Hotărârea nr. 418/2018

Hotãrârea nr. 418 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiesti pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 418 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 264/10.10.2018 a domnului primar Adrian-Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana și Staicu Zoia precum și Raportul de Specialitate nr. 6610/08.10.2018 al Spitalului de Pediatrie Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 140/10.10.2018 al Direcției Economice și nr. 1501/12.10.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 12.10.2018;

în temeiul art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin (4) lit (a) și art. 45 alin (2) lit (a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă rectificarea listei de investiții a Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018, conform anexei 2 A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 octombrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ George-Sorin-Niculae BOTE


, ^^Contrasemnează: %\SECRETAR, k \ Jlaurențit ,DIȚU

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : Consiliul Local Pioiesti~Primaria Municipiului Ploiești

Instituția publică: SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Formular | 11/06 |


BUGETUL PE ANUL 2018

Propunere de rectificareDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.289/2018

Buget realizat 30.09.2018

Influiente

BVC'h-urma rectificării

*/-

TOTAL VENITURI (cod 00.02'HJD.17+43.10)

00.01

3507!

2474!

35075

I. VENITURI CURENTE

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14}

00.12

C1.

VENITURI DIN PROPRIETATE [cod 30.10+31.10)

00.13

35

22

35

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

35

22

35

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

35

22

35

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

35

22

0

35

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

21320

13264

-1000

20320

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10. 21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

19851

13264

-1000

18851

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

'17790

11733

-1000

16790

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

1775

1364

0

1775

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

36

4

0

36

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

250

163

0

250

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

1469

0

0

1469

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

1469

0

0

1469

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-1469

0

0

-1469

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1469

0

0

1469

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

13720

11459

1000

14720

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 la 43.10.33+43.10.35+ 43.10.36)

43.10

13720

11459

1000

14720

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

470

364

0

470

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

250

0

0

250

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

13000

11095

1000

14000

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

44649

22472

0

44649

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (COd 01+7S+85)

35954

22320

0

35954

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

35954

22320

0

35954

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10,

26494

18481

0

26494

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

25280

17481

3

25283

Salarii de baza

10.01.01

15785

11226

340

16125

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Snoruri pentru condiții de munca

10.01.05

3700

2688

3700

Alte sporuri

10.01.06

2200

1584

2200

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

468

0

468

Fond pentru frasturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1700

1259

1700

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

3

2

3

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul ia si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

ndemnizatii de hrana

10.01.17

1159

565

-250

909

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

265

157

-87

178

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

443

371

0

443

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obliqatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locui de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

443

371

0

443

Alte drepturi salariale in natura

10.02,30
mii tei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.2B9/2018

Buget realizat 30.09.2018

Influiente

*/-

BVCin

urma..

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.0:

771

626

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.0'

20'

192

20

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.0;

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

io.o3.oc

66

6C

■■ e

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.CM

: ■£?

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.0f

P. -

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1:

1C

w

Fond de solidaritate

10.03.07

481

355

V -3

47

/

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06-i-20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

9307

3768

930

r

Bunuri si servicii icod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30]

20.01

2920

1825

232t

Furnituri de birou

20.01.01

60

31

6C

Materiale pentru curățenie

20.01.02

200

134

20C

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

45C

245

45C

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13C

59

13C

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

20

10

2C

Piese de schimb

20.01.06

100

6

10C

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

60

38

6C

Materiale si i restari de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1300

871

130C

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

600

431

60C

Reparații curente

20.02

250

42

250

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

400

227

0

400

Hrana pentru oameni

20.03.01

400

227

400

Hrana pentru animale

20.03.02

! Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4357

1413

0

4357

Medicamente

20.04.01

2357

516

2357

Materiale sanitare

20.04.02

800

351

800

Reactivi

20.04.03

1000

443

1000

Dezinfectant!

20.04.04

200

103

200

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1042

84

0

1042

Uniforme si echipament

20.05.01

80

1

80

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50

24

50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

912

59

912

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

100

69

0

100

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

100

69

100

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10

1

10

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

50

29

50

Protecția muncii

20.14

30

11

30

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

I Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

148

67

0

148

Reclama si publicitate

20.30.01

8

4

8

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

70

33

70

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

70

30

70

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

153

71

0

153

Burse

59.01

13

13

13

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

140

58

0

140

OPERAȚIUNI FINANCIARE i cod 80+81)

79

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin

HCL nr.289/2010

Buget realizat 30.09.2018

Influiente

BVCin urma rectificării

*/-

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

n

împrumuturi pentru instituții st servicii publice sau actlvitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

