Hotărârea nr. 41/2018

Hotãrârea nr. 41 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2016 privind suplimentarea numărului de personal nedidactic la unităţile de învăţamânt preuniversitar de stat din Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 41 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2016 privind suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate nr. 1312/09.02.2018 al Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.84/2016 privind suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești.

Ținând cont de raportul din data de 12.02.2018 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.84/2016 privind suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești;

Potrivit prevederilor art.96, alin.(l) din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată, unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, după caz. în exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale”;

A

In conformitate cu art.96, alin.7, lit. „f” din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație în atribuțiile principale aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal nedidactic;

A

In conformitate cu art.103, alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare „consiliile locale și consiliul județean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat”’,

A

In conformitate cu art.21, alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conducătorii instituțiilor publice cu personalitate juridică, cărora li se alocă fonduri sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite.

în baza adresei înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 1809/25.01.2018 transmisă de către Grădinița „Step by step Rază de Soare";

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.„c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea anexei din Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2016 privind suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești, conform aprobării Consiliului de Administrație al Grădiniței „Step by step Rază de Soare" din data de 18.10.2017, în sensul modificării transformării postului de tâmplar în post de îngrijitor la Grădinița „Step by step Rază de Soare".

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2016 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-S irin-Niculae BOTEZ


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

NR. /ff/î /


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.84/2016 privind suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești

Inspectoratul Școlar Județean Prahova ținând cont de adresa M.E.C.T.S. nr. 146/07.05.2012 a transmis numărul maxim de posturi din invatamantul preuniversitar de stat). Astfel, incepand cu data 01.09.2012 s-a redus numărul de personal nedidactic angajat la anumite unitati de invatamant cu 19,25 posturi.

Ca rezolvare urgenta, s-a decis preluarea personalului de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L prin completarea obiectului de activitate al contractului nr. 14782/25.08.2010 de delegare a gestiunii prin concesiune a servicului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești, privind asigurarea serviciului de mentenanta a unităților de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești.

Prin adresa nr.2739/05.02.2016 s-a solicitat Inspectoratului Școlar Prahova posibilitatea angajarii personalului nedidactic din invatamantul preuniversitar - un număr de 19,25 posturi - in cadrul unităților de invatamant unde isi desfasoara deja activitatea propriu-zisa si cu asigurarea finanțării din veniturile proprii ale bugetului local. Inspectoratul Școlar Județean Prahova apreciaza faptul ca „ordonatorul principal de credite are posibilitatea sa incheie cu ordonatorii terțiari de credite protocoale de preluare a personalului nedidactic”.

Astfel, Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin Hotărârea Consiliului Local nr.84/2016 a aprobat suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățile de învățământ prin infiintarea de către ordonatorii terțiari de credite a unui număr de 19,25 posturi, după cum urmeaza:

 • -  Școala Gimnaziala „Nicolae Simache": 1 post îngrijitor;

 • -  Grădiniță „Sf. Arhangheli MIhail si Gavril": 3 posturi ingrijitor si 0,5 post de tamplar;

 • -  Grădiniță cu P.P. „Scufița Roșie": 1 ingrijitor si 1 zugrav;

 • -  Grădiniță cu P.P. nr.23: 1 ingrijitor si 0,5 norma spalatoreasa;

 • -  Grădiniță cu P.P nr.30: 1 ingrijitor;

 • -  Grădiniță cu P.P. nr.32: 3 îngrijitori;

 • -  Grădiniță cu P.P.nr.33: 0,5 post ingrijitor;

 • -  Grădiniță cu P.P.SI P.N. "Raza de Soare”: 3 îngrijitori si 1 post tamplar;

 • -  Grădiniță cu P.P. nr.35: 0,25 norma ingrijitor;

 • -  Grădiniță cu P.P. nr.40: 1,5 norme ingrijitor;

 • -  Grădiniță cu P.P. nr.47: 1 ingrijitor.

■" * /r—s--? X * . \

Potrivit art.96 alin.l din Legea educației nr.1/2011, actualizată/„unitătilede învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt condusele ^tisiliilefile administrație, de directori și de directori adjuncți, după caz. în exerciîqfigâătribățitipr ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul!firofdSoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale" sî^atiC7 lit.f, Consiliul de Administrație are ca atribuții principale, respectiv de a aproba planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal nedidactic.

Conform art.103 alin (2) din Legea educației nr.1/2011, actualizată „Consiliile locale și consiliul județean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățîmânt preuniversitar de stat ’

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 1809/25.01.2018, Grădinița „Step by step Rază de Soare" solicita transformarea unui post de muncitor calificat (tamplar) în post de îngrijitor.

Potrivit procesului-verbal încheiat în data de 18.10.2017, Consiliul de Administrație al Grădiniței „Step by step Rază de Soare" a stabilit transformarea postului de muncitor calificat (tâmplar) în post de îngrijitor.

