i .09

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

189,80

155,71

34,09

0,00

0,00

155,71

34,09

4o,oo’ ,

h •' :

* -

,189,80

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

38,31

38,31

0,00

0,00

-12,00

26,31

0,00

i

7 0,00

26,31

3

Reactualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

12,00

24,00

0,00

0,00-

24,00

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

66,00

0,00

0.00

66,00

0,00

0,00

0,00

66,00

66,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 8

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 9

Observații

dc la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

7

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminele nr, 11A

0,00

23,79

23,79

0,00

0,00

0,00

23,79

0,00

0,00

23,79

ET, DALI, PT, DE-Imobil str.Panciu nr. 1

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

8

DALI-Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr. 13

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

9

Documentații tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun.Ploiesti

0,00

317,49

1,00

0,00

316,49

0,00

1,00

0,00

316,49

317,49

10

Documentații PUZ in mun.Ploiesti - Amenajare adapost câini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

PUZ Parcelare teren T36-A459, strada Ghighiului Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

12

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

-10,00

90,00

0,00

0,00

90,00

13

SF Parc Industrial

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

0,00

1,00

14

SF/DALI Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0.00

350,00

16

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri, Ploiesti-Citadela Viitorului

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

17

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

185,00

185,00

0,00

0,00

0,00

185,00

0,00

0,00

185,00

18

19

Documentații de expropriere in mun.Ploiesti (Acord Cadru)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

20

ET/DALI Rest de excutat imobil Ștefan cel Mare nr.34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF/DALI/ Proiect cereri finanțare SDL

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

23

întocmire documentație pentru demolare clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești str.Cosminele nr 11A

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

24

Consultanta management proiecte

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

ET DAU /Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

26

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

280,00

0,00

0,00

280,00

27

ET,DALI extindere clădire (sediu RASP)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

-20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Documentație tehnica/rest de executat "RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății"

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

-35.00

1,00

0,00

0,00

1,00

29

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

-29,00

1,00

0,00

0,00

1,00

30

SF "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

16,00

31

SF Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de saracic si excluziune sociala din ZUM 4- reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

45,%?

Cap.74.02.71.01

§7 Șj

— \ ttȚ

PROTECȚIA MEDIULUI

:173;628,99:

2.770.89

2.770.89: :

11,00

: 11.00

2.249.19

11.00

0.00

.2,249/19

din care

A

Lucrări in continuare

173.628,99

1.303,00

1.303,00

0,00

0,00

-10,00

1.293,00

0,00

0,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (13 strazi-Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu,                       Extindere rețea

apa str.Fabricilor), diferente 2017 (AT, proiectare)

2.913,18

81,00

81,00

0,00

0,00

0,00

81,00

0,00

0,00

81,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare 8

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 9

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Brates, Gh.

Asachi, Șoimului, Progresului, Suceava, Erou Dumitru Boscovici, Valea Alba, Bahluiului, Augustin Treboniu Laurian)-AT

514,61

30,00

30,00

0,00

0,00

-10,00

20,00

0,00

0,00

20,00

3

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str. Vaslui, str. Feroviarilor)

4.076,20

1.092,00

1.092,00

0,00

0,00

0,00

1.092,00

0,00

0,00

1.092,00

4

Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

166.125,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

B

Lucrări noi

0,00

137,00

137,00

0,00

0,00

-46,00

91,00

0,00

0,00

91,00

1

Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.lnului, Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0,00

107,00

107,00

0,00

0,00

-36,00

71,00

0,00

0,00

71,00

3

Acord Cadru/Extindere rețele canalizare (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

1

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

249,00

249,00

0,00

0,00

0,00

249,00

0,00

0,00

249,00

2

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

ET privind calitatea terenului in suprafața de 33.67 ha, situat in T14 A 228”

0,00

125,00

125,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

0,00

125,00

4

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

-395,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5

SF Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești

0,00

61,89

61,89

0,00

0,00

0,00

61,89

0,00

0,00

61,89

6

Harți strategice de zgomot si Planuri de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

7

Registru spatii verzi

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

8

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

9

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

10

SF Rețea canalizare in municipiul Ploiești

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

-79,00

1,00

0,00

0,00

1,00

11

SF Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie in excluziune sociala din ZUM 3.4.5.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

12

SF Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

13

Sf Creșterea gradului de siguranța a cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00 ,

Cap.81.02.71.01

/o

, A

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

s

/•. -*           -,7

TOrAl:-'-'                                                                                    •

■.. o,ob.>.':':

560.00

410.00:

lUki.

::::li50;00::::

y/MQ-yy

4to,oo <:

■: 0,00

îsw

560.00 .

din care

*• • ■ ..F;# .. / ■ •

ti. in

. V . <-

\ X, ,    ;

■'.:K

... '

1

Strategie locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție -transport- distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești

0,00

280,00

130,00

0,00

150,00

0,00

130,00

0,00

V

150,00-

7280,00 v

X.;-’ ;.   1.

2

ET a sistemului de alimentare cu energie termica

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

3

Consultanta in vederea obțineri de finanțare pentru energie termica-POIM

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

4

Studiu privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de termie

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 8

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 9

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

TOitÂt            --    ....... ,

,62.650.52,

>25.062.29:

>25.062,29 >

: 0,00>

O.00

>-2:.2^7;W'

22.S25.2v

,0.00 <

0,00

: 22.825;29

A

Lucrări in continuare

3.564,25

149,90

149,90

0,00

0,00

0,00

149,90

0,00

0,00

149,90

1

Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Ciocanel-prelungire, Feroviarilor)

3.230,25

54,90

54,90

0,00

0,00

0,00

54,90

0,00

0,00

54,90

2

Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantei)-proiectare+executie

334,00

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

95,00

0,00

0,00

95,00

B

Lucrări noi

59.086,27

11.616,29

11.616,29

0,00

0,00

-2.082,00

9.534,29

0,00

0,00

9.534,29

1

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

220,00

220,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

0,00

220,00

2

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2

7.419,85

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (podul de lemn) (proiectarc+executie)

28.211,42

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

4

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

1.964,72

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

5

Poduri parau Dambu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

1.071,72

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

7

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)

1.395,95

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

9

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

10

Achiziție si montaj sisteme acustice si butoane de comanda pentru trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din municipiul Ploiești

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino (proiectare+executie)

4.480,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

12

Modernizare str.Traian Vuia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare str. Anul 1848

925,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Modernizare str.Moldovei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Modernizare str. Inului Etapa II

297,29

1,29

1,29

0,00

0,00

0,00

1,29

0,00

0,00

1,29

16

Modernizare str.Iazului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Modernizare str.Miciurin

557,67

558,00

558,00

0,00

0,00

-556,00

2,00

0,00

0,00

2,00

18

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, str.Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu (proiectare+executie)

170,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB (proiectare+executie)

4.828,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1

20

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

°’ooZ

M,

21

Desființare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului :Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

1,00

1,00

0.00

0,00

0,00

1,00

0,00

f

r „A V*. .

-■ yV

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

BUGET

Observații

ort.

LCJCAL

Rectificare 8

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

LOCAL

Rectificare 9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

Relocare stâlp linie de contact SH 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj supratcran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectare+executie

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

-29,00

1,00

0,00

0,00

1,00

23

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

0,00

7.308,60

7.308,60

0,00

0,00

-1.064,00

6.244,60

0,00

0,00

6.244,60

24

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

25

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

26

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

0,70

0,70

0,00

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

27

Acord Cadru/Lucrari rețea stradala in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Modernizare strada Elena Doamna

0,00

1.429,70

1.429,70

0,00

0,00

10,00

1.439,70

___0,00

0,00

1.439,70

29

Sistematizare verticala blocuri strada Libertății (proiectare+executie)

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

-445,00

5,00

0,00

0,00

5,00

: e    nrlid uvtMil

0,00

L! ,!

