Hotărârea nr. 405/2018

Hotãrârea nr. 405 privind aprobarea proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA", a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 350/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA”

ROMÂNIA                          _____f . z" _

JUDEȚUL PRAHOVA                    vf -AT WâT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI | 1 e G A MUTA y £ J

HOTĂRÂREA NR. 405 privind aprobarea proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IO AN CUZA", a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 350/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IO AN CUZA”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 237/01.10.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 482/01.10.2018, al Direcției Tehnic-Investiții nr. 10546/01.10.2018, al Direcției Economice nr. 131/01.10.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1434/01.10.2018 prin care se propune aprobarea proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA", a cheltuielilor legate de proiect și actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ‘‘EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA”;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 04.10.2018;

Având în vedere:

 • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termică a clădirilor în care își desfășoară activitatea unități de învățământ;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.163/ 30.05.2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016 - 2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007 - 2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

 • - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor sau proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;


Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea privind finanțele publice locale, modificată si completată;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b si c, alin. 4 lit. d, art. 45 alin.^âft/tl.^aliți lit. b, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică ibcala^republieajt© cu modificările șicompletările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă proiectul "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA" și cheltuielile legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1.

Art.2 Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 350/02.10.2017, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru proiectul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA”.

Art.3 Se aprobă modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 350/02.10.2017, în sensul că valoarea totală a proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA" este în cuantum de 4.529.844,80 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 3.503.355,59 lei (inclusiv TVA).

Art.4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Ploiești în proiect în cuantum de 131.527,86 lei (inclusiv TVA) - reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 89.761,57 lei (inclusiv TVA) - reprezentând cofinanțarea proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA".

Art.5. (1) Se aprobă descrierea investiției și valoarea indicatorilor tehnico-economici conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre înlocuiește Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 350/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ’ ENERGETICĂ COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA”.

Art.6 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.7 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 8 Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 04 octombrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ in-Niculae BOTEZĂ
ontrusernncazai

l ® SECRETAR,

Laurențj j.DJ'fu

■ ?1

ANEXA NR 1 la HCL nr?fe£/......4?/?

L - ' / (G js .»

■ c • - -

' 0*

■^DEȚMV^


DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI

aferenți proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICA COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IO AN CUZA”

1- DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

Analiza situai iei existente și identificarea necesită lilorsi a deficiențelor

Proprietarul, Municipiul Ploiești, deține in proprietate conform HCL 122/24.04.2017 , imobilul aflat la adresa Strada Trei Ierarhi nr.lO, Ploiești, Prahova.

Imobilul este format din teren cu suprafața de 5303 mp in acte si 5303 mp măsuratșiconstrucții pentru invatamant însumând suprafața construita la sol de 2046 mp, construcții:

a CI - Spațiuinvatamant (Corp A)- P+2E

© C2 - Spațiuinvatamant (Corp B J- S+P+2E

• C-3- Sala de sport

Cele doua clădiri care fac obiectul proiectului aparținimobilului cu Număr

Cadastral: 143377

 • -  C1 - Spațiuinvatamant (Corp A)

 • -  C2 - Spațiuinvatamant (Corp B)

oCorp A - CI - Spațiuinvatamant

Suprafața construita la sol este de 540 mp.

Suprafața construita desfasurata este de aprox. 1620 mp.

©Corp B - C2 - Spațiuinvatamant

Suprafața construita la sol este de 401 mp.

Suprafața construita desfasurata este de aprox. 1265 mp.

In raport cu strategiile naționale si europene, in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, având drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

 • •  clădirea nu este adaptata persoanelor cu dizabilitati locomotorii, conform NP051-2012.

si următoarele necesitați:

UAT suporta cheltuieli ridicate din bugetul local pentru plata energiei termice pentru încălzirea clădirii liceului, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul General al proiectului este Reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a clădirii publice aferente următoarelor clădiri de învățământ ale Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza

 • -  CI - Spațiuinvatamant (Corp A)

 • -  C2 - Spațiuinvatamant (Corp B)

care înregistrează consumuri energetice ridicate.

Corp A (C1)

Pentru atingerea acest Obiectiv general, Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1 .‘Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2:Scaderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldură si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabnfrarș>ggȚuEf%y termica si reducerea consumului energetic.                               c

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de sanse prin adaptarea infrastructurii Ia Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

Corp B (C2)

Pentru atingerea acest Obiectiv general, Unitatea Administrativ-leritoriala Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. l:Cresterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2:Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldură si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de sanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

Particularitati ale amplasamentului:

Suprafața terenului este de 5303 mp din acte si 5303 mp conform C.U. (atașat), suprafața construita la sol a imobilului analizat

 • -  Corp A (C1)- Spațiuinvatamant - este de 540 mp

 • -  Corp B (C2)- Spațiuinvatamant - este de 401 mp

Descrierea investiției:

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv


Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem , cu element termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala decorativa.

soclul


Se vor executa următoarele lucrări, inprevederile GP 123/2013:

• desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

» înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

® verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

o se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

• se vor rectifica rosturile

• se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

......-^Z4>

1 Fiecare placa termoizolanta a termosistemului comp^^^^t^ lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termo si sternul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc Al sau A2-sl,dO,- vata minerala bazaltica, dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele.

