Hotărârea nr. 408/2018

Hotãrârea nr. 408 privind aprobarea participării Municipiului Ploiești în cadrul proiectului „PROETIC: ETICĂ + TRANSPARENȚĂ + INTEGRITATE - CORUPȚIE” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/125/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrulautorităților și instituțiilor publice

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 408 privind aprobarea participării Municipiului Ploiești în cadrul proiectului „PROETIC: ETICĂ + TRANSPARENȚĂ + INTEGRITATE - CORUPȚIE” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/125/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 233/01.10.2018 a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 485/01.10.2018 și al Direcției Economice nr. 133/01.10.2018, precum și raportul de specialitate nr. 1437/02.10.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea participării la proiect și a parteneriatului în cadrul proiectului finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; Obiectivul Specific 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 04.10.2018;

Având în vedere :

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, partea 1 nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2016 și ale Normelor metodologie de aplicare ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/2015 aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 93/2016 și Ghidul Solicitantului Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; Obiectivul Specific 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice;

 • - Prevederile art. 36, alin.2, lit.e, alin.7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 115, alin.l, lit.b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă participarea Municipiului Ploiești în cadrul proiectului „PROETIC: ETICĂ + TRANSPARENTĂ + INTEGRITATE - CORUPȚIE”.

Art. 2 Aprobă parteneriatul între Municipiul Ploiești - solicitant principal în cadrul proiectului „PROETIC: ETICĂ + TRANSPARENȚĂ +INTEGRITATE -CORUPȚIE” și partenerul ONG - Fundația TERRA Mileniul III, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; Obiectivul Specific 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Art. 3 Aprobă valoarea total eligibilă a proiectului in cuantum de 287.884,82 lei, din care:

 • - valoarea eligibila pentru Municipiul Ploiești în cuantum de aproximativ 145.037,72 lei, suma ce va fi prevăzută în bugetul anului 2018-2019, din care cofmanțarea Municipiului Ploiești este de 2.900,77 lei (2% din valoarea eligibilă), iar cheltuielile nerambursabile sunt in valoare de 142.136,95 lei;

 • - valoarea eligibilă pentru partener în cuantum de aproximativ 142.847,10 lei, cheltuieli nerambursabile partener 139.810,16 lei, cheltuieli contribuție proprie partener 3.036,94 lei.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze acordul de parteneriat, anexa la prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Relații Internationale si Direcția Economică vor duce la »                         »                                9                         9                         9

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.


PREȘEDINTELE George-Sțirin-N^culae
(Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la semnarea contractului/ordinului de finanțare și este parte integrantă din acesta.

Orice eliminare/modificare din cadrul prezentului acord de parteneriat se poate efectua numai cu o justificare prealabilă și care să nu contravină prevederilor legale incidente domeniului.

Beneficiarul, în calitate de lider de parteneriat, este singurul responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului/ordinului de finanțare, sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea, în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului/ordinului de finanțare, legislației comunitare și naționale incidente.)

Art. 1 PĂRȚILE

MUNICIPIUL PLOIESTI/cabinet primar în calitate de solicitant în cadrul POCA pentru proiectul „PROETIC: ETICA + TRANSPARENTA + INTEGRITATE - CORUPȚIE” și lider de parteneriat, Municipiul Ploiești, România, Str. REPUBLICII nr. 2-4, județul Prahova, cod postai 100066, România, telefon / fax : 0244516699 / 0244591256 e-mail : al21@ploiesti.ro, cu următoarele conturi (în funcție de tipul instituției - central, local, privat, conform prevederilor H.G. nr. 93/2016)

Cont pentru cerere de prefinanțare

 • - cod IBAN: RO54TREZ52121A480203XXXX

 • - Titular cont: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • - Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: Trezoreria Ploiești, Strada Aurel Vlaicu, Nr. 22, Ploiești, județul Prahova, Cod postai: 100023

