Hotărârea nr. 420/2018

Hotãrârea nr. 420 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 420


privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 294/11.10.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Zoia Staicu precum și Raportul de specialitate nr. 147/11.10.2018 al Direcției Economice și nr. 1509/12.10.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018;

Având în vedere:

  • -  prevederile Legii nr. 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018;

  • -  prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 și a Notei de fundamentare nr. 2.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 octombrie 2018

A

PREȘEDINTE DE ȘEDIN George-porin-pficulae BOI


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 VENITURI


DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

361/27.09.2018

REALIZĂRI

28.09,2018

%/AN

Influente

+/-

BUGET

Rectificat OCTOMBRIE 2018

368.669,94

301.166,80

81,69

528,80

369.198,74

VENITURI - TOTAL

0001

368.669,94

301.166,80

81,69

528,80

369.198,74

VENITURI PROPRII

0101

293.572,91

232.808,33

79,30

528,33

294.101,24

I. VENITURI CURENTE

0002

363.616,91

285.805,33

78,60

289,33

363.906,24

A. VENITURI FISCALE

0003

319.633,00

262.074,33

81,99

38,33

319.671,33

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.733,00

127.702,00

83,61

38,00

152.771,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

2.289,00

66,87

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

2.289,00

66,87

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

2.289,00

66,87

3.423,001

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

148.205,00

124.270,00

83,85

0,00

148.205,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

336,00

37,33

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

336,00

37,33

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

147.305,00

123.934,00

84,13

0,00

147.305,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

146.305,00

123.036,00

84,10

146.305,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

898,00

89,80

1.000.00

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

1.143,00

103,44

38,00

1.143,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

1.143,00

103,44

38,00

1.143,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

1.143,00

103,44

38,00

1.143,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77.473,00

64.857,00

83,72

0,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

77.473,00

64.857,00

83,72

0,00

77.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

52.521,00

86,99

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

13.472,00

86,48

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

39.049,00

87,16

0,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.594,00

9.445,00

75,00

0,00

12.594,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500, OOÎ

3.791,00

84,24'

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

5.636,00

69,80

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

18,00

90,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.500,00

2.891,00

64,24

4.500,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

89.427,00

69.515,33

77,73

0,33

89.427,33

SUME DEFALCA TE DIN T. V. A.

1102

71.003,00

54.192,00

76,32

0,00

71.003,00

Sume defalcate din T V A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

50.280,00

38.733,00

77,03

50.280,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

12.789,00

74,74

17.111,00
DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

361/27.09.2018

REALIZĂRI

28.09,2018

%/AN

Influente

+/-

o

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

2.670,00

73,92

a

3.612,W

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

4,00

2,00

50,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

2,00

50,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

77,00

75,49

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

77,00

75,49

102,00

PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

18.318,00

15.244,00

83,22

0,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.733,00

13.414,00

85,26

0,00

15.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9.292,00

8.203,00

88,28

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.441,00

5.211,00

80,90

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

1.760,00

70,40

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

70,00

82,35

85,00

Alte impozite si taxe

180250

0,33

0,33

0,33

C. VENITURI NEFISCALE

0012

43.983,91

23.731,00

53,95

251,00

44.234,91

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14.274,00

8.289,00

58,07

0,00

14.274,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14.274,00

8.289,00

58,07

0,00

14.274,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12.400,00

6.414,00

51,73

12.400,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.875,00

100,05

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DF. BUNURI SI SERVICII

0014

29.709,91

15.442,00

51,98

251,00

29.960,91

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

10.777,00

6.585,00

61,10

65,00

10.842,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

6.061,00

58,94

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

87,00

47,00

54,02

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

284,00

101,79

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

128,00

193,00

150,78

65,00

193,00

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

31,00

34,00

109,68

4,00

35,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

11,00

15,00

4,00

15,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

19,00

95,00

20,00

AMENZI, PENALITAT1 SI CONFISCĂRI

3502

15.905,91

7.803,00

49,06

163,00

16.068,91

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.905,91

7.640,00

48,03

15.905,91

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

163,00

HDIV/0!

163,00

163,00

DIVERSE VENITURI

3602

2.996,00

1.020,00

34,05

19,00

3.015,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

1.126,00

162,00

14,39

1.126,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

581.00

77,47

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din aiutoare de stat recuperate

