Hotărârea nr. 425/2018

Hotãrârea nr. 425 privind aprobarea declanşării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor ANEXE

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

1HOTĂRÂREA NR. 425


privind aprobarea declanșării

Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 296/12.10.2018 a Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1507/12.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 324/10.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 153/12.10.2018 la Direcția Economică, sub nr. 11104/12.10.2018 la Direcția Tehnic Investiții și sub nr. 497/12.10.2018 la Direcția Relații Internaționale, referitor la aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”-,

în temeiul prevederilor art.3. din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.863. lit.b) din Codul Civil;

în conformitate cu prevederile art.2, alin.l, lit.a), alin.2, alin.3, lit.e), art.3, art.4, art.5 șiart.ll alin.3 din Legea nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și art.4 și art.8 din Hotărârea Guvernului României nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean, local;

în conformitate cu rapoartele de evaluare a imobilelor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării proiectului “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”, întocmite de către S.C.OPINION S.R.L.;

în baza Hotărârii nr.320/09.08.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”-,

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și ari. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu. completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Artl.Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate pub potrivit documentației topografice - studiu topografic pentru exproprTfe£ei&       Legii

nr.255/2010, având ca obiect amplasamentul culoar de expropriere pentru investiția “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de

reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor” avizate și recepționate de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova prin Procesul verbal de recepție nr.4113/2018, care constituie Anexa nr.l la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.


Art.2. Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”, expropriator fiind municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Art.3. Imobilele proprietate privată supuse exproprierii, precum și lista proprietarilor acestora, sunt menționate în tabelul Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să emită decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată supuse exproprierii, conform Art.3.

Art.5. (l)Se aprobă sumele individuale, enumerate în Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza rapoartelor de evaluare întocmite având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici de către S.C.OPINION S.R.L., pentru imobilele supuse exproprierii pentru lucrarea de utilitate publică de interes local prevăzută la art.l., în sumă globală de 6.612.251 lei fără TVA, respectiv 7.868.579 lei, cu TVA, alocată din creditul contractat de municipiul Ploiești de la EXIMBANK.

(2) Se aprobă actualizarea corespunzător prevederilor alinți) a Hotărârii nr.320/09.08.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si documentației tehnico-economice- faza Studiu de

Fezabilitate pentru obiectivul “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”.

Art.6. Suma prevăzută la Art.5 se virează în cel mult 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în contul nr. R023TREZ5215006XXX000128, deschis la Trezoreria municipiului Ploiești.

Art.7. Anexa 1 și Anexa 2 la prezenta hotărâre se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Ploiești și pe pagina proprie de internet a expropriatorului și vor rămâne afișate până la finalizarea procedurii de expropriere.

Art.8. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnic Investiții și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.9. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 octombrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, George-Șdrin-Niculae BOȚEZnr. /I /otllcL-

f)C • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 2. Executant: Popescu Florentina

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE Sl'DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA conform avizului de începere a lucrărilor:

  | Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  320

  09.08.2018

  act administrativ

  Municipiul Ploiești

Ășa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentrul procesul verbal 4113 au fost recepționate 1 propuneri:

* PAC- INTRAVILAN, MUNICIPIUL PLOIEȘTI - 'ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE

VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

| Identificator Tip eroare |                           Mesaj suprapunere                           ]

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inginer Șef—----Inspector-----—---

nobiliară Prahova

IANCU CONSTANȚA ^4

CONSILIER GR. IÂjy

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

Adresa BCPI: PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: (0244) 59 22 95


AVIZ DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII Nr. 4201 / 2018

Către Popescu Florentina, în calitate de executant:

Analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la OCPI PRAHOVA cu'r 30/08/2018, se emite avizul de începere a lucrării Documentație topografică

 • 1. Datele principale ale lucrărilor prevăzute a se executa:

*) Obiectivul lucrării: Documentație topografica in vederea realizării studiului topografic pentru expropriere conform Legii 255/2010 - in scopul : Recepția amplasamentului- culoar de expropriere pentru investiția „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest( strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor" ( Sstudiata = 9.66 mp ),situate in mun. Ploiești, jud. Prahova

*) Amplasamentele pentru care se solicită avizul sunt:

 • - suprafața totală: 9,66 ha;