Cont pentru cerere de plată

 • - cod IBAN: RO50TREZ521504102X015262

 • - Titular cont: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • - Denumire/adresa Trezoreriei: Trezoreria Ploiești, Strada Aurel Vlaicu, Nr. 22, Ploiești, județul Prahova, Cod postai: 100023

Cont pentru cerere de rambursare

 • 1. Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

 • - cod IBAN: RO63TREZ52121A480201XXXX

 • - Titular cont: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • - Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: Trezoreria Ploiești, Strada Aurel Vlaicu, Nr. 22, Ploiești, județul Prahova, Cod postai: 100023

 • 2. Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

 • - cod IBAN: R010TREZ52121A480202XXXX

 • - Titular cont: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • - Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: Trezoreria Ploiești, Strada Aurel Vlaicu, Nr. 22, Ploiești, județul Prahova, Cod postai: 100023

  și


A/ j3-^// O>wț\ x<

îțr p! '/■'•■ ■

Fundația 'TERRA Mileniul IU cu sediul social in strada Cluj nr.43, sector 1, ^UGur^tT; tel;; 0213141227, fax: 0213003700, e-mail: office@terramileniultrei.ro, cu următoarele funcție de tipul instituției - central, local, privat, conform prevederilor H.G. nr. 93/2016}-^'^

Cont pentru cerere de prefinanțare

 • - cod IBĂN: RO30BPOS70602563892RON0F

 • - Titular cont: Fundația TERRA MILENIUL III

 • - Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: BÂNCPOST S.A. Sucursala Universitate, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 3-5, sector 1, cod poștal 010042, București, România

Cont pentru cerere de rambursare

 • - cod IBAN: RO03BPOS70602563892RON0G

 • - Titular cont: Fundația TERRA MILENIUL III

 • - Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: BÂNCPOST S.A. Sucursala Universitate, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 3-5, sector 1, cod poștal 010042, București, România

în calitate de Partener au convenit următoarele:

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI

Obiectul acestui acord de parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea proiectului: „PROETIC: ETICA + TRANSPARENTA + INTEGRITATE - CORUPȚIE”, și pe durata de valabilitate a contractului de finanțare, depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2: Administrație publica si sistem judiciar accesibile si transparente, obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparentei, eticii si integrității in cadrul autoritatilor si instituțiilor publice.

Art. 3 PRINCIPIILE DE BUNĂ PRACTICĂ ALE PARTENERIATULUI

 • (1) Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să-și asume rolurile și responsabilitățile aferente, așa cum acestea sunt definite și repartizate în cadrul prezentului Acord de Parteneriat și în conformitate cu prevederile din contractul/ordinul de finanțare.

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze reciproc asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile din proiect, cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale și de etică.

Art. 4 PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI

Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării de către toți partenerii implicați în implementarea proiectului și rămâne în vigoare până la data îndeplinirii de către aceștia a tuturor obligațiilor ce decurg din implementarea proiectului.

Art. 5 DREPTURI Șl OBLIGAȚII ALE PARTENERILOR

5.1 Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare (după caz, în funcție de tipul instituțiilor partenere) și de

7/ verificarea, sub aspectul legalității, a cheltuielilor efectuate de către parteneri documentelor justificative întocmite de către aceștia.

 • (2) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanțare depusă în cadrul cererii                 '

CPirA20H^ZContractutAOfdinul3e finanțareZcu-AM-POCA.                        |

 • (3) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăr0g,ihțdm)MțH~sj^ documente legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și â‘<^rș^T.lor^@, prefinanțare/plată/rambursare.

 • (4)  Liderul de parteneriat este obligat să se asigure de calitatea documentelor/livrabilelor realizate de către parteneri, prin recepția acestora.

  partenerii, cu regularitate, îi va informa despre va furniza copii ale rapoartelor de progres și


 • (5) Liderul de parteneriat se va consulta cu progresul în implementarea proiectului și le rapoartelor financiare.

  ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.),


 • (6) Propunerile pentru modificări importante

trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AM POCA. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, liderul de parteneriat va indica acest lucru când va solicita aprobarea AM POCA.

