Hotărârea nr. 423/2018

Hotãrârea nr. 423 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti, referitor la unele unități de învățământ

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 423 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la unele unități de învățământ

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 293/11.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1503/12.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 309/10.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 152/11.10.2018 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la unele unităti de învățământ;

Ținând cont de Raportul din data de 10.10.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere solicitările transmise de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia comunicate prin adresa nr. 15537/05.10.2018;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea poziției 117 din Anexa G la Hotărârea nr. 225/1999 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

« la poziția 117, coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Aleea Râșnovenilor, nr. 46, spațiu de învățământ corp 6, subsol tehnic, Parter +

1 Etaj, suprafața construită la sol 934 mp, suprafața desfășurată 2084 mp, înscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 141480 cu nr. cadasfiîO 41480 - C6, suprafața totală teren 3896 mp, inscris in Cartea Funci4j^?^uz^'F?^h^iesti nr. 141480 cu nr. cadastral 141480, având ca vecinătăți la Sud, Est si Vest domeniul public al municipiului Ploiești si la Nord strada PăstorițeE,! iar coloând paloare de inventar» va avea următorul cuprins : « 4.993.008,11              o/

Art.2. Se aprobă modificarea pozițiilor 28-30 din Anexa 2 IaHTotărârea nr. 242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, cu modificările și completările ulterioare, care vor avea următorul cuprins:

- la poziția 28, coloana « denumirea bunului» va avea următorul cuprins : « Școala Gimnazială George Coșbuc, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 17 », coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins : «str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 17, suprafața totală teren 6426 mp, inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 137668 cu nr. cadastral 137668, având ca vecinătăți la Nord str. Alexandru Lăpușneanu, la Sud Grădinița cu program prelungit nr. 32, la Est str. Ciprian Porumbescu și la Vest domeniu public -Alee» ;

  • -  la poziția 29, coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins : « atelier mecanic, Corp C - C3 aferent Scolii Gimnaziale George Coșbuc, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 17», coloana «elemente de identificare » va avea următorul cuprins : « str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 17, demisol, suprafața construită la sol 54 mp, suprafața desfășurată 54 mp, inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 137668, cu nr. cadastral 137668-C3, având ca vecinătăți la Nord, Vest și Est teren aferent Scolii Gimnaziale George Coșbuc, iar la Sud spațiu învățământ aferent Scolii Gimnaziale George Coșbuc» ;

  • -  la poziția 30, coloana « denumirea bunului» va avea următorul cuprins : « spațiu învățământ Corp A - CI, Corp B - C2 aferent Școlii Gimnaziale George Coșbuc, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 17 », iar coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins «str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 17, Corp A - CI, P+1E, suprafața construită la sol 303 mp, suprafața desfășurată 606 mp, inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 137668, cu nr. cadastral 137668-C1, Corp B - C2, P+1E, suprafață construită la sol 409 mp, suprafață desfășurată 818 mp, inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 137668, cu nr. cadastral 137668-C2, având ca vecinătăți: la Nord parțial teren aferent Scolii Gimnaziale George Coșbuc și parțial atelier mecanic, Corp C - C3 aferent Scolii Gimnaziale George Coșbuc, la Est, Vest și Sud teren aferent Scolii Gimnaziale George Coșbuc,», iar coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 2.685,782,28 lei, din care Corp A -CI - 725.953,86 lei și Corp B - C2 - 1.959.828,42 lei »

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 octombrie 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contraseniiiează: X SECRETAR, / &Vaurențiu DIȚU