 • - termenul de execuție: 15.08.2020

 • 2. Documentare: - se vor respecta prevederile art. 255, alin. 5 din Ord. 700/2014, in sensul

obligativității utilizării limitelor UAT deținute de oficiile teritoriale, limitele imobilelor inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara si ale planurilor parcelare recepționate de către oficiul teritorial;                 - planurile de parcelare care au stat la baza aplicării Legilor

18/1991 si 1/2000 completate si republicate ;        - documentațiile tehnico - cadastrale ale

corpurilor de proprietate învecinate care au primit numere cadastrale provizorii si documentațiile cu nr.cadastrale;

 • 3. Condiții tehnice pentru executarea lucrărilor: - coordonatele punctelor ( in proiecția

STEREOGRAFICA 1970) din rețeaua geodezica de stat sau folosirea tehnologiei GPS, utilizând minimum 4 puncte de triangulatie existente in zona ;        - Ordinul nr. 700/2014 al Directorului

General al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție si inscriere in evidentele de cadastru si cartea funciara, cu modificările si completările ulterioare-;                  - Ordinul

534/2001 al Ministrului Administrației Publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea Cadastrului General ;            - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si

urbanismul,cu modificările si completările ulterioare ;         - DECIZIA NR.l privind realizarea

măsurătorilor GNSS cinematice a Directorului Direcției de Geodezie si Cartografie din 23.10.2008 ; - In cazul utilizării tehnologiei GNSS, coordonatele punctelor măsurate vor fi determinate mai intai in sistem de referința ETRS89 si apoi vor fi transformate in sistemul S42( elipsoid Krasovschi 1940, plan de proiecție stereografic 1970), prin utilizarea programului de calcul TransDatRo .

 • 4. Recepția lucrării: se va face de către - OCPI Prahova

Inginer Sef

Inspector

ANA MUNTEANU


LUCIANA BATRINCA


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova

MUNTEANU ANA

CONSILIER GR.

Nr. crt.

PROPRIETAR

SUPRAFAȚA TEREN (mp)

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA) (mp)

NR. CADASTRAL

1

SC CĂLIOPE SRL

69.43

Neintabulat

2

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

611.68

125786 conform eterra/102104 conform extras de carte funciara

3

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

21

125786-C34 conform eterra/102104-C4 conform extras de carte funciara

4

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

123

125786-C32 conform eterra/102104-C3 conform extras de carte funciara

5

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

35

125786-C31 conform eterra/102104-C2 conform extras de carte funciara

6

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

277

125786-C27 conform eterra/102104-C17 conform extras de carte funciara

7

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

160

125786-C3 conform eterra/102104-C51 conform extras de carte funciara

8

GH1TULESCU N1CU; GH1TULESCU FLORIN; GHITULESCU GOMUL

168.34

2799

9

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

6.59

125790-C1/ 102104-C42

IO

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

249.8

125312/102104

11

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

54.5

125313/102104

12

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

101.47

125315/102104

13

SC ROBY GAS TRADING SRL

119.34

130579

14

SC DEKOMTE DE TEMPLE MANUFACTURING S.R.L

29.9

1505

15

SC UZUC SA

419.48

133607

16

SC UZUC SA

220.28

133606

17

SC UZUC SA

146.81

133606-C1

18

SC UZUC SA

479.07

128624

19

SC UZUC SA

312.03

128624-C3

20

SC UZUC SA

77.87

120117

21

SC UZUC SA

43.83

120117-C3

22

SC UZUC SA

510.22

120168

23

SC UZUC SA

81.97

120168-C4

24

SC UZUC SA

76.51

128038-C1

25

SC UZUC SA

76.51

128038         '         Z*

26

SC UZUC SA

128.6

129732  ’             /sxZ’

27

SC UZUC SA

92.18

129732-C1                 /

28

SC UZUC SA

258.66

129749-C2          "

Ip—

29

SC UZUC SA

1323.76

129749

......" fa

30

SC UZUC SA

567.32

129747

31

SC UZUC SA

249.35

129734

32

CRANGASU GABR1EL MARIUS; CRANGASU AURELIA

VIRG1N1A

18.14

136783              /£

• ii33

NICULESCU ALEXANDRU IULIAN; NICULESCU FLORIN

30.87

8728

34

CANAL MARIN; CANAE MIRELA

32.04

138975

35

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

1764.11

Neintabulat

36

NAE DANIELA; NAE ION;

12.31

141695

37

ENE RADU ANDREI; ENE CONSUELA-ADELA

14.89

141839

38

SC NEW CENTURA DEVELOPMENT SRL

172.87

126710

39

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL

79

126710-C21

40

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT

743.3

6182

41

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT

15514.94

3634

42

SC LUCA RAPHAEL LOGIST1K SRL

4.31

130531

43

SC HALE SI PIEȚE SA

495

8789-C1

44

SC HALE SI PIEȚE SA

48

8814-C2

TOTAL

23695.27

2326.01

Nr. crt. Tab. Expr.