 • (7) Liderul de parteneriat este obligat să asigure verificarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică derulate de către ceilalți parteneri, conform normelor legale în vigoare, înainte de solicitarea la rambursare a cheltuielilor aferente.

 • (8) Liderul de parteneriat va înainta Autorității de management cererile de prefinanțare/ plată/ rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale incidente și ale contractului/ordinului de finanțare.

 • (9) Mecanismul de decontare a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare este cel prevăzut în O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, normele metodologice de aplicare a acesteia și în contractul/ordinul de finanțare.

 • (10) în cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

 • (11) în cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde față de terți, solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (12) Liderul de parteneriat își rezervă dreptul de a se îndrepta pe calea unei acțiuni în regres, împotriva partenerului din vina căruia a fost cauzat prejudiciul, ca urmare a unei acțiuni/inacțiuni produse fără acordul/notificarea acestuia.

 • (13) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (14) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

5.2 Drepturile și obligațiile partenerilor

 • (1) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (2) Partenerii au dreptul, prin transfer, de către AM POCA, la fondurile aferente cererilor de prefinanțare/plată precum și la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privirița^pțppurferilpr pentru modificări majore ale proiectului (e.g. rezultate, durată de implementare,

înaintea solicitării aprobării de către AM POCA.                                                       j

 • (4) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat oride inw^ațn' și documente aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție pubțîdț,;-....în j/ed^^f îndeplinirii de către acesta din urmă a obligațiilor prevăzute la punctul 5.1., alin. (7), înftefrrBn oe 5 zile lucrătoare de la solicitare.

 • (5) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat, orice informații și documente privind implementarea proiectului, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.

 • (6) Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare.

 • (7) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (8) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

 • (9) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM POCA, ACP, AA, DLAF, Comisiei Europene, si/sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen, documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • (10) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații și documente de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către AM POCA, ACP, AA, CE sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale pentru o perioadă de 5 ani după închiderea oficială a POCA.

 • (11) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului/ordinului de finanțare.

 • (12) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (13) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (14) în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (15) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate de AMPOCA.

Art. 6 ROLUL PARTENERILOR ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Rolul fiecărui partener în implementarea proiectului este descris în tabelul de mai jos și corespunde prevederilor din cererea de finanțare:

Instituția

Rezultatele așteptate ale proiectului (la care contribuie fiecare partener)

Descrierea activităților/subactivităților derulate de fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui rezultat în parte

Suma totală alocată fiecărui partener (lei),valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener/lider de parteneriat

Contribuția financiară proprie

MUNICIPIUL PLOIEȘTI/cabinet primar Lider de parteneriat

Managementul proiectului

Activitatea A1 - Management de proiect

Subactivitate A1.1 - Management de Proiect

Subactivitate A1.2 - Informarea si publicitatea proiectului

36719,7

734,4

Rezultat proiect 1- 1 Cod de etica si integritate a personalului Municipiului Ploiești adaptat

Rezultat proiect 2 - 1 Procedura privind consilierea etica a funcționarilor publici

Activitatea A2 - Dezvoltarea si implementarea de mecanisme si proceduri in cadrul Municipiului Ploiești, in domeniul eticii si integrității

Subactivitate A2.1 - Adaptarea Codului de etica si integritate a personalului Municipiului Ploiești

12800

256

Rezultat proiect 3-1 Manual de bune practici in vederea creșterii transparentei, eticii si integrității in administrația publica

Rezultat proiect 4 - 1 Procedura privind respectarea Codului de etica si integritate la

Subactivitate A2.2 - Elaborarea si introducerea de mecanisme si proceduri pentru asigurarea transparentei, eticii si integrității la nivelul Municipiului Ploiești

nivelul Municipiului Ploiești

Rezultat proiect 5 -1 Procedura de comunicare pe teme anticoruptie

Rezultat proiect 6 - 100 de persoane din cadrul Municipiului Ploiești informate cu privire la masurile anticoruptie reglementate de legislația naționala

Rezultat proiect 7 - 100 de persoane (reprezentanți ai comunității locale / cetateni...) participante la dezbateri in vederea prevenirii si combaterii corupției la nivelul administrației publice locale