360211

64,00

27,00

42,19

64,00

Taxa reabilitare termica

360223

406,00

231,00

56,90

406,00

Alte venituri DEZVOLTARE

360247

650,00

6

0,00

650,00

Alte venituri

360250

19,00

19,00

19,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

370201DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

361/27.09.2018

REALIZĂRI

28.09,2018

%/AN

Influente

+/-

Rectificai

OCT0MSRJE 2«1«-

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

0,00

0,00

-1.000,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

0,00

0

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

959,00

1.195,00

124,61

239,00

1.198,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

959,00

1.195,00

124,61

239,00

1.198,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

954,00

1.194,00

125,16

239,00

1.193,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,00

1,00

20,00

5,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

2.158,03

14.098,47

653,30

0,47

2.158,50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2.158,03

598,47

27,73

0,47

2.158,50

Incasari din rambursări

40.02

0,00

13.500,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local F

4018

7.000,00

Sume din excedentul bugetului local D

4014

6.500,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

2.003,03

598,47

29,88

0,47

2.003,50

A. De capital

0019

2.003,03

598,47

29,88

0,47

2.003,50

Planuri si regulamente de urbanism

420205

34,09

34,09

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

386,49

79,00

20,44

386,49

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,47

0,47

0,47

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

123,00

67,96

181,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

396,00

28,26

0

1.401,45

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

155,00

0,00

0,00

155,00

Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

155,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

68,00

3,51

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

68,00

3,51

1.936,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

361.896,91

293.093,80

80,99

289,80

362.186,71

I. VENITURI CURENTE

0002

361.560,91

285.574,33

78,98

289,33

361.850,24

A. VENITURI FISCALE

0003

319.633,00

262.074,33

81,99

38,33

319.671,33

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.733,00

127.702,00

83,61

38,00

152.771,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

2.289,00

66,87

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

2.289,00

66,87

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

2.289,00

66,87

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

148.205,00

124.270,00

83,85

0,00

148.205,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

336,00

37,33

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

336,00

37,33

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

147.305,00

123.934,00

84,13

0,00

147.305,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

146.305,00

123.036,00

84,10

146.305,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

898,00

89,80

1.000,00


DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

361/27.09.2018

REALIZĂRI

28.09,2018

%/AN

Influente

+/-

BUGJ^ ’

Rectificat octqâibSie 201r8g O c

*

îs

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

1.143,00

103,44

38,00

1.143,Je

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

1.143,0(1

103,44

38,00

1.143,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

1.143,00

103,44

38,00

1.143,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77.473,00

64.857,00

83,72

0,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

77.473,00

64.857,00

83,72

0,00

77.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

52.521,00

86,99

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

13.472,00

86,48

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

39.049,00

87,16

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.594,00

9.445,00

75,00

0,00

12.594,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.791.00

84,24

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

5.636,00

69,80

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

18,00

90,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.500,00

2.891,00

64,24

4.500,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

89.427,00

69.515,33

77,73

0,33

89.427,33

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

1102

71.003,00

54.192,00

76,32

0,00

71.003,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

50.280,00

38.733,00

77,03

50.280,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

12.789,00

74,74

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

2.670,00

73,92

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

4,00

2,00

50,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

2,00

50,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

77,00

75,49

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

77,00

75,49

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

18.318,00

15.244,00

83,22

0,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.733,00

13.414,00

85,26

0,00

15.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9.292,00

8.203,00

88,28

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.441,00

5.211,00

80,90

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

1.760,00

70,40

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

70,00

82,35

85,00

Alte impozite si taxe

180250

0,33

0,33

0,33

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

41.927,91

23.500,00

56,05

251,00

42.178,91

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14,274,00

8.289,00

58,07

0,00

14.274,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14.274,00

8.289,00

58,07

0,00

14.274,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12.400,00

6.414,00

51,73

12.400,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.875,00

100,05

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

27.653,91

15.211,00

55,00

251,00

27.904,91

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

361/27.09.2018

REALIZĂRI

28.09,2018

%/AN

Influente

+/-

BUGEJ<^ RectiQfrfT / OCTOWB^Hl 2(f 8 • '

Ir-, C\

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AL TE ACTIV1TA TI

3302

10.777,00

6.585,00

61,10

65,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

6.061,00

58,94

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87.00

47.00

54,02

87.011

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

284,00

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activ itati

330250

128,00

193,00

150,78

65,00

193,00

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

31,00

34,00

109,68

4,00

35,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

11,00

15,00

4,00

15,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

19,00

95,00

20,00

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15.905,91

7.803,00

49,06

163,00

16.068,91

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.905,91

7.640,00

48,03

15.905,91

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

163,00

163,00

163,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.940,00

789.00

40,67

19,00

1.959,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

1.126,00

162,00

1.126,00

Taxe speciale

360206

750,00

581,00

77,47

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00'

27,00

42,19

64,00

Alte venituri

360250

19,00

19 00

19,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

0,00

-1.000,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

7.000,00

0,00

0,00

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

7.000,00

0,00

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de F

400206

7.000,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

336,00

519,47

154,60

0,47

336,47

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

336,00

519,47

154,60

0,47

336,47

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

181,00

519,47

287,00

0,47

181,47

B. Curente

0020

181,00

519,47

287,00

0,47

181,47

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

4DIV/0!

0,00

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

#DIV/0!

0,00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

SDIV/0!

