Hotărârea nr. 410/2018

Hotãrârea nr. 410 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 410


,                                                                                                                                                              f- “  < - ț

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești

pe anul 2018


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion și Gheorghe Andrei și Raportul de specialitate nr. 134/03.10.2018 al Direcției Economice si Raportul de specialitate nr. 1445/04.10.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 04.10.2018;

Având în vedere:

 • -  Adresa Consiliului Județean Prahova înregistrată cu nr.18136/04.09.2018;

 • -  prevederile Legii nr.2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  prevederile art. 19 și 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată si actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local pe anul 2018, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare, conform Anexelor nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 04 octombrie 2018

Contrasem PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,/////,f ®/SECRF/I George-Sorin-Niculae BOTEZ/          Lăjurențiu

inează:

TAR/ P/U


mii lei

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

361/27.09.2018

Influente

+/-

BUGET

Rectificat OCTOMBRIE 2018

368.287,45

382,49

368.669,94

VENITURI - TOTAL

0001

368.287,45

382,49

368.669,94

VENITURI PROPRII

0101

293.572,91

0,00

293.572,91

I. VENITURI CURENTE

0002

363.616,91

0,00

363.616,91

A. VENITURI FISCALE

0003

319.633,00

0,00

319.633,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.733,00

0,00

152.733,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

148.205,00

0,00

148.205,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

147.305,00

0,00

147.305,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

146.305,00

146.305,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

1.000,00

Al .3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77.473,00

0,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

77.473,00

0,00

77.473,001

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

15.579,001

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

0,00

44.800,00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

361/27.09.2018

12.594,00

■i*

Influent,^

V

0,00

BUGET *

-OCTOMBRIE^; ^2018 $

Impozitul si taxa pe teren

070202

^?Tî»oo

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

......4:500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.500,00

4.500,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

89.427,00

0,00

89.427,00

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

71.003,00

0,00

71.003,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

50.280,00

50.280,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

102,00

riz            aLuviuM/n,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFAS URAREA DE

tr-Tri rT'iți

1602

18.318,00

0,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.733,00

0,00

15.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9.292,00

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.441,00

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

85,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

43.983,91

0,00

43.983,91

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14.274,00

0,00

14.274,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14.274,00

0,00

14.274,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12.400,00

12.400,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

29.709,91

0,00

29.709,91

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

10.777,00

0,00

10.777,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

10.283,00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

361/27.09.2018

/

Influente?

f Rectificat & octoMbrif,

J'î’aow'S'X.?'

"SS..Z. 1 ț! V

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

87,00

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

128,00

128,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

31,00

0,00

31,00

Taxe extra judiciare de timbru

340202

11,00

11,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

15.905,91

0,00

15.905,91

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.905,91

15.905,91

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

2.996,00

0,00

2.996.00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

1.126,00

1.126,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

64,00

Taxa reabilitare termica

360223

406,00

406,00

Alte venituri

360247

650,00

650,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

370201

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

0,00

-1.000,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

0

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

959,00

0,00

959,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

959,00

0,00

959,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

954,00

954,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,00

5,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

1.775,54

382,49

2.158,03

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.775,54

382,49

2.158,03

Incasari din rambursări

40.02

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

1.620,54

382,49

2.003,03

A. De capital

0019

1.620,54

382,49

2.003,03

Planuri si regulamente de urbanism

420205

34,09

34,09

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

361/27.09.2018

/’c

Influent

+s

C

n             1

-A1UG FT

Rectificat -OftTOMBte wJ w

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

4,00

cg

382,49

OVA

/ u u 386,49

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

181,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

0

1.401,45

4302

155,00

0,00

155,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

155,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

1.936,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

361.896,91

0,00

361.896,91

I. VENITURI CURENTE

0002

361.560,91

0,00

361.560,91

A. VENITURI FISCALE

0003

319.633,00

0,00

319.633,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.733,00

0,00

152.733,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

148.205,00

0,00

148.205,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

0,00

900.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

147.305,00

0,00

147.305,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

146.305,00

146.305,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

1.000,00

Al .3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

0,00

1.105,00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

361/27.09.2018

*

Influente

ol

■ Rectificat |

OCTOMBRIE

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77.473,00

0,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

77.473,00

0,00

77.473.00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.594,00

0,00

12.594,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.500,00

4.500,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

89.427,00

0,00

89.427,00

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

71.003,00

0,00

71.003,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

50.280,00

50.280,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

4,00

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

102,00

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

i/iAZi rr. i/iiulmeji iiui’ivniLvn, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE

1602

18.318,00

0,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.733,00

0.00

15.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9.292,00

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.441,00

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

85,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

0,00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

361/27.09.2018

> /

Influe|te

■.■/■As

■'—'k

OCTOMBRlf

C. VENITURI NEFISCALE

0012

41.927,91

0,00

==^^927,91

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14.274,00

0.00

14.274,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14.274,00

0,00

14.274,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12.400,00

12.400,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

27.653,91

0,00

27.653,91

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AL TE A CTIVITA TI

3302

10.777,00

0,00

10.777,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87.00

87.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

128,00

128,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

31,00

0,00

31,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

11,00

11,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

15.905,91

0,00

15.905,91

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.905,91

15.905,91

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.940,00

0,00

1.940,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

1.126,00

1.126,00

Taxe speciale

360206

750,00

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

64,00

Alte venituri

360250

0,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-1.000,00

0,00

-1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

-1.000,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

336,00

0,00

336,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

336,00

0,00

336,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

181,00

0,00

181,00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

361/27,09.2018

Influen®

+/- ®

O *—

/ Rectificat

JO-GTOMBRI^w

B. Curente

0020

181,00

0,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

181,00

a i/o y \ 111 l/l    /in 1 n

4302

155,00

0.00

155,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

155,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

6.390,54

382,49

6.773,03

I. VENITURI CURENTE

0002

2.056,00

0.00

2.056,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

2.056,00

0.00

2.056,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

2.056.00

0.00

2.056,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.056,00

0,00

1.056,00

Taxa de reabilitare termica

360223

406,00

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0,00

Alte venituri

36.02.47

650,00

650,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

1.000,00

0,00

1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare!-)

370203

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

959,00

0,00

959,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

959,00

0,00

959,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

954,00

954,00

v uimim uiir van/ai ca iul lu ii mur cuumiuhu i- r     j -i

390203

5,00

5,00

IV. SUBVENȚII

0017

1.439,54

382,49

1.822,03

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.439,54

382,49

1.822,03

Incasari din rambursări

4002

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

1.439,54

382,49

1.822,03

A. De capital

0019

1.439,54

382,49

1.822,03

Planuri si regulamente de urbanism

420205

34,09

34,09

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

4,00

382,49

386,49

Subvenții de la bugetul de stat

420213

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

0

1.401,45

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

0,00

1.936,00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

Influente

;o Wmgkfx j-Rețtificăv -șA

361/27.09.2018

+/- J 5-r

d^loMBRIE

|»Wi

/w

. o

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 VENITURIJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIBUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.361/27.09.2 018

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018

438.374.45        382,49      438.756,94

CHELTUIELI - TOTAL

5002

438.374,45

382,49

438.756,94

A UTORITATI PUBLICE SI A CTIUNT EXTERNE

5102

40.994.S7

0,00

40.994,87

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești >

10

25.500,00

25.500,00

bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de nerformanta energetica etc. 1

20

3.869,00

3.869,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

195,00

195,00

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855.00

7.855,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent^

55

29,63

29,63

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

2.373,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

62,80

62,80

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati leuate de implementarea proiectelor!