Tâmplârie termorezistenta pentru goluri in fațadamonta profile speciale de glaf pentru conectarea cu * termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolațiec ° pentru a evita punțile termice.

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

Sistem constructiv pentru termoizolarea planșeului peste etajul 2


Pentru adaptarea clădirii sălii de sport la cerințele de securitate la incendiu se va realiza un gol de ușa in vederea evacuării, amplasat pe fațada Nord-Vest. In golul nou realizat se va monta tâmplărie din profile de Al cu rupere de | punte termica.                                                  I

Planșeul peste etajul 2 se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

® repararea straturilor existente - daca este cazul, curatarea acestora sau îndepărtarea elementelor j degradate

® realizarea unei structuri de lemn a pardoselii pentru I protecția stratului de termosistem la accesul pentru I mentenanța

 • •  aplicarea unei termoizolații din placi semirigide de vata bazaltica cu grosime de 25cm

© aplicarea stratului de uzura a pardoselii - OSB

 • •  se va repara sistemul de evacuarea apelor pluviale (jgheaburi si burlane) acolo unde este posibil si se va înlocui acolo unde exista degradări mari

  Sistem constructiv pentru termoizolarea socluluide minim 60 cm deasupra terenului amenajâb unei tencuieli decorative de soclu, aplicata peshs^^i^âa? de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.                 ,

Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat


Eficientizarea consumului de energie electrica a imobilului prin înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente cu corpuri LED si următoarele categorii de lucrări aferente imobilului:

• instalații de iluminat general cu LED;

® instalații de iluminat de securitate: anti panica, pentru marcarea cailor de evacuare, pentru intervenții si pentru marcarea hidranților


Tablouri electrice

Tablourile electrice vor fi realizate in varianta de echipare cu aparataj automat de protecție la suprasarcina si scurtcircuit.

! întrerupătoarele automate vor fi prevăzute cu declanșatoare electronice cu gama extinsa de reglaj. Pe circuitele cu pericol sporit de electrocutare se prevăd protecții cu blocuri diferențiale.

Tablourile electrice se comanda pentru execuție la furnizori specializați si autorizați in execuția acestora. Comanda pentru tablouri va fi insotita de desene cu scheme electrice monofîlare si specificații de aparataj.                                           ,

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incit sa întrerupă toate fazele circuitului pe care îl deservesc. Nu se admite întreruperea conductorului de protecție. Aparatele de conectare se vor amplasa astfel incit arcurile sau scânteile electrice, ce apar in timpul exploatării normale sa nu fie periculoase pentru personalul de deservire si sa nu poală cauza scurtcircuite, puneri la pamint sau deteriorarea obiectelor înconjurătoare. Toate circuitele din tablouri vor fi prevăzute cu | inscripții vizibile si neechivoce in care sa se indice destinația

fiecărui circuit. Inscripțiile se amplasează cu vedere din direcția de deservire a tablourilor. Nu se accepta etichete metalice ambutisate. Tablourile electrice in ansamblul lor si elementele componente trebuie sa corespunda conditi îWTT* o j normale de funcționare la scurtcircuit.

Tablourile electrice trebuie montate perfect vertical si fixate bine pentru a nu fi supuse vibrațiilor sau deplasărilor ce pot surveni in caz de scurtcircuitare pe bare sau in caz de cutremur.

Circuite electrice

Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta spațiului printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune. Traseele electrice aferente se executa cu cabluri de cupru cu de tip Cyy-f. Traseele se stabilesc in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraîncălzire, curenți vagabonzi etc. Când evitarea acestor zone nu este posibila se iau masuri corespunzătoare de protecție. Se interzice montarea circuitelor electrice direct pe stâlpi, pereți, plafoane etc. din materiale combustile. Daca nu se poate evita se vor lua masurile specifice indicate in Normativul 17-2011.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Iluminatul interior va avea valențe de iluminat de lucru, asigurandcerințele conceptului de iluminat:

 • -  utilizarea unor surse luminoase cu performant» luminotehnice ridicate

 • -  distribuția controlata a luminantelor in câmpul vizual prin sisteme de dispersie si dirijare a fluxului luminos

 • -  dimensionarea iluminatului conform normelor luminotehnice care impun niveluri de luminare

optima de confort si siguranța corelarea soluțieiluminotehnice culori ale decorurilor si ale mobilierului


Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare. Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o înălțime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Traseele electrice aferente instalației de iluminat se executa conform cerințelor tehnice impuse de specificul funcțional si de finisajele arhitecturale. Se executa cu cabluri de cupru de tip cyyf 3x1,5 mmp.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Instalații de iluminat de securitate

Lămpile iluminatului de securitate trebuie să fie în funcțiune pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.