Rezultat proiect 8 -100 de chestionare privind prevenirea corupției completate in vederea elaborării 1 Raport

privind situația existenta la nivelul Municipiului Ploiești elaborat

Rezultat proiect 9- 1 Plan de acțiune pentru prevenirea si combaterea corupției elaborat

Rezultat proiect 10 1 Broșura - Soluții, acțiuni si masuri anticoruptie elaborata si diseminata

Rezultat proiect 11-1 Ghid de bune practici pentru prevenirea corupției in administrația publica elaborat si diseminat

Rezultat proiect 12 3 parteneriate cu societatea civila in vederea promovării inițiativelor anticoruptie dezvoltate

Rezultat proiect 13 40 de persoane

Activitatea A3 - Implementarea de masuri anticoruptie la nivelul Municipiului Ploiești

Subactivitate A3.1 - Informarea, conștientizarea si responsabilizarea comunității si personalului din cadrul Municipiului Ploiești cu privire la masurile de anticoruptie reglementate de legislația naționala

60217,67

Subactivitate A3.2 - Dezvoltarea si

implementarea de acțiuni si masuri pentru

prevenirea si combaterea corupției

Subactivitate A3.3 - Promovarea dialogului cu

1

societatea civila prin intensificarea implicării

£

acesteia privind monitorizarea si evaluarea

V

implementării masurilor anticoruptie

1204,36
participante la dezbateri publice pe tematici legate de corupție

Rezultat proiect 14 1 Metodologie de monitorizare a implementării masurilor anticoruptie implementate la nivelul Municipiului Ploiești realizata


Subactivitate A3.4 - Monitorizarea implementării masurilor anticoruptie implementate la nivelul Municipiului Ploiești

Rezultat proiect 15-1 Raport privind respectarea implementării masurilor anticoruptie la nivelul Municipiului Ploiești realizat

Rezultat proiect 16 - 50 de persoane participante la Campania de educație anticoruptie si de promovare a acțiunilor anticoruptie desfășurate la nivelul Municipiului Ploiești

Activitatea A4 - Creșterea gradului de educație anticoruptie in Municipiul Ploiești

Subactivitate A4.1 - Diseminarea acțiunilor anticoruptie realizate in Municipiul Ploiești

28099,81


562


Rezultat proiect 17 - 40 de persoane participante la Cursuri informale - Etica, integritate si masuri pentru prevenirea si combatarea corupției; Managementul implementării Strategiei Naționale Anticoruptie; Managementul riscurilor de corupție în administrația publica locala; Conduita profesionala a funcționarilor publici si informate asupra principiilor orizontale in cadrul cursurilor informale

Rezultat proiect 18 - 40 de persoane participante la cursuri de formare profesionala - Expert prevenire si combatere a corupției; Competente sociale si civice, cu accent pe egalitate de sanse, nediscriminare si dezvoltare durabila si

Activitatea A5 - Imbunatatirea cunoștințelor si competentelor personalului din Municipiul Ploiești, in vederea prevenirii corupției, creșterii eticii si integrității

7200,54


144,01


Subactivitate A5.1 - Dezvoltarea cunoștințelor si abilitărilor unui număr de 40 de persoane din personalul Municipiului Ploiești, prin furnizarea de cursuri informale in vederea prevenirii corupției, creșterii eticii si integrității

Subactivitate Â5.2 - Derularea cursurilor de formare profesionala pentru un număr de 40 de persoane din personalul Municipiului Ploiești, in vederea prevenirii corupției, creșterii eticii si


informate asupra principiilor orizontale in cadrul cursurilor de formare profesionala

integrității


Fundația TERRA Mileniul III Partener


Managementul proiectului


Rezultat proiect 1- 1 Cod de etica si integritate a personalului Municipiului Ploiești adaptat

Rezultat proiect 2 -1 Procedura privind consilierea etica a funcționarilor publici

Rezultat proiect 3- 1 Manual de bune practici in vederea creșterii transparentei, eticii si integrității in administrația publica

