Hotărârea nr. 411/2018

Hotãrârea nr. 411 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 411 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 246/08.10.2018 a membrilor Comisiei de buget - finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr. 65193/05.10.2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 139/10.10.2018 și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1492/12.10.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 12.10.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

A

In temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit. a, din Legea nr. 215/2001 -republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 octombrie 2018


PREȘEPIN
Contrasemnează: SECRETAR, aurențițj DIȚIJ baJUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2018 RECTIFICARE AUGUSTDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere bugetara cf.HCL 305/09.08.20

realizat la 30,09,2018

INFLțltEFffE

-'••ÎIT'---------------

-BUGET s

RECț+PJ^

Venituri proprii

33.10.08

750,00

626,51

750,00

Subvenții pentru instituții publice SF

43.10.09

3185,00

2409,00

-140,00

3045,00

Subvenții pentru instituții publice SD

43.10.19

10,00

10,00

10,00

TOTAL VENITURI - din care:

3945,00

3035,51

-140,00

3805,00

/arsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltar /arsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltări

37.10.03

-22,00

-22,00

37.10.04

22,00

22.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTAREA

3.945,00

2.707,25

-140,00

3.805,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.913,00

2.706,13

-140,00

3.773,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.913,00

2.706,13

-140,00

3.773,00

TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.339,00

2.332,53

-140,00

3.199,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.219,00

2.239,57

-135,00

3.084,00

Salarii de baza

10.01.01

3.209,00

2.233,24

-135,00

3.074,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

10,00

6,33

10,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00^

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

000

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

120,00

92,96

-5,00

115,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

33,00

32,85

33,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

1,04

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

12,00

11,01

12,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

0,31

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,00

3,87

4,00

fond de solidaritate

10.03.07

68,00

43,88

-5,00

63,00

TrTUJUirBVNURrSFSERVIC[r(cocr20,OHâ'20(06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.27+20.30L

20

574,00

373,60

0,00

574,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

366,00

198.26

-16,00

350,00

Furnituri de birou

20.01.01

24 00

11.02

0 00

24.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8,00

2,89

-2,00

6,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

83,00

44,82

0,00

83,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8,00

4,42

-1,00

7,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20,00

6,85

20,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,00

2,67

3,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

220.00

125,59

-13,00

207,00

Reparații curente

20.02

3,00

0,00

3,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere bugetara cf.HCL 305/09.08.20

realizat la 30,09,2018

INFLUIEfrf'E

BUGET^

RECTIFICAT

4 i>..

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

o OjO(

'6,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

’IZ~ I

4 . sfii f

0#

Hrana pentru animale

20.03.02

^56

o.°°

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

<<•! rO.OO

Materiale sanitare

20.04.02

i-.‘Aoo

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0 00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15,00

3,99

2,00

17,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

3,99

2,00

17,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

120,00

117,91

0,00

120,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

120,00

117,91

120,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

0,04

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

37,00

36,40

1,00

38,00

Protecția muncii

20.14

400

1,87

0 00

400

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorltati publice locale

20.20

0 00

Meteorologie

20.21

0 00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

000

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturiior

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0 00

0 00

0 00

000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0 00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0 00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

28,00

15,13

13.00

41.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

6 00

0 00

0 00

6 00

Chirii

20.30.04

0 00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0 00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

2 00

0,00

2 00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

20 00

1513

13 00

33 00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

o.ooî

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

prevedere bugetara cf.HCL 305/09.08.20

realizat la 30,09,2018

-----lX* r

INFLUIENTEJfBUGET +/- 4fi#5TIFICAT SI

■c

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

3

■î

ouDventii pentru compensarea creșterilor neprevizionaie aie preturilor ia

40.20

Rc

/>

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

L

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

i ransreruri curente țcoa

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39+51.01 46+51 0149)

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

'Transferuri către bugetele locale pentru /achitarea obligațiilor restante aiecen'traielor

51.01.49

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.0

55.02

0.00

0,00

0,00

000

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59 02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

o.ool

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru insuruin si servicirpuonce sau acuvitati ti na mare integrai om

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite Interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02


R

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere bugetara Cf.HCL 305/09.0B.20

realizat la

30,09,2018

INFLUIENTE +/- / f

■ WGET

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

ly

0,00.

Plăti efectuate in anii precedentl si recuperate in anul curent

85.01

I.

J

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

32,00

1,12

0,00

32,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri decapitai (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații In urgență în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

i ransterun de ia bugetul de stat către ougeteie locale pentru rmanțarea altor investiții

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații In urgență în sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale In sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

) ransterun oinljugeteie locaie pentru finanțarea cneituieiiior de capital din domeniul

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.03+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

0 00

0,00

0 00

0 00

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

0,00

0,00

0 00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0,00

0,00

0.00

0 00

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile *•)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0,00

0,00

0.00

000

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene ”)

56.04.02

(Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

0,00

0,00

o.oo'

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **}

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

000

000

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0 00I

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0 00

000

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.15.01


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere bugetara cf.HCL 305/09.08.20

realizat la 30,09,2018

INFLUIEtrfE

r>tș

, BUGET RECTIFICAT

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

..

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0 00

0 00

Finanțarea naționala^)

56.16.01

V7-

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

---------xJ*

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

J, 41 arh

Mecanismul financiar SEE

56.17

0 00

000

000

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila •)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentnj Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0.00

0,00

0.00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHEL TUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*79)

70

32,00

1,12

0,00

32,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

32,00

1,12

0,00

32,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

32,00

1,12

0,00

32,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

6,00

0,00

6,00

Alte active fixe

71.01.30

26,00

1,12

26,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate In anul curent

85.01


COMP.FINANCIAR-CONTABILITATE