Iluminat de securitate de evacuare

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă.

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru evacuare din

f*/

--—--------s' clădire prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta sb autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip CyyF 3xl.5mmp.

Iluminat de securitate împotriva panicii

Iluminatul de securitate antipanică pentru dormitoare se va realiza prin intermediul a doua corpuri de iluminat led liniare 20 W ce vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute, de alimentare de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip CyyF 4xl.5mmp

Iluminat de securitate pentru marcarea hidranților

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru marcarea hidranților din clădire prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip CyyF 3xl.5mmp.

Iluminat de securitate pentru intervenții

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru intervenții in zonele unde exista armaturi pentru instalațiile de securitate la incendiu prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate vor fi integrate în iluminatul norma! și se vor folosi concomitent Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate care fac parte din iluminatul normal si sunt marcate sau sunt echipate cu lămpi de altă culoare pentru I a se deosebi de lămpile iluminatului normal.

I Instalații de prize

Nu face obiectul acestei documentații.


Instalația de protecție împotriva descărcărilor atmosferice

Nu face obiectul documentației.

Instalații de protecție împotriva șocurilor electrice

Protecția prin legare la conductorul de protecție

Protecția prin legare la conductorul de protecție se va folosi ca măsura principala de protecție pentru aparatele si echipamentele care in caz de defect a izolației pot capatapotențialul fazei defecte. Prin aceasta măsura de protecție se formează un scurcircuit monofazat, curentul de scurcircuitdeclansand întrerupătorul automat cel mai apropiat de receptorul defect. Conductorul de protecție se executa in varianta similara cu conductorii activi. Pentru evitarea unor întreruperi accidentale a rețelei de nul de protecție aceasta va fi inscripționata distinct (culoarea izolației de regula verde-galben alternativ ) si va legata la pamint in apropierea sursei de alimentare. Se vor folosi doar corpuri de iluminat cu LED clasa II de izolație.

Sistem de producție energie termica din surse regenerabile


Protecția prin deconectare automata

Protecția prin deconectare automata asigura întreruperea automata a alimentarii cu energie electrica a circuitelor aferente consumatorilor cu pericol ridicat de electrocutare precum si a tablourilor electrice in cazul apariției unor curenți de defect. Protecția se asigura prin blocuri diferențiale care Pentru asigurarea încălzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt format dintr-o instalație cu pompe de căldura de tip sol-apa si un modulul termic racordat la rețeaua locala de încălzire.


Sistemul va fi compiet echipat si automatizat (pompe căldura, schimbător de căldura in placi, acumulatoare apa calda, sistem complet de automatizare, pompe de circulație pe circuitul primar si secundar, vas de expansiune, supape de siguranța, robineți etc)

Instalația va funcționa prioritar cu agent termic furnizat de pompele de căldura, iar in situația in care temperatura exterioara va scădea sub temperatura de calcul de -15°C, instalația va fi suplimentată cu energie termica de la rețeaua locala de termofîcare.

Circuitul de automatizare va include controlerul, senzorii de temperatura exteriori, senzori interiori de temperatura, circuite de comanda ale vanelor electrice.

Instalația de pompa de căldura.

Au fost prevăzute un număr de 32 sonde termice verticale pentru preluarea energiei din sol, care se vor introduce in sol pana la adâncimea de 100 m, forajele având diametrul de 150 mm si situate la cca. 5m distanta unele de altele.

In fiecare dintre foraje se introduc doua circuite „U”. Fiecare circuit este compus dintr-un capăt de sonda (profil „U”) si din țevi continue (fara îmbinări) confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar. După introducerea celor doua circuite forajul se umple cu bentonita. Prin urmare, circuitele prin care circula agentul termic sunt complet închise, sigilate astfel incat agentul termic nu intra in contact cu solul si nu afectează pânza de apa freatica.

Agentul rezultat de la sondele termice va fi preluat de un distribuitor/' colector amplasat intr-un cămin îngropat in exteriorul clădirii si direcționat printr-un circuit, către pompa de căldura din camera tehnica. Se va realiza un


cămin distribuitor-colector destinat forajelor, din^feonț^, armat, cu dimensiunile in plan de 3x3m si inaltimea utilă"’ de 2m.

Instalația cu radiatoare.

