Hotărârea nr. 422/2018

Hotãrârea nr. 422 privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I la Serviciul Contracte din cadrul Direcţiei Gestiune Patrimoniu din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 422 privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I la Serviciul Contracte din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 288/11.10.2018 a primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate comun al serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 443/11.10.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1487/11.10.2018, prin care se propune transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I la Serviciul Contracte din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu, pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 12.10.2018;

în conformitate cu prevederile art. 61, alin. (1), lit.„a” din Legea nr.l88/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, care reglementează numirea funcționarilor publici de execuție definitivi în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice de grad profesional asistent;

în temeiul art. 36, alin.(2), lit.„a” si alin. (3), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007 , actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I la Serviciul Contracte din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu, începând cu data de 08.10.2018.

Art.2. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare începând cu data de 08.10.2018.

Art.3. începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.409/04.10.2018 se modifică conform prezentei hotărâri.

Art.4. Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 octombrie 2018

A

^Contrasemnează:

* SECRETAR,

Laurenfțu DIȚU


IM *!


PREȘEDINTE DE ȘEDIN

George-Sorin-Niculae BOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I la Serviciul Contracte din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art. 61, alin. (1), lit.„a” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare, la terminarea perioadei de stagiu, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent.

Caracterul de urgență al proiectului de hotărâre reiese din prevederile art.98 alin.(l) și art.101 alin.(l) din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: "Funcționarii publici debutanți care au obținut la evaluarea activității calificativul "corespunzător" vor fi numiți, prin transformarea postului, funcționari publici definitivi într-o funcție publică de execuție din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional "asistent", în termen de 3 zile lucrătoare de la completarea Raportului de evaluare a perioadei de stagiu”.

Având în vedere că raportul de stagiu a fost întocmit la data de 03.10.2018 propun transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I la Serviciul Contracte din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu, începând cu data de 08.10.2018, pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu.

Odată cu transformarea gradului profesional din debutant în asistent se completează Fișa postului cu noi atribuții potrivit nivelului funcției publice.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.