59

641,00

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

200,00

Active nefinanciare

71

700,07

700,07

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-430,63

-430,63

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

55.417,03

0,00

55.417,03

Bunuri si servicii (aleeeri localei

20

0,00

Fonduri de rezerva

50

156,19

156,19

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționarei

51

3.185,00

3.185,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

490,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.561,00

0,00

33.561,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

4.414,00

Rambursare credit B.C.R.

11.412,00

11.412,00

Rambursare credit BRD.

12.925,00

12.925,00

Rambursare credit C.E.C.

4.810,00

4.810,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

25,00

25,00

Active nefinanciare-aport capital social

72

18.000,00

18.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,16

-10,16

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.361/27.09.2

018

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.505,00

0,00

7.505,00

Bunuri si servicii (comisioane i

20

0,00

Dobânzi

30

7.505.00

7.505,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

18.318,28

0,00

18.318,28

Protecție civila - total, din care:

281.28

0,00

281,28

Bunuri si servicii

20

45.00

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,28

0,28

Active nefinanciare

71

240.00

240,00

Plăti efectuate in anii precedenti(sectiunea de funcționare)

85

-4,00

-4,00

Politia Locala - total, din care:

18.037,00

0.00

18.037.00

Cheltuieli de personal

10

16.860,00

16.860,00

Bunuri si servicii

20

1.090,00

1.090.00

Active nefmanciare Politia Locala

71

87,00

87,00

INVATAMINT

6502

27.049,89

0,00

27.049,89

Cheltuieli de personal

10

1.080,00

0.00

1.080,00

Transport profesori

520.00

520.00

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

400,00

400.00

Cheltuieli de personal Centrul de Excelenta

160,00

160.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Lenea educației naționale nr. 1/2011:

20

15.553,47

15.553,47

Reparații curente instituții de invatamanl preuniversitar de stat -Primărie

2.850,00

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare 1

51

107,00

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant. art.2. alin. 10 si art.l alin c.

55

3.647,00

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent!

55

274,93

274,93

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant art.2. alin. 10 si art.l alinc.

57

1.079,00

1.079,00

Stimulent educațional lenea 248/20151ASSC)

57

10.00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.104,00

1.104,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275,30

Active nefmanciare

71

1.344,12

1.344.12

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-274,93

-274,93

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

15.865,70

0,00

15.865,70

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

10.203,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

107.79

0,00

107,79

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55.18

0,79

0,79

Transferuri către instituții publice          (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470.00

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

1.166.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

30.00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

0,00

2.165,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.361/27.09.2

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018

.---018-

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250.00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915.00

1.915,00

Active nefinanciare

71

1.680.00

1.680.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,09

-16,09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

59.281,50

0.00

59.281,50

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.610,00

0.00

3.610,00

Iluminat ornamental

1.300.00

1.300.00

Spectacole artificii

40.00

40.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570.00

570,00

Acțiuni culturale

1.700,00

1.700.00

Alte transferuri curente interne

55

0,24

0,24

Susținerea cultelor

59

530,00

530,00

Susținerea cultelor- catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

200,00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

46.143,00

0,00

46.143,00

Casa de Cultura

1.752.00

1.752.00

Teatrul "Toma Caragiu"

12.285,00

0,00

12.285.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.845,00

oW

9.845.00

Club Sportiv Municipal

12.751,00

12.751,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

9.510,00

Transferuri către institutu publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total din care:

51

7.881,00

0,00

7.881,00

Teatrul "Toma Caragiu"

726.00

726.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590.00

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250.00

1.250.00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.315,00

5.315,00

Active nefinanciare

71

928,00

928.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,74

-10,74

Alte transferuri pentru investiții

55,13

10,82

10.82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALĂ

6S02

68.959,41

0.00

68.959,41

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

29.602,00

0,00

29.602,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.402,00

12.402,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.033,00

10.033,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

695.00

695,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.330.00

5.330.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.142,00

1.142.00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.560,00

0.00

5.560.00

Reparații crese

150,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

180,00

180,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.405,00

2.405,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.732,00

1.732.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539.00

539.00

Aiutoare pentru incalzire locuințe ( taxe poștalei

2.00

2,00

Bunuri si servicii crese

492.00

492,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din'care pentru:

59.40

556,00

0,00

556,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

375,00

375,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

60,00

60,00

c) Cantina sociala

6,00

6.00

d) Centrul Crese

105,00

105,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.361/27.09.2 018

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018

d) Căminul de batrani

10,00

10.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

89,00

89,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!” si „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”

58

3,00

3,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedentl

55

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.569,00

0,00

32.569,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22.050,00

22.050,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150.00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.369,00

5.369,00

Active nefinanciare - total din care:

71

597,00

0.00

597.00

Active nefinanciare primărie

27,00

27.00

Active nefinanciare Cantina sociala

100.00

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

85.00

85.00

Active nefmanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

365,00

Active nefinanciare CRESA

20,00

20,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,59

-16,59

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

38.275,65

882,49

39.158,14

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.173,00

12.173,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

22.239.00

0,00

22.239.00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

2.192 00

2.192,00

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

20.047,00

0.00

20.047.00

Iluminat public

5.000,00

5.000,00

întreținere ceasuri publice

47,00

47.00

Reparații curente fond imobiliar

500.00

500.00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana

14.500,00

14.500,00

Alte transferuri curente interne

55.18

27,61

27.61

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

105,00

105,00

Active nefinanciare Primărie

71

3.205.38

882,49

4.087,87

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

597.00

597.00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.13

50,46

50,46

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-71,34

-71,34

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-50,46

-50,46

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

30.705,12

0,00

30. 705,12

Bunuri si servicii -total din care:

20

28.064,00

0,00

28.064,00

Salubritate - total din care:

26.047,00

0,00

26.047.00

Salubritate cai publice si dezapezire

21.047.00

21.047.00

Dezinsectie. dezinfectie, deratizare

3.500.00

3.500.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.379,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.361/27.09.2

018

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipalejRASP- Rampa Teleajen

638,00

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.770.89

2.770.89

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129,77

-129,77

55.13

2,62

2,62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.971,00

0.00

8.971.00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

8.411,00

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

Active nefinanciare

71.