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

-40,00

760,00

0,00

0,00

760,00

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

63,00

63,00

0,00

0,00

0,00

63,00

0,00

0,00

63,00

3

SF+exproprieri-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

950,00

950,00

0,00

0,00

0,00

950,00

0,00

0,00

950,00

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

290,00

5

Servicii dc consultanta, achiziție tramvaie, trolebuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

6

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Achiziție Autobuze

0,00

9.150,00

9.150,00

0,00

0,00

0,00

9.150,00

0,00

0,00

9.150,00

8

DALI Prelungire str.Marasesti de la sensul giratoriu la centura de Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

DALI, PT+DE Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

0,00

1,10

1,10

0,00

0,00

0,00

1,10

0,00

0,00

. l,Uk. „

10

SF, PT+DE -Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB    (inclusiv

rețele)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

.0,00^;

-

•'' șojoo

11

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intr. Prundului

0,00

91,00

91,00

0,00

0,00

0,00

91,00

0,00

1 0.00 .

> ț A- 1

MMM

91.00 '

V.;. jjw"

'••Ma

■ ’ T

12

PT+DE Modernizare străzi Cartier Buna Vestire (Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

CM \

0,00.

'■'’/yMM/M'

S M

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII                 1

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare 8

FINANȚAT DIN:

Influenta

<+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 9

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, Bd.Republicii

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

o,oo

36,00

0,00

0,00

36,00

14

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Rafov, străzile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

16

PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol străzile: Acvilei, Brândușelor, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Intr.Gaterului, Lăstunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

17

ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

18

DALI, PT+DE Poduri parau Dambu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI PT DE Modernizare strada Gârlei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1.00

20

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier 9 Mai (Ineu, Baiului, Arhimede, Granitului, Razoare)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

21

DALI, PT+DE Modernizare strada Traian Viua

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

22

DALI, PT+DE Modernizare strada Miciurin

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

23

DALI, PT+DE Modernizare strada Anul 1848

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

24

DALI, PT+DE Modernizare strada Moldovei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

25

DALI,PT+DE Modernizare strada Inului etapa II

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

-6,00

1,00

0,00

0,00

1,00

26

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

20,00

50,00

0,00

0,00

50,00

27

PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane , pietonale Bdul București 1 si 2, inclusiv lift

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

SF Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

46,00

46,00

0,00

0,00

0,00

46,00

0,00

0,00

46,00

29

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

0,00

19,00

19,00

0,00

0,00

0,00

19,00

0,00

0,00

19,00

30

DALI, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

31

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești

0.00

122,00

122,00

0,00

0,00

0,00

122,00

0,00

0,00

122,00

32

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiești SRL,

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

34

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

107,00

107,00

0,00

0,00

0,00

107,00

0,00

0,00

107,00

35

Strategie parcari in municipiul Ploiești

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

^19,00 ...

36

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

424,00

424,00

0,00

0,00

0,00

424,00

0,00

o,oo>

A-

J 424,00

37

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

253,00

253,00

0,00

0,00

0,00

253,00

0,00

b.oo

253,00

38

SF Piste biciclete

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

6,00^

j 20,00

39

SF Parcare supraetajata Malu Roșu, Str.Turmelor/ Sg.Gh.Mateescu/Str.Armoniei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'i'o.bo , -

0,00

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare 8

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 9

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul

Local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40

SF-Desfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

-19,00

1,00

0,00

0,00

1,00

41

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)"

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

42

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

43

SF, PT+DE Modernizare străzi Țesătorilor si Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

44

SF Masuri de protecție impotriva inundațiilor Bdul.Bucuresti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

DALI, PT+DE Modernizare str. Iazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

46

SF/Modernizare străzi Cartier EDEN, str.Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

SF Modernizare strada Arinului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

DALI, PT, DE Modernizare strada Elena Doamna

0,00

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

0,00

0,00

52,00

49

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

-30,00

120,00

0,00

0,00

120,00

50

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

-70,00

80,00

0,00

0,00

80,00

51

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

52

SF reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

53

PUZ strada Ștrandului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

45,00

54

PUZ Cartier Rafov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

55

DALI/Amenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

0,00


SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

BIROU MOBILITATE SI TRAFIC URBANDIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA //£ 3
CristL»

Vicepriniar


NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET LOCAL 2018

Cap.65.02.71.01 - INVATAMANT

 • 1. Execuție lucrări pentru obținerea autorizației I.S.U la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială „Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr.2), Colegiul Național „I. L. Caragiale” (str. Romana nr.57), Școala Gimnazială „Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal „Crai Nou” (str. Bobâlna nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni nr.l44G).

In anul 2017 Municipiul Ploiești a achiziționat serviciile de intocmire a documentațiilor pentru obținerea avizelor de securitate la incendiu (inclusiv antemasuratori si liste cu cantitati de lucrări necesare a fi executate) in scopul obținerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2018 pentru obiectivul menționat mai sus a fost alocata suma de 50,00 mii lei.

Având in vedere ca pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție a lucrărilor, se propune diminuarea sumei prevăzută in buget la aceasta data cu suma de 1,00 mii lei.

Suma prevăzută in bugetul local pe anul 2018 este suma de 0,00 mii lei.

4. Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret”

In anul 2018, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - Modernizare punct termic la Colegiul Spiru Haret.

In bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2018, pentru realizarea acestui obiectiv este prevăzută suma de 160,00 mii lei.

Având in vedere ca pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție a lucrărilor, se propune diminuarea sumei de 160,00 mii lei cu suma de 150,00 mii lei.

Suma prevăzută in bugetul local pe anul 2018 este suma de 10,00 mii lei.

i A

13.Executie conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu^^^X^^X In anul 2018, Municipiul Ploiești a procedat la achizitia/^po^g^^ti^A de Avizare a Lucrărilor de Intreventie - Modernizare conducta termici la Colegiuf^ „Toma Socolescu”.


Suma prevăzută in bugetului local al Municipiului Ploiești pentru realizarea obiectivul menționat mai sus este de 1,00 mii lei.

Având in vedere ca pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție a lucrărilor, se propune diminuarea sumei alocate cu suma de 1,00 mii lei

Suma prevăzută in bugetul local pe anul 2018 este suma de 0,00 mii lei. 14.Reamenajare imobil str. Elena Doamna

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2018, pentru obiectivul menționat mai sus a fost alocata suma de 3,00 mii lei.

Pentru eficientizarea spatiilor din unitățile de invatamant de stat din municipiu, se impune reamenajarea locației din str. Elena Doamna nr.78B.

Astfel, in anul 2018, Municipiul Ploiești a procedat la demararea procedurii de achiziție documentației: Expertiza Tehnica si Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - Reamenajare imobil str. Elena Doamna.

Având in vedere ca pana la aceasta data nu a fost finalizata procedura de achiziție a servicilor de intocmire expertiza tehnica si DALI - Reamenajare imobil str. Elena Doamna, se propune diminuarea sumei alocate in bugetul pe anul 2018 cu suma de 3,00 mii lei.

Suma prevăzută in bugetul local pe anul 2018 este suma de 0,00 mii lei.

C. Alte cheltuieli de investiții

3.PUZ, S.F. - Construire sala de sport Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2018, pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 40,00 mii lei.

La aceasta data, Municipiul Ploiești a demarat procedura de achiziție a documentației PUZ, studiu geotehnic - Construire sala de sport Colegiul Economic „Virgil Madgearu”.

Având in vedere ca pana la acesta data nu s-a finalizat procedura de achiziție, se propune diminuarea sumei de 40,00 mii lei cu suma de 20,00 mii lei.

Suma prevăzută in bugetul local pe anul 2018 este suma de 20,00 mii lei.

6.Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

In anul 2017, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de intocmire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru centrala termica de la Grădiniță cu program normal nr.28.

Pentru realizarea acestui obiectiv, prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 76,10 mii lei.

La data de 18.09.2018, Municipiul Ploiești a incheiat contractul nr.19200 de furnizare si montare doua centrale termice murale in condensatie, montate in

-     ■-A .sA&s,

cascada si un boiler pentru apa calda racordat la centrala la Gradinita>hf 28;jîf valoare de 43,47 mii lei.