PROPRIETAR

SUPRAFAȚA TEREN (mp)

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA) (mp)

VALOARE TOTALA EURO 27.09.2018

VALOARE TOTALA LEI (FARA TVA) 27.09.2018

/ ■ • , . -

VALOARE TOTALA LEI (CU TVA) 27.09.2019

1

SC CALIOPE SRL

69.43

5100

23790

28310

2

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

611.68

47179

220076

261890

3

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

21

211

984

1171

4

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

123

5703

26603

31658

5

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

35

199

929

1106

6

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

277

8644

40322

47983

7

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

160

18293

85331

101544

8

GHITULESCU NICU; GHITULESCU FLORIN; GHITULESCU GOMUL

168.34

13336

62208

74028

9

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

6.59

93

434

516

10

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

249.8

19700

91895

109355

11

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

54.5

4318

20142

23969

12

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

101.47

8039

37500

44625

13

SC ROBY GAS TRADING SRL

119.34

9454

44100

52479

14

SC DEKOMTE DE TEMPLE MANUFACTURING

S.R.L

29.9

2369

11051

13151

15

SC UZUC SA

419.48

26847

125232

149026

16 si 17

SC UZUC SA

220,28

146.81

36953

172374

205125

18 si 19

SC UZUC SA

479.07

312.03

79236

369612

^^439838

20 si 21

SC UZUC SA

77.87

43.83

11807

55076,XV

22 si 23

SC UZUC SA

510.22

81.97

45415

21184.6S- r

24 si 25

SC UZUC SA

76.51

76.51

16808

784^1

26 si 27

SC UZUC SA

128.6

92.18

22580

1053<\L

28 si 29

SC UZUC SA

1323.76

258.66

124988

58303^

--

k0.'-

30

SC UZUC SA

567.32

36308

169366

201546

31

SC UZUC SA

249.35

15958

74439

88582

32

CRANGASU GABRIEL MARIUS; CRANGASU AURELIA VIRGINIA

18.14

1118

5215

6206

33

NICULESCU ALEXANDRU IULIAN;

NICULESCU FLORIN

30.87

1903

8877

10564

34

CANAE MARIN; CANAE MIRELA

32.04

1975

9213

10963

35

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

1764.11

134072

625406

744233

36

NAE DANIELA; N AE ION

12.31

759

3541

4214

37

ENE RADU ANDREI; ENE CONSUELA-ADELA

14.89

918

4282

5096

38

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL

172.87

13695

63883

76021

39

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL

79

823

3839

4568

40

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT

743.3

57331

267432

318244

41

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT

15514.94

473826

2210256

2630205

42

SC LUCA RAPHAEL LOGISTIK SRL

4.31

323

1507

1793

43

SC HALE SI PIEȚE SA

495

30100

140407

167084

44

SC HALE SI PIEȚE SA

48

6700

31253

37191

45

SC UZUC SA

evaluare lucrări cauzate de expropriere

627068

746211

TOTAL

23695.27          2326.01

1,283,081

6,612,251

7,868,579Proiectant,

INTERGROUP ENGIHEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - .140/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR00000600167I2071, Ralffelsen Bank

Tel/fax-, 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții


"Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor” - EVALUARE LUCRĂRI CAUZATE DE EXPROPRIERE PENTRU UZUC SA

Nr.ert.