560.00

560,00

TRANSPORTURI

8402

67.031,00

-500,00

66.531,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

12.334,38

0.00

12.334,38

Reparații curente străzi

10.300,00

10.300,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum enersie electrica semafoare etc )

1.800,00

1.800,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

234,38

234,38

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

31.218,00

31.218,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

26,00

Active nefinanciare

71

25.561,99

-500,00

25.061.99

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2.109,37

-2.109,37

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

368.896,91

0,00

368.896,91

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

.17.927,80

0,00

37.921,80

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

25.500,00

25.500,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, carii si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli Înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de nerfnnnanta energetica ele I

20

3.869,00

3.869,00

Alte transferuri curente interne

195,00

195,00

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855.00

7.855,00

Alte transferuri interne ( regularizare TVA an precedent)

55

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.361/27.09.2

— țim

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMBRIE

2018

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

62,80

62,80

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

200.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-401,00

-401,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

36.747.96

0,00

36.747,96

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0.00

0,00

Fonduri de rezerva

50

12,11

12.11

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

3.185,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.561,00

0,00

33.561,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

4.414.00

Rambursare credit BCR.

11.412,00

11.412.00

Rambursare credit B R.D.

12.925,00

12.925.00

Rambursare credit C.E.C.

4.810.00

4.810.00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,15

-10,15

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.505,00

0,00

7.505,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0.00

0.00

Dobânzi

30

7.505.00

7.505.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

17.991,28

0.00

17.991.28

Protecție civila - total, din care:

41,28

0.00

41,28

Bunuri si servicii

20

45.00

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,28

0,28

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-4,00

-4,00

Politia Locala - total, din care:

17.950,00

0,00

17.950,00

Cheltuieli de personal

10

16.860,00

16.860.00

Bunuri si servicii

20

1.090.00

1.090.00

INV.4TAMINT

6502

25.706,00

0,00

25.706,00

Cheltuieli de personal, din care:

10

1.080.00

0.00

1.080,00

a) transport profesori

520,00

520,00

b) salarii HCL 84/2016

400,00

400.00

c> salarii Centrul de Excelenta

160.00

160,00

Bunuri si servicii

20

15.553.70

15.553,70

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.850,00

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

3.647,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

204,95

204,95

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa)

57

1.079,00

1.079,00

Stimulent educațional legea 248/2015 ASSC

10.00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.104.00

1.104,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275.30

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-204,95

-204,95

6602

12.020,70

0,00

12.020,70

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

10.203,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

107.00

0.00

107.00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.361/27.09.2 018

Influente +/-

BUGET Rectificat

OCTOMBRIE 2018

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107.00

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice       (finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

470.00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166.00

1.166.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60 00

60.00

Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,30

-15,30

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

50.472,50

0.00

50.472,50

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.610.00

0.00

3.610,00

Iluminat ornamental

1.300,00

1.300,00

Spectacole artificii

40.00

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570.00

570,00

Acțiuni culturale

1.700,00

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

0,00

0,00

Susținerea cultelor

59

530,00

530,00

Susținerea cultelor-catedrala Sf loan Botezătorul

200 00

200.00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare i - total din care:

51

46.143,00

0,00

46.143,00

Casa de Cultura

1.752,00

1.752,00

Teatrul "Toma Caragiu”

12.285,00

12.285,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.845,00

9.845,00

Club Sportiv Municipal

12.751.00

12.751,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510.00

9.510,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,50

-10,50

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALĂ

6802

68.270,41

0.00

68.270,41

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

29.602,00

0,00

29.602 00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.402,00

12.402,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.033,00

10.033,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

695,00

695,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.330,00

5.330,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.142.00

1.142.00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.557,00

0,00

5.557,00

Reparații crese

150 00

150.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

180,00

180,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.405,00

2.405,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.732,00

1.732.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539.00

539,00

Aiutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2.00

2,00

Bunuri si servicii crese

489,00

489,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si Încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legeii 350/2005

60,00

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

559,00

0,00

559,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

375.00

375,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

60,00

60,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

6,00

6.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

108,00

108,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

10,00

10,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent}

55

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.569,00

0,00

32.569.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22.050 00

22.050.00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.361/27.09.2

018

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018

Asistenta sociala in caz de invaliditate- sume in plus repartizate

0,00

0,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150.00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.369,00

5.369,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,59

-16,59

LOCUINȚE, SERYICHSI DEZV. PUBLICA

7002

34.473,26

0,00

34.473,26

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.173,00

12.173,00

Bunuri si servicii- total, din care:

20

22.239.00

0.00

22.239.00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.192,00

2.192,00

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

20.047,00

0.00

20.000,00

Iluminat public

5.000,00

5.000,00

întreținere ceasuri publice

47,00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana

14.500,00

14.500,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55

15,77

15,77

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

105.00

105,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-59,51

-59,51

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

27.934,00

0.00

27.934,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

28.064,00

0.00

28.064.00

Salubritate - total din care:

26.047,00

0,00

26.047.00

Salubritate cai publice si dezapezire

21.047,00

21.047,00

Dezinsectie dezinfectie. deratizare.

3.500,00

3.500,00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din (gospodăriile populației

491,00

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.009,00

Apa meteo

1.379.00

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)

638,00

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-130,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.411.00

0,00

8.411,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației -total din care:

40

8.411,00

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

TRANSPORTURI

8402

41.443,00

0.00

41.443,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

12.100.00

0,00

12.100,00

Reparații curente străzi

10.300,00

10.300.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum enereie electrica semafoare, etc.)

1.800,00

1.800,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HC1.

nr .361/27.09.2

----ni»

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMBRIE

2018

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.I

40

31.218,00

31.218,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

■1.875,00

-1.875,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLT'ARE

69.477,54

382.49

69.860.03

4 UTOR1TA TI PUBLICE SI A CTIUN1 EXTERNE

5102

3.073,07

0.00

3.073,071

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

2.373.00

Active nefinanciare

71

700.07

700.07

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

IR. 669,09

0,00

18.669,09

EREZERVA

55.54

144.09

144,09

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

490,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

Active nefinanciare

71

25,00

25.00

Active nefinanciare

72

18.000,00

18.000.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NA TIONĂLĂ

6102

327,00

0,00

327,00

Active nefmanciare - total, din care:

71

327.00

0,00

327,00

Active nefinanciare Politie Locala

87.00

87.00

Active nefinanciare Protecția civila

240,00

240,00

7;VI'47>1M4AT

6502

1.344,12

0.00

1.344.12

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

1.344.12

1.344,12

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

sănătate

6602

3. «45.00

0.00

3.845,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250.00

250.00

Spitalul Municiral Ploiești

1.915.00

1.915,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

1.680.00

0.00

1.680.00

Active nefinanciare primărie

1.680,00

1.680,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE

6702

0.809,00

0.00

8.809,00

Active nefinanciare

71

928,00

928.00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total din care:

51

7.881,00

0,00

7.881,00

Teatrul "Toma Carat.’iu"

726.00

726.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Srortiv Municipal

2.810.00

2.810,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.755,00

3.755.00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

10.82

10.82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.361/27.09.2 018

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMBRIE

2018

ASIGURAU! SI ASISTENTA SOCIALA

6802

689,00

0,00

689,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

89,00

89,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " O sansa pentru tine, o

oportunitate pentru Ploiești!" si " Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marninalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