A . /         NO

Se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 32,1.0 mialei. LA Suma prevăzută in bugetul local pe anul 2018 este suma de 44^00 mii lei. '

. . w       .        ..       ... A «s.

w


7.Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu” cu centrale termic^

In anul 2017, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția s^ifeifer^de intocmire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru centrala termica de la Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu”.

Suma prevăzută la aceasta data in buget pentru realizarea acestui obiectiv este de 115,00 mii lei.

La data de 18.09.2018 , Municipiul Ploiești a incheiat contractul nr.19946 de furnizare si montare trei centrale termice murale in condensatie, montate in cascada si un boiler pentru apa calda racordat la centrala la Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu” in valoare de 86,04 mii lei.

Se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 28,00 mii lei

Suma prevăzută in bugetul local pe anul 2018 este suma de 87,00 mii lei.

8. Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă” din centrale termice


str. Vornicul Boldur cu

In anul 2017, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de intocmire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru centrala termica de la Școala Gimnaziala „Rares Vodă”.

Pentru realizarea acestui obiectiv, prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 78,00 mii lei.

La data de 27.09.2018, Municipiul Ploiești a incheiat contractul nr. 19945 de furnizare si montare doua centrale termice murale in condensatie, montate in cascada si un boiler pentru apa calda racordat la centrala la Școala Gimnaziala „Rares Vodă” in valoare de 54,65 mii lei.

Se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 23,00 mii lei. Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este de 55,00 mii lei.

lO.Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit pe Bdul Petrolului nr.16 (incinta Liceu Tehnologic 1 Mai) prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4 Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 pentru acest obiectiv s-a alocat suma de 56,00 mii lei.

Propunem diminurea sumei alocate cu suma de 51,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este de 5,00 mii lei.

ll.Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri pentru construirea unei grădinițe cu program normal pe Aleea Strunga nr.2 .țțafiga^^da Gimnaziala „I. A. Bassarabescu”) prin POR 2014-2020, Axa^r^rijâ^ăx^^. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4^Inv^^&lew educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru ’dobândir^î^b competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infoai^iic^^^^e^ educație și formare. Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrasj^(MhSC vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Pentru realizarea anumitor documentații prevăzute in Ghidul Solicitantului, respectiv pentru obținerea autorizației de construire, s-a alocat pentru anul 2018 alocarea sumei de 45,00 mii lei in bugetul Municipiului Ploiești.

Având in vedere ca pana la aceasta data nu au fost achiziționate servicii, propunem diminuarea sumei alocate cu suma de 40,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este de 5,00 mii lei.

13. Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

Pentru realizarea si decontarea serviciilor de intocmire scenarii incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 50,00 mii lei.

Având in vedere ca pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție publica a serviciilor de intocmire scenarii incendiu, necesara obținerii avizului/autorizatiei ISU, propunem diminuarea sumei alocate cu suma de 40,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018, este de 10,00 mii lei.

18.Documentatii Extindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelor tehnologice din Municipiul Ploiești

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri pentru liceele tehnologice din municipiu, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții, 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Pentru realizarea documentațiilor prevăzute in Ghidul Solicitantului, prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 1,00 mii lei.

Având in vedere ca pana la acesta data nu au fost achiziționate servicii, se propune diminuarea sumei prevăzute in bugetul pe anul 2018 cu suma de 1,00 mii lei.

Suma prevăzută in bugetul pe anul 2018 este de 0,00 mii lei.

 • 21. SF Modernizarea Scolii Gimanziale nr.7- Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educatioanle pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

Prin Strategia de Dezvoltare Locala elaborata de Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești aprobata spre finanțare, a fost stabilit un plan de acțiune ce va duce la dezvoltarea zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești?; Acesta cuprinde un număr de 22 masuri, dintre care 12 masuri ce se vor derula^rin POR si 10 masuri ce se vor realiza prin POCU.

La nivelul Municipiului Ploiești, investiția Modernizarea Sdolii. Gimanziale^ nr. 7- Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de progi'ameidducflioariflf pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflpT^^r^sef^ sărăcie si excluziune sociala, urmeaza sa se implementeze prin Pfogramui Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investiție se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2018 suma de 5,00 mii lei.

 • 22. SF Modernizarea Scolii Gimanziale nr.13 (structura a Scolii Gimanziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educatioanle pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

La nivelul Municipiului Ploiești, investiția Modernizarea Scolii Gimanziale nr.13 (structura a Scolii Gimanziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educatioanle pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala, urmeaza sa se implementeze prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investiție se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2018 suma de 5,00 mii lei.

 • 23. SF Modernizarea Scolii Gimanziale nr.13 (structura a Scolii Gimanziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educatioanle pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

La nivelul Municipiului Ploiești, investiția Modernizarea Scolii Gimanziale nr.l9(structura a Scolii Gimanziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educatioanle pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala, urmeaza sa se implementeze prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investiție se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2018 suma de 4,60 mii lei.

 • 24. SF Modernizarea Scolii Gimanziale Florin Comisei (structura a Scolii Gimanziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educatioanle pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

La nivelul Municipiului Ploiești, investiția Modernizarea Scolii Gimanziale Florin Comisei (structura a Scolii Gimanziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educatioanle pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala, urmeaza sa se implementeze prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investiție se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești per anul 2018 suma de 5,00 mii lei.

CAP. 66.02.71.01. S A N A T A T E

 • A. LUCRĂRI IN CONTINUARE                    4

1. Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea, bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2018, pentru demararea procedurii de achiziție publica a execuției lucrărilor de consolidare si refunctionalizareă secției de oncologie, corp A (etapa a Il-a) ramase de executat, s-a alocat in bugetul Municipiului Ploiești pentru anul 2018 suma de 50,00 mii lei.

In anul 2018, Comisia Tehnico-Economica a Municipiul Ploiești a avizat favorabil documentația tehnica - rest de executat Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a.

Având in vedere ca pana la aceasta data nu s-a procedat la achiziția lucrărilor, propunem diminuarea sumei alocate cu suma de 1,00 mii lei.

 • B. Lucrari noi

1. Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte, s-a alocat suma de 2.500,00 mii lei.

Pentru acest obiectiv, Consiliul Județean Prahova, prin Hotararea Consiliului nr.15/16.02.2018 s-au repartizat pentru anul 2018, „sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conf art.6, alin. (3), pct. b din legea nr.2/2018- legea bugetului de stat pe anul 2018, in suma 1.000,00 mii lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locala si pentru susținerea proiectelor de infrastructura care necesita cofmantare locala.

Prin urmare, pentru acest obiectiv, Consiliul Județean Prahova a sprijinit financiar municipiul Ploiești cu suma 1.000,00 mii lei.

Având in vedere ca pana la aceasta data nu a fost finalizata procedura de achiziție publica a lucrărilor, propunem diminuarea sumei alocate de Municipiul Ploiești pentru acest obiectiv in anul 2018 cu suma de 300,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este de 1.200,00 mii lei.

Director Executiv,                   Director Executiv Adjunct,

Mihaela IAMANDI


Madalina CRĂCIUN


Sef serviciu, Carmen NITU

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXA________

A7. //^3 / 33J0J01&


APROBAT,

PRIMAR ADRIAN FLORIN DOBRE


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2018 -Rectificare 10

Capitolul 51.02.71.01 AUTORITĂȚI PUBLICE

 • C. Alte cheltuieli de investiții

3. Studiu ”Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

Pentru achitarea intregului contract a serviciilor privind “Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești” la acest obiectiv propunem alocarea sumei de 13.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 68.000,00 lei.

5. Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere;

Municipiul Ploiești isi propune achiziționarea unui aparat de verificare a marcajelor rutiere. Pentru achiziționarea acestui aparat propunem alocarea sumei de 5.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 5.000,00 lei.