Denumirea capltolelorsi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

tei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru abținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.3

Amenajarea terenului

1.3

menajar pentru proiect ia me Ri ui si a ucerea terenu ui a s area iniția a

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

1---------------------

Total capitol 1

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investita

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

Total capitol 2

£

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

-

I

-

3.1.1

Studii teren

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

DocumentatH-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații

3.3

Expertizare tehnica

4,800.00

912.00

5,712.00

3.3.1

Deviere rețea de apa 240ml

800.00

152.00

952.00

3.3.2

Deviere rețea electrica 180ml

1,500.00

285.00

1,785.00

3.3.3

Dezafectare si refacere gard 666ml

500.00

95.00

595.00

3.3.4

Dezafectare parțiala pod rulant 4 stâlpi

2,000.00

380.00

2,380.00

3.4

Tertr carea pe ormantei energe’ces auntu energetica caiiritor

3.5

Proiectare

46,890.00

8,909.10

55,799.10

3.5.1

Tema de proiectare

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

3.5.3

Studiu de fezabflitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.5.4

Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

9,500.00

1,805.00

11,305.00

3.5.4.1

Deviere rețea de apa 240ml

500.00

95.00

595.00

3.5.4.2

Deviere rețea electrica 180ml

500.00

95.00

595.00

3.5.4.3

Dezafectare si refacere gard 666ml

500.001

95.00

595.00

35.4.4

Dezafectare parțiala pod rulant 4 stâlpi

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.5.6

Proiectul tehnic sl detalii de execuție

27,890.00

5,299.10

33,189.10

3.5.6.1

Deviere rețea de apa 240ml

8,460.00

1,607.40

10,067.40

3.5.6.Z

Deviere rețea electrica 180ml

4,230.00

803.70

5,033.70

3.5,6.3

Dezafectare sl refacere gard 666ml

13,320.00

2,530.80

15,850.80

3.5.6.4

Dezafectare parțiala pod rulant 4 stâlpi

1,880.00

357.20

2,237.20

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7

Consultanta

3.7.1

■ înagemen'u,~e proiec pentru o iec ivu ce investi' n

3.7.2

Auditul financiar

3.8

Asistenta tehnica

5,578.00

1,059.82

6,637.82

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

5,578.00

1,059.82

6,637.82

3.8.1.1

Deviere rețea de apa 240ml

1,692.00

321.48

2,013.48


3.8.1.2

Deviere rețea electrica 180ml

846.00

160.74

3.8.1.3

Dezafectare si refacere gard 666ml

2,664.00

506.1b

3.8.1.4

Dezafectare parțiala pod rulant 4 stâlpi

376.00

71>

/—387.44

3.B.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

Ț        f—

r’Tter

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ta fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

l

1*

rzw

3.8.2

Dirigentle de șantier

■i

Total copitol 3

57,268.00

10,880.9?

68,148.92

V F  r- X

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

557,800.00

105,982.00

663,732.00

4.1.1

Deviere rețea de apa 240ml

169,200.00

32,148.00

201,348.00

4.1.2

Deviere rețea electrica 180ml

84,600.00

16,074.00

100,674.00

4.1.3

Dezafectare si refacere gard 666ml

266,400.00

50,616.00

317,016.00

4.1.4

Dezafectare parțiala pod rulant 4 stâlpi

37,600.00

7,144.00

44,744.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.3

tî’aje, ec ipamente ie no ogice si unctiona e care necesita montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

r-

Total capitol 4

557.800.00

105,982.00

663,782.00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

12,000.00

2,280.00

14,280.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizam de șantier

12,000.00

2,280.00         14,280.00

5.1.1.1

Deviere rețea de apa 240ml

3,000.00

570.00

3,570.00

5.1.1.2

Deviere rețea electrica 180ml

3,000.00

570.00

3,570.00

5.1.1.3

Dezafectare sl refacere gard 666mt

3,000.00

570.00

3,570.00

5.1.1.4

Dezafectare parțiala pod rulant 4 stâlpi

3,000.00

570.00

3,570.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

omisioane e si ofcanzi.e a erenre ere htu ui anciî nnanta oare

5.2.2

ota a erenta peniru contro u caita’n ucran or e construcții

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4

ota arerenta -aser oefa e a onstructdrr or -

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfflntare      ,

i

I

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute                                                       ,

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total capitol 5

12,000.00

2,280.00

14,280.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

’regatirea personalului de exploatare

6.2

’robe tehnologice si teste

Total capitol 6

-

TOTAL GENERAL

627,068.00

119,142.92

746,210.92

din care C*M (1.2v1.3r1.4e2*4.1v4.2+5.1.1)