3,00

Active nefinanciare total, din care:

71

597,00

0.00

597,00

Active nefinanciare primărie

27,00

27.00

Active nefmanciare cresa

20,00

20,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

85,00

85,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

365,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

3.802,38

882,49

4.684,87

Active nefmanciare Primărie

71

3.205.38

882,49

4.087,87

Alte transferuri pentru investiții

55.13

50.21

50,21

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

597.00

597.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-50,21

-50,21

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.770,89

0.00

2.770,89

Active nefmanciare

71

2.770 89

2.770,89

Alte transferuri pentru investiții

55.13

2,62

2,62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

560,00

0,00

560,00

Active nefmanciare

71

560,00

560.00

TRANSPORTURI

8402

25.587 99

-500,00

25.087 99

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

26,00

Active nefinanciare

71

25.561,99

-500.00

25.061.99iLFLOlESTl

HN'JC INVESTIȚIILista obiectivelor de investiții 2018 Rectificare 9


VIZAT, PRIMAR Adrian Florin DOBRE'Nr'.

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

^FINANȚAI DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

crt.

de la bugetul local

de Ia bugetul de

stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

282.336.19

<34^,08;

> 3:4.457?0.<

1.435.54:

:<1:.532;49-:

Cap.51.02.71.01

AUTORII ATI PUBLICE

:<::7QQ;b7-:T

0 00

:> :O;IH1': >

•:

: • W.O’.:

O JLOO.:

t::010O

> :-:7i)b;Q7ȚT

1.

1

Dotări informatica

0,00

531,39

531,39

0,00

0,00

0,00

531,39

0,00

0,00

531,39

2

Dotări (pirjfctia de Patrimoniu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Studiu 'Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

0,00

55,63

55,63

0,00

0,00

0,00

55,63

0,00

0,00

55,63

4

Achiziționarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Zilele Orașului Ploiești, Festivalul"Ploiesti-Magie Feerie si Povesti", Sărbătorile de Iama, Târgul de Crăciun, etc. dar si a altor acțiuni neprevăzute

0,00

113,05

113,05

0,00

0,00

0,00

113,05

0,00

0,00

113,05

Cap.54.oi71.Ol

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

'fOTAi;          jj                           V                              ::?J

ț <<#$)<<<

< : : 0;00< <:

■: om -■.

25.00 :

it.OO:

: :0;00:: :

: 2:5,00:

1

Dotări Centru de Excelenta

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Cap.61.02,71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

: :

: 240:00

240.00 >

•I.po :

: • '

.   240,1*0 :

: li.OO .

:' 0.0(1 : :

240:00  •

B

I        -l-l-

Lucrări iiiți

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiesti(proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1: V,

V '

1

Studiu -Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

2

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

3

Achiziționare 2 sirene electrice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fii acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

0,00

0,00

85,00

4

Achiziție 'cofrete(panouri) de comanda pentru sirenele electrice, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00


Nr,, crU

1 A         DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

_

Valoare totala conform SF

0

■ "i + V ,i                         i

2

Cap.65.02.7;l,0l JțO

*

(nWaMAVI *

i -

yjqrari < t

10.957,00

1

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISIJ la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”I.A. Bassărabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasilc” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26). Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

2

Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (Proiectare+Executie l

7.114,00

3

Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord (Proiectare+Executie)

3.843,00

4

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"

0,00

5

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" (proiectare i- execuție)

0,00

6

RTE Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „ George Cosbuc"

0,00

7

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mucenic Mina

0,00

8

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

0,00

9

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in municipiul Ploiești

0,00

10

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

0,00

11

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru loan Cuza

0,00

12

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

0,00

13

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

14

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

15

Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

16

Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice in municipiul Ploiești

0,00

17

Construire grădinițe in municipiul Ploiești

0,00

18

Extindere, reabilitare/modemizare si dotare scoli gomnaziale in municipiul Ploiești

0,00

. ,

1

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

2

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

3

SF/PUZ Construire sala de sport "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

. 1,343,șir:

+ 1-343,99

++W++:

Oft-<'

+ :W<:+

+ l;343;<>9

:»•:

+ 1.343.99 .

185,00

185,00

0,00

0,00

0.00

185.00

0,00

0,00

185.00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

160,00

0,00

0,00

160,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,80

16,80

0,00

0,00

0,00

16,80

0.00

0,00

16,80

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

Nr.

i

crt.

<              DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Z Zx   'V

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

■41

PUEț-’.Constnnfc.'îGhidinita cu program prelungit - str. Poștei, nr.23

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

5^

DAI^Mâjlțajiizare pimct termic la Colegiul "Spiru Haret"

0,00

8,09

8,09

0,00

0,00

0,00

8,09

0,00

0,00

8,09

•fi

Dotare Grădiniță pti program prelungit nr.28 cu centrale termice

0,00

76,10

76,10

0,00

0,00

0,00

76,10

0,00

0,00

76,10

î'4

• 'J L, v

Upiateitici'aiș»Gimnaziala „Ioan Grigorescu" cu centrale termice

0,00

115,00

115,00

0,00

0,00

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

8

Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă" cu centrale termice

0,00

78,00

78,00

0,00

0,00

0,00

78,00

0,00

0,00

78,00

9

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

10

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16

0,00

56,00

56,00

0,00

0,00

0,00

56,00

0,00

0,00

56,00

11

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

12

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației 1SU, pentru funcționare unitati de mvatamant - etapa II

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

14

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

310,00

310,00

0,00

0,00

0,00

310,00

0,00

0,00

310,00

15

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

280,00

0,00

0,00

280,00

16

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești)"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

ET/Rest de executat -Sala de sport la Școala Gimnaziala Sfanta Vineri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Documematii /Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

8,00

20

Achiziție autocamion cu remorca, ptr. Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

TOTAL . ■                   : \                           : : :/ ' / : : :   : >   : : : .   .

:R5;60?iMR

E68M«R

:r:6.S’ii,<ior:

<< >:p;OO:T:<

. i.ooo.pp:

<: o,i«i : >

IJHHJ.dll

1.6SO.HU

A

Lucrări in continuare

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

0,00

1.500,011

500.00

0,00

1.000,00

0,00

500,00

0.00

1.000.00

1.500,00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

0,00

1.500,00

500,00

0,00

1.000,00

0,00

500,00

0,00

1.000,00

1.500,00

.0

1

PUZ Spital Municipal

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

SPF/SF Spital Municipal

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

ET,Documentație tehnica-rest de executat-Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

48,00

48,00

0,00

0,00

0,00

48,00

0,00

0,00

48,00

4

SF/Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări)

0,00

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

0,00

0,00

52,00

Nr. crt.

