Hotărârea nr. 421/2018

Hotãrârea nr. 421 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 316/09.08.2018, privind rectificarea Listelor de investiţii aferente creditului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 421


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 316/09.08.2018, privind rectificarea Listelor de investiții aferente creditului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 291/11.10.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana și Staicu Zoia precum si Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 144/11.10.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1508/12.10.2018 prin care se propune repartizarea pe anii 2018-2019 a sumelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 316/09.08.2018 din Listele de investiții aferente creditului contractat de către municipiul Ploiești de la Exim Bank;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 12.10.2018;

Ținând cont de Hotărârile Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr. 5212/10.10.2017 și nr. 5252/27.11.2017;

Luând act de prevederile:

 • - ari. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal -bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă tragerile din credit în suma de 71.219.060 lei, pentru anii 2018-2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă Notele de fundamentare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primăriei Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 octombri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA^ culae BOT^feul

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2018-2019-Credit Exim Bank

RECTIFICARE II


lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

HCL

Valoare totala conform SF

2018

51.194.719,73

INFLUENTE

2018

2018

RECTIFICARE

2019

20.024.340,27

INFLUENTE

2019

2019

RECTIFICARE

0

1

2

3

4

7,00

6

TOTAL CHELTUIELI

255.365.544.30

L23:613A94;96:

iOA>24.34(h27

!;23i6i3>494;96<

4.L«j7.«35,23

Cap. 70.07 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL-'-'              :       V                  -T:;/. :                  Z:-:/-:. .•

: :7-84Ț.130;oi>.::

-2 174955.07

>::5:.666;174,93:;

:T2-793^7^<::

: 2,174.955,07

< 4.968.342,30 :

din care

A

Lucrări in continuare

14.816.130,00

7.841.130,00

-2.174.955,07

5.666.174,93

2.793.387,23

2.174.955,07

4.968.342,30

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans.9Mai Ploiești

206/31.08.07

14.816.130,00

7.841.130,00

-2.174.955,07

5.666.174,93

2.793.387,23

2.174.955,07

4.968.342,30

B

Lucrări noi

20.737.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1

Construire Piața Centrala Agroalimentara”

44/27.02.17

20.737.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

'IQTAL ^ L y j > <                     z L

79.558.009,8:1:

30,142,169i73

:-l6,627.:l 19.89

13,51:5.049,84:

: 12.230.95:3,04 <

l6.627.1tri,!$V

:/28:^;bțZ;93<

A

din care

Lucrări in continuare

79.558.009,81

30.142.169,73

-16.627.119,89

13.515.049,84

12.230.953,04

16.627.119,89

28.858.072,93

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

156/23.04.15

6.604.740,00

3.360.000,00

-1.170.185,15

2.189.814,85

0,00

1.170.185,15

1.170.185,15

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

398/30.10.15

13.920.504,13

1.700.000,00

-925.621,79

774.378,21

0,00

925.621,79

925.621,79

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea beius, Farictlor, Astra

42/27.02.17

7.231.139,20

4.240.000,00

-697.098,65

3.542.901,35

1.110.000,00

69T098.65

f.807.098,65

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

41/27.02.17

3.305.879,38

2.745.000,00

-1.122.861,80

1.622.138,20

0,00 iii

©z

O .

Wț A

1.^23*61,80

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

485/29.11.13

27.597.200,00

13.298.622,63

-8.804.491,92

4.494.130,71

4.120.953,04

%

y/.-

^134125.444,96

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

128/24.04.17

1.798.547,10

1.798.547,10

-906.860,58

891.686,52

0,00

906.860,58

906.860,58

10.000.000,00

7

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

181/2013;53/2006

19.100.000,00

3.000.000,00

-3.000.000,00

0,00

7.000.000,00

3.000.000,00

Nr. crt.

*         DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

HCL

Valoare totala conform SF

2018

51.194.719,73

INFLUENTE 2018

2018 RECTIFICARE

2019

20.024.340,27

INFLUENTE 2019

2019 RECTIFICARE

0

1

2

3

4

7,00

6

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

140^25:4.374.58

13.2 LI .420.,00

-4.211.420,00:

9.000.000,00 :

5.000.000,00.:

•4.211.420,00:

: 9.21 J.42D;00 ::

din care

B

Lucrări noi

140.254.374,58

13.211.420,00

-4.211.420,00

9.000.000,00

5.000.000,00

4.211.420,00

9.211.420,00

1

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

75/27.02.14

28.211.420,00

3.211.420,00

-2.211.420,00

1.000.000,00

5.000.000,00

2.211.420,00

7.211.420,00

2

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

320/2018

140.254.374,58

10.000.000,00

-2.000.000,00

8.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAMANDI
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162 .