569,800.00

106,262.00

678,062.00

In preturi la data de octombrie 2018 1 euro • 4,662 Lei
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

1HOTĂRÂREA NR. 425


privind aprobarea declanșării

Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 296/12.10.2018 a Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1507/12.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 324/10.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 153/12.10.2018 la Direcția Economică, sub nr. 11104/12.10.2018 la Direcția Tehnic Investiții și sub nr. 497/12.10.2018 la Direcția Relații Internaționale, referitor la aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”-,

în temeiul prevederilor art.3. din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.863. lit.b) din Codul Civil;

în conformitate cu prevederile art.2, alin.l, lit.a), alin.2, alin.3, lit.e), art.3, art.4, art.5 șiart.ll alin.3 din Legea nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și art.4 și art.8 din Hotărârea Guvernului României nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean, local;

în conformitate cu rapoartele de evaluare a imobilelor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării proiectului “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”, întocmite de către S.C.OPINION S.R.L.;

în baza Hotărârii nr.320/09.08.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”-,

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și ari. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu. completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Artl.Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate pub potrivit documentației topografice - studiu topografic pentru exproprTfe£ei&       Legii

nr.255/2010, având ca obiect amplasamentul culoar de expropriere pentru investiția “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de

reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor” avizate și recepționate de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova prin Procesul verbal de recepție nr.4113/2018, care constituie Anexa nr.l la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.


Art.2. Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”, expropriator fiind municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Art.3. Imobilele proprietate privată supuse exproprierii, precum și lista proprietarilor acestora, sunt menționate în tabelul Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să emită decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată supuse exproprierii, conform Art.3.

Art.5. (l)Se aprobă sumele individuale, enumerate în Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza rapoartelor de evaluare întocmite având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici de către S.C.OPINION S.R.L., pentru imobilele supuse exproprierii pentru lucrarea de utilitate publică de interes local prevăzută la art.l., în sumă globală de 6.612.251 lei fără TVA, respectiv 7.868.579 lei, cu TVA, alocată din creditul contractat de municipiul Ploiești de la EXIMBANK.

(2) Se aprobă actualizarea corespunzător prevederilor alinți) a Hotărârii nr.320/09.08.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si documentației tehnico-economice- faza Studiu de

Fezabilitate pentru obiectivul “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”.

Art.6. Suma prevăzută la Art.5 se virează în cel mult 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în contul nr. R023TREZ5215006XXX000128, deschis la Trezoreria municipiului Ploiești.

Art.7. Anexa 1 și Anexa 2 la prezenta hotărâre se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Ploiești și pe pagina proprie de internet a expropriatorului și vor rămâne afișate până la finalizarea procedurii de expropriere.

Art.8. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnic Investiții și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.9. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 octombrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, George-Șdrin-Niculae BOȚEZnr. /I /otllcL-

f)C • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 2. Executant: Popescu Florentina

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE Sl'DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA conform avizului de începere a lucrărilor:

  | Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  320

  09.08.2018

  act administrativ

  Municipiul Ploiești

Ășa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentrul procesul verbal 4113 au fost recepționate 1 propuneri:

* PAC- INTRAVILAN, MUNICIPIUL PLOIEȘTI - 'ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE

VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

| Identificator Tip eroare |                           Mesaj suprapunere                           ]

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inginer Șef—----Inspector-----—---

nobiliară Prahova

IANCU CONSTANȚA ^4

CONSILIER GR. IÂjy

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

Adresa BCPI: PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: (0244) 59 22 95


AVIZ DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII Nr. 4201 / 2018

Către Popescu Florentina, în calitate de executant:

Analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la OCPI PRAHOVA cu'r 30/08/2018, se emite avizul de începere a lucrării Documentație topografică

 • 1. Datele principale ale lucrărilor prevăzute a se executa:

*) Obiectivul lucrării: Documentație topografica in vederea realizării studiului topografic pentru expropriere conform Legii 255/2010 - in scopul : Recepția amplasamentului- culoar de expropriere pentru investiția „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest( strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor" ( Sstudiata = 9.66 mp ),situate in mun. Ploiești, jud. Prahova

*) Amplasamentele pentru care se solicită avizul sunt:

 • - suprafața totală: 9,66 ha;