șS

va nr

' -----

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

a

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

fel

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

ai.oi.oi

-/T-—   •

Rambursau de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

-

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05,1

81.02

0

MSo

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

01.02.02

Rambursau de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

I Excedentul șecjjunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

I Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

8605

152

g,

06S6

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

8695

152

0

8695

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

8695

152

0

8695

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

8695

152

0

8695

Construcții

71.01.01

250

0

250

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

6229

152

-50

6179

Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

447

50

497

Alte active fixe

71.01.30

1769

0

1769

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NApONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04}

81

0

0

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a buaetului local

85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

| Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01,97)

93.01

Ij Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01,97

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Cod fiscal 15513888,


LISTA DE INVESTIȚII - 2018


Sursa de finanțare ~ excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedenți pentru secțiunea dezvoltare în valoare de 6976 mii lei

-mii lei-

Nr. Crt.

Obiectivul de investiții

Valoare aprobata prin HCL 289/2018

Influiente

(+/-)

Valoare aprobata in urma rectificării

I.

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

6229

-50

6179

1.

Achiziție   aparatura   medicala   Laborator

Balneofîzioterapie

 • a) Aparat electroterapie 4 poli-1 buc

 • b) Aparat de fizioterapie cu șocuri ESWT-1 buc

40

56

0

0

40

56

2.

Achiziție aparatură medicală Anestezie și Terapie Intensivă

 • a) Aparat pentru stimularea nervilor periferici în anestezia plexala cu dispozitiv pt. cartografierea percutana a nervilor-1 buc

 • b) Aparat pentru managementul căilor aeriene (aparat pentru stimularea tușei)-1 buc

 • c) Lampă pentru fototerapie-1 buc

 • d) Aparat pentru monitorizarea blocului neuromuscular-1 buc

 • e) Analizor automat de coagulare tip “point of care”

10

40

20

25

20

0

0

0

0

5

10

40

20

25

25

3.

Achiziție aparatura medicala ORL

a) Sistem chirurgical de coblație -1 buc

60

0

60

4.

Achiziție aparatură medicala- secția Chirurgie-Bloc Operator

 • a) Laparoscop -1 buc

 • b) Lampă scialitică sala de operații -lbuc

 • c) Bisturiu cu radiofrecventa-1 buc

 • d) Lupă chirurgicală cu sursa lumină led-2buc

 • e) Ghilotină pentru ortopedie-1 buc

 • f)  Masă de chirurgie-1 buc

 • g) Stație de sterilizare-lbuc

 • h) Cistoscop-1 buc

 • i)  Extensie masa operație radiotransparenta

 • j)  Fixator extern compatibil RMN

450

60

45

30

50

70

550

60

9

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450

60

45

30

50

70

550

60

9

12

5.

Achiziție aparatură medicală-Oftalmologie

 • a) Ecograf oculat Tip A si Tip B -1 buc

 • b) Trusă de schiascopie-1 buc

 • c) Autorefractometru pediatric-1 buc

 • d) Stereotest FLY si LANG-1 buc

60

6

30

4

C

z.

1 '

j ■ ^> 60

6

30

4

6.

Achiziție aparatură medicală ~Dermatologie

 • a) Dermatoscop -1 buc

 • b) Masă de operație -1 buc

30

45

0

0

30

45

7.

Achiziție aparatură medicală -Chirurgie ambulator

a) Lampă scialitică cu picior -1 buc

10

0

10

8.

Achiziție aparatură medicală -Laborator radiologie și imagistică medicală

a) Computer tomograf -1 buc

4432

-55

4377

9.

Achiziție echipamente-Farmacie

Balanța farmaceutica de precizie -1 buc

5

0

5

II.

71.01.03- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

447

50

497

1.

Achiziție paturi spital copii cu pat insoțitor- 30 buc

100

50

150

2.

Achiziție paturi spital- 70 buc

300

0

300

3.

Achiziție scaun recoltare analize laborator-1 buc

10

0

10

4.

Achiziție masa inox pentru recepția probelor in laboratorul de analize medicale -1 buc

5

0

5

5.

Achiziție masă inox pentru blocul alimentar-2 buc

10

0

10

6.

Achiziție usa plumbata pentru laboratorul de radiologie si imagistica medicala-1 buc

8

0

8

7.

Achiziție panou plumbat mobil pentru laboratorul de radiologie si imagistica medicala-2 buc

14

0

14

III.

71.01.30- Alte active fixe

300

0

300

1.

Extindere sistem detecție si semnalizare incendiu

150

0

150

2.

Extindere laborator radiologie și imagistică medicală și bloc operator

150

0

150

Total investiții sursa de finanțare -excedent

6976

0

6976Director Financiar Contabil