Capitolul 67,07 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 • A. Lucrări in continuare

 • B.Lucrari noi.

2. Amenajare adapost pentru câini comunitari

Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat prin HCL nr. 126/26.03.2012 studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico - economici aferenti obiectivului de investiții „Amenajare adapost pentru câinii comunitari”.

Zona aleasa pentru amenajarea adăpostului de câini are o suprafața de 1.2 ha si este situata in partea de sud-est a municipiului Ploiești, intravilan, teren identificat prin Tarla 34 A483.

Prin aceasta investiție se propune amenajarea unui adapost pentru circa 2000 de câini comunitari, respectând normele OUG nr. 15 5/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fara stapan.

Pentru realizarea acestui obiectiv s-a incheiat contractul de lucrări (inclusiv servicii de proiectare) nr. 2440/02.02.2017, in valoare de 3.701.592,58 lei cu TVA, cu S.C. Vialis Engineering & Dineng DEV S.R.L.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. 126/26.03.2012.

Valoarea totala fara TVA =                        3.415.788,00 lei din care:

- C+M                                    2.926.1O2,owr.-

Având in vedere adresele nr. 610/24.04.2017 de la Directia^MmimstrMjexublica, Juridic Contencios. Achiziții Publice, Contracte si nr. 274/19.04.20 lT^eXa^^^cti'^^stiune Patrimoniu, prin care ne transmite ca tarlaua 34 A483, se afla pe rolulfj^decătoriei Sibi^dosar nr. 1552/2006, cat si extrasul de Carte funciara din luna martie 2017 emis de Off^ul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova, la cap. C. Partea III. Sarcini$in care nu figurează nici o mențiune privind dosarul de la Judecătoria Sibiu, obiectivul „Amehăjar^Măp^st pentru câinii comunitari”, nu poate fi realizat pe amplasamentul inițial.

Contract sistat pana la clarificarea situației juridice, se propune diminuarea sumei cu 1.000 lei

Suma prevăzută in buget local: 0,00 lei.

3. Instalații ventilație arhiva subsol corp CI Bd. Independentei nr. 10

în imobilul situat pe B-dul Independentei nr. 10, Municipiul Ploiești, funcționează Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, care păstrează arhiva la subsolul clădirii C1.

Imobilul este dotat cu o instalație de încălzire prevăzută cu radiatoare compacte din oțel, alimentate de la o centrală termică funcționând cu gaze naturale, care alimentează și radiatoarele din subsol în perioada de iarnă, menținând o temperatură de cca. 18° C.

Ventilația spațiului cu destinația de arhivă se face prin deschiderea ferestrelor dar este insuficientă datorită umidității provenită de la infiltrațiilor din pământ, astfel încât nu se pot menține condiții optime de păstrare a documentelor arhivate.

în acest scop se propune montarea unei instalații de ventilație care va avea rolul de a menține umiditatea constantă la un nivel de 50%.

Tubulatura de ventilație va fi racordată la o centrală de dezumidificare care va prelua umiditatea existentă în aerul din încăperile din subsol, echipată cu un circuit de refrigerare alcătuit din vaporizator - cu rol de a extrage umiditatea din aer, compresor, condensator - cu rol de a reîncălzi aerul dezumidifîcat si ventilatorul de aer. Centrala de dezumidificare se va racorda la instalația electrica a imobilului.

Pe racordul de refulare al centralei se va monta un filtru de aer având clasa de filtrare G5.

Distribuția aerului tratat și aspirația aerului recirculat se realizează prin intermediul tubulaturii metalice circulare, montată aparent la partea superioara a încăperilor din subsol.

în fiecare încăpere din spațiile arhivei se vor monta grile de introducere a aerului și grile de evacuare a aerului.

Condensul rezultat din aer va fi pompat la instalația de canalizare din centrala termică a imobilului prin intermediul unei stații de pompare echipată cu rezervor de colectare, pompă, plutitor și tablou electric.

Procedura de achiziție a fost reluata de mai multe ori in acest an si pana la aceasta data nu a fost incheiat contract privind realizarea obiectivului.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem diminuarea sumei de 89.000 lei.

Suma prevăzută in buget local: 1.000,00 lei (inclusiv TVA).

4. Construire, modernizare, reparații capitale statui si monumente

In vederea îmbunătățirii imaginii orașului municipalitatea isi propune sa efectueze reparații capitale si modernizări ale monumentelor aflate intr-o stare avansata de degradare.

Pentru inițierea procedurii de achiziție a contractului de lucrări propunem alocarea sumei de 32.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 92.000,00 lei.

 • C. Alte cheltuieli de investiții                                    /’z’" .   '

5. Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu. ,/f C ^ .4.

Procedura de încheiere a contractului nu a fost demarata si propunem diminuareasumei de 12.000 lei.                                                                            ***

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei.

■S'


15. SF Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitori din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane- zone verzi/ parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL

Prin Strategia de Dezvoltare Locala elaborata de Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești aprobata spre finanțare, a fost stabilit un plan de acțiune ce va duce la dezvoltarea zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești. Acesta cuprinde un număr de 22 masuri, dintre care 12 masuri ce se vor derula prin POR si 10 masuri ce se vor realiza prin POCU.

La nivelul Municipiului Ploiești, investiția “Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitori din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane- zone verzi/ parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL, urmeaza sa se implementeze prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investiție se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești per anul 2018 suma de 1.200,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.200,00 lei.

Capitolul 68.02-71.01 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

C. Alte cheltuieli de investiții

 • 2. SF înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

Prin Strategia de Dezvoltare Locala elaborata de Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești aprobata spre finanțare, a fost stabilit un plan de acțiune ce va duce la dezvoltarea zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești. Acesta cuprinde un număr de 22 masuri, dintre care 12 masuri ce se vor derula prin POR si 10 masuri ce se vor realiza prin POCU.

La nivelul Municipiului Ploiești, investiția “înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala, urmeaza sa se implementeze prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investiție se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești per anul 2018 suma de 5.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 5.000,00 lei.

Capitolul 70.02-71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 • A. Lucrări in continuare.

2. RTE aferente blocuri locuințe str. Libertății             \

Pentru realizarea rețelelor tehnico-edilitare si a dotărilor aferente-cartierului de locuințe din str. Libertății nr. 1-5 s-a incheiat un contract de lucrări cu Asocierea SC+Montin SA - SC Inscons SRL Ploiești.

Prin realizarea investiției se vor asigura rețele de apa, canalizare, rețeaua termica de apa fierbinte, iluminat stradal, aleei pietonale si carosabile, parcari si platforme gospodărești pentru cele 18 blocuri de locunte din Ansamblul Libertății.

Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 144/27.11.2007. INFORMAȚII FINANCIARE

 • 1. Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică      -     76.687,75 lei

 • 2. Valoarea totala a proiectului(investitiei)             -  5.174.248,00 lei, (inclusiv TVA)

din care C+M                                -  3.736.850,00 lei

 • 3. Durata de realizare a investiției: 27 luni

 • 4. Contract de lucrări nr. 4452/11.03.2010

 • 5. Valoare contract: 3.829.489,33 lei

 • 6. Executant: Asociația SC Montin SA - SC Inscons SRL Ploiești

 • 7. Stadiul fizic actual: 81 %.

 • 8. Grafic de finanțare:

 • 2010 - 963.036,44 lei - execuție lucrări

2.463,82 lei - dirigentie șantier termice

2.502,56 lei - asistenta tehnica

 • 2011 - 1.170.854,01 lei - execuție lucrări

608,81 lei - dirigentie șantier termice, electrice

2.405,10 lei - asistenta tehnica

 • 2012 - 1.008.918.39 lei - execuție lucrări, dirigentie șantier, asistenta tehnica.

Având in vedere ca executantul lucrărilor a solicitat modificarea cantitatilor de lucrări , propunem diminuarea sumei de 451.000 lei.

Suma totala prevăzută in bugetul local: 50.000,00 lei.

4. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești

In vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus, in cursul anului 2007 s-a elaborat documentația tehnica, fazele PAC, PT, DE, CS, AT.

Obiectivul beneficiază de finanțare prin Programul de finanțare a locuințelor destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, derulat pe baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2007, aprobata cu modificări si completări prin Legea 84/2008.

 • -  Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 206/31.08.2007;

 • -  Lucrările de construcții au inceput in noiembrie 2007, au fost sistate in octombrie 2008 si s-au reluat in luna mai 2010, conform hotărârii Tribunalului Prahova. In prezent contractul este reziliat datorita nerespectarii obligațiilor contractuale asumate de SC Romconstruct SA.

 • -  In anul 2014 a fost refăcută documentația tehnica pentru restul de executat.

 • -  Autorizație de construire nr. 166/22.04.2016, prelungita pana la data de 21.04.2018

 • -  Valoare contract lucrări rest de executat: 9.632.619,04 lei fara TVA.

 • -  Pentru executarea lucrărilor a fost obtinuta autorizația de construire nr. 166/26.04.2016.

Informații financiare

 • 1. Valoarea totala a proiectului(investitiei)             - 16.377.600,00 lei , (inclusiv TVA)

din care C+M                                     - 14.404.135,00 lei, (inclusiv TVA)

 • 2. Grafic de finanțare

 • 2007 - 300.000,00 lei - cheltuieli proiectare, buget local;

 • - 259.771,79 lei -cheltuieli execuție lucrări, buget de stat -                     de

Dezvoltare


3287,00 lei cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2008 - 1.187.821,30 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

12.543,28 lei - cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2010 - 176.403,45 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget local

 • - 155.009,88 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

 • - 3.475,27 lei - dirigentie de șantier - buget local

 • 2011 - 1.257.917,12 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

9.499,66 lei - asistenta tehnica - buget local 5.187,94 lei - dirigentie de șantier - buget local 2014 - 33.000 lei - cheltuieli proiectare - refacere documentație tehnica pentru rest de executat

2018-  50.000 lei - buget local,

 • - 7.841.130 lei - credit Exim Bank

 • 3. Stadiul fizic actual: lucrări executate 24 %.

Obiectivul beneficiază de finanțare de la bugetul de stat, pentru finalizarea lucrărilor de constructii-montaj, in acest sens s-au solicitat sume de la bugetul de stat in completarea celor alocate din bugetul local.

Având in vedere ca se vor utiliza cu prioritate fondurile de la bugetul de stat, propunem diminuarea de la bugetul local a sumei de 45.000 lei.

Suma prevăzută in buget este de 1.406.450,00 lei.

C. Alte cheltuieli de investiții.

12. Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;

Propunem diminuarea sumei de 10.000 lei corelat cu valoarea contractelor incheiate.

Suma totala prevăzută in buget: 90.000 lei.

21. SF/DALI/ Proiect cereri finanțare SDL

întrucât nu au fost demarate proceduri de achiziție, propunem realocarea sumei de 50.000 lei către alte obiective.

Suma prevăzută in buget este de 0.000 lei (inclusiv TVA).

24. Consultanta management proiecte;

întrucât nu au fost demarate proceduri de achiziție, propunem realocarea sumei de 5.000 lei către alte obiective.

Suma prevăzută in buget este de 0.000 lei (inclusiv TVA).

27. ET,DALI extindere clădire (sediu RASP)

întrucât nu a fost demarata procedura de achiziție, propunem realocarea sumei de 20.000 lei către alte obiective.

Suma prevăzută in buget este de 0.000 lei (inclusiv TVA).

28.  Documentație tehnica/rest de executat "RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății"

întrucât nu a fost demarata procedura de achiziție, propunem realocarea sumei de 35.000 lei către alte obiective.

Suma prevăzută in buget este de 1.000 lei (inclusiv TVA).

 • 29. Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții 5din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori).

întrucât nu a fost demarata procedura de achiziție, propuneip^realocarea sumei de

29.000 lei către alte obiective.                                            f O .

Suma prevăzută in buget este de 1.000 lei (inclusiv TVA).

\ “<>zs


Z7:;

■ C-


 • 30. SF "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

T          1            •            .

Întrucât se dorește amenajarea unor chioscuri/spatii comerciale, propttirefti alocarea sumei de 16.000 lei.

Suma prevăzută in buget este de 16.000 lei (inclusiv TVA).

 • 31. SF Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4- reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord.

Prin Strategia de Dezvoltare Locala elaborata de Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești aprobata spre finanțare, a fost stabilit un plan de acțiune ce va duce la dezvoltarea zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești. Acesta cuprinde un număr de 22 masuri, dintre care 12 masuri ce se vor derula prin POR si 10 masuri ce se vor realiza prin POCU.

La nivelul Municipiului Ploiești, investiția “Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4- reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord, urmeaza sa se implementeze prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investiție se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești per anul 2018 suma de 5,00 mii lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 5.000,00 lei.

Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

 • A. Lucrări in continuare

 • 1. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Brates, Ghe. Asachi) - AT

Municipiul Ploiești a avut in derulare contractul subsecvent nr. 16088/19.08.2016 încheiat cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL pentru proiectarea si execuția lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare pe străzile str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Brates, Ghe. Asachi.

Lucrările sunt finalizate si recepționate.

Propunem diminuarea sumei de 10.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 20.000,00 lei.

 • B. Lucrări noi

1. Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate.

întrucât nu a fost demarata procedura de achiziție, propunem realocarea sumei de 10.000 lei către alte obiective.

Suma prevăzută in buget este de 0.000 Iei (inclusiv TVA).

2. Extindere rețele canalizare Etapa II (sens giratoriu str. Ștrandului, str. Inului, deviere rețele str. Laboratorului, Miciurin, Elena Doamna)inclusiv racorduri.

Municipiul Ploiești isi propune realizarea unui sens giratoriu pe str. Ștrandului, realizarea unei legaturi intre B-dul Republicii si str. Ghe. Gr. Canlacuzino, la limita orașului pentru sporirea conectivității ceea ce va conduce la o redistribuire a traficului și fluidizarea circulației.                                                                                               '-'„r

Pentru execuția lucrărilor conform normativelor in vigoare, este" necesara devierea rețelelor existente in zona.

Deoarece lucrările către cetatenu nu vor mai fi executate, propunem realocarea sumei de 36.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 71.000,00 lei.

 • C.Alte cheltuieli de investiții

 • I. ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

întrucât nu a fost demarata procedura de achiziție, propunem realocarea sumei de 395.000 lei către alte obiective.

Suma prevăzută in buget este de 5.000 lei (inclusiv TVA),

10. SF Rețea canalizare in municipiul Ploiești

întrucât nu a fost demarata procedura de achiziție, propunem realocarea sumei de 79.000 lei către alte obiective.

Suma prevăzută in buget este de 1.000 lei (inclusiv TVA).

 • II. SF Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie in excluziune sociala din ZUM 3.4.5.

Prin Strategia de Dezvoltare Locala elaborata de Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești aprobata spre finanțare, a fost stabilit un plan de acțiune ce va duce la dezvoltarea zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești. Acesta cuprinde un număr de 22 masuri, dintre care 12 masuri ce se vor derula prin POR si 10 masuri ce se vor realiza prin POCU.

La nivelul Municipiului Ploiești, investiția “Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie in excluziune sociala din ZUM 3.4.5. urmeaza sa se implementeze prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investiție se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești per anul 2018 suma de 3.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 3.000,00 lei.

 • 12. SF Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

Prin Strategia de Dezvoltare Locala elaborata de Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești aprobata spre finanțare, a fost stabilit un plan de acțiune ce va duce la dezvoltarea zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești. Acesta cuprinde un număr de 22 masuri, dintre care 12 masuri ce se vor derula prin POR si 10 masuri ce se vor realiza prin POCU.
A' s VV


13. Sf Creșterea gradului de siguranța a cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

Prin Strategia de Dezvoltare Locala elaborata de Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești aprobata spre finanțare, a fost stabilit un plan de acțiune ce va duce la dezvoltarea zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești. Acesta cuprinde un număr de 22 masuri, dintre care 12 masuri ce se vor derula prin POR si 10 masuri ce se vor realiza prin POCU.