Serviciul Resurse Umane din cadrul UAT Municipiul Ploiești prin adresa nr.29/05.02.2018, precizează faptul ca, pentru transformarea postului menționat în procesul verbal al Consiliului de Administrație al Grădiniței „Step by step Rază de Soare" este necesara întocmirea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local.

Având in vedere faptul ca, serviciile prestate de către personalul nedidactic sunt indispensabile pentru buna funcționare a activitatii de invatamant, se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.84/2016 privind suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești.

Față de cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv,  Mihaela IAMANDIDirecția Eco


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

întocmit,

Sef serviciu, Cam^^Xitu

MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.84/2016 privind suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești

Inspectoratul Școlar Județean Prahova ținând cont de adresa M.E.C.T.S. nr. 146/07.05.2012 a transmis numărul maxim de posturi din invatamantul preuniversitar de stat). Astfel, incepand cu data 01.09.2012 s-a redus numărul de personal nedidactic angajat la anumite unitati de invatamant cu 19,25 posturi. Ca rezolvare urgenta, s-a decis preluarea personalului de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L prin completarea obiectului de activitate al contractului nr.14782/25.08.201 de delegare a gestiunii prin concesiune a servicului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești.

In anul 2016, s-a solicitat Inspectoratului Școlar Prahova posibilitatea angajarii celor 19,25 posturi de personal nedidactic din invatamantul preuniversitar in cadrul unităților de invatamant unde isi desfasoara deja activitatea propriu-zisa si cu asigurarea finanțării din veniturile proprii ale bugetului local. Inspectoratul Școlar Județean Prahova apreciaza faptul ca „ordonatorul principal de credite are posibilitatea sa incheie cu ordonatorii terțiari de credite protocoale de preluare a personalului nedidactic”.

Astfel, Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin Hotărârea Consiliului Local nr.84/2016 a aprobat suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățile de învățământ prin înființarea de către ordonatorii terțiari de credite a unui număr de 19,25

Potrivit art.96 alin.l din Legea educației nr. 1/2011, actualizată „unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, după caz. In exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale” si alin.7 lit.f, Consiliul de Administrație are ca atribuții principale, respectiv de a aproba planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal nedidactic.

Conform art.103 alin (2) din Legea educației nr. 1/2011, actualizată „Consiliile locale și consiliul județean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățîmântpreuniversitar de stat ’

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 1809/25.01.2018, Grădinița „Step by step Rază de Soare" solicita transformarea unui post de muncitor calificat (tamplar) în post de îngrijitor.


Potrivit procesului-verbal încheiat în data de 18.10.201X            dfc

Administrație al Grădiniței „Step by step Rază de Soare" a stabilit transfqrtăr^ă-pț^ul^ de muncitor calificat (tâmplar) în post de îngrijitor.

Având in vedere faptul ca, serviciile prestate de către personalul nedidacjâcJsti'nt indispensabile pentru buna funcționare a activitatii de invatamant, propunem modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.84/2016 privind suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești.

Față de cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Dna Stanciu Marilena

Dna Bazavan Larisa

Dna Sorescu Florina Alina

Dnul Dinu MariusAndrei

Dnul Văduvă Sorin


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV

Nr.29/05.02.2018

Către,

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚIIServiciul Dezvoltare, Administrare Unități de învățământ și Sănătate


Referitor la adresa dumneavoastră nr.759/01.02.2018 prin care ne transmiteți adresa Grădiniței "Step by step Rază de Soare" cu nr.l 1/25,01.2018 și înregistrată la municipiul Ploiești cu nr. 1809/25.01.2018 privind transformarea unui post de muncitor calificat în post de îngrijitor, vă facem cunoscut că în Hotărârea de Consiliul Local nr.84/25.02.2016 Rapoartele de specialitate sunt întocmite de către Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică.

Art. 96 din Legea educației nr. 1/2011, actualizată, reglementează la:

 • - alin.l - "Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, după caz. în exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale";

 • - alin 7 lit.f - "Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale: aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal nedidactic".

Consiliul de Administrație al Grădiniței "Step by step Rază de Soare" a stabilit transformarea postului de muncitor calificat (tâmplar) în post de îngrijitor conform procesului verbal încheiat în data de 18.10.2017.

Conform art. 103 alin (2) din Legea educației nr.1/2011, actualizată - "Consiliile locale și consiliul județean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățîmânt preuniversitar de stat".

Astfel pentru transformarea postului menționat în procesul verbal al Consiliului de Administrație al Grădiniței "Step by step Rază de Soare" se va întocmi proiect de Hotărâre a Consiliului Local în aceleași condiții în care a fost întocmită Hotărârârea Consiliului Local nr.84/2016.

