Hotărârea nr. 406/2018

Hotãrârea nr. 406 privind aprobarea proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTUL MUCENIC MINA” și a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 406 privind aprobarea proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ -GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTUL MUCENIC MINA” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 236/01.10.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 481/01.10.2018, al Direcției Tehnic-Investiții nr. 10547/01.10.2018, al Direcției Economice nr. 130/01.10.2018 si al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1435/01.10.2018, prin care se propune aprobarea proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTUL MUCENIC MINA” și a cheltuielilor legate de proiect;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 04.10.2018;

Având în vedere:

  • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termică a clădirilor în care îsi desfășoară activitatea unităti de învățământ;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30.05.2016;

  • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

  • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

  • - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b si c, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

fl O1Ă R Â Ș T E ; • -

Art. 1 Se aprobă proiectul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTUL MUCENIC MINA” și cheltuielile legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFANȚUL MUCENIC MINA”, în cuantum de 4.286.791,61 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Ploiești în proiect în cuantum de 136.623,04 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 84.697,32 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTUL MUCENIC MINA”.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTUL MUCENIC MINA”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, să semneze toate actele necesare si contractul de finanțare în numele UAT

7                                                                                                     5                                                           S

Municipiul Ploiești.

Art. 6 Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 04 octom brii

lg(<S for \ j

Contrasemnează:

A SECRETAR,

LaurențPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,