4-

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de Ia bugetul de stat

alte bugete

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

^tuțiju^gânipact ășăpssțistării de sanatate a populației

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

O

■ țoCumentai >esL'^n,;:-iujtcuritate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Con^blțdiîie swefinîctibnalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II"

ț>p.67.017 LIMA j

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

0,00

0,00

65,00

X;

CtjMlRâ R^ERtERE SI RELIGIE

< 928.0(>. \

:.'.928,00j':;

; 0.00 ;

x<0,0ft::+

■ o.ofr

< 0,O0:

:< 0,0'0 . '

.928.00

A

Lucrări in continuare

767,48

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

1

Extindere c mitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

767,48

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

15

Lucrări noi

7.651,60

153,00

153,00

0,00

0.00

0,00

153,00

0,00

0.00

153.00

1

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.856,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Amenajare idapost pentru câinii comunitari

3.702,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

93,30

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

4

Construire .modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

5

Amenajare Jocuri de joaca (proiectare+ execuție)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

6

Lucrări per .ru obținerea autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

7

Realizare parc "AVENTURA" (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Promovarea si susținerea creerii de centre de sport si recreere in cartierele populate ale municipiului in parteneriat cu rețeaua școlara prin amenajarea de facilitați sportive in spatiile verzi si interstitiale din cartiere (panouri de baschet, piste de alergare, de role, de patine etc.)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

SF, PT+DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiești Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

550,00

550,00

0,00

0,00

0,00

550,00

0,00

0,00

550,00

4

SF Construire garaj utilaje (Parc Municipal Ploiești Vest)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

5

Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

6

Documentație scenariu incendiu necesara obțineri autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

7

ET -Pista de trap (realizata in cadrul proiectului Modemizare/extindcrea funcționala a hipodromului din Ploiești)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Consultanta pentru procedura pariuri hipice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

S.F/Amena’are/Reabilitare locuri de joaca

0,00

33,00

33,00

0,00

0,00

0,00

33,00

0,00

0,00

33,00

10

Dotări locuri de joaca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

SF/DALI,Construire, modernizare, reparații capitale statui si monumente(Iuliu Maniu)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

12

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

8,00

13

SF Realizare parc "AVENTURA"

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

14

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si aretelei edilitare specificc-Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

>             5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

: (

: 27310 : <

w:-

e +a^OO.::

0.00

27.00:7:

■'-o

1 (

l

$lVExtmd6r^aj^pita;^cazpre cămin de batrani

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

27,00

0,00

0,00

27,00

V,

Cap. 70.02-X»l

T0t:,VL

'E.SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

.’IW

7 3,2ițW::

<:L769,84:<

<l.435,54<

Ți269;84<

:i;435,S4:

:<382bK>:<

din care

A

Lucrări in continuare

18.802,98

1.515,48

114,03

1.401,45

0,00

500,00

614,03

1.401,45

0,00

2.015.48

1

Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

62,03

62,03

0,00

0,00

0,00

62,03

0,00

0,00

62,03

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

1,00

1,00

0,00

0,00

500,00

501,00

0,00

0,00

501,00

3

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

14.816,13

1.451,45

50,00

1.401,45

0,00

0,00

50,00

1.401,45

0,00

1.451,45

B

Lucrări noi

2.268,62

62,00

62,00

0,00

0,00

0.00

62,00

0.00

0,00

62.00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

2.268,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Consolidare; imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr. 13 (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Consolidat; imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Proiecte

entru efientizare energetica blocuri de locuințe

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

5

Realizare

locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Demolare clădiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public(ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

7

ij

Puncte alimentare cu energie electrica

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Dotări RASP (container+cabina wc)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

9

Centru de management trafic(proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

..

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

189,80

155,71

34,09

0,00

0,00

155,71

34,09

0,00

189,80

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Cocumentatiile aferente.

0,00

38,31

38,31

0,00

0,00

0,00

38,31

0,00

0,00

38,31

3

Reactualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

AE.DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,00

0,00

0,00

66,00

66,00

6

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminele ar. 11A

0,00

23,79

23,79

0,00

0,00

0,00

23,79

0,00

0,00

23,79

7

ET, DAILI, PT, DE-Imobil str.Panciu nr. 1

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

'Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

4,0

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 8

de ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

/X                    1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

$

BALlJt’ojjS^jaț^ imobrîe cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Ppcjuijcrfțatii tehnide j-Coțijșolidare imobile cu risc seismic mun.Ploiesti

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

316,49

1,00

0,00

316,49

317,49

1Q

P<Xumen£atii P^AiLijuțțjiPloiesti - Amenajare adapost câini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

11

PI j!6Pajj>c.uJx teiQS!Ț36-A I59, strada Ghighiului Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

12

Servicii (fe {giSult&ta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri ffiSffflbursabile

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

13

SF Parc Industrial

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

SF/DALI Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

350,00

16

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri, Ploiesti-Citadela Viitorului

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

17

Eficientiza-e consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

185,00

185,00

0,00

0,00

0,00

185,00

0,00

0,00

185,00

18

Documentații de expropriere in mun.Ploiesti (Acord Cadru)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

20

ET/DALI Rest de excutat imobil Ștefan cel Mare nr.34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF/DALI/ Proiect cereri finanțare SDL

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

22

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0.00

10,00

0,00

0,00

10,00

23

întocmire documentație pentru demolare clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești str.Cosminele nr. 1 IA

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

24

Consultanta management proiecte

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

25

ET DALI /Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

26

Eficientizaje consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

280,00

0,00

0,00

280,00

27

ET.DALI extindere clădire (sediu RASP)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

28

Documentație tehnica/rest de executat "RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății"

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

0,00

36,00

0,00

0,00

36,00

29

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

Cap.74.di71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

■ Oflff. ■

:<^770;89:::

:: 1RW <:

:: :2.77ff,8.9 <

: <2^709: •:

■ 0,90: • •

din care

A

Lucrări in continuare

173.628,99

1.303,00

1.303,00

0,00

0,00

0,00

1.303,00

0,00

0,00

1.303,00

1

*

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (13 strazi-Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.DorulUi, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu,                      Extindere rețea

apa str.Fabricilor), diferente 2017 (AT, proiectare)

2.913,18

81,00

81,00

0,00

0,00

0,00

81,00

0,00

0,00

81,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

. A

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

i.Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Extinri&e rețele sotifeț-ane in municipiul Ploiești (str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Brates, Gh.

Ăș^^i^^mhin^Bgresului, Suceava, Erou Dumitru Boscovici, Valea Alba, Bahluiului, AUguștiâ Ț rebdn |t^L Aian)-AT

514,61

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

13

Extiftdttțrșitflp^iu^zare Etapa 11 (str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, S>tr Vașlui^str'^SroțAarilor)

4.076,20

1.092,00

1.092,00

0,00

0,00

0,00

1.092,00

0,00

0,00

1.092,00

M od^niz?ire^-sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

166.125,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

B

Lucrări mii

(1.00

137,00

137,00

0,00

0,00

0.00

137,00

0,00

0,00

137,00

1

Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Ștrandului, Str.lnului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0,00

107,00

107,00

0,00

0,00

0,00

107,00

0,00

0,00

107,00

3

Acord Cadru/Extindere rețele canalizare (proiectarel-executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

.« t

1

ET/SF/DA J-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

249,00

249,00

0,00

0,00

0,00

249,00

0,00

0,00

249,00

2

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

ET privind calitatea terenului in suprafața de 33.67 ha, situat in T14 A 228"

0,00

125,00

125,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

0,00

125,00

4

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

5

SF Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești

0,00

61,89

61,89

0,00

0,00

0,00

61,89

0,00

0,00

61,89

6

Harți strategice de zgomot si Planuri de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

7

Registru spatii verzi

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

8

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

9

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

10

SF Rețea canalizare in municipiul Ploiești

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

Cap.81.02,71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

0.(10: ' .

