Hotărârea nr. 409/2018

Hotãrârea nr. 409 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI JvTz f LEC il S £


HOTĂRÂREA NR. 409


privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 232/01.10.2018 a Primarului municipiului Ploiești, Dobre Adrian Florin, Raportul de specialitate nr. 1438/02.10.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Raportul de Specialitate nr. 421/01.10.2018 al serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru transformarea gradului profesional a cinci posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, transformarea gradului profesional din debutant în asistent al unei funcții publice de execuție de consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic - Contencios, Contracte, precum și transformarea a cinci posturi vacante din cadrul serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest și transformarea a trei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, gradul profesional asistent în trei posturi de natură contractuală de inspector de specialitate, gradul profesional IA în cadrul Compartimentului Manageri de proiect, precum și transformarea gradului profesional din superior în debutant al funcției publice de execuție de consilier din cadrul compartimentului Publicitate, Valorificare Patrimoniu din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 04.10.2018;

în conformitate cu prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior coroborate cu prevederile art. 125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în baza prevederilor art. 61, alin. 1 lit. „a” din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior coroborate cu prevederile art. 101 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, „Funcționarii publici debutanți care au obținut la evaluarea activității calificativul "corespunzător" vor fi numiți, prin transformarea postului, funcționari publici definitivi într-o funcție publică de execuție din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional "asistent";

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TÂRĂȘTE:

Art.l Aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu 01.10.2018.

Art.2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu 01.10.2018.

Art.3 începând cu aceeași dată prevederile. Hotărârii Consiliului Local nr. 139/25.04.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                                                                                                              z

Anexa H.C.L. nr.'M^ /2018

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad

Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion ala

Nivel

Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

1   PRIMAR                            PRIMAR

2

VICEPRIMAR

VICEPRIMA

3

VICEPRIMAR

VICEPRIMA

4

SECRETAR

SECRETAR Grad II

I

S

5

ADMINISTRATOR PUBLIC

ADMINISTRATOR PUBLIC

--

S

6

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

7

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

8

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

9

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

10

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

S

11

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

SEF SERVICIU Grad II

I

s

12

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

13

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

14

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

15

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

16

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

17

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

18

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

19

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

20

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

21

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

22

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

23

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

24

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

25

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

26

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

27

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

b

28

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

29

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

30

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

\V v#

31

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

principal

s

' <“ ■

32

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

asistent

s

33

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

ARHITECT SEF Grad II

I

s

-

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

34

D.G.D.U DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ. Grad II

I

S

35

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

SEF SERVICIU Grad II

I

S

36

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

37

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

38

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

39

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

40

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

41

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

42

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

s

43

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

asistent

s

44

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

CONSILIER.

I

superior

s

45

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

REFERENT

III

superior

M

46

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER.

I

superior

s

47

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER.

I

superior

s

48

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER

I

superior

s

49

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER

I

asistent.

s

50

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

51

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

52

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

53

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

54

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

55

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

56

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

z .

«Zz..'

57

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

asistent.

s

58

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

SEF SERVICIU Grad II

I

s

59

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

superior

s

L <1 C

V

60

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

superior

s

- —

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /T reapta profesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

61

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

superior

S

62

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

superior

S

63

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

asistent

S

64

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

asistent.

S

65

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

debutant

S

66

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

SEF SERVICIU Grad II

I

s

67

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

68

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

69

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

70

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

71

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

s

72

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

s

73

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

principal

s

74

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

75

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT

III

superior

M

76

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

s

77

SERVICIUL CONTRACTE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

78

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

79

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

80

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

81

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

82

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

83

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

84

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

85

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

86

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

debutant

s

87

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

debutant

s

l88

SERVICIUL CONTRACTE

REFERENT

III

superior

M

89

SERVICIUL CONTRACTE

REFERENT

III

superior

M

90

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII Si PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER.

I

superior

s

z

91

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI

PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER.

I

superior

s

92

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI

PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER.

I

asistent.

s

93

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE,

VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

superior

s

———

»-

Nr.' crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

p

Grad Treapta rofesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

94

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

superior

S

95

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

superior

S

96

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

superior

S

97

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

principal

s

98

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

asistent

s

99

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

debutant

s

100

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ. Grad II

I

s

101

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

SEF SERVICIU Grad II

I

s

102

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

103

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

104

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

105

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

principal

s

106

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

I

principal

s

107

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

108

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

109

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

REFERENT

III

superior

M

110

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

SEF SERVICIU Grad II

I

s

111

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

112

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

113

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

principal

s

114

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

principal

s

115

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

_

116

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

J

\ \

117

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

O ev

..'/LMV,'.

118

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

z4

\ f'j&w'

119

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

\z

7

120

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

L O

-

Nr.

crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

|i/

p

Grad Treapta rofesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

121

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

S

122

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

S

123

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

124

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

125

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

principal

s

126

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

asistent.

s

127

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

asistent.

s

128

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

REFERENT

III

superior

M

129

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

SEF SERVICIU Grad II

I

S

130

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

S

131

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

s

132

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

s

133

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

s

134

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

s

135

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

principal

s

136

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

principal

s

137

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

REFERENT

III

superior

M

138

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

REFERENT

III

superior

M

139

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

S

&

140

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ. Grad II

I

S

o?.

141

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

SEF SERVICIU Grad II

I

S

142

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

superior

S

L ;

-

Nr.

crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad ,/T reapta profesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

143

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

superior

S

144

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

superior

S

145

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

principal

s

146

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

asistent.

s

147

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER

I

asistent.

s

148

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

149

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER.

I

superior

s

150

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER

I

principal

s

151

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

152

SERVICIUL INVESTIȚII

SEF SERVICIU Grad II

I

s

153

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

s

154

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

155

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

156

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

157

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

158

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

159

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

-ta,

160

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

SEF BIROU Grad II

I

s

161

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER.

