Hotărârea nr. 42/2018

Hotãrârea nr. 42 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27 pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ preşcolar a Grădiniţei cu program prelungit nr.35

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 42 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr.35

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a d-nului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții nr. 1291/09.02.2018 prin care se propune aprobarea constituirii comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr.27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr.35;

Ținând cont de raportul din data de 12.02.2018 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

în baza prevederilor art.1777 din Codul Civil;

Având în vedere prevederile art.22 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

în conformitate cu art.22, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în baza adresei 2052/30.01.2018 transmisă de proprietarul imobilului domnul Tomescu Radu;

Având în vedere contractul de închiriere încheiat între Tomescu Radu și Municipiul Ploiești nr.16853/13.09.2011;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Aprobă constituirea Comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr.35, în următoarea componență:

  • -  Stanciu Marilena

  • -  Sorescu Florina Alina

  • -  Dragulea Sanda

  • -  Neagu Puiu Daniel

  • -  Văduva Sorin

  • (2) Din comisia de negociere va face parte și personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului: reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte; reprezentant al Direcției Economice și reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu, care va fi desemnat prin Dispoziție a Primarului municipiului Ploiești;

  • (3) Secretariatul comisiei prevăzute la alin.(l) și (2) va fi asigurat de un reprezentant al Direcției Tehnic-Investiții, desemnat prin Dispoziție a Primarului municipiului Ploiești.

Art. 2 Comisia de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr.27 își va deșfăsura activitatea până la data de 10.03.2018, astfel încât, în ședința ordinară a lunii martie 2018 să existe proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea/cuantumul chiriei pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr. 27;

Art 3 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești,str. Maramureș nr.27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr.35

Imobilul situat in Ploiești str. Maramureș, nr.27 in care funcționează inca din anul 1981 Grădiniță cu program prelungit nr.35, a fost retrocedat in baza Deciziei nr.75/2009, definitiva si irevocabila, pronunțata de Curtea de Apel Ploiești, prin respingerea recursului de înalta Curte de Casație si Justiție.

In baza dispoziției nr. 182/02.02.2011 cu privire la restituirea in natura a imobilului (construcție si teren) situat in Ploiești, str. Maramureș nr.27 si a protocolului de predare-preluare nr.4570/08.04.2011, Consiliul Local al municipiului Ploiești a predat proprietarului imobilul (clădire si teren aferent).

In baza dispozițiilor art.16 (1) din Legea nr. 10/2001 modificata si completata prin Legea nr.247/2005, proprietarul a fost obligat sa mențină afectatiunea imobilului, pana la data de 03.04.2014.

Ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1886/2006 și a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.246/27.07.2011, la data de 13.09.2011 a fost incheiat contractul de inchiriere nr.16853/13.11.2011, prelungit prin acte adiționale aprobate prin hotarari de consiliu local, pana la data de 05.04.2018.

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.2052/30.01.2018, proprietarul imobilului, domnul Tomescu Radu isi manifesta disponibilitatea de a păstră in continuare specificul acestei locații si propune municipalității prelungirea contractului de inchiriere.

Având in vedere solicitările părinților incadrati in munca pentru inscrierea preșcolarilor, cat si de numărul redus al grădinițelor din zona centrala, se impune pastrarea imobilului mai sus menționat pentru continuarea activitatii de invatamant preșcolar.

Prin urmare, ținând cont de cele menționate mai sus, propun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,

Adrian Florin DOBR

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

NR. $9!  / 09^,ÂO^


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind privind constituirea comisiei de iiegociere a V chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr.27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr.35

Potrivit principiului autonomiei locale, stipulat expres în art.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că „autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele si în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii”.

Imobilul situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27 în care funcționează inca din anul 1981 Grădiniță cu program prelungit nr.35, a fost retrocedat în baza Deciziei nr.75/2009, definitiva si irevocabila, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, prin respingerea recursului de înalta Curte de Casație si Justiție.

In baza dispoziției nr. 182/02.02.2011 cu privire la restituirea in natura a imobilului situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27 si a protocolului de predare-preluare nr.4570/08.04.2011, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a predat proprietarului imobilul (clădire si teren aferent).

In baza Dispozițiilor art.16 (1) din Legea nr. 10/2001 modificata si completata prin Legea nr.247/2005, proprietarul a fost obligat sa mențină afectatiunea imobilului, pana la data de 03.04.2014.