560.00 :

•:<4| (),O0 .:

: >0.00 : <

. .1.50,Oft. ■

O.Off-

: 410,00

: 0 ,00 : : :

\ T50.W :

560.00

din care

\lft l bdlllA 1 di flkviMitft

1

Strategie locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție -transport- distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești

0,00

280,00

130,00

0,00

150,00

0,00

130,00

0,00

150,00

280,00

2

ET a sistemului de alimentare cu energie termica

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

3

Consultanta in vederea obțineri de finanțare pentru energie termica-POIM

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

4

Studiu privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de termie

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap.84.02.7J^l\

p'>LAîNSH<>..Ri&

A

: :62:650,52 ■

>25:562,2-9:-

?25£62i;29::

:. .0.60: :

Ji,0li. :.

■: .SOO-66

■: ■25.062:2.9:'

:: : 0J»U

(hOO: ::

::25;062,:29:::

l.iicraVi in cbnlt'iiuare       f

3.564,25

149,90

149,90

0,00

0,00

0,00

149,90

0,00

0,00

149,90

1

Mo’dțrnîij® arazți^îeț^roilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, DoruluiMjj^gFMjjBpf^v.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

3.230,25

54,90

54,90

0,00

0,00

0,00

54,90

0,00

0,00

54,90

2

Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantei)-proiectare+exccutie

334,00

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

95,00

0,00

0,00

95,00

B

Lucrări m:i

59.086,27

12.236,29

12.236,29

0,00

0.00

-620,00

11.616,29

0,00

0,00

11.616,29

1

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

220,00

220,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

0,00

220,00

2

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2

7.419,85

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (podul de lemn) (proiectarc+executie)

28.211,42

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

4

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

1.964,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Poduri parau Dambu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

1.071,72

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

7

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)

1.395,95

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

9

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

6.307,00

6.307,00

0,00

0,00

-5.007,00

500,00

0,00

0,00

500,00

10

Achiziție si montaj sisteme acustice si butoane de comanda pentru trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din municipiul Ploiești

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino (proiectare+executie)

4.480,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

12

Modernizare str.Traian Vuia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare str. Anul 1848

925,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Modernizare str.Moldovei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Modernizare str.Inului Etapa II

297,29

1,29

1,29

0,00

0,00

0,00

1,29

0,00

0,00

1,29

16

Modernizare str.lazului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Modernizare str.Miciurin

557,67

558,00

558,00

0,00

0,00

0,00

558,00

0,00

0,00

558,00

18

Amenajare oc de odihna si reabilitare loc de joaca, str.Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu (proiectare-i execuție)

170,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Amenajare :ntersectie strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNl B (proiectare+ execuție)

4.828,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Desființare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului :Accesibilitatc st fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Nr. crt.

..... DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

. z.-. >

Valoare totala conform SF

0

2

22

Relo^a^sfalp,lini,feîâț;e<?țgacf'<lSiy 14 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesi@ țațeșidfaidtzar&iti&Â&caire zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazilia, stqȘățeratț^s^ călea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectarc+executie

0,00

23

ModerQmrș străzi in iuuniq$ft Ploiești

0,00

24

Modernizare                Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi,

reabilitare strts^grtgi^c Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

25

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor galilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

26

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare per tru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

27

Acord Cadru/Lucrari rețea stradala in municipiu] Ploiești (proiectare i execuție)

0,00

28

Modernizare strada Elena Doamna

0,00

29

Sistematizare verticala blocuri strada Libertății (proiectaret-executie)

0,00

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

2

DALI-Modernizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

3

SF+exproprieri-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public irițr^ Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului!public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

4

SF Crestei parcare pe

?a mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de ntru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

5

Servicii dt

Consultanta, achiziție tramvaie, trolebuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

0,00

6

Strategie

ti vederea dezvoltării mediului de afaceri

0,00

7

Achiziție

Autobuze

0,00

8

DALI Prelungire str.Marasesti de la sensul giratoriu la centura de Vest

0,00

9

DALI, PT i DE Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

0,00

10

SF, PT+D rețele) ,

5 -Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB    (inclusiv

0,00

11

DALI, PT

Maioresct

Caliman,

DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu

, Zaganu, Sld. Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, iltr. Prundului

0,00

12

PT+DE N Sudorului

odemizare străzi Cartier Buna Vestire (Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni)

0,00

BUGET LOCAL Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

2.28330

2.28330

0,00

0,00

5.025,30

7308,60

0,00

0,00

7.308,60

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,70

0,70

0,00

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.718,00

1.718,00

0,00

0,00

-288,30

1.429,70

0,00

0,00

1.429,70

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

450,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

800,00

63,00

63,00

0,00

0,00

0,00

63,00

0,00

0,00

63,00

950,00

950,00

0,00

0,00

0,00

950,00

0,00

0,00

950,00

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

290,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.150,00

9.150,00

0,00

0,00

0,00

9.150,00

0,00

0,00

9.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,10

1,10

0,00

0,00

0,00

1,10

0,00

0,00

1,10

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

91,00

91,00

0,00

0,00

0,00

91,00

0,00

0,00

91,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Nr.

K 5    DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

■ -     -         . -        - Y

Valoare totala conform SF

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 8

crt.

LOCAL Rectificare 7

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte

bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13*

KT^pliunțRiS^-acmaliisi^i-, Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, țfilpttuldii^g^fc’lîîidtul^îjlungire Buda, Bd. Republicii

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

0,00

36,00

0,00

0,00

36,00

14

PȚj+DL, i:cmă®"aft-ualj74are .SF, Modernizare străzi Cartier Rafov, străzile: Izlazului, Trenului, Uzini'K' rargiilui. J rârari SaVulescu, Pieței, Atelierului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

DAEH-P^UEi^-lsîferoizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

16

PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol străzile: Acvilei,

Brândușelor, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, lntr.Gaterului, Lăstunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

17

ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

18

DALI, PT+DE Poduri parau Dambu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI PT DE Modernizare strada Gârlei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier 9 Mai (Ineu, Baiului, Arhimede, Granitului, Razoare)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

21

DALI, PT+DE Modernizare strada Traian Viua

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

22

DALI, PT+DE Modernizare strada Miciurin

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

23

DALI, PT+DE Modernizare strada Anul 1848

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

24

DALI, PT+DE Modernizare strada Moldovei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

25

DALI,PT+DE Modernizare strada Inului etapa 11

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

7,00

0,00

0,00

7,00

26

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

27

PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane, pietonale Bdul București 1 si 2, inclusiv lift

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

SF Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

46,00

46,00

0,00

0,00

0,00

46,00

0,00

0,00

46,00

29

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

0,00

19,00

19,00

0,00

0,00

0,00

19,00

0,00

0,00

19,00

30

DALI, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

31

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești

0,00

122,00

122,00

0,00

0,00

0,00

122,00

0,00

0,00

122,00

32

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiești SRL

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

33

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

34

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in mu ricipiul Ploiești

0,00

107,00

107,00

0,00

0,00

0,00

107,00

0,00

0,00

107,00

35

Strategic parcari in municipiul Ploiești

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

36

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Roscnthal

0,00

424,00

424,00

0,00

0,00

0,00

424,00

0,00

0,00

424,00

37

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

253,00

253,00

0,00

0,00

0,00

253,00

0,00

0,00

253,00

38

SF Piste biciclete

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

39

SF Parcare supraetajata Malu Roșu, Str.Turmelor/ Sg.Gh.Mateescu/Str.Armoniei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr.

crt

. ■      DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

A?