ANEXA 2


&r/lloi$ /// io.ao/g


NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019

Credit Exim Bank

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

A.Lucrari in continuare.

1. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa a Il-a

In vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus a fost incheiat contractul de lucrări nr. 26468/29.11.2017 cu asocierea SC Colen Impex SRL - SC Europan Prod SRL.

Obiectivul beneficiază de finanțare prin Programul de finanțare a locuințelor destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, derulat pe baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2007, aprobata cu modificări si completări prin Legea 84/2008.

 • -  Valoare contract lucrări: 9.812.629,73 lei fara TVA.

 • -  Pentru executarea lucrărilor a fost obtinuta autorizația de construire nr. 166/22.04.2016.

 • - Din sumele alocate se decontează si serviciile de dirigentie de șantier, proiectre, asistenta tehnica si taxa ISC.

Informații financiare

 • 1. Valoarea totala a proiectului(investitiei)         - 16.377.600,00 lei, (inclusiv

TVA)

din care C+M                                 - 14.404.135,00 lei, (inclusiv

TVA)

 • 2. Grafic de finanțare

 • 2007 - 300.000,00 lei - cheltuieli proiectare, buget local;

 • - 259.771,79 lei -cheltuieli execuție lucrări, buget de stat - Fondul National de Dezvoltare

3287,00 lei cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2008 - 1.187.821,30 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

12.543,28 lei - cheltuieli urmărire execuție - buget local 2010 - 176.403,45 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget local

 • - 155.009,88 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

 • - 3.475,27 lei - dirigentie de șantier - buget local

2011 - 1.257.917,12 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat 9.499,66 lei - asistenta tehnica - buget local 5.187,94 lei - dirigentie de șantier - buget local

2014 - 33.000 lei - cheltuieli proiectare - refacere documentație rest de executat.                                                r


 • 3. Stadiul fizic actual: lucrări executate 45 %.

Obiectivul beneficiază de finanțare de la bugetul de stat, pentru lucrărilor de constructii-montaj, conform contract de finanțare 9910/16.05.2018.

Conform stadiului fizic de execuție a lucrărilor si comunicărilor făcute de executant, propunem diminiarea sumei cu 2.174.955,07 lei pentru anul 2018 si vor fi distribuiti in anul 2019.

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 5.666.174,93 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 4.968.342,30 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 10.634.517,23 lei.

Director Executiv,

Mihaela


1AMANDI

F


SERVICIUL INVESTIȚII

Stochita Mariana


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int. 162    .

ANEXA 2#CL

i T/llo^/ll io.ăo^


NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019 Credit Exim BankPROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

1. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești- etapa 1

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Eroilor, realizarea de racorduri pentru cetateni (pe străzile Caliman, Venus, Calusari, Mieilor, Turda, Faurari, Cosari, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganului,).

Investiția are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor tehnico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCT IMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 156/23.04.2015 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețele subterane in Municipiul Ploiești” - etapa I, care cuprinde si realizarea relelei de canalizare pe străzile din cartierul Eroilor.

Conform stadiului fizic de execuție a lucrărilor si comunicărilor făcute de executant, propunem diminiarea sumei cu 1.170.185,15 lei pentru anul 2018 si vor fi distribuiti in anul 2019.

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 2.189.814,85 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 1.170.185,15 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 3.360.000,00 Iei.

Director Executiv, MihaeMAMANDl

MANDI


SERVICIUL INVESTIȚII Mariana Stochita

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int. 162 /(1 $

ANEXA 2 M     ■ W

țj/ HoSA/H lo-tert


NOTE DE FUNDAMENTARE


a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019Credit Exim Bank


PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

2. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Modernizare străzi zona Buna Vestire,inclusiv canalizare;

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Buna Vestire, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  realizarea rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare aferente proprietăților;

 • -  creșterea gradului de siguranța si confort pentru riverani;

Municipiul Ploiești a Încheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCT IMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 398/30.10.2015 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețea canalizare cartier Buna Vestire”.

Conform stadiului fizic de execuție a lucrărilor si comunicărilor făcute de executant, propunem diminiarea sumei cu 925.621,79 lei pentru anul 2018 si vor fi distribuiti in anul 2019.

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 774.378,21 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 925.621,79 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 1.700.000,00 lei (inclusiv TVA).

Director Executiv,

Mihaela lAMANDI t"'

SERVICIUL INVESTIȚII Mariana St ochit a

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII


Telefon 0244 516699, int.162 / . _ /Q ANEXA 2 fer ///     ///

’      NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-Credit Exini Bank


PROTECȚIA MEDIULUI A.Lucrari in continuare

 • 3. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere rețea canalizare cartier Mimiu: str.Mimiu, Rierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra;

Proiectul propune soluția tehnica de execuție a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Mimiu (Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra), cu descărcare in colectorul existent pe B-dul Petrolului, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 3482 ml

 • -  racorduri menajere - 213 buc.

 • -  guri de scurgere - 161 buc.

 • -  subtraversare CF industriala

 • -  conducta refulare

 • -  statie pompe ape uzate menajere

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCT IMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 49/26.02.2010 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețea canalizare cartier Mimiu”. Actualizarea devizului general s-a realizat conform H.C.L. nr. 42/27.02.2017.

Conform stadiului fizic de execuție a lucrărilor si comunicărilor făcute de executant, propunem diminiarea sumei cu 697.098,65 lei pentru anul 2018 si vor fi distribuiti in anul 2019.

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 3.542.901,35 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 1.807.098,65 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 5.350.000,00 lei (inclusiv TVA).

SERVICIUL INVESTIȚII

Mariana Stochita

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII


Telefon 0244 516699, int. 162,

ANEXAI la l/CL     //Wr

l/o^l //. /<>, NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018 Credit Exim Bank


PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

 • 4. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere rețea canalizare cartier Rafov II:Str.Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului;

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Rafov, cu descărcare in colectoarele existente pe B-dul Petrolului, str. Barcanesti, Industriilor si B-dul Calea București, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 4.455 ml

 • -  racorduri menajere - 407 buc.

 • -  guri de scurgere - 97 buc.

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCTIMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 51/26.02.2010 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețea canalizare cartier Rafov II”.

Conform stadiului fizic de execuție a lucrărilor si comunicărilor făcute de executant, propunem diminiarea sumei cu 1.122.861,80 lei pentru anul 2018 si vor fi distribuiti in anul 2019.

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 1.745.000 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 1.122.861,80 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 2.745.000,00 lei (inclusiv TVA).

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


SERVICIUL INVESTIȚII

Mariana Stochita

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int. 162 anexa 2 L* nc. W/seif^rlll OAS/H-toMfi_____________

NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2011/

Credit Exim Bank


N ® i

APROBAT, *\ f IUMaBX;1AdriaWWwPROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

 • 5. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere rețea canalizare si racorduri in cartier Ploiești Vest - Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din B-dul Petrolul.

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Mitica Apostol, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  realizarea rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare aferente proprietăților;

 • -  sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din B-dul Petrolul.

 • -  creșterea gradului de siguranța si confort pentru riverani;

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCTIMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Conform stadiului fizic de execuție a lucrărilor si comunicărilor făcute de executant, propunem diminiarea sumei cu 8.804.491,92 lei pentru anul 2018 si vor fi distribuiti in anul 2019.

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 4.494.130,71 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 12.925.444,96 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 17.419.575,67 lei.

SERVICIUL INVESTIȚII

Mariana Stochita

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int. 162    ,

ANEXA 2 /a ttCd.        /£o (£NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019 Credit Exim Bank


PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

 • 6. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, cartier Albert : str. Republicii (parțial) Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda;

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Albert, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  realizarea rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare aferente proprietăților;

 • -  creșterea gradului de siguranța si confort pentru riverani;

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCT IMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Conform stadiului fizic de execuție a lucrărilor si comunicărilor făcute de executant, propunem diminiarea sumei cu 906.860,58 lei pentru anul 2018 si vor fi distribuiti in anul 2019.

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 891.686,52 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 906.860,58 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 1.798.547,10 lei (inclusiv TVA).

SERVICIUL INVESTIȚII

Mariana Ștochita

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 2 l /)/\     /<&> /<r

]«- /// 0’9/// /<>. W

NOTE DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anului 2018


Credit Exim Bank


PROTECȚIA MEDIULUI

A. Lucrări in continuare

7. Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in municipiul Ploiești.

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 536/26.04.2006 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției “Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiești”.

Lucrările aferente acestui obiectiv au fost contractate si parțial executate in perioada 2008-2013, beneficiind de finanțare atat de la bugetul de stat (75%) prin Convenția nr. 5546/26.10.2006, cat si de la bugetul local (25%).

Din cauza nealocarii, in continuare, a fondurilor de la bugetul de stat, Municipiul Ploiești care si-a onorat obligațiile asumate prin convenție, a fost nevoit sa dispună sistarea execuției lucrărilor aferente acestei investiții incepand cu data de 01.08.2013.

Pentru realizarea lucrărilor a fost incheiat contractul de execuție nr. 04981/14.03.2008, in cadrul caruia au fost executate următoarele lucrările:

 • - modernizarea statiei de epurare a apelor uzate si reorganizare incinta -lucrări nefinalizate;

 • -  extinderea rețelei de canalizare pentru un nr. de 57 de străzi in zonele de nord-est, centru si sud -100%;

 • -  canal de preaplin (bypass channel) - preia apele pluviale in exces, in cazul ploilor torențiale, de la str. Rafov si le deversează in aval de statia de epurare - 100%;

 • -  statia de pompare Vintileanca si conducta de refulare ape uzate in colectorul străzii Tanarul Muncitor - 100%;

 • -  imbunatatirea deversoarelor existente aferente colectorului principal CI -100%.

Conform stadiului fizic de execuție a lucrărilor si comunicărilor făcute de executant, propunem diminiarea sumei cu 3.000.000,00 lei pentru anul 2018 si vor fi distribuiti in anul 2019.

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 0 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 10.000.000,00

Suma totala prevăzută in buget este de 10.000.000 lei

Director Executiv, Mihaete IAMANDI


SERVICIUL INVESTIȚII Mariana Stochita


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Reparații si Investiții Drumuri Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 2 (a tfoLfir.ter//lO3J3/ H Io. 2o/$


NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019

Credit Exim Bank

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B/l - Lucrări noi

Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului, (Podul din lemn), proiectare si execuție;

Descrierea proiectului

Pasajul rutier existent este amplasat la capătul stației de cale ferată Ploiești Sud și face legătura dintre străzile Depoului și Mimiului (Mărfurilor), amplasate de o parte și de alta a căii ferate București - Ploiești - Buzău.

In urma expertizei tehnice, efectuate in anul 2009, s-a decis inchiderea circulației rutiere pe acest pasaj, fiind incadrat in clasa V a stării tehnice.

Având in vedere ca degradările constatate s-au accentuat din cauza lipsei masurilor de remediere si ca starea tehnica actuala a pasajului nu mai corespunde cerințelor necesare pentru exploatarea in condiții de siguranța, s-a procedat la reexpertizarea pasajului.

In urma expertizei elaborata de expert tehnic atestat M.L.P.A.T. s-a stabilit ca pasajul superior nu asigura condițiile minime de siguranța si necesita inlocuirea.

înlocuirea structurii pasajului existent cu o structura noua presupune:

 • -  demolarea pasajului existent;

 • -  lucrări de execuție a unui nou pasaj si a rampelor de acces;

 • -  deviere /protecție instalații, conducte si cabluri;

protecția si relocarea cablurilor telefonice si fibra optica;

 • -  lucrări de deviere a rețelelor de apa si canalizare existente pe strada Mimiului;

 • -  lucrări de protejare si eventuala relocare a conductelor de gaze naturale si a conductelor subterane de petrol.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.75/27.02.2014 s-a aprobat documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiție”Creare pasaj de trecere între strada Depoului și strada fjjl^'iuluivIn vederea atribuirii contractului pentru obiectivul de investiții

pasaj de trecere intre strada Depoului si strada-’ ■ MirpifW (proiectare+execuție)”, in perioada 2014-2015, au fost organizate "dopa proceduri de achiziție publică, ambele fiind anulate ca urmare a fapliilți|<ap fost depusa nici-o oferta.                                                  "

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 28.211.420 lei, inclusiv TVA

Conform stadiului fizic de execuție a lucrărilor si comunicărilor făcute de executant, propunem diminiarea sumei cu -2.211.420,00 lei pentru anul 2018 si vor fi distribuiti in anul 2019.

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 1.000.000,00 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 7.211.420,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 8.211.420,00 lei (inclusiv TVA).

Director Executiv,

Mihaela IAMANDI


SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

Mihai Negru

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Reparații si Investiții Drumuri Telefon 0244 516699, int.l6°

ANEXA 3 {<*    /)TNOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019

Credit Exim Bank

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B/2 - Lucrări noi

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

Obiectivul de investiții va fi realizat prinn accesarea de fonduri prin POR 2014-2020, Axei prioritare 4, Obiectivul Specific 4.1 - “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

Activități propuse:

1. Modernizarea străzii Depoului intre Piața 1 Decembrie 1918 si intersecția cu strada Macazului,vizând:

 • -  Modernizarea infrastructurii rutiere utilizate in comun de mijloacele de transport public si autoturisme - Se are in vedere ca strada Depoului poate fi modernizata astfel incat sa permită circulația prioritara a mijloacelor de transport public (autobuze si troleibuze) si construirea de piste de biciclete, dar nu poate fi configurata ca si strada de categoria 2 cu benzi dedicate din cauza limitărilor din teren (strada este incadrata de clădiri private si infrastructura CFR)

 • - Modernizarea trotuarelor destinate traficului pietonal;

 • - Construirea pistelor de biciclete;

 • - Modernizarea elementelor de imbunatatire a siguranței rutiere, inclusiv adaptarea acestora pentru uzul persoanelor cu mobilitate redusa sau cu dizabilitati.

 • 2. Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strada Depoului si strada

Libertății,intre intersecția cu strada Macazului si Piața Gării de Vest pentru construcția de benzi dedicate transportului public si ja       «Sy


biciclete, incluzând:                                                         '

 • -  Construirea a 2 benzi separate fizic dedicate transportuln /ijoi troleibuze si autobuze, inclusiv reabilitarea pârtii c^d^biW^Z^y infrastructurii rutiere - Se are in vedere ca străzile Depoului si

vor fi reconfigurate pentru crearea benzilor dedicate transportai' public;

 • - Modernizarea trotuarelor destinate traficului pietonal;

 • - Construirea pistelor de biciclete;


W**''

i

- Modernizarea elementelor de imbunatatire a siguranței rutiere inclusiv adaptarea acestora pentru uzul persoanelor cu mobilitate redusa sau cu dizabilitati;

 • 3. Construire statie transfer intermodal pentru autobuze si autobuze electrice, troleibuze, microbuze si maxi-taxi in Piața 1 Decembrie 1918,incluzând:

 • - Construire sala de așteptare pentru calatori, grupuri sanitare;

 • - Puncte de vânzare bilete/automate bilete/carduri;

 • - Construire platforme de imbarcare/debarcare pentru calatori;

 • - Implementare sisteme de informare in timp real a calatorilor;

 • - Construire parcare de tip park & ride pentru autoturisme;

 • - Construire punct de parcare biciclete / bike rentai.

 • 4. Construirea/ modernizarea stațiilor de așteptare calatori pentru transportul public cu autobuze si troleibuze pe străzile Depoului si Libertății

 • 5. Construire puncte de inchiriere biciclete la intersecțiile cu strada Bobalna si Macazului

 • 6. Extinderea sistemului de management al traficului pentru mijloacele de transport public ce circula pe străzile Depoului si Libertății, incluzând:

 • - Implementarea unei aplicații software pentru informarea in timp real a utilizatorilor asupra programului mijloacelor de transport in comun

 • - Implementarea de sisteme de informare in timp real a pasagerilor

 • - Achiziționarea de sisteme de localizare a mijloacelor de transport public urban si de management al flotei (prin GPS)

 • - Sisteme de semaforizare sincronizată pentru prioritizarea circulației mijloacelor de transport.

 • 7. Plantarea de aliniamente de arbori / arbuști de-a lungul pistelor de biciclete si a traseelor pietonale si in zona parcărilor de tip park&ride. Arborii si arbuștii plantați vor avea ca funcție principala absorbția emisiilor de CO2.

 • 8. Construirea unei parcari „park & ride” in zona Pieței Gării de Vest

 • 9. Achiziționarea si instalarea stațiilor de reincarcare pentru autobuze electrice.

Conform stadiului fizic de execuție a lucrărilor si comunicărilor făcute de executant, propunem diminiarea sumei cu 2.000.000,00 lei pentru anul 2018 si vor fi distribuiti in anul 2019.


Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 8.000.000,00 l^i':

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 2.000.000,00 1^

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


ȘEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

Mihai Negru