I

superior

s

162

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

I

superior

s

■ <

163

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

I

superior

s

t /<

164

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER.

I

asistent.

s

165

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

.. O»,

gr/

166

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

REFERENT

III

superior

M

———-

W • c

167

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SEF SERVICIU Grad II

I

s

Nr.

crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

l'J

F

Grad Treapta rofesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

168

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

S

169

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

S

170

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

superior

S

171

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

superior

S

172

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

S

173

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

S

174

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

asistent.

S

175

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

asistent.

S

176

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

177

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT

III

superior

M

178

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT

III

superior

M

179

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

S

180

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

s

181

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

s

182

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

s

183

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

I

principal

s

184

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

s

185

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNATIONALE, O.N.G.

SEF SERVICIU Grad II

I

s

186

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

s

187

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

s

188

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

s

R

189

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

s

to O

190

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER.

I

asistent.

s

191

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER.

I

asistent.

s

192

COMPARTIMENT O.N.G.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

< o'

193

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

194

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

195

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

*    Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

if

pr

I'

Grad reapta ofesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

196

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

S

197

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

S

198

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

199

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

200

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

201

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

202

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

SEF SERVICIU Grad II

grad II

s

203

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

204

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

205

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

206

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

CASIER

M

207

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

CASIER

M

208

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

CASIER

M

209

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

ȘOFER

I

210

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT -HORTICULTOR

I.

211

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT -HORTICULTOR

I.

212

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-HORTICULTOR

I.

213

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

I- ..

uij

214

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

i.

w ’ ''di

215

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

I.

i

■T'

o_>-

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

216

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

I.

217

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

I.

218

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

I.

219

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

I.

220

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN

I.

221

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

I.

222

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-ELECTROMECAN IC

I.

223

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-LACATUS MECANIC

I.

224

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

225

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

226

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

227

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

228

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

/ <!

î “

229

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

230

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZN'C

V/

< /

z ■

231

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

p I

Z- MuN-

Z

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

p

Grad Treapta rofesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

232

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

i

233

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

i

234

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

i

235

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

i

236

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

i

237

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

i

238

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

i

239

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

i

240

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

i

241

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

i

242

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

i

243

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

i

244

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

i

245

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

i

246

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

i

247

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.i

248

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.i

249

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.i

250

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR „ NECALIFICAT Az

—"-rr-

A

fc-------

251

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

ADMINISTRATOR

B; /

/ *)

252

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFERENT'^

Va

•• z

Xii

țî-A-’Nr. crt

-Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

P

Grad Treapta rofesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

253

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFERENT

I A

M

254

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

255

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

I

256

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

I

257

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

I

258

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

S

259

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

SEF SERVICIU Grad II

I

S

260

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

261

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

262

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

263

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

264

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

265

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

principal

s

266

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

principal

s

267

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

asistent.

s

268

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

superior

s

269

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

superior

s

270

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

superior

s

271

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

272

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

273

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

£

274

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

superior

s

jT

275

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

superior

s

-

'.V w

a? •

/

276

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU Grad II

I

s

'o

V ,7

w

277

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

0 -J

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad Treapta

F rofesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

278

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

S

279

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

S

280

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

S

281

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

S

282

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

principal

S

283

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

asistent.

S

284

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

I.

285

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC

I.

286

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT.

I.

287

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

288

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

289

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

290

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

291

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

292

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)/ '

X

293

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR £■ (FEMEIE DE?

SERVICII^     ■..)

1

Ow

M

I S-i

294

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

INGRIJITQfH 3 (FEMEIE

SERVICIU) ^z^

■         /c

'--

? / v

295

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

296

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

i

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

« Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

297

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

298

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

299

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

300

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

301

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

302

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

303

SERVICIUL INFORMATICA

SEF SERVICIU Grad II

I

S

304

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

S

305

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

S

306

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

s

307

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

s

308

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

principal

s

309

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

asistent.

s

310

IsERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

asistent.

s

311

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

asistent

s

312

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

SEF SERVICIU Grad II

I

s

313

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior.

s

314

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior.

s

315

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

316

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

317

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

318

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

319

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

320

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER.

I

superior

s

321

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER.

I

superior

s

322

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

323

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

324

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

325

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

SEF SERVICIU Grad II

I

s

326

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

£

327

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

\

m

/.a* /<$■ ‘Sf

328

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

z

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta j’ofesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

329

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI

DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

S

330

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

S

331

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

332

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI

i DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

333

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

334

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A

CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

asistent

s

335

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

REFERENT

III

superior

M

336

COMPARTIMENT SECRETARIAT,

REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

337

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

338

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

339

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

CURIER

340

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

S

341

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

342

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

s

343

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

s

©JW

344

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

s

---------------------‘ ' x'

xj i!

345

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

superior

s

r^l ’ ec ■.

,1

346

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

s

347

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

superior

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesio n ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

348

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

asistent

S

349

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

SEF BIROU Grad II

I

S

350

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER.

I

superior

s

351

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER.

I

superior

s

352

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

superior

s

353

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

principal

s

354

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER.

I

asistent

s

355

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

356

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

357

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

358

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

359

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

360

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

361

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

362

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

363

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

364

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

principal

s

365

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

asistent.

s

366

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

asistent.

s

s.

x

367

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

asistent.

s

? .. ■!

368

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

| W/

v

Z z

< /

w

369

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ. Grad II

I

s

370

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta prpfesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

371

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

S

372

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

S

373

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

374

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

375

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

376

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

377

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

378

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER

I

superior

s

379

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER

I

principal

s

380

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

REFERENT

III

principal

M