0,00

Subvenții ptr. compensarea creantcrilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

#DIV/0!

0,00

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

WDIV/0!

0,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,47

0,47

0,47

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

123,00

67,96

181,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

396,00

0,00

SUB VENTII DE LA AL TE ADMINISTRAȚII

4302

155,00

0,00

0,00

155,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

155,00
DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

361/27.09.2018

REALIZĂRI

28.09,2018

%/AN

Influente

+/-

BUGET

Rectificat i

OCTOMBRIji 2018 f

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

6.773,03

8.073.00

119,19

239,00

7.012,(Ij

I. VENITURI CURENTE

0002

2.056,00

231,00

11,24

0,00

2.056,01)

C. VENITURI NEFISCALE

0012

2.056,00

231,00

11,24

0,00

2.056,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

2.056,00

231,00

11,24

0,00

2.056,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.056,00

231,00

21,88

0,00

1.056,00

Taxa de reabilitare termica

360223

406,00

231,00

56,90

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0,00

Alte venituri

36.02.47

650,00

0,00

650,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

0,00

1.000.00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

959,00

1.195,00

124,61

239,00

1.198.00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

959,00

1.195,00

124,61

239,00

1.198,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

954,00

1.194,00

239,00

1.193,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite

390203

5.00

w

20,00

5,00

IV. SUBVENȚII

0017

1.822,03

79,00

4,34

0,00

1.822,03

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.822,03

79,00

4,34

0,00

1.822,03

Incasari din rambursări

4002

0,00

6.500,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

0,00

6.500,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

1.822,03

79,00

4,34

0,00

1.822,03

A. De capital

0019

1.822,03

79,00

4,34

0,00j

1.822,03

Planuri si regulamente de urbanism

420205

34,09

34,09

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

386,49

79,00

386,49

Subvenții de la bugetul de stat

420213

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

0,00

0

1.401,45

Fondul sociali FSE)

48.02.02

1.936,00

68,00

3,51

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

68,00

3,51

1.936,00JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIBUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.361/27.09.2 018

AN 2018

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018

execuție la

28.09.2018

%/AN

438.756.94

294.346,19

528.80

439.285.74

CHELTUIELI - TOTAL

5002

438.756,94

294.346,19

67,09

528,80

439.285,74

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

40.W4.S7

27.351.37

66.72

-3.30

40.991,57

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploieștii

10

25.500,00

17.883,00

70,13

25.500,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de nerfbrmanta eneraetica ere 1

20

3.869,00

3.409,00

88,11

3.869,00

bunuri si servicii fmantate din restituiri anii

195.00

181.00

92,82

195.00

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855.00

5.100.00

64,93

7.855.00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

29,63

-3,30

26,33

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373.00

105,00

4,42

2.373,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

62,80

57,00

90,76

62,80

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

457,00

71,29

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200.00

139,00

69,50

200,00

Active nefinanciare

71

700,07

451.00

64,42

700.07

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-430,63

-430,63

100,00

-430,63

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

AL TE SER I'ICII PUBLICE GENERALE

5402

55.417,03

36.024,S4

65,01

99,00

55.516.03

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

Fonduri de rezerva

50

156,19

0,00

239.00

395,19

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare i

51

3.185,00

2.409,00

75,64

-140,00

3.045,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare >

51

10,00

10,00

100,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

38,00

7,76

490,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.561.00

33.560.00

100,00

0,00

33.561.00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

4.414.00

100,00

4.414,00

Rambursare credit B.C.R.

11.412.00

11.412.00

100,00

11.412.00

Rambursare credit BRD

12.925,00

12.924,00

99.99

12.925,00

Rambursare credit C.E.C.

4.810,00

4.810,00

100,00

4.810.00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0.00

Active nefinanciare

71

25.00

18,00

72,00

25,00

Active nefinanciare-aport capital social

72

18.000.00

0,00

18.000.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,16

-10,16

100,00

-10,16

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.361/27.09.2

018

AN 2018

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMBRl'ț 2018

execuție la 28.09.2018

%/AN

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.505,00

7.161,00

95,42

0,00

7.505,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

Dobânzi

30

7.505,00

7.161.00

95,42

7.505.00

6102

18.318,28

13.076,28

71.38

-200,28

18.118,00

Protecție civila - total, din care:

281,28

147,28

52,36

-0,28

281.00

Bunuri si servicii

20

45,00

31,00

68 89

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0.28

0,00

-0.28

0.00

Active nefinanciare

71

240,00

120.00

50,00

240,00

Plăti efectuate in anii precedenti(sectiunea de funcționarei

85

-4,00

-3,72

93,00

-4,00

Politia Locala - total, din care:

18.037,00

12.929,00

71,68

-200,00

17.837.00

Cheltuieli de personal

10

16.860.00

12.427,00

73,71

-180.00

16.680.00

Bunuri si servicii

20

1.090,00

502.00

46 06

-20,00

1.070.00

Active nefinanciare Politia Locala

71

87,00

0.00

0,00

87,00

1NVATAMINT

6502

27.049.89

14.697.50

54.33

0.00

27.049.89

Cheltuieli de personal

10

1.080.00

711.00

65,83

0.00

1.080.00

Transport profesori

520.00

270,00

51,92

520,00

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

400,00

350,00

87,50

400,00

Cheltuieli de personal Centrul de Excelenta

160.00

91.00

56 88

160,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011’

20

15.553,47

9.249,00

59,47

15.553,47

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

2.850,00

1.308,00

45,89

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

57,00

53,27

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant. art.2. alin. 10 si art.l alin c.