 • - termenul de execuție: 15.08.2020

 • 2. Documentare: - se vor respecta prevederile art. 255, alin. 5 din Ord. 700/2014, in sensul

obligativității utilizării limitelor UAT deținute de oficiile teritoriale, limitele imobilelor inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara si ale planurilor parcelare recepționate de către oficiul teritorial;                 - planurile de parcelare care au stat la baza aplicării Legilor

18/1991 si 1/2000 completate si republicate ;        - documentațiile tehnico - cadastrale ale

corpurilor de proprietate învecinate care au primit numere cadastrale provizorii si documentațiile cu nr.cadastrale;

 • 3. Condiții tehnice pentru executarea lucrărilor: - coordonatele punctelor ( in proiecția

STEREOGRAFICA 1970) din rețeaua geodezica de stat sau folosirea tehnologiei GPS, utilizând minimum 4 puncte de triangulatie existente in zona ;        - Ordinul nr. 700/2014 al Directorului

General al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție si inscriere in evidentele de cadastru si cartea funciara, cu modificările si completările ulterioare-;                  - Ordinul

534/2001 al Ministrului Administrației Publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea Cadastrului General ;            - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si

urbanismul,cu modificările si completările ulterioare ;         - DECIZIA NR.l privind realizarea

măsurătorilor GNSS cinematice a Directorului Direcției de Geodezie si Cartografie din 23.10.2008 ; - In cazul utilizării tehnologiei GNSS, coordonatele punctelor măsurate vor fi determinate mai intai in sistem de referința ETRS89 si apoi vor fi transformate in sistemul S42( elipsoid Krasovschi 1940, plan de proiecție stereografic 1970), prin utilizarea programului de calcul TransDatRo .

 • 4. Recepția lucrării: se va face de către - OCPI Prahova

Inginer Sef

Inspector

ANA MUNTEANU


LUCIANA BATRINCA


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova

MUNTEANU ANA

CONSILIER GR.

Nr. crt.

PROPRIETAR

SUPRAFAȚA TEREN (mp)

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA) (mp)

NR. CADASTRAL

1

SC CĂLIOPE SRL

69.43

Neintabulat

2

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

611.68

125786 conform eterra/102104 conform extras de carte funciara

3

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

21

125786-C34 conform eterra/102104-C4 conform extras de carte funciara

4

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

123

125786-C32 conform eterra/102104-C3 conform extras de carte funciara

5

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

35

125786-C31 conform eterra/102104-C2 conform extras de carte funciara

6

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

277

125786-C27 conform eterra/102104-C17 conform extras de carte funciara

7

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

160

125786-C3 conform eterra/102104-C51 conform extras de carte funciara

8

GH1TULESCU N1CU; GH1TULESCU FLORIN; GHITULESCU GOMUL

168.34

2799

9

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

6.59

125790-C1/ 102104-C42

IO

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

249.8

125312/102104

11

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

54.5

125313/102104

12

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

101.47

125315/102104

13

SC ROBY GAS TRADING SRL

119.34

130579

14

SC DEKOMTE DE TEMPLE MANUFACTURING S.R.L

29.9

1505

15

SC UZUC SA

419.48

133607

16

SC UZUC SA

220.28

133606

17

SC UZUC SA

146.81

133606-C1

18

SC UZUC SA

479.07

128624

19

SC UZUC SA

312.03

128624-C3

20

SC UZUC SA

77.87

120117

21

SC UZUC SA

43.83

120117-C3

22

SC UZUC SA

510.22

120168

23

SC UZUC SA

81.97

120168-C4

24

SC UZUC SA

76.51

128038-C1

25

SC UZUC SA

76.51

128038         '         Z*

26

SC UZUC SA

128.6

129732  ’             /sxZ’

27

SC UZUC SA

92.18

129732-C1                 /

28

SC UZUC SA

258.66

129749-C2          "

Ip—

29

SC UZUC SA

1323.76

129749

......" fa

30

SC UZUC SA

567.32

129747

31

SC UZUC SA

249.35

129734

32

CRANGASU GABR1EL MARIUS; CRANGASU AURELIA

VIRG1N1A

18.14

136783              /£

• ii33

NICULESCU ALEXANDRU IULIAN; NICULESCU FLORIN

30.87

8728

34

CANAL MARIN; CANAE MIRELA

32.04

138975

35

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

1764.11

Neintabulat

36

NAE DANIELA; NAE ION;

12.31

141695

37

ENE RADU ANDREI; ENE CONSUELA-ADELA

14.89

141839

38

SC NEW CENTURA DEVELOPMENT SRL

172.87

126710

39

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL

79

126710-C21

40

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT

743.3

6182

41

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT

15514.94

3634

42

SC LUCA RAPHAEL LOGIST1K SRL

4.31

130531

43

SC HALE SI PIEȚE SA

495

8789-C1

44

SC HALE SI PIEȚE SA

48

8814-C2

TOTAL

23695.27

2326.01

Nr. crt. Tab. Expr.