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare 7

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 8

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

A / />■             i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

40

SF-ges.lunq^ț^UȘk^i nî^feMe la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Plc^tij^^ș^p^iitare daltâfebere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si ^luid^ue^airt+^aUtj^fom^iîiȘjstriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suptâterpn peste ifâlețî fvțataBucuresti-Brasov).

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

41

Asistcnlâ^tuc^igranlă proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest Si ■ platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)"

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

42

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

43

SF, PT+DE Modernizare străzi Țesătorilor si Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

44

SF Masuri de protecție impotriva inundațiilor Bdul.Bucuresti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

DALI, PT+DE Modernizare str. Iazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

46

SF/Modemizare străzi Cartier EDEN, str.Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

SF Modernizare strada Arinului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

DALI, PT. DE Modernizare strada Elena Doamna

0,00

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

0,00

0,00

52,00

49

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

50

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

51

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pen;ru oferta tehnica si financiara), in vederea încheierii Acordului cadru avand ca obiect Lucrări de modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare -^-execuție).

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

120,00

52

DALI/Amcuajare loc dc recreere (Teatru Toma Caragiu)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00


SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATA


SERVICIUL INVESTIȚII


BIROU MOBILITATE SI TRAFIC URBANMUNICIPIUL PLOCESH PRIMĂRIA MUN1CIPIULUI PLOIEȘTI B-duI Repablrdî nr. 2; 100066—Ploieștii TeL: 02+4 /516899; 0244/515932 Fax: 0244/513829 www'.plMesiira-


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

Tel. 0244.516699, int.162

NR. și DATA: (indicativ)_______/ifj


lă^em ti? Fransge“£n* Krfiâcct

E2<?KMCĂTRE,


DIRECTIAjeONOMICA


Prin prezenta, va înaintam adresa Consiliului Județean Prahova nr. 19721/31.08.2018, referitoare Ia Contractul de finanțare nr.88247/01.08.2018, cu propunerea privind o noua rectificare bugetara pentru aprobarea sumei de 382.487,40 lei, in vederea finanțării cheltuielilor, pentru locuințele proprietate privata.

DIRECTOR EXECUTIV MihaeltMAMANDI


Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura^   ,

Data

ELABORAT

Tanase Laurentiu

Consilier

27.09.2018

VERIFICAT

Stochita Mariana

Sef Serviciu Investita

!s—
ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚE AN PRAHO VA

Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2-4, telefon 0040 -244/514545 fax: 0040-244529611, e-mail: consjud@cjph.To, site: www.cjpb.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

nd in vedere Contractul de finanțare nr. 88247/01.08.2018,înregistrat Ia Cosiliui an Prahova cu nr.19238/24.08.2018, încheiat intre Ministerul Dezvoltării si nistratiei Publice, pentru proiectarea si execuția lucrărilor de intervenție pentru cerea riscului seismic la construcții cu destinația de locuința multietajate, din județul Prahova, încadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care reprezintă pericol public, incluse in Programul de acțiuni pe anul 2018 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 522/12,07/2018 va comunicam următoarele:

JgetrmrinHnicipiul Ploiești, conform anexei la Contractul de finanțare, a fost aprobata suma de(382.487,41ej^conform anexei, in vederera finanțării cheltuielilor, pentru locuințele proprietate privata a persoanelor fizice, privind elaborarea proiectării lucrărilor de consolidare la obiectivele de investiții situate in municipiul Ploiești, după cum urmeaza:

 • 1.  Aleea Brebenei nr. l,bl.2 -

 • 2.  Sos. Nordului nr.3, bl.4 ~

 • 3.  Sos. Nordului nr.5, bl. 11 -

 • 4.  Sos. Nordului nr.7, bl. 12

 • 5.  Str. Tafnavanr. 4, bl.A4

 • 6.  Str. Tamava nr. 4, bl. A5 r--

Fondurile sus menționate se vor utiliza in condițiile si cu respectarea O.G. nr.20/1994 privind > masurile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicata, cu modificările si completările ulterioare. Vairugam sa dispuneți masuri pentru utilizarea eficienta si integrala, in condițiile legii, a sumei alocate pe anul 2018.

PRE:

BOGDAN4


&ADER


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXA__

At/ ^9 //<97 J O. ?£>


aprobw^3.

PRIMA.lUf-        >


PRIMAR^

Adrian Florin J&OfeREO^ $*■ ,z


NOTA DE FUNDAMENTARE - Buget local 2018 -RECTIFICAIPrin adresa nr.19721/31.08.2018, emisa de Consiliului Județean Prahova, prin care am fost informați cu privire la includerea Contractul de finanțare nr.88247/01.08.2018, incheiat cu Ministerul Dezvoltării si Administrației Publice si Consiliul Județean Prahova, pentru proiectarea si execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcții cu destinația de locuința multietajate, din județul Prahova, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care reprezintă pericol public, incluse in Programul de acțiuni pe anul 2018 aprobat prin Hotararea Guvernului nr.522/12.07.2018 prin care au fost alocate fonduri municipalității.

Pentru municipiul Ploiești, conform anexei la Contractul de finanțare, a fost aprobata suma de 382.487,40 Iei, in vederea cheltuielilor pentru locuințele proprietate private a persoanelor fizice, privind elaborarea proiectării lucrărilor de consolidare la obiectivele de investiții situate in municipiul Ploiești, după cum urmeaza:

Capitolul 70.02-71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA C. Alte cheltuieli de investiții.

5. AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tarnava, Nr.4

Propunem suplimentarea sumei cu 66.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 66.000,00 lei

9. Documentații tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun.Ploiesti

Propunem suplimentarea sumei cu 316.490,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 317.490,00 lei.

Capitolul 70.02-71.01 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

A. Lucrări in continuare.

2. RTE Blocuri locuințe str. Libertății

Pentru realizarea rețelelor tehnico-edilitare si a dotărilor aferente cartierului de locuințe din str. Libertății nr. 1-se vor asigura rețele de apa, canalizare, rețeaua termica de apa fierbinte, iluminat stradal, aleei pietonale si carosabile, parcari si platforme gospodărești pentru cele 18 blocuri de locunte din Ansamblul Libertății.