La nivelul Municipiului Ploiești, investiția “Creșterea gradului de siguranța a cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București, urmeaza sa se implementeze prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investiție se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești per anul 2018 suma de 300,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 300,00 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA AMANDI

AMANDI


SEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA

MUNICIPIUL PLOIEȘTIDirecția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2018

RECTIFICARE 10

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

 • B. Lucrări noi

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sirna, Alunis, Tinosu

In vederea decontării avizelor necesare obținerii autorizației de construire, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 2.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B -Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 0 lei

Buget rectificat: 2.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare strada Ivan V.Miciurin

întrucât lucrările privind asfaltarea străzii Ivan V.Miciurin se vor realiza in cadrul C&p.Reparatii curente si intretinere străzi, propunem redistribuirea sumei de 556.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 558.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 2.000 lei, inclusiv TVA

Relocare stâlp linie de contact SH 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)-proiectare+executie

întrucât lucrările nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 29.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 30.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 1.000 lei, inclusiv TVA.

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale, ce,yor fi executate in anul 2018, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere existente (Modernizare străzi Cartier Eroilor/ Rudului,^străzile: Fuiorului, \ \ ■■                         ,/ ■. y

Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Soldat Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intrarea Prundului; Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor; Modernizare străzi Cartier Rafov, etapa II, străzile : Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului; Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol, strada Cerbului; Modernizare străzi Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Vanatori, Alexandra cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni; Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, B-dul Republicii).

întrucât lucrările de refacere a sistemelor rutiere se vor executa etapizat, in funcție de finalizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare, propunem redistribuirea sumei de 1.064.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 7.308.600 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 6.244.600 lei, inclusiv TVA.

Modernizare strada Elena Doamna

In vederea decontării lucrărilor executate, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 1.429.700 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 1.439.700 lei, inclusiv TVA.

Sistematizare verticala blocuri strada Libertății (proiectare+executie)

întrucât lucrările nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 445.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 450.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 5.000 lei, inclusiv TVA.

C. Alte cheltuieli de investiții

SF/PUZ - Modernizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str.Gh.Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str.Gh.Gr. Cantacuzino, tronson Sos.Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

întrucât documentațiile tehnice sunt in curs de elaborare, propunem redistribuirea alocației bugetare, suma de 40.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

In formații financiare                                             ,ff


Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 800.000 lcif^nclusiy TVA

Buget rectificat: 760.000 lei, inclusiv TVA

DALI, PT+DE Modernizare strada Inului, etapa II

întrucât documentațiile tehnice sunt in curs de elaborare, propunem diminuarea alocației bugetare cu suma de 6.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 7.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 1.000 lei, inclusiv TVA

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

In vederea inițierii procedurii de atribuire a contractului de servicii, propunem majorarea alocației bugetare cu suma de 20.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 30.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 50.000 lei, inclusiv TVA

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiești SRL

Propunem redistribuirea alocației bugetare, suma de 100.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 100.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0

SF- Desființare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere Ia nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)

întrucât documentația tehnica este in curs de elaborare, propunem diminuarea alocației bugetare cu suma de 19.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Ca^.C-Alte cheltuieli de investiții'. 20.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 1.000 lei, inclusiv TVA

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

întrucât documentația tehnica este in curs de elaborare, propunUn diminuarea alocației bugetare cu suma de 30.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte Cheltuieli'-âe investiții.                                                                           C


Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C-^/te cheltuieli de investiții’. 150.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 120.000 lei, inclusiv TVA

Studii teren pentru „Reabilitare baza materiala transport auto Depou tramvaie”

întrucât a fost încheiat contractul de servicii, propunem redistribuirea sumei de 70.000 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C-Alte cheltuieli de investiții: 150.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 80.000 lei, inclusiv TVA

Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

Pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de servicii, propunem crearea unei poziții bugetare noi si o alocație in valoare de 5.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 0 lei Buget rectificat: 5.000 lei, inclusiv TVA

PUZ strada Ștrandului

La aceasta data se derulează contractul de servicii avand ca obiect "Modernizare strada Ștrandului ”. întrucât acest proiect implica realizarea unor lucrări de modernizare si reconfigurare a infrastructurii, construire statie capat linie, sens giratoriu, etc., conform legislației aflate in vigoare, in vederea obținerii autorizației de construire, se impune elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal.

Pentru inițierea procedurii de atribuire a contractului de servicii, propunem crearea unei poziții bugetare noi si o alocație in valoare de 45.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 0 lei

Buget rectificat: 45.000 lei, inclusiv TVA

PUZ Cartier Rafov

întrucât acest proiect implica realizarea unor lucrări de modernizare si reconfigurare a infrastructurii, precum si construirea unor dotări de interes public, conform legislației

aflate in vigoare in vederea obținerii autorizației de construire, se impune elaborarea unui

Plan Urbanistic Zonal.                                                 H ® 5

Pentru inițierea procedurii de atribuire a contractului de servicii,,propunem crearea unei poziții bugetare noi si o alocație in valoare de 50.000 lei, inclusiv TV^jSap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 0 lei Buget rectificat: 50.000 lei, inclusiv TVA

DALI/Amenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu) întrucât documentația tehnica este in curs de elaborare, propunem diminuarea alocației bugetare cu suma de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C-T/te cheltuieli de investiții: 10.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

JUDEȚUL: PRAHOVA FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACȚIUNILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018 cf HCL 415/12,10,2018

Execuție 15,10,018

Influențe +

Prevedere conform rectificare

TOTAL VENITURI - din care:

10.614,00

8.726,0C

-200,0C

10.414,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

10.024,00

8.136,0C

-200,00

9.824,00

Venituri din concesiuni si chirii

30.10.05.30

50,00

26,0C

50,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

35,00

6,0C

35,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, sportive

33.10.19

270,00

228,0C

270,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

10,00

10,00

10,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

9.659,00

7.866,00

-200,00

9.459,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

590,00

590,00

590,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

43,10,19

590,00

590,00

590,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

10614,00

7397,00

-200,00

10.414,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

10024,00

7335,00

-200,00

9.824,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10024,00

7335,00

-200,00

9.824,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7626,00

6035,00

-150,00

7.476,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7129,00

5668,00

-120,00

7.009,00

Salarii de baza

10.01.01

6522,00

5241,00

-120,00

6.402,00

Salarii de merit

10.01.02

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10:01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

600,00

424,00

600,00

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

7,00

3,00

7,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.06

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

497,00

367,00

-30,00

467,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

301,00

219,00

-20,00

281,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4,00

2,00

4,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

25,00

24,00

25,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,00

1,00

2,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5,00

4,00

5,00

-1H HQ H7

Contribuția asiguratorie de munca

10.03.07

160,00

117,00

-10,00

150,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

2286,00

1214,00

-50,00

2.236,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1719,00

907,00

-50,00

1.669,00

Furnituri de birou

20.01.01

11,00

9,00

11,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

18,00

18,00

ncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

95,00

58,00

95,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8,00

4,00

8,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

15,00

14,00

15,00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

26,00

17,00

26,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

260,00

175,00

260,00

Mte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1286,00

630,00

-50,00

1.236,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,0C

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

183,00

127,00

183,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

183,00

127,00

183,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

176,00

71,00

176,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

19,00

14,00

19,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

157,00

57,00

157,00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

10,00

5,00

10,00

Protecția muncii

20.14

20,00

17,00

20,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

176,00

87,00

0,00

176,00

Reclama si publicitate

20.30.01

45,00

19,00

45,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

15,00

10,00

15,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

20,00

3,00

20,00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

96,00

55,00

96,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

I

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0,00

Transferuri curente (cod

51.01

0,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

.     7.