PROPRIETAR

SUPRAFAȚA TEREN (mp)

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA) (mp)

VALOARE TOTALA EURO 27.09.2018

VALOARE TOTALA LEI (FARA TVA) 27.09.2018

/ ■ • , . -

VALOARE TOTALA LEI (CU TVA) 27.09.2019

1

SC CALIOPE SRL

69.43

5100

23790

28310

2

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

611.68

47179

220076

261890

3

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

21

211

984

1171

4

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

123

5703

26603

31658

5

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

35

199

929

1106

6

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

277

8644

40322

47983

7

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

160

18293

85331

101544

8

GHITULESCU NICU; GHITULESCU FLORIN; GHITULESCU GOMUL

168.34

13336

62208

74028

9

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

6.59

93

434

516

10

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

249.8

19700

91895

109355

11

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

54.5

4318

20142

23969

12

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

101.47

8039

37500

44625

13

SC ROBY GAS TRADING SRL

119.34

9454

44100

52479

14

SC DEKOMTE DE TEMPLE MANUFACTURING

S.R.L

29.9

2369

11051

13151

15

SC UZUC SA

419.48

26847

125232

149026

16 si 17

SC UZUC SA

220,28

146.81

36953

172374

205125

18 si 19

SC UZUC SA

479.07

312.03

79236

369612

^^439838

20 si 21

SC UZUC SA

77.87

43.83

11807

55076,XV

22 si 23

SC UZUC SA

510.22

81.97

45415

21184.6S- r

24 si 25

SC UZUC SA

76.51

76.51

16808

784^1

26 si 27

SC UZUC SA

128.6

92.18

22580

1053<\L

28 si 29

SC UZUC SA

1323.76

258.66

124988

58303^

--

k0.'-

30

SC UZUC SA

567.32

36308

169366

201546

31

SC UZUC SA

249.35

15958

74439

88582

32

CRANGASU GABRIEL MARIUS; CRANGASU AURELIA VIRGINIA

18.14

1118

5215

6206

33

NICULESCU ALEXANDRU IULIAN;

NICULESCU FLORIN

30.87

1903

8877

10564

34

CANAE MARIN; CANAE MIRELA

32.04

1975

9213

10963

35

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

1764.11

134072

625406

744233

36

NAE DANIELA; N AE ION

12.31

759

3541

4214

37

ENE RADU ANDREI; ENE CONSUELA-ADELA

14.89

918

4282

5096

38

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL

172.87

13695

63883

76021

39

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL

79

823

3839

4568

40

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT

743.3

57331

267432

318244

41

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT

15514.94

473826

2210256

2630205

42

SC LUCA RAPHAEL LOGISTIK SRL

4.31

323

1507

1793

43

SC HALE SI PIEȚE SA

495

30100

140407

167084

44

SC HALE SI PIEȚE SA

48

6700

31253

37191

45

SC UZUC SA

evaluare lucrări cauzate de expropriere

627068

746211

TOTAL

23695.27          2326.01

1,283,081

6,612,251

7,868,579Proiectant,

INTERGROUP ENGIHEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - .140/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR00000600167I2071, Ralffelsen Bank

Tel/fax-, 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții


"Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor” - EVALUARE LUCRĂRI CAUZATE DE EXPROPRIERE PENTRU UZUC SA

Nr.ert.

Denumirea capltolelorsi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

tei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru abținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.3

Amenajarea terenului

1.3

menajar pentru proiect ia me Ri ui si a ucerea terenu ui a s area iniția a

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

1---------------------

Total capitol 1

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investita

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

Total capitol 2

£

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

-

I

-

3.1.1

Studii teren

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

DocumentatH-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații

3.3

Expertizare tehnica

4,800.00

912.00

5,712.00

3.3.1

Deviere rețea de apa 240ml

800.00

152.00

952.00

3.3.2

Deviere rețea electrica 180ml

1,500.00

285.00

1,785.00

3.3.3

Dezafectare si refacere gard 666ml

500.00

95.00

595.00

3.3.4

Dezafectare parțiala pod rulant 4 stâlpi

2,000.00

380.00

2,380.00

3.4

Tertr carea pe ormantei energe’ces auntu energetica caiiritor

3.5

Proiectare

46,890.00

8,909.10

55,799.10

3.5.1

Tema de proiectare

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

3.5.3

Studiu de fezabflitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.5.4

Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

9,500.00

1,805.00

11,305.00

3.5.4.1

Deviere rețea de apa 240ml

500.00

95.00

595.00

3.5.4.2

Deviere rețea electrica 180ml

500.00

95.00

595.00

3.5.4.3

Dezafectare si refacere gard 666ml

500.001

95.00

595.00

35.4.4

Dezafectare parțiala pod rulant 4 stâlpi

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.5.6

Proiectul tehnic sl detalii de execuție

27,890.00

5,299.10

33,189.10

3.5.6.1

Deviere rețea de apa 240ml

8,460.00

1,607.40

10,067.40

3.5.6.Z

Deviere rețea electrica 180ml

4,230.00

803.70

5,033.70

3.5,6.3

Dezafectare sl refacere gard 666ml

13,320.00

2,530.80

15,850.80

3.5.6.4

Dezafectare parțiala pod rulant 4 stâlpi

1,880.00

357.20

2,237.20

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7

Consultanta

3.7.1

■ înagemen'u,~e proiec pentru o iec ivu ce investi' n

3.7.2

Auditul financiar

3.8

Asistenta tehnica

5,578.00

1,059.82

6,637.82

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

5,578.00

1,059.82

6,637.82

3.8.1.1

Deviere rețea de apa 240ml

1,692.00

321.48

2,013.48


3.8.1.2

Deviere rețea electrica 180ml

846.00

160.74

3.8.1.3

Dezafectare si refacere gard 666ml

2,664.00

506.1b

3.8.1.4

Dezafectare parțiala pod rulant 4 stâlpi

376.00

71>

/—387.44

3.B.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

Ț        f—

r’Tter

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ta fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

l

1*

rzw

3.8.2

Dirigentle de șantier

■i

Total copitol 3

57,268.00

10,880.9?

68,148.92

V F  r- X

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

557,800.00

105,982.00

663,732.00

4.1.1

Deviere rețea de apa 240ml

169,200.00

32,148.00

201,348.00

4.1.2

Deviere rețea electrica 180ml

84,600.00

16,074.00

100,674.00

4.1.3

Dezafectare si refacere gard 666ml

266,400.00

50,616.00

317,016.00

4.1.4

Dezafectare parțiala pod rulant 4 stâlpi

37,600.00

7,144.00

44,744.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.3

tî’aje, ec ipamente ie no ogice si unctiona e care necesita montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

r-

Total capitol 4

557.800.00

105,982.00

663,782.00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

12,000.00

2,280.00

14,280.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizam de șantier

12,000.00

2,280.00         14,280.00

5.1.1.1

Deviere rețea de apa 240ml

3,000.00

570.00

3,570.00

5.1.1.2

Deviere rețea electrica 180ml

3,000.00

570.00

3,570.00

5.1.1.3

Dezafectare sl refacere gard 666mt

3,000.00

570.00

3,570.00

5.1.1.4

Dezafectare parțiala pod rulant 4 stâlpi

3,000.00

570.00

3,570.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

omisioane e si ofcanzi.e a erenre ere htu ui anciî nnanta oare

5.2.2

ota a erenta peniru contro u caita’n ucran or e construcții

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4

ota arerenta -aser oefa e a onstructdrr or -

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfflntare      ,

i

I

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute                                                       ,

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total capitol 5

12,000.00

2,280.00

14,280.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

’regatirea personalului de exploatare

6.2

’robe tehnologice si teste

Total capitol 6

-

TOTAL GENERAL

627,068.00

119,142.92

746,210.92

din care C*M (1.2v1.3r1.4e2*4.1v4.2+5.1.1)

569,800.00

106,262.00

678,062.00

In preturi la data de octombrie 2018 1 euro • 4,662 Lei