Hotărârea nr. 407/2018

Hotãrârea nr. 407 privind aprobarea proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ – LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI ÎN MUNICIPIUL PLOIEŞTI” şi a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 407 privind aprobarea proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 234/01.10.2018 a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 484/01.10.2018, al Direcției Tehnic-Investiții nr. 10548/01.10.2018, al Direcției Economice nr. 132/01.10.2018 si al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1433/01.10.2018 prin care se propune aprobarea proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul mai sus menționat;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 04.10.2018;

Având in vedere:

  • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termică a clădirilor în care își desfășoară activitatea unități de învățământ;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30.05.2016;

  • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

  • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si completată;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b si c, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu WÂidificările^șiuCjampletârilejjlterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă proiectul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” și cheltuielile legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”, în cuantum de 1.283.168,04 lei (inclusiv TVA).

Art.3 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Ploiești în proiect în cuantum de 77.455,59 lei (inclusiv TVA) - reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 24.606,38 lei (inclusiv TVA) - reprezentând cofmanțarea proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - LICEUL TEHNOLOGIC’ DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”.

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.5 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art.6. Direcția Tehnic-Investitii, Direcția Relații Internationale și Direcția

9                                               9    7                   9                     5                           J                    T                     9

Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.