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

A. Transferuri interne         (cod 55.01.18)

55.01

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.0

55.02

0,00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

Burse

59.01

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0,00

Asociații si fundații

59.11

0,00

Susținerea cultelor

59.12

0,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0,00

Despăgubiri civile

59.17

0,00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0,00

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0,00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

mprumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din

80.03

0,00

Alte imprumuturi

80.30

0,00

I

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL X ALTE CHELTUIELII (cod 59)

59

112,00

86,00

112,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

112,00

86,00

112,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

590,00

62,00

590,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0,00

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

0,00

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

0,00

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

fi/ /£

/x <5 AW

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență îr sănătate

51.02.25

\o\ Lw

w\

-    / /SuJi

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

>%%oo

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0,00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAP ARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **}

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0,00

0,00

-inantarea naționala *)

56.16.01

=inantarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0,00

0,00

-inantarea naționala *)

56.17.01

-inantarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0,00

0,00

inantarea naționala *)

56.18.01

:inantarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

r0

590,00

62,00

0

590,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

'1

590,00

62,00

0

590,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

590,00

82,00

SW 0

V '.,590,00

Construcții

71.01.01

' ;■ 0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

L.          0

; A ' 0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

522,00

ț r-

522,00

Alte active fixe

71.01.30

68,00

62,00

./X.

68,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

V "J;     0,00

I Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Re

narații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

MATEESCU VLAD

CONTABIL SEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA


7 i[^LarMDNICA^

'STANT/NEscu/

PLOIEȘTI ,/

Filarmonica „Paul Constantinescu”

Ploiești -Str. Anton Pann, nr. 5


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești pentru anul 2018

Bugetul de venituri și cheltuieli al instituției este fundamentat în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 respectiv ale Legii 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 ;

Conform HCL 415/12.10.2018, veniturile totale aprobate au următoarea structură:

 • -  Venituri din chirii: 50 mii lei;

 • -  Venituri din prestări servicii: 35 mii lei;

 • -  Venituri din spectacole: 270 mii lei;

 • -  Venituri din donații si sponsorizări 10 mii lei;

 • -  Subvenții de la bugetul local: 10.249 mii lei, din care pentru secțiunea de funcționare 9.659 mii lei și pentru secțiunea de dezvoltare 590 mii lei.

Conform HCL 415/12.10.2018, cheltuielile totale aprobate in suma de 10.614 mii au următoarea structură:

 • -  Cheltuieli de personal: 7.626 mii lei.

 • -  Cheltuieli cu bunuri și servicii: 2.286 mii lei.

 • -  Alte cheltuieli: 112 mii lei.

 • -  Cheltuieli de capital: 590 mii lei.

/V

In temeiul Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 respectiv ale Legii 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, a prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, s-a rectificat bugetul pe anul 2018.

Rectificarea bugetului pentru anul 2018 constă în micșorarea veniturilor și a cheltuielilor cu 200 lei mii lei din care 150 mii diminuare subvenție prin diminuarea cheltuielilor de personal și 50 mii lei diminuare cheltuieli cu bunuri și servicii, valoarea totală a bugetului rectificat fiind de 10.414 mii lei.

Cheltuielile totale, se diminuează cu 200 mii datorită următoarelor influențe:

a) Cheltuielile de personal se diminuează, cu suma de 150 mii lei, astfel:

Art.10.01.01 “Salarii de bază” se diminuează cu suma de 120 mii lei;

Art.10.03.01 “Contribuții de asigurări sociale de stat” se diminuează cu suma de 20 mii lei;

Art.10.03.07 “Contribuție asiguratorie de muncă” se diminuează cu suma de 10 mii lei;

a) Cheltuielile cu bunuri si servicii, se diminuează, cu suma de 50 mii lei, astfel:

Art. 20.01.30 ‘’alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare”se diminuează cu 50 mii lei

Veniturile totale, se diminuează cu 200 mii prin diminuare cu 200 mii a veniturilor din subvenții de la bugetele locale pentru instituțiile publice.

In urma rectificării veniturile totale in suma de 10 414 mii lei au următoarea structură:

 • -  Venituri din chirii: 50 mii lei;

 • -  Venituri din prestări servicii: 35 mii lei;

 • -  Venituri din spectacole: 270 mii lei;

 • -  Venituri din donații si sponsorizări: 10 mii lei

 • -  Subvenții de la bugetul local: 10.049 mii lei, din care pentru secțiunea de funcționare 9.459 mii lei și pentru secțiunea de dezvoltare 590 mii lei.

Cheltuielile totale rectificate in suma de 10.414 mii lei/Jșy ți^^tOLa^y structură:

 • -  Cheltuieli de personal: 7.476 mii lei.

 • -  Cheltuieli cu bunuri și servicii: 2.236 mii lei.

 • -  Alte cheltuieli : 112 mii lei.

 • -  Cheltuieli de capital: 590 mii lei.Serviciul R.U.A.A.P,

Balaș Uarisa -

JUDEȚUL PRAHOVA TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI

ANEXA NR.1


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 #£; / /-?■%>■

S'j 1 1                                       ‘ f

*10 ' /!'

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL414/1 2.10. 2018

Realizat la 30.09.2018

\ -■+

Influente +/-

Propunere Bugetan 2018

TOTAL VENITURI, din care:

13.431,00

9.946,00

-100,00

13.331,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

12.705,00

9.220,00

-100,00

12.605,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

650,00

351,00

650,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

11,00

6,00

11,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

12.044,00

8.863,00

-100,00

11.944,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

37.10.03

726,00

726,00

0,00

726,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

726,00

726,00

0,00

726,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.431,00

8.335,00

-100,00

13.331,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

12.705,00

7.936,00

-100,00

12.605,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

12.705,00

7.936,00

-100,00

12.605,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.909,00

5.734,00

-85,00

7.824,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.570,00

5.484,00

-60,00

7.510,00

Salarii de baza

10.01.01

7.029 00

5.202,00

-10,00

7.019,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

411,00

234,00

411,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

40,00

9,00

-25,00

15,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

90,00

39,00

-25,00

65,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

339,00

250,00

-25,00

314,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

132,00

104,00

-15,00

117,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3,00

3,00

3,00

Contribuții de asigurau sociale de sanatate

10.03.03

27,00

27,00

27,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,00

1,00

2,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5,00

4,00

5,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

170,00

111,00

-10,00

160,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

4.646,00

2.104,00

0,00

4.646,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3.419,00

1.485,00

0,00

3.419,00

Furnituri de birou

20.01.01

25,00

9,00

25,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

45,00

12,00

45,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

400,00

213,00

400,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25,00

14,00

25,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

45,00

30,00

45,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

3,00

10,00

Transport

20.01.07

80,00

36,00

80,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

45,00

29,00

45,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.054,00

788,00

2.054,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

690,00

351,00

690,00

Reparații curente

20.02

130,00

69,00

130,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

690,00

338,00

0,00

690,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

690,00

338,00

690,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

45,00

14,00

0,00

45,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10,00

4,00

10,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

35,00

10,00

35,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

1,00

2,00

Pregătire profesionala

20. p »

10,00

8,00

10,00

Protecția muncii

20.14

25,00

9,00

25,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

325,00

180,00

0,00

325,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL414/1 2.10. 2018

Realizat la 30.09.2018

Influente +/-

Propunere Buget ari 2018

Reclama si publicitate

20.30.01

89,00

44,00

89,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

11,00

6,00

.         11.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

35,00

5,00

A . \

'-o. ' 35,00

Chirii

20.30.04

180,00

115,00

------- 180.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10,00

10,00

X .    10.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

150,00

98,00

-15;00

-—-135,00

Burse

59.01

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

150,00

98,00

-15,00

135,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

726,00

399,00

0,00

726,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

726,00

399,00

0,00

726,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

726,00

399,00

0,00

726,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mațini. echipamente si mijloace de transport

71.01.02

665,00

356 00

665.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

41 00

29,00

41.00

Alte active fixe

71.01.30

20,00

14,00

20 00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN

84

0 00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

l

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF, NEACSU IRINA


TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI

Nr. 5124/23.10.2018RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 - privind bugetul de stat pe anul 2018 și Legii nr.273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 26/16.02.2018 si rectificat prin Hotărârile Consiliului Local nr. 211/27.06.2018, nr. 308 din 09.08.2018, nr. 361 din 27.09.2018 și nr. 414 din 12.10.2018.