55

3.647,00

2.220,00

60,87

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

275,50

0,00

275,50

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrali in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant art.2 alin. 10 si art.l alin c.

57

1.079,00

461,00

42,72

1.079,00

Stimulent educațional legea 248/20151ASSC)

57

10,00

0,00

0,00

10.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural )

59

1.104,00

664,00

60,14

1.104,00

Sume aferente țiersoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275.00

99,89

275,30

Active nefinanciare

71

1.344.12

28.00

2,08

1.344,12

Active nefinanciare Candiano Popescu

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-275,50

-275,50

100,00

-275,50

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

.$>1N,4T47K

6602

15.865,70

7.293,91

45,97

-0,79

15.864.91

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

6.024,00

59,04

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107.79

11,00

10.21

-0,79

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107.00

11.00

10,28

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55.18

0,79

-0,79

0,00

Transferuri către instituții publice         (

finanțare secțiunea de funcționare) - total din care:

51

1.636,00

1.125,00

68,77

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

364,00

77,45

470.00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166.00

761.00

65,27

1.166.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

36.00

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30.00

100,00

30.00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total din care:

51

2.165,00

36,00

1,66

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250.00

0,00

0,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915.00

36,00

1,88]

1.915.00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.361/27.09.2 018

AN 2018

Influente +/-

------JT« BUGET

Rectificat o OCTOMBRIE 2018 W ...

execuție la

28.09.2018

%/AN

Active nefinanciare

71

1.680,00

48,00

2,86

1.680.00

Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,09

-16,09

100,00

-16,09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA, RECIIEERE SI RELIGIE

6702

59.281.50

39.671,44

66,92

-515,84

58.765,66

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.610.00

1.674,00

46,37

0,00

3.610,00

Iluminat ornamental

1.300,00

275,00

21,15

1.300,00

Spectacole artificii

40.00

19,00

47,50

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570.00

414,00

72,63

570.00

Acțiuni culturale

1.700.00

966,00

56 82

1.700.00

Alte transferuri curente interne

55

0.24

-0.24

0,00

Susținerea cultelor

59

530.00

320.00

60,38

530,00

Susținerea cultelor- catedrala Sf loan Botezătorul

200,00

0,00

200,00

Transferuri către instituții publice            (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

46.143,00

34.259,00

74,25

-515,60

45.627,40

Casa de Cultura

1.752.00

1.290.00

73,63

-88.60

1.663.40

Teatrul "Toma Caragiu”

12.285,00

8.863.00

72,14

-241,00

12.044.00

Filarmonica “Paul Constantinescu"

9.845,00

7.154,00

72,67

-186.00

9.659,00

Club Sportiv Municipal

12.751,00

10.522.00

82,52

12.751.00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

6.430,00

67,61

9.510,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare, - total, din care:

51

7.881,00

3.089,00

39,20

0,00

7.881,00

Teatrul “Toma Caraeiu"

726 00

726.00

100,00

726.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

390,00

66,10

590,00

Casa de Cultura

0.00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

507,00

40.56

1.250.00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.315,00

1.466.00

27,58

0,00

5.315,00

Active nefinanciare

71

928.00

351,00

37.82

928.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,74

-10,74

100,00

-10,74

Alte transferuri pentru investiții

55,13

10,82

0 00

10.82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

68.959,41

57.733,41

75,02

-38,00

68.921,41

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

29.602,00

21.632,00

73.08

-38,00

29.564,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.402,00

9.208.00

74,25

12.402,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.033,00

7.321,00

72,97

10.033,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

695,00

488,00

70,22

695,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.330,00

3.825,00

71 76

-38.00

5.292,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.142,00

790,00

69 18

1.142,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.560,00

3.596.00

64,68

1,00

5.561.00

Reparații crese

150,00

7,00

4,67

150.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

180,00

118,00

65,56

180,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.405,00

1.459,00

60,67

2.405,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.732,00

1.360,00

78 52

1.732.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539.00

274,00

50,83

539,00

Aiutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

0.00

0.00

2,00

Bunuri si servicii crese

492.00

352.00

71.54

1,00

493.00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității conformLejjeii

60,00

26,00

43,33

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

556,00

397,00

71,40

-1,00

555,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

375,00

275,00

73,33

375,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

60,00

37,00

61,67

60,00

c) Cantina sociala

6.00

4.00

66,67

6,00

d) Centrul Crese

105,00

74,00

70,48

-1,00

104,00

d) Căminul de batrani

10,00

7.00

70 00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

89,00

62,00

69,66

89,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.361/27.09.2 018

AN 2018

BUC^JW

Rcctiljțjt; OCTONiilRlE 201BW4

execuție la

28.09.2018

%/AN

Influente +/-

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " 0 sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!” si „0 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

3,00

1,00

33,33

3,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.569.00

25.962,00

79,71

0,00

32.569,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22.050,00

17.636,00

79,98

22.050,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Aiutoare pentru incalzire locuințe

150,00

3.00

2 00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, enereie electrica Primărie

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.369,00

4.020,00

74,87

5.369,00

Active nefinanciare - total din care:

71

597.00

100,00

16,75

0.00

597,00

Active nefinanciare primărie

27.00

1.00

3,70

27,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

0,00

0,00

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

85 00

74.00

87,06

85,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

5,00

1,37

365,00

Active nefinanciare CRESA

20,00

20.00

100 00

20,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,59

-16,59

100,00

-16,59

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

39,158,14

28.892.20

73,78

822,39

39.980,53

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe

10

12.173,00

8.945,00

73,48

-63.00

12.110,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

22.239.00

18.971,00

85,31

922,00

23.161,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

2.192,00

1.328,00

60,58

-78,00

2.114.00

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

20.047.00

17.643,00

88.01

1.000,00

21.047,00

Iluminat public

5.000,00

4.699.00

93,98

5.000,00

întreținere ceasuri publice

47,00

27,00

57,45

47,00

Reparații curente fond imobiliar

500.00

291,00

58,20

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S C. Sevicii de Gospodărire Urbana

14.500,00

12.626,00

87,08

1.000,00

15.500,00

Alte transferuri curente interne

55.18

27.61

0 00

-27,61

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

105,00

69,00

65,71

-9,00

96,00

Active nefinanciare Primărie

71

4.087,87

933,00

22,82

4.087,87

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

597,00

96,00

16,08

597,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.13

50,46

0,00

50,46

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-71,34

-71,34

100,00

-71,34

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-50,46

-50,46

100,00

-50,46

PRO IECȚIA MEDIUL UI

7402

30.705,12

21.704,61

70,69

-1.800.00

28.905,12

Bunuri si servicii -total din care:

20

28.064,00

21.300,00

75,90

-1.800,00

26.264.00

Salubritate - total din care:

26.047.00

19.689,00

75,59

-1.800,00

24.247,00

Salubritate cai publice si dezapezire

21.047.00

16.773,00

79,69

-1.800,00

19.247,00

Dezinsectie, dezinfectie deratizare

3.500.00

1.615,00

46,14

3.500,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

293,00

59,67

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Aria meteo

1.379,00

1.278,00

92,68

1.379.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipalejRASP- Rampa Teleaien

638,00

333,00

52,19

638,00
/r /r~~    S '

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.361/27.09.2 018

AN 2018

1

BUGE f £3 Rectifica P-h OCTOMBRIE 2018

\\ (J1

' W''

Z^C'Î/. - «•»*$’ G

- r             w

L V

execuție la

28.09.2018

%/AN

Influente +/-

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.770.89

537,00

19,38

2.770.89

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129,77

-129,77

100,00

-129,77

55.13

2,62

0,00

2,62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.971,00

8.410,00

93,75

0,00

8.971,00

Subvenții- dif de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

8.411,00

8.410,00

99,99

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL

nr.407/31.10.2017

7.000,00

6.999,00

99,99

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/2] .12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

Active nefinanciare

71

560 00

0,00

0,00

560.00

TRANSPORTURI

8402

66.531.00

38.329.63

57,61

2.165.62

68.696,62

Bunuri si servicii -total, din care:

20

12.334,38

8.208.00

66,55

-234.38

12.100,00

Reparații curente străzi

10.300,00

7.201,00

69.91

282,00

10.582,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare etc. I

1.800,00

1.007,00

55,94

-282,00

1.518,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

234,38

0,00

-234,38

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

31.218,00

31.218,00

100,00

2.400,00

33.618,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0,00

0,00

0.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

18,00

69,23

26,00

Active nefinanciare

71

25.061,99

995,00

3,97

25.061,99

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2.109,37

-2.109,37

100,00

-2.109,37

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

368.896.92

287.374.09

77,90

289.80

369.186,72

A UTOR1TA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

37.921,80

26.795,37

70,66

-3,30

37.918,50

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

25.500,00

17.883,00

70,13

25.500,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de oerformanta energetica. etc 1