Rezultat proiect 4 1 Procedura privind respectarea Codului de etica si integritate la nivelul Municipiului Ploiești


A1 - Management de proiect

Subactivitate 1.1 - Management de Proiect Subactivitate 1.2 - Informarea si publicitatea proiectului

Activitatea A2 - Dezvoltarea si implementarea de mecanisme si proceduri in cadrul Municipiului Ploiești, in domeniul eticii si integrității

Subactivitate A2.1 - Adaptarea Codului de etica si integritate a personalului Municipiului Ploiești

Subactivitate A2.2 - Elaborarea si introducerea de mecanisme si proceduri pentru asigurarea transparentei, eticii si integrității la nivelul Municipiului Ploiești


56320


15400


1306,4


308


Rezultat proiect 5 - 1 Procedura de comunicare pe teme anticoruptie

Rezultat proiect 6 - 100 de persoane din cadrul Municipiului Ploiești informate cu privire la masurile anticoruptie reglementate de legislația naționala

Rezultat proiect 7 - 100 de persoane

Activitatea A3 - Implementarea de masuri anticoruptie la nivelul Municipiului Ploiești

Subactivitate A3.1 - Informarea, conștientizarea si responsabilizarea comunității si personalului din cadrul Municipiului Ploiești cu privire la masurile de anticoruptie reglementate de legislația naționala


(reprezentanți ai comunității (ocale / cetateni...) participante la dezbateri in vederea prevenirii si combaterii corupției la nivelul administrației publice locale


Rezultat proiect 8 100 de chestionare privind prevenirea corupției completate in vederea elaborării 1 Raport

privind situația existenta la nivelul Municipiului Ploiești elaborat

Rezultat proiect 9- 1 Plan de acțiune pentru prevenirea si combaterea corupției elaborat

Rezultat proiect 10 -1 Broșura Soluții, acțiuni si masuri anticoruptie elaborata si diseminata

Rezultat proiect 11-1 Ghid de bune practici pentru prevenirea corupției in administrația publica elaborat si diseminat

Rezultat proiect 12 3 parteneriate cu societatea civila in vederea promovării inițiativelor anticoruptie dezvoltate

Rezultat proiect 13 - 40 de persoane participante la dezbateri publice pe tematici legate de corupție


Subactivitate A3.2 - Dezvoltarea si implementarea de acțiuni si masuri pentru prevenirea si combaterea corupției


Subactivitate Ă3.3 - Promovarea dialogului cu societatea civila prin intensificarea implicării acesteia privind monitorizarea si evaluarea implementării masurilor anticoruptie


Rezultat proiect 16 - 50 de persoane participante la Campania de educație anticoruptie si de promovare a acțiunilor anticoruptie desfășurate la nivelul Municipiului Ploiești


Activitatea A4 - Creșterea gradului de educație anticoruptie in Municipiul Ploiești

Subactivitate A4.1 - Diseminarea acțiunilor anticoruptie realizate in Municipiul Ploiești
Rezultat proiect 17 - 40 de persoane participante la cursuri informate - Etica, integritate si masuri pentru prevenirea si combatarea corupției; Managementul implementării Strategiei Naționale Anticoruptie; Managementul riscurilor de corupție în administrabia publica locala; Conduita profesionala a funcționarilor publici si informate asupra principiilor orizontale in cadrul cursurilor informale

Rezultat proiect 18 - 40 de persoane participante la cursuri de formare profesionala - Expert prevenire si combatere a corupției; Competente sociale si civice, cu accent pe egalitate de sanse, nediscriminare si dezvoltare durabila si informate asupra principiilor orizontale in cadrul cursurilor de formare profesionala

Activitatea A5 - Imbunatatirea cunoștințelor si competentelor personalului din Municipiul Ploiești, in vederea prevenirii corupției, creșterii eticii si integrității

Subactivitate A5.1 - Dezvoltarea cunoștințelor si abilităților unui număr de 40 de persoane din personalul Municipiului Ploiești, prin furnizarea de cursuri informale in vederea prevenirii corupției, creșterii eticii si integrității

