Hotărârea nr. 414/2018

Hotãrârea nr. 414 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA Nr. 414


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „ Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 247/09.10.2018 a consilierilor din comisia de buget-finante, control, administrarea domeniului public și privat, studii-strategii și prognoze: Palaș Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Staicu Zoia și Sălceanu Claudia Oana, precum și Raportul de specialitate nr, 4802/08.10.2018 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 138/10.10.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1495/12.10.2018;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 12.10.2018;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite și Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte - va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.JUDEȚUL PRAHOVA TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 20187*1,DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Buget inițial aprobat HCL361/2 7.09. 2018

Realizat Ia

Influente

indicator

30.09.2018

+/-

'Buget an

2018

TOTAL VENITURI, din care:

13.667,00

9.946,00

-236,00

13.431,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

12.941,00

9.220,00

-236,00

12.705,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

650,00

351,00

650,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

6,00

6,00

5,00

11,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

12.285,00

8.863,00

-241,00

12.044,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

37.10.03

726,00

726,00

0,00

726,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

726,00

726,00

0,00

726,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.667,00

8.335,00

-236,00

13.431,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

12.941,00

7.936,00

-236,00

12.705,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

12.941,00

7.936,00

-236,00

12.705,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8.150,00

5.734,00

-241,00

7.909,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.570,00

5.484,00

0,00

7.570,00

Salarii de baza

10.01.01

7.029,00

5.202 00

7.029 00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

411,00

234,00

411,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

40,00

9,00

40,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

90,00

39,00

90,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

241,00

0,00

-241,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

241,00

0,00

-241,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

339,00

250,00

0,00

339,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

132,00

104,00

132,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3,00

3,00

3,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

27,00

27,00

27,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,00

1,00

2,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5,00

4,00

5,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

170,00

111,00

170,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

4.641,00

2.104,00

5,00

4.646,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3.423,00

1.485,00

-4,00

3.419,00

Furnituri de birou

20.01.01

25 00

9.00

25 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

45,00

12,00

45,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

400,00

213,00

400,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25,00

14,00

25,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

45,00

30,00

45,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

3,00

10,00

Transport

20.01.07

80,00

36,00

80,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

45,00

29,00

45,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.058,00

788,00

-4,00

2.054,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

690,00

351,00

690,00

Reparații curente

20.02

130,00

69,00

130,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

690,00

338,00

0,00

690,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

690,00

338,00

690,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

45,00

14,00

0,00

45,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10,00

4,00

10,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

35,00

10,00

35,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

1,00

2,00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

8,00

10,00

Protecția muncii

20.14

25,00

9,00

25,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

316,00

180,00

9,00

325,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL361/2 7.09. 2018

Realizat la 30.09.2018

Influenta;.

'■'tot,

II X

5wset^

& 2018 C ' \

Reclama si publicitate

20.30.01

85,00

44,00

-3s(o()

. .pî.M

Protocol si reprezentare

20.30.02

6,00

6,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

35,00

5,00

\.Jg?35,00

Chirii

20.30.04

180,00

115,00

Y *

< 180.$

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10,00

10,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

150,00

98,00

o/fo

A 160,00

Burse

59.01

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

150,00

98,00

150,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

726,00

399,00

0,00

726,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

726.00

399.00

0.00

726,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

726 00

399 00

0,00

726.00

Construcții

71.01.01

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

665,00

356,00

665 00

Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

41 00

29,00

41 00

Alte active fixe

71.01.30

20,00

14 00

20 00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

—IORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONTABIL SEF, NEACSU IRINATrezorerie Mun. Ploiești

EXTRAS DECONT

Pag )

Editat ta data         14 <J&.2f» 1S 04.42 PM

la data

I4U9J01S

CONT 21G3701002843078

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI

RO40TREZ52121G370100XXXX

NR. DOCUMENT

DATA

DATA

Nr. referința

IBAN PLĂTITOR/

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/

DEBIT

CREDIT

COD

INDICATOR         NR. INTERN-

DOC

PLĂTII

banca/trezorerie

BENEFICIAR

BENEFICIAR    BENEFICIAR

ANGAJAMENT

ANGAJAMENI       EXPLICAȚII

Sold precedent

,00

5.750,00

2

13.09.2018

13.09.2018

SCT80913404732

R050PIRB4250761287001000

22579117     MARISTAR COM SRL

,00

4.500,00

TZ52153687632-

CONTRACTSPONSORIZARE/II80913 113314731/2

Rulaj zi

,00

4.500,00

Total sume

2.500,00

12.750,00

Sold final

,00

10.250,00

V

întocmit si verificat,