Pentru încălzirea încăperilor, se va folosi sistemul de încălzire cu corpuri statice amplasate in fata suprafețelor vitrate, dimensionate pentru temperatura joasa ( 55 / 45°C )•

Radiatoarele din holuri si sălile de grupa vor fi din otel tip panou pentru joasa temperatura, si sunt echipate cu robinete cu cap termostat pentru economie de energie, montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur.

Radiatoarele din zonele anexe: bucătărie, grupuri sanitar, depozite etc, vor fi din otel tip panou pentru joasa temperatura, si sunt echipate cu robinete montate pe conducta de tur si retur.

Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) manșoane de protecție.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive manuale de aerisire montate in centrala termica, casetele de distribuție si la radiatoare.

Alimentarea cu agent termic a instalației de încălzire de la pompa de căldura sau de la furnizorul de energie termica in regim centralizat, circuitul de automatizare comutând sursa de alimentare in funcție de temperatura exterioara.

Instalația de ventilare

Băile si grupurile sanitare vor fi ventilate natural prin deschiderea ferestrelor din acestea. Admisia de aer se va realiza prin neentaseitatileușilor de acces in grupurile sanitare.

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile


Se propune implementare unor sistem fotovoltaiceKg „hibrid” fara injectare in rețea de 5 Kw pentru cek^dopa corpuri de clădire. Energia neutilizata va fi înmagazmat^fâjiț^ intermediul unor acumulatori solari 48V/3KWh.Sistemele vor

fi alcătuite din cate 20 de panouri de 265 de W pentru fiecare corp de clădire in parte. Avantajul acestui sistem față de un sistem on-grid sau off-grid este că vă permite ca pe același circuit să se asigure consumul de energie din producția proprie, să se stocheze surplusul în baterii și să fie configurat consumul din acestea astfel încît sistemul să funcționeze și ca un UPS dacă este nevoie, iar atunci când nu este producție sau nivelul acesteia nu acoperă consumul să se preia automat necesarul de energie din rețea.

Echipamentele pentru sistemele de pompe de căldura si panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-un container prefabricat dimensiuni 6.5x7.3m , amplasat in exteriorul clădirii, spre latura de sud-est, in limita proprietății. Containerul va fi amplasat pe o platforma betonata. Containerul va avea structura metalica si închideri din panouri sandwich din tabla zincata cu miez de vata minerala si va corespunde cerințelor de amplasarea a clădirilor in raport cu gradul de rezistenta la foc.

2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, Iară TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

I Valori art.l din HCL

UM

Valoare

Valoaretotalainclusiv TVA

Lei

4.529.844,80

C+M inclusiv TVA

Lei

3.503.355,59

Contributiebeneficiar la

cheltuielineeligibile

Lei

41.766,29

Conțributiebeneficiar la cheltuielieligîbile


Lei
VALOAREA TOTALA A

IJ___INVESTIȚIEI (INV) inclusiv TVA

V aloareatotalaainvesti tiei     (INV)

inclusiv TVA

(1 euro = 4,5172 lei)

Lei

4.529.844,80

Euro

r~~L002.799,26

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv

Lei

3.503.355,59

TVA

Euro

775.559,11

EȘALONAREA

INVESTIȚIEI

III (INVZC+M)

Anul 2018

INV (Lei)

0

C+M (Lei)

0

Anul 2019

INV (Lei)

4.529.844,80

C+M (Lei)

3.503.355,59

DURATA DE REALIZARE A

IV INVESTIȚIEI

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI:

11 luni


b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții -și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Indicator

Valoare

■ Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

172.735

1 Scăderea consumului anual de energie

295.958

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul șiținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicator

Valoare

Emisii anuale medii de GES (tone CO2) echivalent) reduse

1 -

64,57

Consum anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/an)

41.546

EȘALONARE CHELTUIELI

Total

IMPLEMENTARE

Denumire indicator

(Lei inclusiv TVA)

2018

2019


Indicator

Valoare                            î

primara din surse neregenerabile (kWh/an)

Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

123.223

pentru incalzire/racire (kWh/an),

95.971

pentru iluminat (kWh/an),

27.252

Consumul mediu anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/mp,an)

Corp A: 96.1

Corp B: 99.7

Adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilitati

2 x grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

1 x rampa acces persoane cu dizabilitatițcorp B)

Adaptarea clădirii la cerințele PI 18/1999

Adaptare 6 usi interioareTOTAL GENERAL

4.529.844,80

0

4.529.844^1^

ful v

0 N

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE

4.488.078,51

0

4.488.078,51

din care contribuție beneficiar (2%)

89.761,57

0

89.761,57

TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE

41.766,29

0

41.766,29

SC INTERGROUP ENGINEERING SRL