SURSE UMANE,

DANIELA


ȘEF SERVICIU RE

ANGELESCLJ A

Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura

Data

ELABORAT

Chifor Elena

Consilier

05.02.2018 “

VERIFCAT

Angeiescu Ana Daniela

Șef serviciu

F05.02.2018INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUD. PRAHOVA GRĂDINIȚĂ „STEP BY STEP” CU PP SI PN RAZA DE SOARE STR.Aleea Deditel,nr2,Ploiești

Tel. Fax : 0244 / 530860

mail: gradinita_34 pl@yahoo.com

Către,


Primăria Municipiului Ploiești

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Compartiment Monitorizare si Avizare Contracte Unitati de Invatamant .Sanatate, Culte

3

Prin prezenta, va rugam sa ne sprijiniți pentru punerea in aplicare a

Pocesului Verbal din data de 18.10.2017al Consiliului de Administrație al unitatii nostre privind transformarea postului de muncitor calificat (tamplar) asa cum a fost aprobat in HCL 84125.02.2016 in post de îngrijitor la grupa de preșcolari

Solicitam acesta modificare avand in vedere numărul mare de preșcolari care sunt inscrisi la unitate si anume 335 copii preșcolari.

Invatamantul si pregătirea preșcolara este unul dintre domeniile ale activitatii omenești, una dintre instituțiile sociale cele mai importante ale societății umane care trebuie sa răspundă unor cerințe aflate intr-o continua schimbare si transformare.

Va anexam copie al P. V al C.A al unitatii.


Adm.Finaripiar,

Ec. Lungu

---- - —-<- ....

l3v*^         • •;&/

* W7 - •tu?1 afe __________ ___________________.._

______&Z PP tf?f' /^X£                  C?fe?

: m                              Z?e &_ : ,
)

&nkftti'te/■

,..              t           ___faMtyg',

ffC&AțÂ. JL                 , ~.‘.

□j 111ML. dffâdh Hfe 7&&//-(V£L yU|rx^

.^J zZ>.^Z (k n^c&we.

fifr/aY cYf ip af 6/zddnv'd'.

^ej __d[& jȚM/COW £

e •/^3-ZmfcZ- ave_ ________ ..__________

Utfy(VJkj../.JMJj/o!^______________ ....._; _ _______

lESpil (k- (Wd QwuJk. g        /$ f/iAp/tțp

V CI t&u


„ .._ - .,„. '-fn'i . Yk fiM!0iac , (T V

1 . (£i4Z W^U          O^dț.. gk

qtupi              '


•/
X tel JllJL          ___f____

'Jiu '___j2>

(ju oo/^M ae Z

My&' j            4u-6u//m. 'â . <^./z

J<            a. c^/^cĂ

mSk i _____________. ..<


Uf
GșT&WcL dțto&țAlț. ____

jTăS&U^-Wint 7>£ Q <â^£_'.^
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6


COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.84/2016 privind suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățile de învățământpreuniversitar de stat din Municipiul Ploiești


PREȘEDINTE, StanciuiJMarilena

SECRETAR iazavan Larisa


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 84


_________

privind suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățiledeo^ învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a consilierilor Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Bazavan Iolanda, Băzăvan Larisa, Socoleanu Radu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții și Raportul de Specialitate al Direcției Economice prin care se propune suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățile de învățământ prin infiintarea de către ordonatorii terțiari de credite a unui număr de 19,25 posturi.

Potrivit prevederilor art.96, alin.(3) din Legea educației naționale nr.1/2011, actualizată, Consiliul de Administrație este organul de conducere al unității de învățământ;

în conformitate cu art.103, alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare „consiliile locale și consiliul județean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat ’

în conformitate cu art.96, alin.7, lit.„f” din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație în atribuțiile principale aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal nedidactic.

Hotărârea de Guvern nr.72/2013, modificată si completată prin Hotărârea de Guvern nr.993/23.12.2015 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finanțării de bază a unităților de invatamant preuniversitar de stat.

în conformitate cu art.21, alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conducătorii instituțiilor publice cu personalitate juridică, cărora li se alocă fonduri sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite.

în baza adresei nr.273/08.02.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr.2739/09.02.2016 transmisă de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova;

Ținând cont de avizul favorabil din data de 24.02.2016 al Comisiei nr.l de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.„c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă suplimentarea numărului de personal învățământ prin infiintarea de către ordonatorii terțiari de credite a unui număr de 19,25 posturi, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

nedidactic'lamn


Art.2. Finanțarea se asigură din veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Ploiești.

Art.3. Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii unităților de învățământ cu personalitate juridică în calitate de ordonatori terțiari de credite și Inspectoratul Școlar Județean Prahova vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată in Ploiești, astăzi, 25 februarie 2016


Contrasemnează Secretar, Simonâ Albu