20

3.869,00

3.409,00

88,11

3.869,00

Alte transferuri curente interne

195,00

181.00

92 82

195,00

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855,00

5.100.00

64,93

7.855,00

Alte transferuri interne (regularizare TVA an precedent)

55

29,63

-3,30

26,33

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

62,80

57,00

90,76

62,80

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

457,00

71,29

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200.00

139,00

69,50

200,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.361/27.09.2 018

AN 2018

BUGET

Rectificat , ' OCTOMBRIE 2018

execuție la

28.09.2018

%/AN

Influente +/-

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-430,63

-430,63

100,00

-430,63

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

36.74 7,95

35.958,84

97,85

-140,00

36.607,95

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

12,11

12,11

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare i

51

3.185,00

2.409,00

75,64

-140,00

3.045,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.561,00

33.560,00

100,00

0,00

33.561,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

4.414,00

100,00

4.414,00

Rambursare credit B.C.R.

11.412,00

11.412.00

100.00

11,412,00

Rambursare credit B.R.D.

12.925,00

12.924,00

99.99

12,925,00

Rambursare credit C.E.C.

4.810,00

4.810,00

100,00

4.810,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,16

-10,16

100,00

-10,16

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.505,00

7.161,00

95,42

0,00

7.505,00

Bunuri si servicii (comisioane!

20

0.00

0,00

0,00

Dobânzi

30

7.505,00

7.161.00

95,42

7.505,00

6102

17.991,28

12.956,28

72,01

-200,28

17.791,00

Protecție civila - total, din care:

41,28

27,28

66,09

-0,28

41,00

Bunuri si servicii

20

45,00

31,00

68,89

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0,28

0,00

-0,28

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-4,00

-3,72

93,00

-4,00

Politia Locala - total, din care:

17.950.00

12.929.00

72,03

-200,00

17.750,00

Cheltuieli de personal

10

16.860,00

12.427,00

73.71

-180,00

16.680,00

Bunuri si servicii

20

1.090.00

502,00

46,06

-20,00

1.070.00

INVATAMINT

6502

25.705.77

14.669,50

57,07

0.00

25.705.77

Cheltuieli de personal, din care:

10

1.080.00

711.00

65.83

0,00

1.080.00

a') transport profesori

520.00

270.00

51.92

520.00

bl salarii HCL 84/2016

400,00

350.00

87,50

400,00

c) salarii Centrul de Excelenta

160,00

91.00

56,88

160,00

Bunuri si servicii

20

15.553,47

9.249,00

59,47

15.553.47

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.850,00

1.308,00

45,89

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

57,00

53,27

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

2.220,00

60,87

3.647,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

275,50

0,00

275,50

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masai

57

1.079,00

461,00

42,72

1.079,00

Stimulent educațional legea 248/2015 ASSC

10,00

0,00

0,00

10.00

Alte cheltuieli iburse școlarei

59

1.104,00

664,00

60,14

1.104,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275,00

99,89

275.30

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-275,50

-275,50

100,00

-275,50

&4/VJ TATE

6602

12.020,70

7.209,91

59,98

-0,79

12.019.91

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

6.024,00

59,04

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

11,00

10,28

0,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

11.00

10,28

107.00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55

0,79

-0,79

0,00

Transferuri către instituții publice       (finanțare

secțiunea de funcționare!    - total, din care:

51

1.636,00

1.125,00

68,77

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

364,00

77,45

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

761,00

65,27

1.166,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.361/27.09.2

018

AN 2018

Influente +/-

BUGET 1

Rectificat 1 octombrie] 2018

execuție la

28.09.2018

%/AN

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60 00

36,00

60 00

60,00

Sumele aferente persoanelor cu handicap

59.40

30.00

30,00

100 00

30.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,09

-16,09

100,00

-16,09

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

6702

50.472,50

36.242,26

71,81

-515,84

49.956,66

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.610,24

1.674,00

46,37

0.00

3.610,24

Iluminat ornamental

1.300.00

275.00

21,15

1.300,00

Spectacole artificii

40,00

19.00

47,50

40.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570.00

414,00

72,63

570,00

Acțiuni culturale

1.700,00

966,00

56,82

1.700.00

Alte transferuri curente interne

55

0,24

-0,24

0,00

Susținerea cultelor

59

530,00

320,00

60.38

530.00

Susținerea cultelor-catedrala Sf Ioan Botezătorul

200 00

0,00

200,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

46.143,00

34.259,00

74,25

-515,60

45.627,40

Casa de Cultura

1.752.00

1.290.00

73,63

-88,60

1.663.40

Teatrul "Toma Caraniu"