Veniturile totale conform bugetului inițial aprobat și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414 din 12.10.2018 sunt:

 • -  Venituri din prestări servicii

 • - Venituri din sponsorizări

 • - Subvenții de la bugetul local

  650,00 mii lei

  11,00 mii lei

  12 770,00 mii lei


Total venituri:                     13 431,00 mii lei

Cheltuielile totale conform bugetului inițial aprobat și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414 din 12.10.2018 sunt:

 • - Cheltuieli de personal                 7 909,00 mii lei

 • - Cheltuieli cu bunuri si servicii          4 646,00 mii lei

 • - Cheltuieli de capital                     726,00 mii lei

 • - Alte cheltuieli                           150,00 mii lei

  Total cheltuieli:


  13 431,00 mii lei


Se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli care constă în diminuarea veniturilor din subvenții de la bugetul local, respectiv a cheltuielilor de personal cu valoarea de 85 mii lei și diminuarea altor cheltuieli cu suma de 15 mii lei.

După rectificarea propusă, bugetul de venituri și cheltuieli va avea următoarea structură:

Veniturile totale de 13 331,00 mii lei, se prezintă astfel:

 • - Venituri din prestări servicii

  650,00 mii lei

  11,00 mii lei

  12 670,00 mii lei


 • - Venituri din sponsorizări

 • - Subvenții de la bugetul local

Modificările operate în structura bugetară a veniturilor sunt:

Art. 43.10.09 „Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice” - se diminuează cu 100,00 mii lei;

Cheltuielile totale de 13 331,00 mii lei, se prezintă astfel:

 • - Cheltuieli de personal

 • -  Cheltuieli cu bunuri si servicii

 • -  Cheltuieli de capital

 • -  Alte cheltuieli

  7 824,00 mii lei

  4 646,00 mii lei 726,00 mii lei 135,00 mii lei


Total cheltuieli:

13 331,00 mii lei

Modificările operate în structura bugetară a cheltuielilor sunt:

Art. 10.01.01 „Salarii de bază” - se diminuează cu 10,00 mii lei;

Art. 10.01.13 „Indemnizații de delegare” - se diminuează cu 25,00 mii lei;

Art. 10.01.30 „Alte drepturi salariate in bani” - se diminuează cu 25,00 mii lei;

Art. 10.03.01 „Contribuții de asigurări sociale de stat” - se diminuează cu 15,00 mii lei;

Art. 10.03.07 „Contribuția asiguratorie pentru muncă” - se diminuează cu 10,00 mii lei;

Art. 59.40 „Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” - se diminuează cu 15,00 mii lei;

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Director General, Mihaela

Contabil Șef,

Neacșu Irina
Comp. Juridic,

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Politia Locala Ploiești


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACȚIUNILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN BUGETUL LOCAL, PE ANUL 2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018

Execuție

18.10.2018

Influente +/-

-

rectificat J

an 2OT0-

realizare Execuție

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

17837,00

14389,59

-100,00

17737,00

80,67

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

17750,00

14389,59

-100,00

17650,00

81,07

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+

01

17750,00

14389,59

-100,00

17650,00

81,07

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

16680,00

13821,32

-18,00

16662,00

82,86

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13464,00

11133,58

-10,00

13454,00

82,69

Salarii de baza

10.01.01

12876,00

10662,25

0,00

12876,00

82,81

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

22,00

12,63

-5,00

17,00

57,41

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

2,00

0.11

-1,00

1,00

5,50

Indemnizații de delegare

10.01.13

2,00

0,00

-1,00

1,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

562,00

458,59

-3,00

559.00

81,60

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

2730,00

2259,54

-5,00

2725,00

82,77

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

2730.00

2259.54

-5.00

2725,00

82,77

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

486,00

428,20

-3,00

483,00

88,11

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

146,00

145,51

0,00

146,00

99,66

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

5,00

4,55

- 0,00

5,00

91,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

48,00

47,91

0,00

48,00

99,81

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

3,00

2,40

0,00

3,00

80,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

284,00

227,83

-3,00

281,00

80,22

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la ?n      ir ia 27+?n im

20

1070,00

568,27

-82,00

988,00

53,11

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

813,00

494,17

-30,00

783,00

60,78

Furnituri de birou

20.01.01

25,00

17,23

0,00

25,00

68,92

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,00

0,59

0,00

3,00

19,67

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

170,00

106,48

-20,00

150,00

62,64

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,00

13,31

0,00

20,00

66,55

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

200,00

129,74

0,00

200,00

64,87

Piese de schimb

20.01.06

66,00

36,62

0,00

66,00

55,48

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

121,00

97.49

0,00

121.00

80.57

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

60,00

18,44

0.00

60,00

30,73

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

148,00

74,27

-10,00

138,00

50,18

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0.00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0,00

0,00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03

20.05

161,00

8,07

-40,00

121,00

5,01

Uniforme si echipament

20.05.01

150,00

7,34

-40,00

.,..--*iio,oc

4,89

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

o.oc

■ FzP.oo

Alte obiecte de inventar

20.05.30

11,00

0,73

<00

Z,"   11,00

"v’. .6'; 64

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,47

;.o,oo

1,00

"  47,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

0,47

' P'OC

\ 1,00

Z\ 47.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

’ k ■ 0,00

.0,00

Materiale de laborator

20.09

\.........o,oo

z"o.oo

Cerceta re-dezvoltare

20.10

; O.oo

.'<,,0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

-2,00

■.... 0,00

-Z' 0,00

Consultanta si expertiza

20.12

10,00

3,85

-5,00

5’00

38,50

Pregătire profesionala

20.13

9,00

4,00

-5,00

4,00

44,44

Protecția muncii

20.14

35,00

23,24

0,00

35,00

66,40

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arr

20.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0.00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0.00

0,00

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții

20.19

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura proqram inundații pentru autoritati pu

20.20

0,00

0,00

0,00

0,00

Meteorologie

20.21

0.00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inqheturilor

20.23

0.00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

0,00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

0.00

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

20.25

0.00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0 00

0.00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.3'

20.30

39,00

34,47

0,00

39,00

88,38

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0.00

0,00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

4.00

2,62

0.00

4,00

65,50

Prime de asiqurare non-viata

20.30.03

35.00

31,85

0.00

35,00

91,00

Chirii

20.30.04

000

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0,00

0.00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

0.00

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

0.00

0,00

0.00

0 00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

87,00

0,00

0,00

87,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

AnMIMIQTRATIFi PURI IC.F     C4 091

51

0.00

0.00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0.00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0.00

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

87,00

0,00

0,00

87,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

87,00

0,00

0,00

87,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

87,00

0,00

0,00

87,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

72,00

0,00

15,00

87,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

-15,00

-15,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0 00

0.00

0,00

0,00

Rei

narații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

PFCIIPFPATF IM AMIII FI1PFMT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

o.ool

0,00

0,00

0,00


BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE


JUDEȚUL: PRAHOVA


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018

SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.346/ 31.08.2018

Realizat

19.10.2018

X.. o

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

185.00

174.03

7.25

192.25

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

185.00

174.03

7.25

192.25

CHELTUIELI CURENTE(cod 10+20+30+40+50+5ISF+55SF+57+59)

01

185.00

174.03

7.25

192.25

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

75.00

67.85

7.25

82.25

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

71.71

65.30

7.25

78.96

Salarii de baza

10.01.01

65.71

62.37

7.25

72.96

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6.00

2.93

0.00