Subactivitate A5.2 - Derularea cursurilor de formare profesionala pentru un număr de 40 de persoane din personalul Municipiului Ploiești, in vederea prevenirii corupției, creșterii eticii si integrității

55727,1

1114,54

Art-7PLAT'                                 AA^c^A

 • (1) Plățile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat^catisi de către \ parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului, în limita bugetului alocat! pefeW^wea^'1

.                                                                                                                                         '*                    A >         2z-'"yJty/

dintre aceștia.                                                                  •j^.\

 • (2) Cheltuielile efectuate de către lider/parteneri vor fi rambursate de către AM Poftii di^i^.âe parteneriat/partenerilor pe baza documentelor justificative prezentate, în procentele șrcondițiile stabilite în Contractul/Ordinul de finanțare.

Art. 8 ACHIZIȚII PUBLICE

Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către liderul de parteneriat sau oricare alt partener, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a prevederilor legale în materie. Art.9 PREFINANȚAREA/PLATA/RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

 • (1)   Liderul de parteneriat este responsabil de depunerea cererii de prefinanțare/plată/rambursare la AM POCA, atât pentru cheltuielile aferente activității proprii, cât și pentru cele aferente activităților partenerilor.

 • (2) Acordarea și utilizarea prefinanțării, precum și rambursarea cheltuielilor se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a prevederilor Contractului/Ordinului de finanțare încheiat între AM POCA și beneficiar (liderul de parteneriat).

Art. 10 PROPRIETATEA

 • (1) Proprietatea, titlurile și drepturile de proprietate intelectuală privind rezultatele proiectului, raportările și alte documente în legătură cu acesta vor rămâne proprietatea beneficiarului/liderului de parteneriat.

 • (2) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (3) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin POCA, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

 • (4) Părțile au obligația să se asigure că nu vor desfășura activități economice în scopul obținerii de venituri/profit din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea infrastructurii/aplicațiilor informatice realizate, în afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terțe părți (infrastructura și echipamentele care fac obiectul proiectului finanțat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinație decât cea principală).

Art. 11 CONFIDENȚIALITATEA

Părțile convin să păstreze în stricta confidențialitate informațiile primite și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale, doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de parteneriat.

Art. 12 NOTIFICĂRI

 • (1) Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cat si la primire.

 • (3) Comunicările între părți care nu se referă la datele și informațiile confidențiale se vor face de asemenea prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția ca primirea comunicării să fie confirmată în scris.

Art. 13 LEGEA APLICABILĂ                                              ujSX

 • (1) Prevederile prezentului acord vor fi guvernate, interpretate, înțelese și aplicat^CTXQ.gformitaț€’\

cu legislația națională și comunitară în vigoare.                                        l          '< A.

 • (2) Prezentul acord obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință flfegftre; dispoziție’^a-ji

acestuia în conformitate cu principiul obligativității contractului între părți.          ;    ..... ’

 • (3) Pe durata prezentului Acord de Parteneriat, părțile vor avea dreptul să convinMn;;scBsî'â'sM>Pa modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucTirsădcând aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

ART. 14 DISPOZIȚII FINALE

 • (1) în eventualitatea unui litigiu între părțile semnatare, survenit în executarea acestui acord de parteneriat, se va încerca soluționarea pe cale amiabilă, în termen de 15 zile calendaristice. în situația în care nu se poate ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească competentă.

 • (2) Prezentul Acord a fost întocmit si semnat astăzi, [xxxxxx ] în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, cate unul pentru fiecare parte.

Prezentul acord a fost întocmit în 3 exemplare.

SEMNĂTURI

Instituția și rolul în proiect

Numele și funcția persoanei autorizate să semneze

Semnătura

Data

MUNICIPIUL PLOIESTI/cabinet primar Lider de parteneriat

ADRIAN-FLORIN DOBRE PRIMAR

xxxxxx

Fundația TERRA Mileniul III Partener

Andrei Ileana Lavinia Președinte

xxxxxx