12.285,00

8.863,00

72.14

-241,00

12.044,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.845,00

7.154.00

72,67

-186,00

9.659,00

Club Sportiv Municipal

12.751.00

10.522,00

82,52

12.751,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510.00

6.430.00

67,61

9.510,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,74

-10,74

100,00

-10,74

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

68.270,41

51.570,41

75,54

-38,00

68.232,41

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

29.602,00

21.632.00

73,08

-38.00

29.564 00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.402.00

9.208,00

74.25

12.402.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.033,00

7.321,00

72,97

10.033,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

695.00

488,00

70,22

695,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.330.00

3.825,00

71,76

-38,00

5.292,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.142,00

790,00

69.18

1.142,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.557.00

3.596,00

64,71

1,00

5.558.00

Reparații crese

150,00

7.00

4,67

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

180,00

118,00

65,56

180,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.405,00

1.459,00

60,67

2.405,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.732.00

1.360.00

78,52

1.732.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

274.00

50,83

539,00

Ajutoare pentru încălzire locuințe ( taxe poștale)

2,00

000

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

489,00

352,00

71,98

1,00

490,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității conform Leucii

60,00

26,00

43,33

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

559,00

397,00

71,02

-1,00

558,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

375.00

275,00

73,33

375,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

60,00

37,00

61,67

60,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

6,00

4.00

66,67

6.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

108,00

74.00

68.52

-1.00

107,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

10,001

7.00

70,00

10.00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32,569,00

25.962,00

79.71

0.00

32.569,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22.050,00

17.636.00

79,98

22.050.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150.00

3,00

2,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.369,00

4.020,00

74,87

5.369,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,59

-16,59

100,00

-16,59

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.473,27

27.913,66

80,97

822,39.

35.295,66

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe

10

12.173,00

8.945,00

73,48

-63.00

12.110.00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.361/27.09.2

018

AN 2018

Influente +/-

BUGl^.

Rectirfaț^/ OCTOMBlflE

pf’-A

execuție la

28.09.2018

%/AN

Bunuri si servicii- total, din care:

20

22.239.0C

18.971,00

85.31

922.0C

23.161,«O

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.192,00

1.328,00

60,58

-78.0C

2.114,IM)

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

20.047,00

17.643,00

88,01

1.000,00

21.000:00

Iluminat public

5.000,00

4.699,00

93,98

5.000.00

întreținere ceasuri publice

47.00

27.00

57,45

Reparații curente fond imobiliar

500,00

291,00

58,20

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de SC. Sevicii de Gospodărire Urbana

14.500,00

12.626,00

87,08

1.000,00

15.500,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55

27,61

0,00

-27,61

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

105.00

69,00

65,71

-9,00

96,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-71,34

-71,34

100,00

-71,34

PROIECȚIA MEDIUL VI

7402

27.934,23

21.170,23

75,79

-1.800,00

26.134,23

Bunuri si servicii -total din care:

20

28.064.00

21.300,00

75,90

-1.800,00

26.264.00

Salubritate-total, din care:

26.047,00

19.689,00

75.59

-1.800,00

24.247,00

Salubritate cai publice si dezapezire

21.047,00

16.773,00

79,69

-1.800.00

19.247,00

Dezinsectie. dezinfectie. deratizare.

3.500,00

1.615,00

46,14

3.500.00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din sospodariile populației

491,00

293,00

59,67

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.278,00

92,68

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ccolojj.izat de deșeuri municipale;

638,00

333,00

52,19

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129,77

-129,77

100,00

-129,77

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.411,00

8.410.00

99,99

0,00

8.411.00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației -total, din care:

40

8.411,00

8.410,00

99,99

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

6.999,00

99,99

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

TRANSPORTURI

8402

41.443,01

37.316,63

90,04

2.165,62

43.608,63

Bunuri si servicii -total, din care:

20

12.334,38

8.208.00

66,55

-234,38

12.100,00

Reparații curente străzi

10.300,00

7.201,00

69,91

282,00

10.582,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

1.800,00

1.007,00

55,94

-282,00

1.518,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55,18

234,38

0,00

-234,38

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A. >

40

31.218,00

31.218,00

100,00

2.400,00

33.618,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2.109,37

-2.109,37

100,00

-2.109,37

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

69.860,02

6.972,10

9,98

239,00

70.099,02

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

3.073,07

556.00

18,09

0,00

3.073.07

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea

Europeana

55

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

105.00

4,42

2.373.00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.361/27.09.2 018

AN 2018

BUGET

Rectificat OCTOMBRIE 2018

execuție la

28.09.2018

%/AN

Influente 47-

Active nefinanciare

71

700,07

451,0C

64,42

700.07

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

18.669.08

66.00

035

239,00

18.908,08

EREZERVA

55.54

144,08

239,00

383,08

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

38,00

7,76

490,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

100,00

10,00

Active nefinanciare

71

25,00

18.00

72,00

25.00

Active nefinanciare

72

18.000.00

0,00

0,00

18.000.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

6102

327,00

120,00

36,70

0,00

327,00

Active nefmanciare - total, din care:

71

327.00

120,00

36,70

0.00

327,00

Active nefmanciare Politie Locala

87.00

0,00

0,00

87,00

Active nefinanciare Protecția civila

240,00

120.00

50,00

240,00

1NIATAMANT

6502

1.344.12

28,00

2,08

0,00

1.344,12

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

1.344.12

28,00

2,08

1.344,12

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

3.845.00

84.00

2,18

0.00

3.845.00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total din care:

51

2.165,00

36,00

1,66

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

0.00

0,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915.00

36.00

1,88

1.915.00

Active nefinanciare - total, din care:

71

1.680,00

483)0

2,86

0,00

1.680.00

Active nefinanciare primărie

1.680.00

48,00

2,86

1.680.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

8.809 00

3.429,18

38 93

0,00

8.809,00

Active nefinanciare

71

928,00

351,00

37,82

928.00

Transferuri către instituții publice      (finanțare

secțiunea de dezvoltare! - total, din care:

51

7.881,00

3.089,00

39,20

0,00

7.881,00

Teatrul "Toma Caragiu"

726 00

726.00

100,00

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

390,00

66,10

590.00

Casa de Cultura

0.00

0.00

Club Sportiv Municipal

1.250.00

507.00

40,56

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.315.00

1.466,00

27,58

5.315,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

10.82

0,00

10.82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

689.00

163,00

23,66

0.00

689.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

89,00

62,00

69,66

89,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " O sansa pentru tine, o

oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea mareinalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

1,00

33,33

3,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

597,00

100,00

16,75

0,00

597,00

Active nefmanciare primărie

27.00

1.00

3,70

27,00

Active nefmanciare cresa

20,00

20,00

100,00

20.00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

0,00

0,00

100,00

Active nefmanciare Căminul de batrani

85.00

74.00

87 06

85,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

5,00

1,37

365,00

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZV. PUBLICA    | 7002 \     4.684,87

978,54

20,89

0,00

4.684,87DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.361/27.09.2 018

AN 2018

Influente +/-

BUG^i '

Rectilîcâj^ ' ocTo.vfera<: 2018^

/" - - ' *

Mm fel*

'k'

execuție la

28.09.2018

%/AN

Active nefinanciare Primărie

71

4.087 87

933.00

22,82

4.08&87:

Alte transferuri pentru investiții

55.13

50.46

0,00

50.46

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

597,00

96 00

16,08

597,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-50,46

-50,46

100,00

-50,46

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.770,89

534,38

19,29

0,00

2.770.8»

Active nefinanciare

71

2.770,89

537,00

19,38

2.770,89

Alte transferuri pentru investiții

55.13

2 62

0,00

2.62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

560.00

0.00

0,00

0,00

560.00

Active nefinanciare

71

560.00

0,00

0 00

560.00

TRANSPORTURI

8402

25.087,99

1.013,00

4,04

0,00

25.087.99

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

18,00

69,23

26,00

Active nefinanciare

71

25.061,99

995,00

3,97

25.061,99

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

NOTA DE FUNDAMENTARE


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

CHELTUIELI - CAP. TRANSPORTURI - Cod 84.02 BUNURI SI SERVICII - Cod 20

RECTIFICARE 2

Pe raza teritoriala a municipiului Ploiești se afla in derulare lucrări de investiții ale deținătorilor de rețele tehnico-edilitare, pe străzi importante din oraș.

In conformitate cu prevederile HCL 189/2018, detinatorii/utilizatorii/concesionarii de rețele tehnico -edilitare au obligația sa execute lucrări de aducere la starea inițiala a carosabilului pe o lățime de aproximativ 3,50 m , respectiv o banda de circulație, si pe toata lungimea săpăturii.

In scopul realizării unui sistem rutier unitar, municipiul Ploiești trebuie sa intervină pe aceste străzi, simultan cu societățile deținătoare de rețele, prin execuția de lucrări de reparații /intretinere pe celelalte benzi de circulație, in condițiile in care acestea prezintă degradări majore.

Aceste lucrări sunt necesare atat pentru creșterea durabilității suprastructurii cat si pentru asigurarea unei fluente sporite a circulație (exemplu de străzi pe care se intervine: Anul 1848, Traian Vuia, etc).

De asemenea sunt necesare lucrări de intretinere a rețelei stradale existente pe zonele afectate de degradările sistemului rutier: gropi, crăpături, cedări, burdusiri, etc., ce se vor accentua in urma fenomenului de inghet-dezghet.

Pentru realizarea acestor lucrări propunem majorarea sumei alocate pentru reparații si intretinere străzi, cu valoarea de 282 000 lei.

Astfel bugetul local pentru anul 2018 - CAP. TRANSPORTURI - Cod 84.02 BUNURI SI SERVICII - Cod 20 - se majoreaza de la 10.300.000 lei la 10.582.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV. MIHAELAIAMANDI


SEF SERVICIU, MIHAIL NEGRU