în anul 2010, prin Hotărârea Consiliului Local nr.261 a fost constituita comisia de negociere a condițiilor privind inchirierea imobilului în care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr.35.

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1886/2006 și a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.246/27.07.2011, la data de 13.09.2011 a fost încheiat contractul de inchiriere nr. 16853/13.11.2011 pentru o chirie de 7.210 lei.

In anul 2013 proprietarul imobilului, Tomescu Radu solicita prelungirea contractului de inchiriere a imobilului mai sus menționat cu terenul aferent, pentru o perioadă de trei ani la prețul de 3.020 Euro/luna.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.9/30.01.2014 a fost numita comisia de negociere privind negocierea cuantumului chiriei. In urma negocierii s-a stabilit o chirie lunara - contravaloare in lei a sumei de 2.157 euro/luna.

In temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.103/31.03.2014 a fost incheiat actul adițional nr.l la contractul de inchiriere nr.16853/13.09.2011, cu o chirie de 2.157 euro/luna pe o durata de an zile, respectiv pana la data de 03.04.2015.

în anul 2015, prin Hotărârea Consiliului Local nr.l4 a fost numită comisia de negociere privind negocierea cuantumului chiriei/achizitionarii imobilului situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27. Astfel, prin Hotararea Consiliului Local nr.l08/2015 a fost aprobat incheierea actului adițional nr.2 la contractul de închiriere nr.16853/2011, cu durata pana la data de 04.04.2016. Chiria pentru spațiul închiriat este echivalentul în lei a sumei de 2.198 euro/lună, pe o perioadă de un an.

%

In anul 2016, prin Hotărârea Consiliului Local nr.82 a fost numită comisia de negociere privind negocierea cuantumului chiriei/achizitionarii imobilului situat îy Ploiești, str. Maramureș nr.27 iar prin Hotararea Consiliului Local nr. 105/2016 a foșt aprobat incheierea actului adițional nr.3 la contractul de închiriere nr.16853/201 l,vCu durata pana la data de 05.04.2018. Chiria pentru spațiul închiriat este echivalehtul în lei a sumei de 2.198 euro/lună.

Prin adresa nr.2052/30.01.2018, proprietarul imobilului, domnul Tomescu Radu isi manifesta disponibilitatea de a păstră in continuare specificul acestei locații si propune municipalității prelungirea contractului de inchiriere.

Invatamantul si pregătirea preșcolara este unul dintre domeniile de baza ale activitatii omenești, una dintre instituțiile sociale cele mai importante ale societății umane care trebuie sa răspundă unor cerințe aflate intr-o continua schimbare si transformare. Grădiniță reprezintă o necesitate pentru părinții încadrați în muncă, deoarece doar în acest mod își pot rezolva o problemă de îngrijire specializată și condiții de dezvoltare psihică armonioasă a copiilor pe durata timpului cât sunt ocupați.

Având în vedere cele prezentate, este necesara constituirea unei comisii de negociere a chiriei formata din consilieri locali si personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului: reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte; reprezentant al Direcției Economice și reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu.

Prin urmare, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv,


Mihaela IAMANDI

V


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN


Avizat,Direcția Economică


Director Executiv,

«s(


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Andreea CRISTEA

întocmit,


Sef serviciu, Carmen Nit

ttfr/olo-L'UlS

CĂTRE PRIMĂRIA PLOIEȘTI


Direcția Tehnic Investiții


Compartiment Monitorizare si Avizare Contracte Unitati de Invatamant

Referitor la contract inchiriere 16853/2011 - Grădiniță nr. 35 Ploiești

I MUNICIPIUL ploiești ÎNREGISTRARE

CERERE


■......?£Ș.?aiAN.2O18

-- -

Subsemnatul Tomescu Radu, domiciliat in localitatea Bușteni, str. Clabucetului nr. 12, jud. Prahova, avand CI seria PH, număr 489966, CNP 1410928400368, in calitate de proprietar al imobilului in care isi desfasoara activitatea Grădiniță cu program prelungit nr. 35, str. Maramureș nr. 27, prin prezenta imi manifest disponibilitatea de prelungire a contractului de inchiriere 16853/2011 in sensul păstrării specificului acestei locații.

Data:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr.27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr.35