Având in vedere ca se dorește reluarea lucrărilor, propunem alocarea sumei de 500.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 501.000,00 lei.

Capitolul 84.02-71.01 - TRANSPORTURI B. Lucrări NOI.

«. .z””' .s

29. Sistematizare verticala blocuri strada Libertatiitproiectare+executie)

t—:                      'Vi-'/ - : ■>_>


ri

Municipiul Ploiești realizează lucrările aferente blocuril^r^de^lpcțiitrte^amplasate in strada Libertății nr.3                                              7^%

î          ■ ... •©•vZ


Pentru realizarea lucrărilor de sistematizare verticala, alei pietoî^^^^^âri, platforme, propunem alocarea sumei de 450.000,00 lei

Suma totala prevăzută in buget: 450.000,00 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,


MIHAELA 1AMANDI


SEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DirecțiaTehnicInvestiții__

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


APROBAT PRIMAR Adrian Florin DOBRE4/~ /W /03./&JO/9


NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2018

RECTIFICARE 9

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B. Lucrări noi

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipala, ce vor fi executate in anul 2018, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere existente (Modernizare străzi Cartier Eroilor/ Rudului, străzile: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Soldat Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intrarea Prundului; Modernizare străzi Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni; Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, B-dul Republicii).

întrucât lucrările privind refacerea sistemelor rutiere, in urma execuției rețelelor de canalizare, sunt in curs de realizare, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 5.025.300 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări nov. 2.283.300 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 7.308.600 lei, inclusiv TVA.

Modernizare strada Elena Doamna

Întrucât lucrările sunt finalizate propunem redistribuirea.^m'ei de 288.300 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.                                         s >-4

Informații financiare                                            ‘'        ,-,J

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi’. 1.718.000 lei, incj^iV;^y^^s' Z Buget rectificat: 1.429.700 lei, inclusiv TVA

C - Alte cheltuieli de investiții

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare (pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

Pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de servicii, propunem crearea unei poziții bugetare noi si o alocație in valoare de 120.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 0 lei

Buget rectificat: 120.000 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr. 1 din data G. 09- 20^


r«Ș| W~

APROBm^

â t

PRIMAlt "


Adrian Florin

I


OBRE


18.SEP 2018NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND RECTIFICAREA OBIECTIVULUI

“PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”

A) Dotări Parc Municipal Ploiești Vest in valoare de 550.000 Iei, repartizați astfel:

Cheltuieli aferente anului 2017 in valoare de 212.000 lei, reprezentând contravaloarea următoarelor:

 • 1) Tractor cu accesorii - o bucata: 193.000 lei;

 • 2) Bariera electrica - o bucata: 6.000 lei;

 • 3) Cabina material compozit - doua bucăți: 6.500 x 2 = 13.000 lei;

La aceste cheltuieli se adauga necesarul de dezvoltare al Parcului Municipal Ploiești Vest pe anul 2018 in valoare de 338.000 lei, care se prezintă astfel:

 • 1) Tractoras de tuns gazon -1 bucata = 21.000 lei;

Tractorasul a fost achiziționat, valoarea acestuia nedepasind suma de 21.000 lei.

 • 2) ATV - 1 bucata = 4.000 lei;

Deoarece pana la aceasta data inca nu s-a demarat acțiunea de achiziție propunem eliminarea acestuia din lista de investiții de pe anul 2018.

 • 4) Sistem de irigații = 24.000 lei


Pentru o buna-fimctiQnăfe^i^cMui^gsteznevoi.e de extinderea sistemului <fe\iijgaiii. astfel .jp^at

A                                        ’Z> X1’-'

acesta sa ocupe o suprafața cat mai mare de acoperire.

 • 5) Conducta BY PASS - 2 bucăți = 20.000 lei

Având in vedere ca inca nu s-a realizat documentația necesara achiziției acestor conducte propunem eliminarea acestora din lista de investiții din anul 2018.

 • 6) Sistem antiefractie - o bucata = 16.000 lei

Potrivit raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica la Parcul Municipal

Ploiești Vest este necesara implementarea unui sistem antiefractie pentru a se evita eventualele riscuri.

Pentru acesta s-a semnat deja un contract iar valoarea acestuia nu depășește 16.000 lei.

 • 7) Zona protecție lac (gard + ponton lemn) - 1 bucata = 30.000 lei

Conform raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica la Parcul

Municipal Ploiești Vest este necesara imprejmuirea lacului artificial din cadrul parcului pentru o mai buna siguranța a cetățenilor care tranzitează zona respectiva.

 • 8) Mașina de tuns iarba - 3 bucăți = 11.000 lei;

 • 9) Scarificator - 1 bucata = 3.000 lei;

 • 10) Mașina de maturat- 1 bucata = 3.000 lei;

 • 11) Sistem video - 1 bucata = 200.000 lei.

Conform planului de paza si raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica la Parcul Municipal Ploiești Vest, este necesara implementarea unui sistem de supraveghere video.

 • 12) Tractoras de tuns gazon - 1 bucata = 30.000 lei.

Ținând cont de performantele celui achiziționat in anul 2017 se dorește achiziția unuia asemanator pentru a se acoperi suprafața totala a spațiului verde din incinta parcului

B)         Având in vedere necesitatea adapostirii utilajelor existente, cat si a utilajelor planificate

achiziționării, va trebui realizat un garaj. Pentru acesta se va intocmi documentație in faza studiu de fezabilitate pentru care propunem alocarea sumei de 15.000 lei.

LISTA 2018 - Alte cheltuieli de investiții, defalcata de categorii de bunuri, se va prezenta astfel:

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/M

Prevedere inițiala

Influente

(+A)       (l

PfevedfSexfinw^

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Carrtîtate

Valoare

Tractor cu accesorii

buc

1

193,00

0

0,00

F 1’93,00

Bariera electrica

buc

1

6,00

0

0,00

1

6,00

Cabina material compozit

buc

2

13,00

0

0,00

2

13,00

Tractoras gazon

buc

1

29,00

0

-8,00

1

21,00

ATV

buc

1

4,00

-1

-4,00

0

0,00

Sistem irigații

buc

1

18,00

0

+6,00

1

24,00

Conducta BY PASS

buc

2

20,00

-2

-20,00

0

0,00

Sistem antiefractie

buc

1

20,00

0

-4,00

1

16,00

Mașina tuns iarba

buc

3

11,00

0

0,00

3

11,00

Scarificator

buc

1

3,00

0

0,00

1

3,00

Mașina de maturat

buc

1

3,00

0

0,00

1

3,00

Zona protecție lac (gard + ponton lemn)

buc

1

30,00

0

0,00

1

30,00

Sistem video

buc

0

200,00

0

0,00

1

200,00

Tractoras de tuns gazon

buc

0

0,00

+1

+30,00

30,00

TOTAL (mii lei):

550,00

0

550,00

întocmit: Radu Elena-Adelina

Sef Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest,