Hotărârea nr. 424/2018

Hotãrârea nr. 424 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Buna Vestire nr.36

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                   _

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI V


HOTĂRÂREA Nr. 424 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Buna Vestire nr.36

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 249/09.10.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1470/09.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 305/08.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 137/10.10.2018 la Direcția Economică prin care se propune exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Buna Vestire nr. 36;

Luând în considerare Raportul din data de 03.10.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în conformitate cu art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată și actualizată;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c”, art. 45 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Nexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului teren cu nr. cadastral 106596 și a construcțiilor situate pe acesta, cu nr. cadastrale 132301- CI, 132301 - C2, 132301 - C3, 132301 - C4, situat în Ploiești, str. Buna Vestire, nr.36, înscris în Lista Monumentelor Istorice cu codul PH-II-m-B-16244 „Casa Amira ”, la valoarea de 455.000 lei.

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 octombij


x

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ George-Sorin-Niculae BOTEZf^

ntrascmiu SECRET aurenț