Hotărârea nr. 419/2018

Hotãrârea nr. 419 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al SC Transport Călători Express SA Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 419 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 292/11.10.2018 a primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre precum și raportul de specialitate și nota de fundamentare nr. 18981/11.10.2018 ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

luând în considerare Raportul de specialitate nr. 148/11.10.2018 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 1502/12.10.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 12.10.2018;

având în vedere prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr.17/12.10.2018 și ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 16/12.10.2018;

luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 503/2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public de călători pentru categoriile beneficiare de reduceri/gratuități de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local nr.322/2016, nr.235/2017, nr.354/2017 și nr.258/2018;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 2 alin. (1-3) și art. 42 alin. (1) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 2/2018 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2018;

în temeiul art. 36, alin. (4), lit. a și art. 45, alin. (2), lit. a ale Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești la capitolul „Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare ”, cu suma de 2.400 mii lei.

Art.2. Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.